Benelux-Gerechtshof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Benelux-Gerechtshof
Cour de Justice Benelux
Type Internationaal hof van de Benelux Unie
Werktalen Frans en Nederlands
Jurisdictie Benelux Unie
Zittingsplaats(en) Brussel (tot 2016)
Luxemburg (vanaf 2016)
Geschiedenis
Opgericht 1 januari 1974
Samenstelling
Samenstelling Ten minste negen raadsheren, waarvan één president en twee vicepresidenten, en ten minste zes rechters en drie advocaten-generaal
Benoeming Bij beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, uit leden van het Hof van Cassatie (B), het Cour supérieure de Justice (L) en de Hoge Raad (NL), en uit leden van de hoven van beroep (B), het Cour d’appel (L) en de gerechtshoven (NL)
Website
courbeneluxhof.be

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg), zoals op het gebied van de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Nationale rechters dienen bij twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Benelux-rechtsregel deze uitleg te vragen aan het Benelux-Hof, dat vervolgens een bindende uitspraak doet.

Het Benelux-Gerechtshof is samengesteld uit ten minste negen raadsheren en negen plaatsvervangende raadsheren, die worden benoemd uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg. Sinds de inwerkingtreding van het protocol van 15 oktober 2012 kent het hof daarenboven nog eens minimaal zes rechters en zes plaatsvervangende rechters die worden benoemd uit de magistraten van de Belgische hoven van beroep, de Nederlandse gerechtshoven en het Luxemburgse Cour d’appel. Het Parket van het hof is samengesteld uit drie advocaten-generaal, van wie er een als eerste advocaat-generaal optreedt als hoofd van het Parket, en uit plaatsvervangende advocaten-generaal. De raadsheren, rechters en advocaten-generaal en hun plaatsvervangers worden benoemd door het Comité van Ministers van de Benelux. Hun benoeming bij het Benelux-Gerechtshof vormt geen beletsel voor de uitoefening van hun nationale functie.

Het hof bestaat sinds 1974, en was tot 1 december 2016 gevestigd in Brussel. Met het protocol van 15 oktober 2012 is de zetel verplaatst naar Luxemburg, zodat in elk Benelux-land een Benelux-organisatie gevestigd is.

Het hof heeft drie taken:

  • Rechtsprekende taak: een nationale rechter in de Benelux kan een rechtsvraag voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof. Deze prejudiciële vraag leidt uiteindelijk tot een bindend arrest dat de uitlegging van de rechtsregel vastlegt.
  • Adviserende taak: elk van de drie regeringen kan het gerechtshof raadplegen over de interpretatie van een gemeenschappelijke rechtsregel. Het advies is niet bindend.
  • Rechtsprekende taak: inzake ambtenarengeschillen. Het betreft de 'eigen' ambtenaren van de Benelux-instituties.

Herziening Verdrag Benelux-Gerechtshof[bewerken]

De kerntaak van het Benelux-Gerechtshof, zoals neergelegd in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag, is de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van gemeenschappelijke regels die in de Benelux Unie gelden. Op basis van het Verdrag heeft het Hof thans de bevoegdheid prejudiciële vragen van nationale rechters over de gemeenschappelijke regels te beantwoorden. Daarnaast heeft het Hof de bevoegdheid de drie regeringen van de Benelux-landen desgevraagd te adviseren en treedt het op als administratief rechter ten behoeve van het personeel van Benelux-organisaties. Op een belangrijk terrein van gemeenschappelijk recht in de Benelux Unie, namelijk het merkenrecht, bleek zich uiteenlopende nationale rechtspraak te ontwikkelen. Op Aanbeveling van het Beneluxparlement (nr. 733/2 van 18 juni 2005) werd daarom besloten het Benelux-Gerechtshof de bevoegdheid tot rechtspraak te geven. Ten aanzien van deze bevoegdheid van het Hof bevat artikel I van het Protocol een vervanging van artikel 1 van het Verdrag. Het nieuwe artikel 1, tweede en vierde lid, voorziet in algemene zin in de mogelijkheid om, steeds per verdrag, rechtsprekende bevoegdheid aan het Hof toe te kennen. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt daartoe eveneens gewijzigd. Ingevolge artikel XVI van het Protocol worden de artikelen 9bis, 9ter en 9quater toegevoegd aan het Verdrag. De nieuwe artikelen 9bis en 9ter omschrijven de nieuwe rechtsprekende bevoegdheid en vormen de kern van de verdragswijziging. Artikel 9quater betreft de bestaande bevoegdheid als administratief rechter. Indien aan het Hof per verdrag rechtsprekende bevoegdheid wordt toegewezen, heeft het deze bevoegdheid in twee instanties. Met het oog daarop was het nodig binnen het Hof onafhankelijk van elkaar functionerende kamers in te richten. De zetel van het Hof zal overeenkomstig het verdrag worden gevestigd in Luxemburg.

Inmiddels hebben de verdragswijzigingen de parlementaire goedkeuringsprocedures in de drie Benelux-landen doorlopen en is de verdragswijziging in werking getreden op 1 december 2016. Hierdoor zal het Benelux-Gerechtshof, na goedkeuring van een protocol hiertoe, naar verwachting tegen midden 2017 de beroepsinstantie worden voor het merken- en modellenrecht.[1]

Externe links[bewerken]