Klasse (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de vegetatiekunde is een klasse (ook wel vegetatieklasse genoemd) de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau klasse zijn herkenbaar aan de uitgang -etea (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de klasse van de elzenbroekbossen).

De volgende klassen worden verder in detail beschreven:

Klasse Wetenschappelijke
naam
Klasse van de akkergemeenschappen Stellarietea mediae
Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van de brem- en gaspeldoornstruwelen Cytisetea scopario-striati
Brummel-klasse Lonicero-Rubetea
Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Klasse van de droge graslanden op zandgrond Koelerio-Corynephoretea
Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Eendenkroos-klasse Lemnetea minoris
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Klasse van gladde witbol en havikskruiden Melampyro-Holcetea mollis
Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden Oxycocco-Sphagnetea
Klasse van de hoogveenslenken Scheuchzerietea
Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Klasse van de kapvlaktengemeenschappen Epilobietea angustifolii
Klasse van de kruipwilg- en duindoornstruwelen Salicetea arenariae
Klasse van de matig voedselrijke graslanden Molinio-Arrhenatheretea
Marjolein-klasse Trifolio-Geranietea sanguinei
Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Klasse van de nitrofiele zomen Galio-Urticetea
Klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems Sedo-Scleranthetea
Klasse van de ruderale gemeenschappen Artemisietea vulgaris
Tandzaad-klasse Bidentetea tripartitae
Weegbree-klasse Plantaginetea majoris
Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Zeeaster-klasse Asteretea tripolii

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Classes (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Algemene begrippen:concurrentie · dood hout · plantkunde van A tot Z · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemisme · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · Orde · Plantengemeenschap · Plantensociologie · Rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:climaxvegetatie · dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken:Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland