Overleg:Drug

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kan er ook een overzichtlijst komen met daarin alle soorten drugs opgesomd? --Romaine 1 jul 2007 00:46 (CEST)Misschien naast alcohol en koffie ook suiker als drug opwerpen? Suiker is immers niet nodig om een organisme in stand te houden (aardappelzetmeel wordt ook glucose) Het heeft degelijk een werking op ons biologisch systeem ( wie kent er niet de 'sugar rush'?) Een suikervrij dieet toont aan dat er wel degelijk afkickverschijnselen zijn (aggressie, ...) Suiker heeft bovendien ook nefaste biologische bijwerkingen (obesitas, diabetes, cariës, ...)

Het is echter zoals nicotine, caffeine en alcohol een geaccepteerde drug.

Interessante denkpiste?

Ik geef toe, ik heb wat gekeken naar http://www.livrite.com/sugar1.htm

maar mijn denkpiste heb ik al langer in me...
er stond zo'n mooi overzichtslijstje onderaan, wat wat mij betreft wel naar boven had gemogen. waarom is die nu weg? Rene 10 aug 2003 13:56 (CEST)


hebben jullie nog meer drugsinformatie??????

Ik heb een zinnetje verwijdert, omdat ik vond dat de toon ervan helemaal niet thuishoort in een encyclopedie. Dit is het bewuste zinnetje (het stond bij 'Verschil tussen harddrugs en softdrugs, onderaan'): Je wordt er wel stoned van, dus pas op.


bijdrage van Gebruiker:81.164.149.42 verplaatst vanaf overleg:hoofdpagina[brontekst bewerken]

De definitie en indeling van drugs.

Drugs en druggebruik.

Voorwoord. Drugs zijn er altijd geweest en zullen er altijd ook zijn. Het is een utopie om te durven stellen dat in de toekomst de wereld zal verlost zijn van elke vorm van druggebruik. Het is eigenlijk sinds mensenheugenis dat in de natuur (vooral in de plantenwereld) stoffen voorkomen die bij gebruik ervan bepaalde effecten of veranderingen veroorzaken in de geestelijke en lichamelijke gevoelsbeleving van de gebruiker. Hoe moeten die eerste primitieve mensen zich hebben ge-voeld toen ze zich gingen voeden met allerlei planten en bij bepaalde daarvan plots gingen hal-lucineren? Het is dan ook niet te verwonderen dat ze dachten dat die planten een geschenk wa-ren van de goden of een middel om in contact te komen met de wereld van de goden. Daarom werden bepaalde planten dan ook vereerd en aanzien als een heilig, sacraal middel. Ze werden gebruikt door vele oude culturen bij rituelen of godsdienstige aangelegenheden. Bij de Azteken was het cocablad opgenomen in hun wapenschild en vooraleer men ten strijde trok kauwde men op die bladeren en aanbad men de godheid om de strijd te winnen. Men kende dus toen reeds het stimulerend effect van het cocablad. Bij de Mazateken vereerde men de heilige pad-destoelen; de Psilocybe paddestoelen en men noemde deze in hun taal teonanacatl wat bete-kent het vlees der goden. Nu nog steeds zien wij bij primitieve volkeren in onder andere. het Orinocogebied en Amazonegebied een overblijfsel van die verering van bepaalde planten waar-bij vooral de sjamaan of medicijnman deze gebruikt als spiritueel middel bij magische gene-zingsrituelen.

Doorheen de geschiedenis vinden wij aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van bepaal-de middelen.

Reeds meer dan 5000 jaar kauwen indianen in Zuid-Amerika op het cocablad omwille van de voedingswaarde (veel vitaminen en een hoog calorisch gehalte).

De eerste geschriften over opium werden gevonden op Soemerische kleitabletten van on-geveer 4000 jaar voor Christus. De Romeinen kenden reeds het gebruik van opium als ge-neesmiddel. Keizer Marcus Aurelius was zelfs verslaafd aan opium bevattende medicijnen. De Romeinen waren ook vertrouwd met het gebruik van wijn als genotsmiddel. Deze drank heeft trouwens bijgedragen tot de ondergang van het Romeinse rijk.

Rond 2700 voor Christus beschreef de Chinese keizer Chen Nung reeds de geneeskrachtige werking van cannabis bij malaria, jicht, reuma en menstruatiepijnen.

In het oude Griekenland snoof de priesteres van het orakel van Delphi dampen op die kwamen uit rotsspleten op de heilige plaats. Vermoedelijk was dit koolstofdioxide. Dit bracht haar in een trance wat hielp om nader in contact te komen met de goden en het voorspellen van profetieën.

In die vroegere vervlogen tijden werden dus veel stoffen gebruikt omwille van hun genees-krachtige werking maar ook als sacraal, godsdienstig middel. Van bepaalde stoffen kende men echter ook het roeswekkend effect (bv. wijn). Momenteel worden veel van die stoffen in hoofdzaak gebruikt als genots- of recreatiemiddel.

Elke cultuur, elk volk heeft zowat zijn eigen roesmiddelen. Er zijn middelen die sterk gecom-mercialiseerd zijn en via een internationale handel overal ter wereld aangetroffen worden (bij-voorbeeld: de cannabisproducten, cocaïne, heroïne). Andere stoffen kennen enkel een gebruik in het geografisch gebied waar ze voorkomen (bijvoorbeeld: kava (1), yopo dat ook coho-basnuif wordt genoemd (2) en andere).

Naast drugs die uit natuurlijke stoffen worden verkregen zijn er verschillende drugs die volle-dig synthetisch aangemaakt worden,. XTC is daar een voorbeeld van. Met deze cursus drugs en druggebruik willen ik vooral wat basisinformatie verstrekken om-trent de diverse middelen die in hoofdzaak in onze westerse maatschappij voorkomen en ge-bruikt worden. Daarbij laten we niet na om ook alcohol, tabak en geneesmiddelen te behande-len. Deze stoffen zijn nog steeds de meest gebruikte, misbruikte (legale) drugs in onze samen-leving. Verder worden relatief oude en nieuwe drugs besproken.

Bij het gebruik ontstaan echter vaak allerlei problemen waarbij het noodzakelijk wordt dat de politiediensten een tussenkomst dienen te verrichten. Het herkennen van druggebruikers en personen onder invloed van drugs en de elementen die verantwoordelijk zijn voor de proble-men zijn dan ook essentieel voor een optimale tussenkomst. Daarbij is het ook niet onbelang-rijk dat politiemensen een goede kijk hebben op de realiteit van vandaag en bijvoorbeeld weten hoe de jongerencultuur met al zijn trends, verschuivingen en gebruiken in elkaar steekt.

(1) Kava is een drank gemaakt van de wortels van de struik Piper methysticum die groeit op Somoa, Nieuw Guinea en Fiji. In kleine dosissen werkt het stimulerend. In grotere dosissen werkt het verdovend waarbij hallucinaties kunnen optreden.

(2) Yopo is een poeder dat gemaakt wordt van de bast en ook de peulzaden van de boom Anadenanthea peregrina die groeit in Zuid-Amerika. Het poeder wordt gesnoven door indianen in het Amazonegebied bij religieuze ceremonieën. Het werkt hallucinerend.


1. De definitie en indeling van drugs. 1.1 Definitie. Oorspronkelijk betekende het begrip drugs niets anders dan gedroogde kruiden of geneesmid-delen. Trouwens in het verleden werden een groot aantal stoffen die we nu kennen als drugs aanvankelijk ontwikkeld met de bedoeling deze te gebruiken als geneesmiddel. Dit was onder andere zo het geval voor heroïne en cocaïne.

In een ruim kader kunnen we het begrip drugs het best omschrijven als: De verzamelnaam voor stoffen die bij inname het centraal zenuwstelsel dermate gaan beïn-vloeden zodat de gebruiker zichzelf en zijn omgeving op een andere wijze gaat ervaren en deze stoffen dan ook om deze specifieke reden gebruikt. Het gebruik (misbruik) van die stoffen kan leiden tot een zekere graad van afhankelijkheid. Door de werking op het be-wustzijn worden ze ook vaak psychotrope stoffen genoemd. Ze beïnvloeden de geest of de psyche.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn drugs: "Iedere chemische structuur of samenstelling van structuren anders dan deze die nodig zijn voor de instandhouding van een normale gezondheid, waarvan de toediening de biolo-gische functies in het organisme beïnvloedt of verandert".

In een meer engere betekenis zouden we kunnen stellen dat met drugs vooral: De illegale genotsmiddelen worden bedoeld die ingenomen worden om een zeker gevoel op te wekken dat men leuk of aardig vindt, zonder dat die inname nodig is voor de instand-houding van de gezondheid. Deze recreatie- of genotmiddelen kunnen echter leiden tot een zekere graad van verslaving en kunnen tevens zorgen voor het ontstaan van diverse pro-blemen van sociale, medische, juridische en financiële aard.

1.2 Indeling. Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld of geklasseerd worden. Dit kan volgens hun herkomst (plantaardig, dierlijk, synthetisch), hun chemische samenstelling (amfetaminen, opiaten…), hun wettelijke status (legaal en illegaal), hun verslavingskracht (hard drugs en soft drugs).

De meest volledige en wetenschappelijk ook de meest verantwoorde indeling is die volgens hun werking op het centraal zenuwstelsel. Volgens deze indeling onderscheiden wij de volgen-de drie hoofdgroepen:

1.2.1. De verdovende middelen ook deprimerende middelen, roesmiddelen of psychodepri-mantia genoemd. Door hun werking op het centraal zenuwstelsel wordt het bewustzijn verlaagd. Deze drugs brengen rust en kalmte. De verdovende werking kan gaan van een loom en slaperig gevoel tot een zeer diepe verdoving met coma en zelfs de dood tot gevolg.

Deze stoffen worden genomen omwille van het ontspannend, kalmerend, gelukzalig of rustge-vend gevoel dat ze bij de gebruiker veroorzaken. Hun hoofdwerking is verdovend. Tot deze groep behoren producten zoals: alcohol, tranquillizers, barbituraten, opium, morfine, heroïne, methadon, GHB, rohypnol, vluchtige solvents en vele anderen.


1.2.2. De stimulerende middelen, ook opwekkende middelen, kickmiddelen of psychostimulan-tia genoemd. Door hun werking op het centraal zenuwstelsel wordt het bewustzijn verhoogd. Er ontstaat een algemeen stimulerend en opwekkend gevoel. Men is alert en tijdelijk minder moe. Lichaam en geest worden energieker aangevoeld en men acht zich bijgevolg in staat om langer en beter te presteren. Deze drugs worden genomen omwille van het opwekkend gevoel dat door het li-chaam trekt en als kick wordt ervaren. Hun hoofdwerking is stimulerend.

Tot deze groep behoren onder andere tabak (bevat nicotine), koffie (bevat cafeïne), thee (bevat theobromine en cafeïne), chocolade (bevat theobromine en cafeïne), amfetaminen, methamfe-tamine (speed), ice, cocaïne, crack, poppers, geneesmiddelen (bv. captagon).

1.2.3. De bewustzijnsverruimende middelen, ook tripmiddelen - hallucinogenen of psychodys-leptica genoemd. Deze groep bevat middelen met de meest vreemde werking. Door hun werking op het centraal zenuwstelsel ontstaat er een verstoring van de zintuiglijke waarnemingen. De prikkels die door de zintuigen worden opgenomen, worden in de hersenen verkeerd of gewijzigd geïnter-preteerd. Zo kunnen er illusies en hallucinaties optreden. Een illusie is een verkeerde waarne-ming bijvoorbeeld een touw dat als een slang wordt gezien. Een hallucinatie is een waarne-ming van zaken die er niet zijn, bijvoorbeeld een bloem die uit de muur te voorschijn komt. Er zijn visuele-, auditieve- en gevoelshallucinaties. Een gevoelshallucinatie is bijvoorbeeld het feit dat het lichaam als gevoelloos wordt aangevoeld, het gevoel van duplikatie of uittreding uit het lichaam of het gevoel hebben dat er insecten onder de huid kruipen (het bugs effect).

Veel van de bewustzijnsverruimende middelen hebben ook een stimulerende of verdovende bijwerking. De voornaamste werking is echter bewustzijnsverruimend. De optredende effecten verschillen ook zeer sterk volgens de soort drug. Tot deze groep behoren stoffen zoals hasjiesj, marihuana, LSD, PCP, mescaline (een actief bestanddeel in de peyote cactus), psilocybine (een actief bestanddeel in de psilocybe paddestoel) alsook XTC en aanverwanten. Deze laatste groep (XTC en aanverwanten) heeft echter ook een stimulerende werking en wordt ook de groep van de hallucinogene amfetaminen genoemd. Een meer internationale term voor deze groep drugs is ATS-drugs (Amphetamine Type Stimulants). We hebben dan ook nog de groep van de tryptamines.

In de voorgaande indeling zullen er zeker bekende stoffen opgedoken zijn zoals koffie, tabak, alcohol, bepaalde geneesmiddelen. Bij deze stoffen is het gebruik toegelaten met eventuele be-perkingen. Deze producten worden dan ook legale drugs genoemd. Hun gebruik wordt door de maatschappij aanvaard doch daarbij worden wel zekere grenzen gesteld. Zo geldt voor al-cohol dat men niet dronken in het openbaar mag rondlopen of dronken een voertuig mag be-sturen. In verband met tabak is er een rookverbod in heel wat openbare gebouwen. Veel ge-neesmiddelen kan men pas krijgen mits het voorleggen van een doktersvoorschrift. Voor koffie gelden er geen beperkingen.

Stoffen zoals cocaïne, heroïne, hasjiesj, marihuana, LSD en andere zijn u misschien minder be-kend. Deze stoffen worden illegale drugs genoemd. Dat wil zeggen dat de maatschappij hun vrij gebruik niet aanvaard heeft. Het bezit ervan is dan ook bij wet verboden met uitzondering wanneer men in het bezit is van een attest van het ministerie van volksgezondheid. De maat-schappij is echter steeds in beweging en wat nu verboden is kan binnen afzienbare tijd toegela-ten zijn. Zo is men aan het onderzoeken of bepaalde drugs zoals hasjiesj en marihuana kunnen gelegali-seerd worden. Met betrekking tot drugs is het de drugwet die bepaalt of een middel verboden is. Dit betreft de kaderwet van 24/02/1921 die grondig werd gewijzigd door de wet van 9/07/1975 en de wetten van 14/07/1994 en 17/11/1998.

Daar zijn tevens twee K.B.’s (uitvoeringsbesluiten) aan verbonden met name het K.B. van 31/12/1930 dat betrekking heeft tot de slaapmiddelen en de verdovende middelen zoals heroïne, cocaïne enz. en het K.B. van 22/01/1998 (ter vervanging van het K.B. van 2/12/1988) dat betrekking heeft op de psychotrope stoffen zoals LSD,XTC, amfetamine enz...Telkens een product verboden wordt, wordt het per K.B. toegevoegd aan de lijst van de verboden middelen.

Men hoort ook vaak spreken over hard en soft drugs. Deze indeling werd destijds ingevoerd om de drugs in te delen volgens hun verslavingskracht en volgens het gevaar dat ze kunnen be-tekenen voor de gezondheid. Zo zijn hasjiesj en marihuana soft drugs terwijl bijna alle andere substanties hard drugs zijn. Deze indeling is sterk verouderd en wordt bijna niet meer gebruikt. Men moet ook een voldoende nuancering geven aan de termen hard en soft drugs want het hard gebruik (veelvuldig) van een soft drug kan soms meer problemen opleveren dan het soft gebruik (zeldzaam gebruik) van een hard drug. Men mag zich echter op deze visie niet blind staren want een gecontroleerd gebruik van een drug is quasi niet mogelijk.

bijdrage hierheen verplaatst door oscar 8 sep 2004 01:15 (CEST)

 • Een kleine corrigerende aanvulling: In het stukje over hallucinerende middelen wordt gesproken over de effecten hiervan. Bij in feite alles wordt er gesuggereerd dat hetgeen je ziet op het moment dat je een van deze middelen tot je hebt genomen, niet echt is. Met name deze paar regels springen eruit: 'De prikkels die door de zintuigen worden opgenomen, worden in de hersenen verkeerd of gewijzigd geïnter-preteerd. Zo kunnen er illusies en hallucinaties optreden. Een illusie is een verkeerde waarne-ming bijvoorbeeld een touw dat als een slang wordt gezien. Een hallucinatie is een waarne-ming van zaken die er niet zijn, bijvoorbeeld een bloem die uit de muur te voorschijn komt.'

Wat ik hier als kanttekening wil plaatsen, is dat niemand ooit weet of de prikkels 'verkeerd worden geinterpreteerd', dat een illusie geen 'verkeerde waarneming' is, en dat een hallucinatie geen waarneming is van 'zaken die er niet zijn'. Het hele stuk is geschreven vanuit een standpunt binnen de 'normale' werkelijkheid, en voor een nuchter persoon zou dit ook van toepassing zijn. In zijn werkelijkheid komen er inderdaad geen bloemen uit de muur en is een touw geen slang. Echter, iedereen leeft in zijn of haar eigen werkelijkheid, en onder invloed van hallucinerende middelen maak je juist mee dat die werkelijkheid zich verbreed. Je kunt dus niets zeggen over de waarheid of onwaarheid van dergelijke ervaringen, want alles wat iemand meemaakt is voor die persoon waarheid. Daarbij weet iemand die de 'normale' werkelijkheid gewend is niet wat er allemaal wel en niet kan in een andere werkelijkheid, en heeft die persoon dus geenszins het recht hier enig oordeel van waarheid aan te verbinden. Voor die mensen die zich serieus willen verdiepen in dit onderwerp en die zien wat ik bedoel, bekijk onafhankelijke informatieve sites, zoals TheLycaeum of Erowid. - Roald

bijdrage 81.11.196.129[brontekst bewerken]

Ik heb de bijdrage van deze anoniem terug gedraaid ivm neutraliteit. De bijdrage is hier terug te lezen:[1]. --SanderK 2 feb 2006 22:51 (CET)

Paddo/LSD vergelijking..[brontekst bewerken]

Paddestoelen (paddo's) lijken qua effect op LSD, hoewel het effect veel milder en minder sterk is. Lichte visuele hallucinaties kunnen zich hierbij wel voordoen. Een paddestoelentrip duurt zo'n 4-8 uur. Gebruikers kunnen de volgende dag vaak alweer normaal functioneren.

Echter, Paddo's worden qua effect meestal heftiger ervaren dan LSD (Mindfucks, bij (te)hoge doseringen extreem realiteitsverlies, hallucinaties, dood-ervaring, ..). LSD duurt alleen veel langer. Mischien iets om door de oorspronkelijke auteur mee te nemen? (ik heb nl. geen wetenschappelijke onderbouwing oid. )

Stimulerende middelen[brontekst bewerken]

Stukje over ADHD en Ritalin. Speed / Ritalin hebben beide op mensen (ADHD patient of niet) in lage doseringen een kalmerend effect, en in hoge doseringen het effect waar speed om bekend staat.

Inconsistent over geneesmiddelen[brontekst bewerken]

"...is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen..." Even later staat er dat het in het Nederlands niet de betekenis van medicijn heeft. Dit lijkt me een duidelijke tegenspraak.

toestemming[brontekst bewerken]

hallo,

ik had een vraagje. mogen we u infomatie gebruiken van uw website. we doen mee met een webdstrijd en dan moeten we een website maken(thinkquest). we hebben het onderwerp verslavingen. en ik en en paar vriendinnen hebben heot over drugs. en we hadden een vraagje of we u infomatie mogen gebruiken?

van harte groet: malou groep 8

Beste Malou, de informatie die je op deze website ziet mag je overnemen op jouw eigen website, maar dan moet je wel een bepaalde tekst vermelden. Welke tekst dat is, kan je als volgt vinden:
 • Ga naar de pagina waarvan je de tekst wilt overnemen
 • Zoek linksonder naar de knop deze pagina citeren en klik daarop
 • Kies vervolgens de MLA-stijl en zet die tekst onderop de website
Groeten, nl:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 22 nov 2007 21:46 (CET)

??[brontekst bewerken]

Net boven de inhoudspagina staat een paar regels lang DIK – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.127.124.105 (overleg · bijdragen)

Dat was vandalisme, is inmiddels teruggedraaid. Lexw 19 feb 2008 12:31 (CET)

Plaatje[brontekst bewerken]

Ehm, dat plaatje is echt totale onzin (gebaseerd op 1 onderzoek, niet op wetenschappelijke consensus) dus ik heb het verwijderd. Nu zie ik, in de geschiedenis, dat hier al een halve editwar om draait. Deze pagina staat de aankomende dagen op mijn volglijst, later kan men t beste contact zoeken op mijn OverlegPagina. Kwiki overleg 18 jun 2009 09:50 (CEST)

Ik proef uit bovenstaande het volgende (corrigeer me maar als ik fout zit :-)): "gebaseerd op 1 onderzoek, dus onbetrouwbaar". Dat lijkt me nogal kort door de bocht. Zeker indien, zoals u zelf al aangeeft, de desbetreffende illustratie in het recente verleden al meerdere keren is toegevoegd en verwijderd. Ondergetekende heeft (veel meer dan me lief is) in het verleden "nogal" wat ervaring met dit soort druggebruikers opgedaan. Misbruik is hier trouwens een veel treffender uitdrukking. Het spijt me, maar ik kan absoluut niet meegaan in uw conclusie, dat deze illustratie "totale onzin" zou zijn. Het plaatje geeft m.i. een redelijke indicatie van de werkelijkheid. In afwachting van (hopelijk meerdere) reacties ben ik in dit geval zo vrij geweest om de betwiste afbeelding (voorlopig ?) terug te zetten. Dit overigens zonder de intentie om hierover een editwar te starten. Ik stel voor, dat we 2 weken op reacties (bij voorkeur op deze OP !) van andere gebruikers wachten. Maasje 18 jun 2009 12:43 (CEST)
Samengesteld op basis van publicatie in The Lancet - A rational scale to assess the harm of drugs - 369:1047-1053.
Hoi Maasje!
Jij hoeft me geen U te noemen hoor! (liever niet zelfs) :P
Ik geef toe, je kan aan mijn gedrag natuurlijk wel afleiden dat ik veel drugs gebruik (grapje) maar in de gebruik vs misbruik-kwestie ben ik t absoluut met je eens.
"Totale onzin" was ongenuanceerd uitgedrukt van mij (ik zal nog wel ns uitleggen waarom ik dat schreef, vrij uitgebreid verhaal) maar niet schrikken van mn bolde actie zo opeens, ik verander heus niet ineens in een trolletje dus we komen er samen wel uit denk ik. Bold (Kwiki) en Revert (Maasje) zijn nu geweest, dus nu is Discuss (allebei) aan de beurt (en zolang die discussie voortduurt moet t plaatje blijven staan). Vanwege de hogere bezoekersaantallen en omdat dit de enige plek is waar dit bestand gelinkt staat op de NLwiki lijkt me (op dit moment) deze pagina inderdaad meer geschikt dan de talkpage van het plaatje.
De korte uitleg is dat ik het raar vind om, zonder in het artikel of in een onderschrift te vermelden waar dat vandaan komt, een plaatje op te nemen (terwijl het plaatje duidelijk niet de enige visie op dit gebied weergeeft).
Ik heb een idee waardoor we mogelijk 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan, ikke tevreden en de wiki weer wat beter, en ik hoop dat je het onderstaande ook een goed plan vind:
Het plaatje heeft nu geen onderschrift en de code is [[Afbeelding:Rational scale to assess the harm of drugs (mean physical harm and mean dependence) nl.svg|rechts|Relatie van afhankelijkheid en lichamelijke schade van soorten drugs.]]
Ik stel voor het plaatje een grootte in pixels te geven (iets kleiner heeft bij mij de voorkeur, maar dat is niet zo belangerijk) en een onderschrift waarin duidelijk staat dat dat plaatje resultaat is van een onderzoek (en eventueel door wie dat gedaan is). Door zo een onderschrift is dan in ieder geval duidelijk wie dat beweert, en dat geeft ook een subtiele hint dat het plaatje niet de enige mening over de rangschikking van drugs is.
De Engelse variant heeft ook een onderschrift: http://en.wikipedia.org/wiki/Substance_abuse
Wat vind je van dit idee? Weet jij een goed onderschrift? Ben je het met me eens dat een onderschrift waarin vermeld staat dat dat plaatje een grafische weergave is van een deel van de conclusies van een bepaald onderzoek, de naam daarvan en eventueel een jaartal en/of de namen van de onderzoekers een verbetering zou betekenen?
Kwiki overleg 18 jun 2009 21:12 (CEST)
Dat lijkt me een uitstekend idee. Noodzakelijk (indien mogelijk) is in íeder geval een link naar het desbetreffende onderzoek. M.i. kan dat het beste door een voetnoot in het onderschrift bij de illustratie, die verwijst naar de Noten in het lemma. Daar kan dan een evt. iets langere tekst, verwijzend naar het desbetreffende onderzoek, worden geplaatst. "Afhankelijkheid en lichamelijke schade volgens (onderzoek X) en/of (publicatie in Y)". Een begeleidende tekst bij een illustratie moet m.i. kort en bondig; uitgebreidere info kan evt. onderaan het lemma worden geplaatst. De tekst A rational scale...1053 lijkt mij hier overbodig: zet een voetnoot en verwijs specifiek naar de Noten in het lemma. Tevens geëxperimenteerd met de grootte:onder de 325 pixels wordt het lastig om de namen van de verschillende drugs te onderscheiden.
Persoonlijk zou ik de afbeelding ook liever wat kleiner zien, echter in dit geval denk ik dat duidelijkheid moet prevaleren (gezien het heikele onderwerp). Niet iedereen is nl. even handig met "klikken" en ik heb ondertussen gemerkt, dat een hoop (vaak kwetsbare) mensen geen enkel benul hebben van het feit, dat men afbeeldingen kan vergroten door simpelweg erop te klikken !
Makkelijk te beïnvloeden, kwetsbare en uiterst goedgelovige personen zijn in het verleden meermaals weerhouden van geëxperimenteer met potentieel zeer gevaarlijke stoffen (zéker als men daarbij tevens alcohol gebruikt) omdat ze Wiki-pagina's onder ogen kregen. O.a. hier weet men met een bepaald soort straatverkopers wel raad. Maasje 19 jun 2009 14:13 (CEST)

Leugenachtige informatie die drugs promoot.[brontekst bewerken]

Hallo. Ik weet niet of dit de manier is om een wijziging te vragen, maar ik probeer het maar eens. Ik vind dat de tekst over drugs nogal subjectief is en gebruik van drugs probeert aan te moedigen. Er staat immers dat er veel meer alcoholverslaafden zijn, dan opiumverslaafden en dat daarom opium minder verslavend zou zijn. Dit is een drogargument, want er zijn gewoon meer alcoholgebruikers, dat is de reden. Eerlijker zou zijn om het aantal verslaafden van elke drug te vergelijken met het aantal mensen dat niet verslaafd is maar het wel gebruikt. De persoon die dit heeft toegevoegd, mag er wel eens over nadenken dat hij misschien mensen gevaarlijke drugs heeft doen gebruiken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.240.75.68 (overleg · bijdragen) 19 aug 22:09 2009 (CEST)

Nee, dat staat er niet: er staat "opiAATverslaafden". Maasje 21 aug 2009 12:21 (CEST)
Ja, goed, ik ken niets van drugs, maar het maakt in feite toch niets uit. Er zijn nog altijd veel minder opiaatgebruikers dan alcohol gebruikers (ik wist zelfs niet wat het was.) Er staat hier dan de verhouding tussen het aantal opiaatverslaafden en het aantal alcoholverslaafden 1/10 is. Ik geloof niet dat de verhouding tussen het aantal opiaatgebruikers en alcoholgebruikers minder dan 1/10 is, terwijl dat zou moeten als opiaat inderdaad minder verslavend is.
Nu denk ik nog aan iets anders waardoor men niet eerlijk is tegenover de lezers in dit artikel. Men heeft het enkel over welke drug het verslavendst is (lichamelijk en psychisch), maar er zijn ook andere gevaren aan druggebruik. Ten eerste de gezondheid. Ik betwijfel namelijk of dat het gezonder is voor het lichaam om elke dag een dosis heroine of morfine in te nemen dan een glas wijn te drinken, en ten tweede de controle over zichzelf, want men kan gevaarlijke dingen doen als men onder invloed van wat dan ook is. Bedankt voor uw hulp, Maasje, maar de tekst blijft dus even leugenachtig in mijn ogen. (Ik vraag me dan ook af of hij niet gemaakt is door een drugliefhebber.)

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.242.199.52 (overleg · bijdragen)

De tekst is door mij wat aangepast, met meer info. Er valt wellicht nog meer over te vertellen, dat laat ik over aan andere gebruikers van Wikipedia, het is tenslotte een open encyclopedie :-) - Richardkw 22 aug 2009 23:05 (CEST)

Discussie op verslaving over onjuistheid plaatje[brontekst bewerken]

Ik heb op verslaving het plaatje met de bolletjes verwijderd, omdat het onjuist is. Misschien het handigst om daar: Overleg:Verslaving#Heroine_het_schadelijkst.3F te discussieren. Zwitser123 15 mrt 2010 11:17 (CET)

Drugsverslaving (tip)[brontekst bewerken]

Zowel op drug en verslaving wordt niets verteld over 'drugsverslaving'. Ik zou verwachten dat hier wordt belicht hoe iemand er aan komt, wat voor reactie er in het brein plaats vind, hoe iemand kan afkicken, etc. Misschien een idee voor iemand met kennis om er iets over te schrijven. Timelezz (overleg) 29 okt 2013 21:55 (CET)

Er staat toch genoeg informatie over in, alleen niet onder een kopje apart. Ik begin er niet aan, ondanks dat ik de kennis heb, aangezien mijn kennis wellicht niet voor 100% strookt met hoe de wetenschap erover denkt en dat gaat leiden tot onenigheid en daar heb ik echt geen zin meer in op Wikipedia. - Richardkiwi - Overleg 30 okt 2013 00:29 (CET)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Drug. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 5 sep 2017 07:40 (CEST)


Feitelijk onjuistheden:[brontekst bewerken]

Leuke pagina echter zou toch wat zaken aangepast willen zien om de juistheid van de informatie te waarborgen:

Hard en softdrugs zijn in Nederland in de Opiumwet vastgelegd (lijst I en lijst II).

Alcohol staat daar NIET op. U kunt Alcohol dan ook niet classificeren als harddrugs. Dit zou tekstueel aangepast moeten worden. Feitelijk staat hier een hele alinea over alcohol die er niet thuis hoort (snap het probleem heel goed, maar denk dat op een ander pagina thuis hoort).

Wat wel en niet een hard- of softdrug is in Nederland bekend. Iets drugs noemen wat het niet is willekeur (bepaald de wetgever in dit land, niet wij).

Bij Andere drugs staan dan ook aan aantal onjuistheden:

 • Poppers (niet in de opiumwet genoemd). Volgens de wet is amylnitriet een niet geregistreerd geneesmiddel ! Hoort niet in deze lijst thuis.
 • Kratom (optiaat vervanger, geen opiaat !): aub verwijderen (staat op geen enkele lijst) en hier zomaar noemen is gewoon volledige onjuist.
 • LSA is een "grijs" gebied maar staat er niet op.
 • Speed: volkstaal.... Amfetamine is de juiste naam.
 • LMA: zonder uitleg wat het is en zonder link. Onbekend dus hoort niet op de pagina.

Is opsomming van aantal in de opiumwet vastgelegde drugs en dan een paar die nergens staan vermeld geeft fout beeld van de legale producten.

p.s. snap dat mensen iets vinden, maar iets aannemen op basis van welke informatie dan ook, vervuilt wikipedia. In geval van drugs is het in Nederland en veel andere landen duidelijk: Opiumwet.


Met vriendelijke groet, – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kraatje (overleg · bijdragen) 7 juni 2016 PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Beste Kraatje, dank voor je overlegbijdrage. Wikipedia is een encyclopedie voor en door mensen, bijna altijd vrijwilligers. Opsommen wat er niet zou kloppen (zou toch wat zaken aangepast willen zien..) dat is niet de bedoeling, het mag natuurlijk wel, echter de kans dat iemand dat gaat doen is niet zo groot. Alcoholische drank staat inderdaad niet in de opiumwet, maar wordt wel vaak als harddrug (of vergelijkbaar) gezien. Zou mijns inziens kunnen blijven staan, maar dan in gewijzigde vorm. WP:VJVEGJG is hier van toepassing. Let wel, als je veel veranderd dan zijn bronnen toch gewenst, ook al zou het hier mogelijk fout staan. Toch vind ik poppers, die in de waren- of geneesmiddelenwet staan, toch wel vermeldingswaardig, maar 'drug' is een breed begrip. Hebben we het puur over de harddrugs, dan heb je uiteraard gelijk. Dit zou ook duidelijker kunnen in het artikel. Nu moet ik toegeven dat ik met andere werkzaamheden bezig ben en het deels omgooien van een artikel niet op mijn prioriteitenlijstje staat. Kijk maar wat je doet, kijk wel uit om niet allerlei dingen zomaar te schrappen, liever een apart kopje dan de opgesomde dingen schrappen. Op je overlegpagina plak ik een welkomstsjabloon, meteen een soort handleiding. Met vriendelijke groet, - Richardkiwi - Overleg 7 jun 2018 14:04 (CEST)
Ik heb toch wat dingetjes aangepast. Toch krijg ik bij dit artikel het idee dat het hier niet puur om de soft- en harddrugs gaat als in de opiumwet, maar als 'drug' als algemeen begrip en dan passen andere middelen wel in het artikel. Voor wat jij zegt, zijn vooral de artikelen opiumwet, softdrug en harddrug voor. Ook sommige middelen die je noemt staan in een enkele zin, ik zie dan het probleem niet zo, hoogstens dat het iets beter uitgelegd wordt, meer niet. - Richardkiwi - Overleg 7 jun 2018 14:38 (CEST)

Feitelijk onjuistheden: (2)[brontekst bewerken]

Dank voor de uitleg, toch nog steeds moeite met:

 • WIE bepaalt wanneer iets drugs is ?
 • Nu gebeurd dat door de beheerder(s) van de pagina op basis van wat ?
 • Eigen inzicht, wat ze lezen op internet, omgeving, sociale achtergrond, etc.....
 • Prima, noem het dan geen drugs. Want die staan in Nederland op een lijstje.
 • En zet alles er dan gelijk op wat enigszins verslavend zo kunnen werken: Medicijnen, Koffie, tabak, suiker, lachgas, lijm, games, TV, Facebook, etc .....
 • Waarom een alinea aan alcohol wijden en niet aan tabak of medicatie (is overigens nr.1) ?

Huidige pagina is misleidend en feitelijk niet juist.

Wat is LMA ?

Op basis van welke informatie staat Kratom erbij ? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Kraatje (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Poppers, ik blijf erbij staat hier compleet fout (uit welke wetenschappelijke publicatie blijkt dat het hier thuis hoort ?) in de zin van drugs (spul is wel schadelijk maar absoluut niet verslavend). Hoeveel mensen zitten er in een kliniek om af te kikken van poppers ?

Wie zegt er dat alle drugs verslavend zijn? Je hebt volgens mij niet veel van mijn uitleg begrepen en hebt het over 'beheerders' en somt wederom op wat er niet goed zou zijn. Daar ga ik geen tijd meer in steken. Succes. - Richardkiwi - Overleg 7 jun 2018 15:31 (CEST)

Feitelijk onjuistheden: (3)[brontekst bewerken]

Wel begrepen hoor, maar denk ga eerst even hier plaatsen en kijken wie de content er op gezet heeft voordat ik hem zomaar aanpas. Dus niet persoonlijk.....

Wat zijn drugs dan ? (probeer te snappen waar de pagina over gaat) Een algemene verzamelnaam voor van alles waarvan beheerders denken dat het drugs zijn, dus kan alles erop. Of het is een aantoonbare lijst (onderbouwd). Nu is het geen van beide, beter is opschonen. Dan is die maar onvolledig. Dan kan die aangevuld worden.

En weet waar ik het over heb, er lopen hier een 2-tal mensen rond met 20 jaar als ervaringsdeskundige op dit gebied.

Dus ik wacht nog even voor ik ga aanpassen.

Nou, iedereen kan hier bijdragen, dus u ook. Ik ben verslavingsdeskundige (niet praktiserend) en ervaringsdeskundige, maar volgens mij al verteld, dat je/u hier kunt bijdragen en dat het door vrijwilligers wordt gedaan, of die nu 4 dagen actief zijn of 4 jaar, dat maakt niet uit. Wees wel bewust dat deze pagina meer algemeen is. Voor specifiek soft- en harddrugs, zijn (ook al hierboven genoemd) aparte pagina's. Bij wijzigen graag rekening houden met de staat van het artikel, dus niet zomaar dingen schrappen. Al gekeken naar die andere artikelen? Dit artikel bestaat al 15 jaar en komt op mij over als een algemeen artikel, wat ik al eerder zei en dus niet alleen over 'drugs' in de opiumwet. Wie dan de bewerkers zijn (geen beheerders) doet er niet zo toe (zie de geschiedenis). Het is door meerdere gebruikers (van Wikipedia) bewerkt, ik zal er vast ook aan bijgedragen hebben. Als ik het lijstje al lees, dan wil je flink gaan snoeien, ik zou hier voorzichtig mee zijn, zeker met de informatie die ik gegeven heb. In ieder geval succes en vriendelijke groet, - Richardkiwi - Overleg 7 jun 2018 16:04 (CEST) PS, graag ondertekenen, al enkele hints gegeven trouwens, dan is duidelijk "wie, waar, wanneer" reageert.