Tok Pisin

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Tok Pisin (Tok Pisin)
Gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
Sprekers Ongeveer 120.000 als moedertaal, totaal 3 tot 4 miljoen
Taalfamilie

Engelse creoolse taal

Alfabet Latijns
Officiële status
Officieel in

Papoea-Nieuw-Guinea

Taalcodes
ISO 639-1 -
ISO 639-2 tpi
ISO 639-3 tpi
Portaal  Portaalicoon   Taal

Tok Pisin is een creoolse taal gesproken in het noordelijk deel van Papoea-Nieuw-Guinea, het hoofdstedelijk district en de Nieuw-Guinese Eilanden. Tok Pisin (tok betekent 'woord' of 'spraak' en pisin betekent 'pidgintaal') is een van de officiële talen van Papoea-Nieuw-Guinea en ook de meest gesproken taal in dat land. Ongeveer 4 miljoen mensen spreken Tok Pisin als tweede taal en meer dan honderd duizend mensen spreken het als moedertaal. Tok Pisin is een Engelse creoolse taal, de taal kenmerkt zich door grammaticale regels die op verschillende Papoeatalen zijn gebaseerd, maar de woorden zijn ontleend aan het Engels. Dit laatste is veroorzaakt doordat Papoea-Nieuw-Guinea (gedeeltelijk) een tijd lang onder Brits en Australisch bestuur heeft gestaan.

Classificatie[bewerken]

Tok Pisin is ontstaan uit een mix van talen gesproken door bewoners van diverse eilanden uit de Grote Oceaan toen zij te werk werden gesteld op plantages in o.a. Queensland en op een aantal andere eilanden. De arbeiders begonnen een pidgintaal te ontwikkelen, welke voornamelijk op het Engels is gebaseerd. In de taal is eveneens vocabulaire terug te vinden uit het Duits, Portugees en verschillende Austronesische talen. Deze taal evolueerde in het Tok Pisin, de taal werd al snel de lingua franca in het gebied en werd gebruikt door de overheersers en zij die werden overheerst. Ook werd de taal tussen de arbeiders onderling gebruikt daar zij in het geheel geen gemeenschappelijke taal hadden.

Officiële Status[bewerken]

Tok Pisin wordt op zekere hoogte in de media en gouvernementele kwesties, toch wordt meestal het Engels gebruikt in deze context. Tok Pisin is op sommige basisscholen, de eerste drie schooljaren de instructietaal.

Het Onzevader in het Tok Pisin[bewerken]

Papa bilong mipela
Yu stap long heven.
Nem bilong yu i mas i stap holi.
Kingdom bilong yu i mas i kam.
Strongim mipela long bihainim laik bilong yu long graun,
olsem ol i bihainim long heven.
Givim mipela kaikai inap long tude.
Pogivim rong bilong mipela,
olsem mipela i pogivim ol arapela i mekim rong long mipela.
Sambai long mipela long taim bilong traim.
Na rausim olgeta samting nogut long mipela.
Kingdom na strong na glori, em i bilong yu tasol oltaim oltaim.
Tru.

Externe link[bewerken]