Associatie (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een associatie (Latijn: associatio) is de basiseenheid van de syntaxonomie en de op drie na hoogste syntaxonomische rang, onder het verbond, of een syntaxon in die rang. Deze rangen worden in de vegetatiekunde gebruikt voor de classificatie van plantengemeenschappen.

De syntaxonomische indeling is vergelijkbaar met die voor organismen in de taxonomie; de rol van de associatie in de syntaxonomie is dus vergelijkbaar met die van de soort in de taxonomie.

Een plantengemeenschap wordt, ongeacht de geografische plaats van voorkomen, gekenmerkt door:

Namen van plantengemeenschappen van het niveau associatie zijn herkenbaar aan het suffix -etum (bijvoorbeeld Carici elongatae-Alnetum ofwel elzenzegge-elzenbroek).

Associaties in Nederland en Vlaanderen[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende associaties worden verder in detail beschreven:

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Associatie van betonie en gevinde kortsteel Betonica-Brachypodietum
Associatie van borstelbies en moerasmuur Isolepido-Stellarietum uliginosae
Bosbessen-dennenbos Vaccinio-Pinetum
Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Dambordjes-associatie Circinarietum contortae
Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
Duin-struisgras-associatie Festuco-Galietum veri
Associatie van duindoorn en liguster Hippophao-Ligustretum
Associatie van duindoorn en vlier Hippophao-Sambucetum
Duinsterretjes-associatie Phleo-Tortuletum ruraliformis
Associatie van dunne blauwkorst Porpidietum soredizodis
Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld hertshooi Lychnido-Hypericetum tetrapteri
Associatie van Engels raaigras en grote weegbree Plantagini-Lolietum
Associatie van geknikte vossenstaart Ranunculo-Alopecuretum
Associatie van geoorde wilg Salicetum auritae
Associatie van gewone dophei Ericetum tetralicis
Associatie van gewone dophei en veenmos Erico-Sphagnetum magellanici
Associatie van grauwe wilg Salicetum cinereae
Associatie van groot platmos Plagiothecietum nemoralis
Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Associatie van hondsroos en jeneverbes Roso-Juniperetum
Associatie van klein glaskruid Asplenio-Parietarietum
Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Associatie van kraaihei en gewone dophei Empetro-Ericetum
Kribbenmos-associatie Cinclidotetum fontinaloidis
Kruisbladwalstro-associatie Urtico-Cruciatetum
Associatie van liggend walstro en schapengras Galio hercynici-Festucetum ovinae
Associatie van maanvaren en vleugeltjesbloem Botrychio-Polygaletum
Associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies Lycopodio-Rhynchosporetum
Associatie van oranjesteeltje en langkapselsterretje Tortello-Bryoerythrophylletum
Associatie van ratelaar en harlekijn Rhinantho-Orchidetum morionis
Associatie van rozen en liguster Pruno spinosae-Ligustretum
Associatie van schapengras en tijm Festuco-Thymetum serpylli
Associatie van sikkelklaver en zachte haver Medicagini-Avenetum
Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Zeekweek-associatie Atriplici-Elytrigietum pungentis
Associatie van struikhei en bosbes Vaccinio-Callunetum
Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Associatie van vetkruid en tijm Sedo-Thymetum pulegioidis
Associatie van vlottende bies Scirpetum fluitantis
Associatie van wegedoorn en eenstijlige meidoorn Rhamno-Crataegetum
Associatie van wintergroen en kruipwilg Pyrolo-Salicetum
Berken-eikenbos Betulo-Quercetum roboris
Beuken-eikenbos Fago-Quercetum
Biestarwegras-associatie Honckenyo-Agropyretum
Bijvoet-ooibos Artemisio-Salicetum albae
Blauwgrasland Cirsio dissecti-Molinietum
Bochtige smele-beukenbos Deschampsio-Fagetum
Associatie van boterbloemen en waterkruiskruid Ranunculo-Senecionetum aquatici
Associatie van dauwbraam en marjolein Rubo-Origanetum
Dophei-berkenbroek Erico-Betuletum pubescentis
Draadgentiaan-associatie Cicendietum filiformis
Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
Duin-eikenbos Convallario-Quercetum dunense
Eiken-beukenbos met wilde hyacint Endymio-Fagetum
Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint Endymio-Carpinetum
Associatie van Engels slijkgras Spartinetum townsendii
Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Essen-iepenbos Fraxino-Ulmetum
Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel Dicrano-Juniperetum
Associatie van gewoon kusttakmos Ramalinetum siliquosae
Gierstgras-beukenbos Milio-Fagetum
Goudveil-essenbos Carici remotae-Fraxinetum
Essenbronbos
Associatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop Chenopodietum rubri
Grondster-associatie Digitario-Illecebretum
Honingklaver-associatie Echio-Melilotetum
Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Kapjesvingermos-associatie Physcietum adscendentis
Kegelmos-associatie Pellio-Conocephaletum
Kegelsilene-associatie Sileno-Tortuletum ruraliformis
Kievitsbloem-associatie Fritillario-Alopecuretum
Associatie van kleine brandnetel Urtico-Malvetum neglectae
Korstmossen-dennenbos Cladonio-Pinetum sylvestris
Kruipertjes-associatie Hordeetum murini
Kweekdravik-associatie Bromo inermis-Eryngietum
Lissen-ooibos Irido-Salicetum albae
Meidoorn-berkenbos Crataego-Betuletum
Moerasheide Sphagno palustris-Ericetum
Moerasmelkdistel-associatie Soncho-Epilobietum
Associatie van moerasspirea en echte valeriaan Valeriano-Filipenduletum
Moerasvaren-elzenbroek Thelypterido-Alnetum
Muisjesmos-associatie Orthotricho-Grimmietum
Muurvaren-associatie Asplenietum rutae-murario-trichomanis
Parelgras-beukenbos Melico-Fagetum
Pilvaren-associatie Pilularietum globuliferae
Associatie van raketten en kompassla Erigeronto-Lactucetum
Slangenkruid-associatie Echio-Verbascetum
Slijkgroen-associatie Eleocharito-Limoselletum
Associatie van scherpe zegge Caricetum gracilis
Sinaasappelkorst-associatie Calogayetum pusillae
Strandmelde-associatie Atriplicetum littoralis
Touwtjesmos-associatie Sciurohypno-Anomodontetum
Tongvaren-associatie Filici-Saginetum
Trompettakmos-associatie Ramalinetum fastigiatae
Associatie van riviersterretje en uiterwaardmos Syntrichio-Leskeetum
UV-mos-associatie Psilolechietum lucidae
Associatie van varkenskers en schijfkamille Coronopodo-Matricarietum
Veenmosrietland Pallavicinio-Sphagnetum
Veldkers-ooibos Cardamino amarae-Salicetum albae
Veldbies-beukenbos Luzulo-Fagetum
Associatie van veldrus en gevlekte orchis Crepido-Juncetum
Associatie van vetmuur en zilvermos Bryo-Saginetum
Vogelkers-essenbos Pruno-Fraxinetum
Vogelpootje-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Associatie van waterpeper en tandzaad Polygono-Bidentetum
Associatie van waterviolier en sterrenkroos Callitricho-Hottonietum
Wilgenroosje-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Zompzegge-berkenbroek Carici curtae-Betuletum pubescentis

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Associations (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.