Associatie (vegetatiekunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De associatie is de basiseenheid van de syntaxonomie en de op drie na hoogste syntaxonomische rang, onder het verbond, of een syntaxon in die rang. Deze rangen worden in de vegetatiekunde gebruikt voor de classificatie van plantengemeenschappen.

De syntaxonomische indeling is vergelijkbaar met die voor organismen in de taxonomie; de rol van de associatie in de syntaxonomie is dus vergelijkbaar met die van de soort in de taxonomie.

Een plantengemeenschap wordt, ongeacht de geografische plaats van voorkomen, gekenmerkt door:

Namen van plantengemeenschappen van het niveau associatie zijn herkenbaar aan de uitgang -etum (bijvoorbeeld Carici elongatae-Alnetum ofwel elzenzegge-elzenbroek).

Associaties van België en Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende associaties worden verder in detail beschreven:

Associatie Wetenschappelijke
naam
Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Associatie van betonie en gevinde kortsteel Betonica-Brachypodietum
Associatie van borstelbies en moerasmuur Isolepido-Stellarietum uliginosae
Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
Duin-struisgras-associatie Festuco-Galietum veri
Associatie van duindoorn en liguster Hippophao-Ligustretum
Associatie van duindoorn en vlier Hippophao-Sambucetum
Duinsterretjes-associatie Phleo-Tortuletum ruraliformis
Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld hertshooi Lychnido-Hypericetum tetrapteri
Associatie van geoorde wilg Salicetum auritae
Associatie van gewone dophei Ericetum tetralicis
Associatie van gewone dophei en veenmos Erico-Sphagnetum magellanici
Associatie van grauwe wilg Salicetum cinereae
Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Associatie van hondsroos en jeneverbes Roso-Juniperetum
Associatie van klein glaskruid Asplenio-Parietarietum judaicae
Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Associatie van kraaihei en gewone dophei Empetro-Ericetum
Associatie van liggend walstro en schapengras Galio hercynici-Festucetum ovinae
Associatie van maanvaren en vleugeltjesbloem Botrychio-Polygaletum
Associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies Lycopodio-Rhynchosporetum
Associatie van oranjesteeltje en langkapselsterretje Tortello-Bryoerythrophylletum
Associatie van ratelaar en harlekijn Rhinantho-Orchidetum morionis
Associatie van rozen en liguster Pruno spinosae-Ligustretum
Associatie van schapengras en tijm Festuco-Thymetum serpylli
Associatie van sikkelklaver en zachte haver Medicagini-Avenetum pubescentis
Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Zeekweek-associatie Atriplici-Elytrigietum pungentis
Associatie van struikhei en bosbes Vaccinio-Callunetum
Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Associatie van vetkruid en tijm Sedo-Thymetum pulegioidis
Associatie van vlottende bies Scirpetum fluitantis
Associatie van wegedoorn en eenstijlige meidoorn Rhamno-Crataegetum
Associatie van wintergroen en kruipwilg Pyrolo-Salicetum
Berken-eikenbos Betulo-Quercetum roboris
Beuken-eikenbos Fago-Quercetum
Bijvoet-ooibos Artemisio-Salicetum albae
Blauwgrasland Cirsio dissecti-Molinietum
Bochtige smele-beukenbos Deschampsio-Fagetum
Dophei-berkenbroek Erico-Betuletum pubescentis
Draadgentiaan-associatie Cicendietum filiformis
Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
Duin-eikenbos Convallario-Quercetum dunense
Eiken-beukenbos met wilde hyacint Endymio-Fagetum
Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint Endymio-Carpinetum
Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Essen-iepenbos Fraxino-Ulmetum
Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel Dicrano-Juniperetum
Gierstgras-beukenbos Milio-Fagetum
Goudveil-essenbos Carici remotae-Fraxinetum
Essenbronbos
Grondster-associatie Digitario-Illecebretum
Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Kegelsilene-associatie Sileno-Tortuletum ruraliformis
Korstmossen-dennenbos Cladonio-Pinetum sylvestris
Kussentjesmos-dennenbos Leucobryo-Pinetum
Lissen-ooibos Irido-Salicetum albae
Meidoorn-berkenbos Crataego-Betuletum
Moerasheide Sphagno palustris-Ericetum
Moerasvaren-elzenbroek Thelypterido-Alnetum
Muurbloem-associatie Asplenio-Cheiranthetum cheiri
Muurvaren-associatie Asplenietum rutae-murario-trichomanis
Parelgras-beukenbos Melico-Fagetum
Pilvaren-associatie Pilularietum globuliferae
Tongvaren-associatie Filici-Saginetum
Veenmosrietland Pallavicinio-Sphagnetum
Veldkers-ooibos Cardamino amarae-Salicetum albae
Veldbies-beukenbos Luzulo luzuloides-Fagetum
Veldrus-associatie Crepido-Juncetum acutiflori
Vogelkers-essenbos Pruno-Fraxinetum
Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Zompzegge-berkenbroek Carici curtae-Betuletum pubescentis

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Algemene begrippen:climaxvegetatie · concurrentie · plantkunde van A tot Z · successie · SynBioSys · vegetatie · vegetatiekunde · vegetatiekunde van A tot Z
Biogeografie:adventief · archeofyt · areaal · autochtoon · beschermingsstatus · cultuurgewas · cultuurvolger · disjunct verspreidingsgebied · eilandbiogeografie · endemie · exoot · extinctie · florarijk · floristiek · inburgering · inheems · invasieve soort · kosmopoliet · massa-extinctie · Rode Lijst van de IUCN · status · synchorologie · uitsterven · verspreidingsgebied · vestiging
Levensvorm:bladrozet · bladverliezend · boom · chamefyt · dwergstruik · epifyt · fanerofyt · geofyt · grasachtige plant · groenblijvend · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · klimplant · kruidachtig · liaan · loofboom · naaldboom · slingerplant · struik · succulent · therofyt · winterhard
Standplaats:boomgrens · ecologische groep · ellenberg-indicatorwaarde · extremofiel · freatofyt · halofiel · halofyt · hellingbos · helofyt · indicatorplant · indicatorwaarde van Ellenberg · oecologische groep · standplaatsfactor · stroomdalflora · tredplant · verlandingsvegetatie · xerofiel · xerofyt · zoutplant
Structuur en textuur:aspect · biodiversiteit · biomassa · boomlaag · dood hout · kruidlaag · moslaag · ondergroei · pioniersoort · schimmellaag · shannon-index · strooisellaag · struiklaag · symmorfologie · vegetatielaag · vegetatiestructuur · vegetatieperiode · vegetatietextuur · zode
Syntaxonomie:associatie · associatiefragment · contactgemeenschap · derivaatgemeenschap · fytocoenologie · fytocoenon · fytosociologie · Inslaggemeenschap · klasse · klasse-eigen · klasse-vreemd · onderverbond · orde · plantengemeenschap · plantensociologie · rompgemeenschap · subassociatie · syntaxon · syntaxoncode · syntaxonomie‎ · verbond
Vegetatieonderzoek:abundantie · bedekking · Braun-Blanquetmethode · constante soort · differentiërende soort · exclusieve soort · Frans-Zwitserse school · International Association for Vegetation Science · kensoort · minimumareaal · Plantensociologische Kring Nederland · preferente kensoort · preferente soort · presentie · relevé · trouw · vegetatieopname · vegetatieschaal van Tansley · Zürich-Montpellier school
Vegetatietypen:dijkvegetatie · geriefbos · houtwal · Landelijke Vegetatie Databank · muurvegetatie · pioniervegetatie · potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) · watervegetatie
Standaardwerken (NL):Heukels' Flora van Nederland · De vegetatie van Nederland (VvN) · Revisie Vegetatie van Nederland (RVvN)
Plantkunde en deelgebieden
Geobotanie (planten als onderdeel van de biosfeer)
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemie · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · coenocline · concurrentie · constante soort · contactgemeenschap · differentiërende soort · dwergstruweel · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberg-indicatorwaarde · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding
Idiobotanie (planten onder gecontroleerde omstandigheden)
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · PPG I-systeem · roodwieren · varens · zaadplanten · zeewier
Overig
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Sjablonennavigatie biogeografisch · navigatie bloeiwijzen · navigatie plantenhormonen · navigatie plantkunde · navigatie stinsenplanten · navigatie fytografie bloemplanten · navigatie fytografie mossen · navigatie fytografie varens · navigatie vegetatiekunde
Zie de categorie Associations (phytosociology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.