Ons Heemecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het volkslied, instrumentaal

Het volkslied Ons Heemecht (Ons Vaderland) is het volkslied van het Groothertogdom Luxemburg. De tekst is geschreven in het Luxemburgs door Michel Lentz en de muziek is gecomponeerd door Jean Antoine Zinnen. Het lied is in 1864 voor het eerst opgevoerd en in 1895 aangenomen als het officiële volkslied van Luxemburg. Naast deze nationale hymne kent Luxemburg ook nog een groothertogelijk volkslied - Wilhelm - dat ten gehore wordt gebracht wanneer de Groothertog(in) ergens verschijnt.

Tekst[bewerken | brontekst bewerken]

Luxemburgs origineel Nederlandse vertaling
I

Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mir géif
Heinidden alles wo'n,
𝄆 Onst Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dro'n.𝄇

II
An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
𝄆 Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!𝄇

III
Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
𝄆 Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt.𝄇

IV
O Du do uewen, deem seng Hand
Duerch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
𝄆 Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!𝄇

I

Waar de Alzette door de weiden trekt,
Door de rotsen de Sûre breekt,
Waar de wijngaard langs de Moezel geurig bloeit,
De hemel ons wijn geeft:
Dat is ons land, waarvoor wij alles
Ter aarde zouden wagen,
𝄆Ons thuisland, dat wij zo diep
in onze harten dragen.𝄇

IV
O jij daarboven, waarvan zijn hand
Door de wereld de naties leidt,
Bescherm jij het Luxemburgse land
Van vreemde onderdrukking en leed;
Jij hebt ons allen al als kinderen
De vrije geest wel gegeven,
𝄆Laat voort schitteren de vrijheidszon,
Die wij zo lang zagen!𝄇

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]