Orde (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de vegetatiekunde is een orde (Latijn: ordo) de op een na hoogste syntaxonomische rang, onder de klasse, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen van het niveau orde zijn herkenbaar aan de uitgang -etalia (bijvoorbeeld de Alnetalia of de orde van elzenbroekbossen).

De volgende orden worden verder in detail beschreven:

Tabel met vegetatie-ordes
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Orde van elzenbroekbossen Alnetalia glutinosae
Tandzaad-orde Bidentetalia tripartitae
Orde van kalkgraslanden Brometalia erecti
Fakkelgras-orde Cladonio-Koelerietalia
Buntgras-orde Corynephoretalia canescentis
Dophei-orde Ericetalia tetralicis
Moerasspirea-orde Filipenduletalia
Orde van nitrofiele zomen Glechometalia
Hoogveenmos-orde Sphagnetalia magellanici
Laurisilva Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis
Orde van kapvlaktegemeenschappen Epilobietalia angustifolii
Pijpenstrootje-orde Molinietalia
Dwergbiezen-orde Nanocyperetalia
Orde van heischrale graslanden Nardetalia
Orde van berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletalia pubescentis
Orde van eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Fagetalia sylvaticae
Kweldergras-orde Glauco-Puccinellietalia
Sleedoorn-orde Prunetalia spinosae
Orde van eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetalia roboris
Orde van wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetalia
Orde van wilgenbroekstruwelen Salicetalia auritae
Struikhei-orde Calluno-Ulicetalia
Muurleeuwenbek-orde Tortulo-Cymbalarietalia
Struisgras-orde Trifolio-Festucetalia ovinae
Orde van naaldbossen Vaccinio-Piceetalia
Zie de categorie Orders (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.