Sarbanes-Oxley-wet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie Sarbanes-Oxley voor algemene informatie, ontstaansgeschiedenis en gevolgen van deze wet.

De Sarbanes-Oxley wet is een Amerikaanse wet op het vlak van het besturen van bedrijven en de financiële verslaglegging door bedrijven.

Een samenvatting van de belangrijkste artikelen van de Sarbanes-Oxley (SOx) wet, per artikel volgt hieronder.

101 lidmaatschap van de PCAOB[bewerken | brontekst bewerken]

De PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) bestaat uit vijf leden, allemaal experts op bedrijfseconomisch vlak, waarvan er twee accountant zijn of geweest zijn, de overige drie mogen dat niet zijn. De PCAOB-leden worden voor vijf jaar fulltime benoemd (door de SEC, na overleg met de directeur van de Federal Reserve) en mogen geen betaling van accountants-bedrijven ontvangen.

103 standaards en regels[bewerken | brontekst bewerken]

De PCAOB:

 1. bepaalt de standaarden die nodig zijn voor een goede en onafhankelijke audit-verslaglegging
  De PCAOB dient –in overleg met groepen van professionals- normen te definiëren. Jaarlijks legt de PCAOB verantwoording af over haar activiteiten op dit gebied aan de SEC.
 2. houdt een registratie bij van accountancybedrijven
  Bedrijven worden voor 7 jaar geregistreerd, en moeten een bijdrage betalen aan het werk van de PCAOB.
 3. controleert accountancy-bedrijven
  De PCAOB moet controles uit laten voeren van de interne controlesystemen van de auditor. Dit werk moeten zij weer laten auditten door een tweede partner.
 4. onderzoekt mogelijke fraude en legt sancties op

104 inspecties van accountancy-bedrijven[bewerken | brontekst bewerken]

Jaarlijks moeten audits uitgevoerd worden van de accountancy-bedrijven waarbij meer dan 100 audit-items openstaan. Anders is een keer in de drie jaar voldoende. De PCAOB kan te allen tijde beslissen tot een speciale audit.

105 onderzoek en strafzittingen[bewerken | brontekst bewerken]

Alle documentatie en informatie is confidentieel tot het moment dat overgegaan wordt tot een publieke rechtszaak. De SEC en de VS landsadvocaat hebben echter het recht om de vertrouwelijke stukken van de PCAOB op te vragen. Disciplinaire zittingen zijn gesloten tenzij beide partijen het beter achten ze openbaar te maken. Rapportage van opgelegde sancties komt pas nadat alle beroepen ertegen zijn afgehandeld.

106 buitenlandse accountants bedrijven[bewerken | brontekst bewerken]

De wet geldt voor alle V.S.-accountants die ingeschreven staan bij de PCAOB. Maar strekt zich ook uit tot buitenlandse bedrijven die werk verrichten waar de V.S-accountant zich op baseert.

107 Toezicht op de PCAOB[bewerken | brontekst bewerken]

Toezicht op de PCAOB wordt uitgeoefend door de SEC. De PCAOB stelt haar eigen regels en reglementen op, en deponeert deze bij de SEC. Stuit de PCAOB gedurende onderzoeken op mogelijke overtredingen op de wetten op de aandelenhandel, dan is zij verplicht dit door te geven aan de SEC. De PCAOB moet de SEC altijd op de hoogte brengen van opgelegde sancties, de SEC is vervolgens vrij dit verder te onderzoeken en de sancties aan te passen.

108 normen voor de verslaglegging[bewerken | brontekst bewerken]

De SEC kan alle standaards op het vlak van de financiële verslaglegging als “algemeen geldend” verklaren, wanneer deze zijn opgesteld door een orgaan dat aan de vereisten uit deze wet voldoet, dat houdt in dat:

 1. het een niet-overheidsorgaan dient te zijn
 2. er een raad van toezicht (of iets dergelijks) dient te zijn die in meerderheid niet mag komen uit de wereld van de accountantsbedrijven
 3. de financiering vergelijkbaar moet zijn met de financiering van de PCAOB
 4. er een standaard procedure voor aanpassen van normen is die gebaseerd is op het autoriseren van wijzigingen op basis van meerderheid.
 5. gestreefd moet worden naar het up-to-date houden van standaards en naar een internationaal naar elkaar toegroeien van de standaards.

201 verboden nevenactiviteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Voor accountantsfirma’s die zich met de audit bezighouden is het verboden ook andere activiteiten voor het bedrijf uit te voeren:

 1. boekhouden of andere diensten in het kader van de financiële verslaglegging door de klant
 2. het ontwerpen / implementeren van financiële software
 3. diensten op het vlak van waardebepaling
 4. uitvoeren van uitbestede interne audit diensten
 5. broker/dealer functies of investeringsadviezen
 6. juridische dienstverlening, expertise diensten ook al is deze niet gerelateerd aan de audit
 7. en elke andere vorm van dienstverlening waarvan de PCAOB stelt dat deze verboden is.

Dienstverlening op het vlak van belastingadviezen mag wel, mits deze van tevoren is goedgekeurd door de auditcommissie van het bedrijf. De inkomsten gegenereerd uit deze extra diensten mogen nooit meer dan 5% zijn van de totale inkomsten die de accountant uit het contact haalt.

203 audit partner rotatie[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste auditpartners die de audit van een bedrijf uitvoeren dienen om de vijf jaar afgewisseld te worden. Bedrijven zijn dus verplicht eens in de 5 jaar van accountant te wisselen.

206 Belangentegenstellingen[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste personen in een bedrijf op het vlak van de verslaglegging (algemeen directeur, financieel directeur, controller, hoofd financiële administratie) mogen niet in dienst geweest zijn bij de accountant die de controle uitvoert (voor het jaar voorafgaande aan de controle)

209 regelgeving op staat-niveau[bewerken | brontekst bewerken]

Op het niveau van de staat dient vastgesteld te worden of de PCAOB-standaards ook moeten gelden voor kleine en middelgrote niet-geregistreerde accountantsbedrijven.

302 Verantwoordelijkheid voor financiële verslaglegging[bewerken | brontekst bewerken]

De algemeen directeur (CEO) en de financieel directeur (CFO) moeten een verklaring uitgeven bij het audit rapport waarin staat dat de verslaglegging de stand van zaken bij het uitgevende bedrijf correct weergeeft (er geen substantiële afwijkingen zijn). De twee ondertekenaars zijn aansprakelijk, kunnen dus vervolgd worden bij grote fouten in het jaarverslag.

303 beïnvloeding van de audit-uitvoering[bewerken | brontekst bewerken]

Het is verboden de gang van zaken van de audit te beïnvloeden, de auditor te beïnvloeden, manipuleren, misleiden met als doel om een jaarverslag op te leveren dat een geflatteerd beeld van de werkelijkheid geeft.

305 Management bestraffing[bewerken | brontekst bewerken]

Wanneer het jaarverslag (kwartaalverslag) aangepast moet worden (een restatement) vanwege een later geconstateerde forse afwijking ("material noncompliance"), dan dienen de algemeen directeur en financieel directeur de ontvangen bonussen of aandeelgebaseerde compensaties, plus eventuele verkoopwinsten gemaakt tussen het uitkomen van het verslag en het uitkomen van de aanpassing, terug te storten naar het bedrijf. Indien nodig kan de SEC bepalen dat een bepaalde manager een dergelijke functie niet meer uit mag oefenen.

401 pro forma gegevens in de verslagen[bewerken | brontekst bewerken]

Elk financieel verslag dat is opgezet in overeenstemming met de US GAAP omvat ook een opsomming van alle substantiële wijzigingen in het verslag die door de accountant zijn aangebracht.

Elk jaarverslag en kwartaalverslag omvat alle substantiële niet op de balans opgenomen transacties en andere verhoudingen met niet-geconsolideerde eenheden die een substantieel effect kunnen hebben (nu of in de toekomst) op de financiële positie van de uitgever van het verslag.

Doel van dit artikel is dat alle financiële informatie die volgens de GAAP regels niet op de balans weergegeven wordt, maar die wel degelijke een substantiële invloed op de financiële positie van het bedrijf heeft, ook in de verslagen opgenomen moet zijn. De SEC dient daartoe de regels te geven en eventueel aan te scherpen wanneer dat nodig mocht zijn.

402 verbod op persoonlijke leningen voor managers[bewerken | brontekst bewerken]

In het algemeen is het een bedrijf verboden persoonlijke leningen te verstrekken aan haar management. Uitzondering hierop zijn financiële dienstverleners, maar het management dient daar de leningen te krijgen onder de standaard voorwaarden.

403 openbaar maken van transacties door het management en door grote aandeelhouders[bewerken | brontekst bewerken]

Managers en eigenaren van 10% of meer van de aandelen dienen transacties in de aandelen aan te melden voor het einde van de tweede werkdag na de transactie.

404 beoordeling door management van de interne controle[bewerken | brontekst bewerken]

Elk jaarverslag moet ook een rapportage bevatten van de intern controle. In dit rapport moeten staan:

 1. de verantwoordelijkheid van het management voor het opzetten en in stand houden van een adequate intern controle systeem voor de financiële verslaglegging
 2. een beoordeling van de effectiviteit van de interne controle per einde van het fiscale jaar.
  De accountant dient daarnaast de beoordeling van het management van de interne controle ook te onderzoeken en daarover te rapporteren in een formaat zoals dat door de PCAOB is vastgelegd.

Daarnaast dient de SEC zich ervan te vergewissen dat de verslagleggende bedrijven over een ethische norm (code of ethics) beschikken voor het belangrijkste financiële personeel, daarnaast dient de SEC op de hoogte te blijven van afwijkingen van / wijzigingen op de ethische normering in het bedrijf.

409 snelle berichtgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Het bedrijf dient wanneer er substantiële wijzigingen zijn in de financiële positie van het bedrijf gedurende het jaar, dit onverlet openbaar te maken.

501 research analisten[bewerken | brontekst bewerken]

De beurzen en de geregistreerde aandelenhandelaren dienen regels op te stellen met betrekking tot de belangentegenstellingen die kunnen ontstaan in het werk van researchanalisten die rapporten schrijven over bedrijven - rapporten die gebruikt kunnen worden voor het onderbouwen van aandelentransacties.

602 aandelenhandel[bewerken | brontekst bewerken]

De SEC mag een persoon het recht om te handelen ontzeggen wanneer deze niet over de juiste kwalificaties beschikt, of wanneer deze de aandelenwetten overtreden heeft. De SEC kan onderzoek plegen naar bedrijven / personen die geholpen hebben in een overtreding van de wetgeving op het vlak van de aandelenhandel.