Vrije markt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een vrije markt is een markteconomie waarin prijzen door vraag en aanbod tot stand komen. Alle economische besluiten en acties door individuen betreffende overdracht van geld, goederen en diensten zijn in een vrije markt vrijwillig, dus verstoken van dwang en diefstal (sommige definities van "dwang" zijn inclusief "diefstal"). Een vrijemarkteconomie onderscheidt zich hiermee van een gemengde of gesloten economie.

Een vrijemarkteconomie is een zogenaamde bottom-up economie. De consument onder aan een denkbeeldige piramide bepaalt grotendeels de economie door producten of diensten wel of niet af te nemen bij een verkoper. Deze verkoper neemt, afhankelijk van de vraag, op zijn beurt weer af van een groothandel. Deze groothandel neemt weer af van een producent. Daarom wordt het ook wel een vraaggerichte economie genoemd, aangezien de consument effectief bepaalt wat er geproduceerd moet worden. De tegenhanger van een vrijemarkteconomie is een (centraal) geleide- of planeconomie.

Als de overheid beperkingen om tot een bepaalde markt toe te treden opheft en dus concurrentie toestaat, spreekt men van liberalisering.

Een volledig vrije markt, waarin ook rechtspraak en verdediging als product worden aangeboden, wordt bepleit door aanhangers van het libertarisme, voluntarisme en het anarchokapitalisme.

Theorie[bewerken]

Als een overheid aanwezig is, is zijn gebruik van macht in de markt ideaal gezien beperkt tot het beschermen van de marktdeelnemers tegen dwang, met inbegrip van bescherming van eigendomsrechten en handhaving van contracten. De essentie van een vrije markt laat zich uitleggen als spel waarin de spelers volgens een gemeenschappelijke reeks regels concurreren die dwang (met inbegrip van diefstal) verhinderen; de handhaving van deze regels kan door een neutrale scheidsrechter (overheid) worden uitgevoerd. Deze conceptie van een markt als zuiver economisch systeem dat op vrijheid van dwang onder marktdeelnemers evenals van overheid wordt gebaseerd is in fundamenteel contrast aan een geleide of planeconomie.

De wet van vraag en aanbod overheerst in de vrije markt, die prijzen beïnvloedt naar een evenwicht dat de vraag naar de producten in evenwicht brengt met het aanbod. Door middel van deze evenwichtsprijzen verdeelt de markt de producten aan de kopers conform de waarde die elke koper aan product geeft en binnen de relatieve grenzen van de koopkracht van elke koper. Een markt is alleen dan vrij wanneer er geen sprake is van kunstmatige prijsdruk van belastingen, subsidies, douanerechten, of overheidsregelgeving (buiten bescherming tegen dwang en diefstal), en geen overheidsverleende monopolies (die gewoonlijk worden bestempeld als dwangmonopolie door vrijemarktverdedigers).

De distributie van koopkracht in een economie hangt voor een groot deel af van de arbeid en de financiële markten, maar ook van andere factoren zoals familieverhoudingen, overerving, giften etc. Vele theorieën met betrekking tot de verrichting van een vrije markt leggen de nadruk hoofdzakelijk op de markten voor verbruiksgoederen.[bron?] Hun beschrijving van de arbeidsmarkt of de financiële markten neigen ingewikkelder en controversieel te zijn.[bron?]

Praktijk[bewerken]

Belastingen en overheidsregelgeving zorgen ervoor dat markten in de praktijk zelden vrij zijn. Wel is het zo dat sommige markten vrijer zijn dan andere.

Positieve en negatieve kritieken[bewerken]

Het bepleiten van vrije markten is een steunpilaar van ideologieën zoals minarchisme, libertarisme, en het 19e-eeuwse liberalisme, evenals het westerse begrip van kapitalisme. Het is anathema aan communisme en sommige varianten van socialisme, hoewel modern liberalisme en andere varianten van socialisme tot doel hebben slechts te verlichten om wat zij als problemen van een ongebreidelde vrije markt zien. De meesten[bron?] die zeggen de vrije markt "goed te keuren" spreken relativerend over het begrip -- betekenend dat zij wensen dat de dwang tot het minimum wordt beperkt dat noodzakelijk is om economische vrijheid te maximaliseren en marktefficiency te maximaliseren door handelsbelemmeringen te verminderen (noodzakelijke dwang zou bijvoorbeeld belastingheffing zijn). Nochtans zijn er mensen, zoals anarchokapitalisten, die zelfs niet interventie voor belastingheffing toestaan. In plaats daarvan verkiezen ze beschermers van economische vrijheid in de vorm van privé-contractanten.

Terwijl sommigen vrije markten een intrinsieke morele eerbied voor vrijheid bepleiten, baseren anderen hun steun op de overtuiging dat de gedecentraliseerde planning door een massa individuen die vrije economische besluiten nemen betere resultaten veroorzaakt wat betreft efficiëntie.

De moderne tendensen die internationale vrijemarktsystemen bevorderen worden vaak beschreven als neoliberalisme.[1]

Monopolistische praktijken, kartels en asymmetrisch verdeelde kennis worden vaak aangehaald als potentiële problemen die in een vrijemarkteconomie kunnen bestaan. Ongelijke verdeling van kennis kan leiden tot wat sommigen als het kwaad van zulke economieën zien, zoals insider handel, prijsafspraken en ongunstige selectie. Vrijemarkteconomen stellen daar tegenover dat deze problemen inherent aan elke economie zijn en de vrijemarkteconomie zich juist het sterkst hiertegen wapent.

Sommigen geloven dat het begrip van een vrije markt inherent onbereikbaar is omdat zij stellen dat de overheden eigendomsrechten creëren en fundamenteel betrokken zijn bij markten door de handhaving van dergelijke rechten. Anderen stellen dat het concept eigendom uit natuurlijke wetten voortkomt en daarom is het onjuist om overheden als het creëren van markten te zien.

Isaiah Berlin maakt een onderscheid tussen vrijheid van dwang (negatieve vrijheid) en de vrijheid om je te ontwikkelen naar je eigen vermogen (positieve vrijheid). Wanneer men het heeft over een vrije markt wordt negatieve vrijheid, vrijheid van dwang, bedoeld.

Zie ook[bewerken]

Contrast[bewerken]