Naar inhoud springen

Rely Jorritsmapriis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Rely Jorritsmapriis is een Friese literatuurprijs die jaarlijks wordt toegekend voor het beste ingezonden verhaal en/of gedicht op het gebied van de Friese literatuur van het eraan voorafgaande jaar. De winnaar wordt bepaald door een vakjury. Het prijzengeld, in 2004 5000 euro, wordt uitgekeerd uit het Rely Jorritsma Fûns, dat beheerd wordt door de gemeente Littenseradeel.

De prijs is voor het eerst toegekend in 1954. Hij is ingesteld naar een beschikking in het testament van de dichter Rely Jorritsma, die met dat doel zijn vermogen naliet aan de gemeente Baarderadeel, die in 1984 opging in Littenseradeel. De prijs wordt tegenwoordig uitgereikt in de kerk van Beers.

Eenentwintigmaal werd de prijs toegekend aan Durk van der Ploeg. Tjitte Piebenga is goede tweede met twaalf toekenningen, gevolgd door Tiny Mulder met elfmaal.

In 2004 hebben de Afûk en het internettijdschrift Doar onder de naam Junior Rely een jongerenvariant van de prijs ter waarde van 750 euro ingesteld.

Prijswinnaars en hun bekroond werk[bewerken | brontekst bewerken]

jaar verhalen gedichten diverse
2016 - Koos Tiemersma: De ûnwittende
- Baukje Zijlstra: Nacht
- Janneke Spoelstra :Wat resistint is
- Sipke de Schiffar:It geheim fan in goed houlik .
- Paul van Dijk : Etude yn 'e rein
- Johannes Dijkman : Ofskie
- Pieteke de Boer: De bosk
- Edwin de Groot: rinfermogen fan in net útiten kwestje
- Henk Nijp: Tún
De jury onder voorzitterschap van Ulke Brolsma bestond verder uit Jacobus Q. Smink en Trijntje van der Steege.
2015
2014 - Lida Dijkstra: Flinteraikes
- Simen de Jong: Oer wurd en dea
- Geert Nauta: Animaasjeknyn
- Forina van der Zee: Nea besite
- Marije Roorda: Wat opdage
2013 - Baukje Zylstra Skrabje
- Geert Nauta Rosarium
- Lida Dijkstra Dûnsflier fan 'e duvel
Geen prijs toegekend
2012 - Simen de Jong: Woldien yn Hylpen - Sytse Jansma: Oprop oan alle Friezen
2011 - Lida Dijkstra: De jonge dy’t Koraal neamd waard - Sytse Jansma: Dagen ferwaaie
2010 - Sipke de Schiffart: Leafde nei de dea Geen prijs toegekend
2009 - Lida Dijkstra: De lytse ik
- Simen de Jong: Leafde hâldt skoft
- Elske Kampen Sy is, taal is altyd
2008 - Elske Kampen: De Opdracht
- Elmar Kuiper: Dach
- Elske Kampen: Trije dagen
2007 - Froukje Postma: Maitydsskildering - Edwin de Groot: Yn it omgean
2006 - Sipke de Schiffart: Toe Sippy ju!
- Oene Spoelstra: It paradys
- Yva Hokwerda: Dûbeld Fjouwerjern yn 8
- Sytse Jansma: Dat minsk berne waard yn blauwe wurden
- Elmar Kuiper: Goedmeitsje
2005 - Jouke Hylkema: Wyberen en Hyke
- Elmar Kuiper: Ut namme fan mysels
2004 - Janne Heida: De deitaak
- Henk Wolf: De rôze oaljefant
- Jan van der Leij: Fertocht
- Jelle Zwart: Inkel sân
- Matty de Vries: Túnkabouter
- Simon Oosting: Yn 't foarbygoan
2003 - Albertina Soepboer: Dy griene neisimmer
- Jan van der Leij: Apart
- Elmar Kuiper: In mankelike man seit himsels in frije fûgel ta
- Sito Wijngaarden: Lânskip hjerst
2002 - Ytsje Hettinga-van der Heide: Oessy
- Elske Schotanus: De poppe
- Johannes Spyksma: De misrekken
- Abe de Vries: Fersen fan Ferjitten
- Oene Spoelstra: It doarp
2001 - Foppe Venema: Aldfaars erfrûte
2000 - Ulke Brolsma: Iona
- Koos Tiemersma: It alter
- Marije Roorda: Seedyk
- Gryt Witbraad: Simmersêne
1999 - Lida Dijkstra: De nije seemearmin
- Willem Schoorstra: Trettjin dagen
- Pim Roodenboog: Ripens
1998 - Pim Roodenboog: Tiidgeasten
- Simy Sevenster: It Apelhôf
- Libbe Leistra: Meditaasje
- Jantsje Oost: Fûgelstront
- Albertina Soepboer: Flearlân
- Foppe Venema: Betinkingsdei
1997 - Dirk van der Veen: Yn it begjin wie der ûnskuld
- Henk Bok: Fjoer
- Albertina Soepboer: De skulp
- Eeltsje Hettinga: De Woldberch
1996 - Benny Holtrop: Luside ynterval
- Jehannes Kramer: Op e kop ferkeard
- Sybout Hartog: Een moaie hobby
- Eelco Salverda: Foarbygonger
- Oene Spoelstra: Jierdeifeest
- Gryt Witbraad: Gearrin
- Albertina Soepboer: Kâldfjoer
- Jan Kooistra: De dei fan de gershippers
1995 - Lolkje Hoekstra: Alfa Romeo, in lust foar de leafhawwer
- Simy Sevenster: Tinne rôse nunder
- Benny Holtrop: It pypke kryt
- Anne Koopmans: De hemelvaart van Ossip J.
- Jelle Kaspersma: it wurge hert
- Jan Kooistra: De komst fan Romeo
1994 - Lolkje Hoekstra: De fisk
- Margryt Poortstra: Goudene knoopkes
- Simy Sevenster: Kâld en wyt
- Itty Sluis-Nijdam: Oerwintering op Gauster Syl
- Oene Spoelstra: Bei dir
- Eeltsje Hettinga: It hinnekleed fan winter
- Benny Holtrop: Lyts ferdomme
1993 - Sjoerd Bottema: It tredde ferhaal
- Benny Holtrop: De smaak fan norkoaze
- Mette Meinou Piebenga: Skylk binne wy dea
- Doeke Sijens: Op it eilân
- Antine Zijlstra: It kistje
- Sybout Hartog: Yn e neinacht giet it need
- Anne Koopmans: Dimpte haven
- Frits van der Kuip: ongetiteld gedicht
- Tjitte Piebenga: Lette Simmer Op 't Koehoal
1992 - Sjoerd Bottema: White Christmas
- Anne Koopmans: Sipke syn lêste reis
- Bouke Oldenhof: Wjirmen
- Benny Holtrop: Rock 'n' roll ma non troppo (symfony yn trije kleuren)
1991 - Sjoerd Bottema: Nachtsuster Linda en it fertriet fan doktor Kildare
- Itty Sluis-Nijdam: De spear en de fûgel
- Eeltsje Hettinga: Nacht oer Geonterp
- Benny Holtrop: By de dea fan Raymond Lullio
- Hindrik van der Meer: skouspul
1990 - Froukje Annema-Noordenbos: Dyn kânsen binne goed...
- Hanneke de Jong: It wetter oan e lippen
- Mette Meinou Piebenga: Hier waak ik
- Uulke Tuinstra: Antoine Watteau lêste omgong
- Folkert Verbeek: Maitiidsmar
1989 - Margryt Poortstra: Fan nei de oarloch
1988 - Pieter Breuker: De rôze ko - Eeltsje Hettinga: Ofskied
1987 - Durk van der Ploeg: Kâlde dagen - Tsjêbbe Hettinga: Súdwesthoeke - Wilma Bakker: Keninginnedei (debuut)
1986 - Jelle Bangma: Unmacht
- Pieter Breuker: De winner
- Durk van der Ploeg: Foarfloed
- Margryt Poortstra: Kearpunt
- Annie de Vries: Wintergesicht
1985 - Bennie Huisman: Brief oan Hilde
- K.F. van der Veen: De Kaai
- Nelly Nauta: Pake
- Margryt Poortstra: Skilderij
- Wilco Berga: Lânlibben
1984 - C. Koolstra: Feest yn 't doarp
- Sibbele Krikke: It pealtsje
- Magda van Ommen: Narkoazze
- Durk van der Ploeg: Dowen
- Eliza Zwart: Dâld man - N. van Calsbeek: It ûnsichtbre folk (kinderboek)
1983 - Tj. de Jong: Scarborough Fair
- G. Tijseling-Terpstra: De waskautomaat
- Peter Wilke: De jonge frou en de hynst
- G.W. Abma: Ofskie
- Pier Boorsma: Selsportret
- Hindrik van der Meer: ongetiteld
1982 - Bennie Huisman: De rop fan wetter
- H. Heeringa-Seepma: Groetnis fan Beitske
- Tj. de Jong: Net inkeld in goed prater ferbettert in swijer
- Magda van Ommen: De kokon
- D. Stienstra-Venema: It motfiskje
- Bennie Huisman: Hiem
- A.R. Oostra: In 't ingelske wurk
- H.A.R. Ozinga: Wurden yn it wetter
- Sibbele Krikke: Sédún
1981 - Magda van Ommen: De brêge
- S.T. Palstra: Una giornata particolare
- Thys Kuiper: De baanfeger
- D. Stienstra-Venema: Tegearre foar de lêste bus
- Herman Heida: Skylge
1980 - Pier Boorsma: Lêste simmer
- H.E. de Jong: Wikseljend jiertij
- Sibbele Krikke: Triotel
- T. Slim-Riemersma: Sprei
- Jelle van der Ploeg: Blauwe saffieren (novelle)
- Willem Verf: It bliuwt pielen (roman)
1979
1978 - Thys Kuiper: Bitizing
- P.P. Miedema: Doarren geane iepen
- B.T. Dijkstra-de Jong: Kleiliet
1977 - Akky Kuiper-van der Veer: Folle lok en seine
- Durk van der Ploeg: De dea komt ús oer 't mad
- Durk van der Ploeg: Mei frede litte
1976 - Durk van der Ploeg: De soan
- Oene Spoelstra: Dukke Bukke dea
- Pier Boorsma: Lizzend op it strân
- Beart Oosterhaven: Sâlt
- Durk van der Ploeg: Ald
- Goaitsen van der Vliet: It doarp mei de lege wei
1975 - Eppie Dam: Bijke
- Bouke Oldenhof: De wurden en de dingen en de dreamen
- Jan Dotinga: Stil minske yn 't swart
- Goaitsen van der Vliet: Ik it wol, ik wil it wol
1974 - Akky Kuiper-van der Veer: Pake
- Alex M.J. Riemersma: Spegelgefjocht
- Pyt-Jon Sikkema: Bjuster spoar
- Bennie Huisman: Hjerst
1973 - Tjitte Piebenga: De rokken fan Antsje
- Eppie Dam: In apel fan ljocht
- Piter Boersma: Botke
- Joop Boomsma: Yn it skaad fan in iperen beam
- Piter J. de Groot: Bokselje
- Jelle Kaspersma: Frisia cantat
- Tjitte Piebenga: Tusken Peins en Skigen
- Durk van der Ploeg: Foto
1972 - Paulus Akkerman: Yn e wachtkeamer
- Piter Boersma: Rêch wriuwe
- Tjitte Piebenga: De mantels fan de leafde
- Trinus Riemersma: Gjin plak foar twa
- Hannah Ludwig: Trilogy fan de ierdmantsjes
- Durk van der Ploeg: Jouns
- Reinder Reitsma: (zonder titel)
- Jan de Vries: Glêzen brêge
1971 - Josse de Haan: Pasiense
- Tjitte Piebenga: Apels
- Durk van der Ploeg: In dierber bern
- Trinus Riemersma: Miskien kom ik wer
- Joop Boomsma: Al wer in nije dei
- Tsjêbbe Hettinga: Ljocht ùt en troch
- Hannah Ludwig: Syndroom
- Durk van der Ploeg: De buorren by nacht
1970 - Paulus Akkerman: It offerlaem
- Joop Boomsma: Ik en ús heit
- Meindert Bijlsma: Headfilm
- Tiny Mulder: Leaf dinkje
- Tjitte Piebenga: Dekkleden
- Sikke Doele: High priest & first monk
- Tsjêbbe Hettinga: Forfal
- Hannah Ludwig: Neat
- T. Piebenga-Bethlehem: No chance
- Durk van der Ploeg: Doe't ik njoggen wie
1969 - R.R.R. van der Leest: Nachtloop
- Durk van der Ploeg: In plak om te stjerren
- Trinus Riemersma: In forsetsje
- Paulus Akkerman: Yn it net fortiisd
- Tjitte Piebenga: Heit wie der net by
- L.G. Jansma: Panta Rhei
- Hannah Ludwig: Picturen at an exhibition
- Tiny Mulder: La mise en mots
- Durk van der Ploeg: Utfanhûs
- Jan de Vries: Soasjale steat
1968 - Meindert Bijlsma: De blauwe bar
- Ypk fan der Fear: In spoek fan jiske
- R.R.R. van der Leest: Lytse griene rite
- Tiny Mulder: Machtich als de miggen
- Tjitte Piebenga: Hanneke
- Josse de Haan: Undergrounderotyk
- L.G. Jansma: Dize
- Hannah Ludwig: Sosiale bystân
- Durk van der Ploeg: Wy helje de ein wol
- Jan de Vries: Sicht op in flat
1967 - Ypk fan der Fear: Us heit stjert
- Tiny Mulder: In wykein by de Donetties
- Tjitte Piebenga: Kikkerts
- Durk van der Ploeg: It ôfskie
- Leo O.M. Popma: Wachtwurd
- J.J. Bijlsma: Sankje
- Meindert Bijlsma: Forgunning
- Berber van der Geest: 30 kear de dea sjen
- Simon van der Meer: Lithografy
- Tjitte Piebenga: Myn famke
1966 - W. Bergsma: Eangst yn e nacht
- S.M. van der Galiën: Arbeidsreservist
- Leo O.M. Popma: De trein
- Ypk fan der Fear: De lege kiste
- Meindert Bijlsma: De lifter
- Tiny Mulder: Ars Brevis
- Leo O.M. Popma: Myn folk myn kenning
1965 - Meindert Bijlsma: Fan in greate man in lyts mantsje
- G.J. Jonkman: In machtige fint
- Durk van der Ploeg: It paradys
- Leo O.M. Popma: Komsik
- Trinus Riemersma: Skûmplastic
- Pier Boorsma: Diaspora
- Anne Jousma: Sawn Kwatrinen
- Tiny Mulder: Reisboek
- Leo O.M. Popma: Stêd fan in werkennen
- Geart van der Zwaag: Skiphok
1964 - Paulus Akkerman: Earm fan geast
- W. Bergsma: Canadian cemetry
- Hein Faber: Byn my mar op in Manta
- G.J. Jonkman: It kearpunt
- Anne Jousma: In snein
- Jan Dotinga: (zonder titel)
- Leo Fopma: Blues fan de sûndfloed
- Gerben Brouwer: Fantoom
1963 - W. Bergsma: Opmars
- G.J. Jonkman: Eigenaerdich
- Tiny Mulder: De soldaet mei it huodtsje op
- Trinus Riemersma: In snein
- Tiny Mulder: Nettsjinsteande
1962 - Trinus Riemersma: Minske tusken himel en ierde
- Durk van der Ploeg: Prolooch fan de iensumheit
- G.J. Jonkman: Et maintenant
- Paulus Akkerman: De Smjunt
- Tsjits Peanstra: Als Irene komt
- Tiny Mulder: Brief encounter
1961 - Hein Faber: It koarte forheftige libben fan Pomarius de Jager
- Tjitte Piebenga: Boartsje mar
- Anne Jousma: Reis nei Switserlân
- Jan Dotinga: Unbiwender forklearre
- Tiny Mulder: Beam fan it beminnen
- Tjitte Piebenga: Duet for dy
- Anne Jousma: Israël
1960 - M. Apperloo: It andert
- G.J. Jonkman: Dou nei hûs... gij naar Irnsum
- Pieter Terpstra: It forhael
- Gerben Brouwer: Pakhúsfeint
- Jan Dotinga: Alderhûs
- Inne de Jong: Moarnsstjerre
- Durk van der Ploeg: Profeet
1959 - Paulus Akkerman: Ien misstap
- G.J. Jonkman: De leffert geane de kleuren op en del
- G. Mulder: Stêd
1958 - Paulus Akkerman: Hûndert kilo plastic
- G. Mulder: Frou foar freeds
- Tiny Mulder: Nachttrein nei Chicago
- Anne Jousma: Goadejefte
- Tsjits Peanstra: Diminsje
- Durk van der Ploeg: Ut is hûs fan de sliep
- Jo Smit: Hjerst
1957 - Hein Faber: De fuotleasten
- G. Mulder: De grêven sille iepene wurde
- Ype Poortinga: Tristan yn it deadelân
- Pieter Terpstra: De stien
- Tsjits Peanstra: Fiif fersen in memoriam
- Durk van der Ploeg: Apel en hout
- Jo Smit: Ein
1956 - J. Bilker: De Jacquelinebocht
- Hein Faber: Weromfoardere
- G.J. Jonkman: Ik haw dy leaf, dat is 't him
- Anne Jousma: De mantel fan de profeet
- G. Mulder: Fuort net op knibbels
- Anne Jousma: It is allegearre wol gewoan wêze
- Ype Poortinga: Wylde balsem
- Marten Sikkema: Mearkedei
1955 - Paulus Akkerman: De brânstifter
- Watze Cuperus: S.D.G.
- Inne de Jong: Yntermezzo
- R. Leenstra: De wiksel
- Pieter Terpstra: Beatrix
- Anne Jousma: Trije roundelen
- Marten Sikkema: Oantinken
- Ella Wassenaer: Brân
1954 - G. Mulder: Om de romte
- Ype Poortinga: Hinkjend yn 't Paradys
- Boukje Fokkema: Twa susters
- Paulus Akkerman: De hinnebuorkerij Aurora
- Hein Faber: Mislearre reis
- Obe Postma: Fan de fjouwer eleminten
- Hein Faber: De rounte
- Inne de Jong: Yn lyts bistek
- Dam Jaarsma: Allinne
- S.S. de Jong: sonnetten

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]