Verbond (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de vegetatiekunde is een verbond de op twee na hoogste syntaxonomische rang, onder de orde, of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

Namen van plantengemeenschappen van het niveau verbond zijn herkenbaar aan de uitgang -ION (bijvoorbeeld de Alnion glutinosae of het Verbond van de elzenbroekbossen.

De volgende vegetatie-verbonden worden verder in detail beschreven:

Lijst van verbonden
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Beuken-verbond Fagion sylvaticae
Buntgras-verbond Corynephorion canaescentis
Dophei-verbond Ericion tetralicis
Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Dwerghaver-verbond Thero-Airion
Fayal-brezal Myrico fayae-Ericion arboreae
Haagbeuken-verbond Carpinion betuli
Hoogveenmos-verbond Oxycocco-Ericion
Kraaihei-verbond Empetrion nigri
Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Verbond van de berkenbroekbossen Betulion pubescentis
Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Verbond van de elzenbroekbossen Alnion glutinosae
Verbond van gewoon struisgras Plantagini-Festucion
Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Verbond van de naaldbossen Dicrano-Pinion
Verbond van de veldbies-beukenbossen Luzulo-Fagion
Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Verbond van klein glaskruid Parietarion judaicae
Verbond van sleedoorn en meidoorn Carpino-Prunion
Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
verbond van de wilgenbroekstruwelen Salicion cinereae
Verbond van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicion albae
Wilgenroosjes-verbond Carici piluliferae-Epilobion angustifolii
Zinkflora Thlaspion calaminariae
Zomereik-verbond Quercion roboris

Zie ook[bewerken]