Sjabloon:Infobox chemische stof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Infobox chemische stof
Algemeen
Wikidata Q52426
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Sjabloondocumentatie​
Water
Structuurformule en molecuulmodel
Water (vast)
Water (gasvormig)
Water (gasvormig)
Algemeen
Molecuulformule H2O
IUPAC-naam water
Andere namen diwaterstofoxide, oxidaan
Molmassa 18,019 g/mol
SMILES
HOH
InChI
HOH
CAS-nummer 123456789
EG-nummer 123456789
PubChem 123456789
Wikidata Q52426
Beschrijving Vloeistof
Vergelijkbaar met waterstofsulfide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ExplosiefOntvlambaarOxiderendDrukhouder
CorrosiefToxischSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H228 - H412
EUH-zinnen EUH071
P-zinnen P220 - P261 - P305+P351+P338
Carcinogeen mogelijks
Hygroscopisch? ja
Omgang Met zorg behandelen, niet in contact laten komen met alkalimetalen
Opslag In een fles
EG-Index-nummer 123456789
VN-nummer 1234
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
MAC-waarde 1,2 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 123 mg/kg
(dermaal) 545 mg/kg
LD50 (konijnen) 643 mg/kg
LD50 (muizen) 297 mg/kg
LD50 (kippen) 369 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,000019 g/cm³
Smeltpunt 0 °C
Kookpunt 100 °C
Sublimatiepunt (bij 357 bar) 549 °C
Vlampunt 786 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 867 °C
Dampdruk 123 Pa
Oplosbaarheid in water 1000 g/L
Goed oplosbaar in aceton
Matig oplosbaar in methanol
Slecht oplosbaar in decanol, fenol
Onoplosbaar in benzeen, olie
log(Pow) 8,155
Viscositeit 2,6546 Pa·s
Brekingsindex 2,1051 (589 nm, 20 °C)
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur kubisch
Dipoolmoment 2,45 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfGog 576 kJ/mol
ΔfGol 767 kJ/mol
ΔfGos 876 kJ/mol
ΔfHog 456 kJ/mol
ΔfHol 388 kJ/mol
ΔfHos 453 kJ/mol
Sog, 1 bar 728 J/mol·K
Sol, 1 bar 378 J/mol·K
Sos 198 J/mol·K
Cop,m 45,32 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKa = 15,9
Analytische methoden
Klassieke analyse spectroscopie
Spectra UV-VIS
Nutritionele eigenschappen
Type nutriënt conserveringsmiddel
Essentieel? ja
Komt voor in oceaan, rivier, menselijk lichaam
ADI 154 mg/kg lichaamsgewicht
Type additief conserveringsmiddel
E-nummer E174
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Gebruik

 • kopieer onderstaande tekst en plak het in het doelartikel
 • vul de velden in en schrap bij ja/nee velden het overbodige woord
 • in sommige velden kan meer dan één waarde ingevuld worden:
  • Evenwicht: voor het weergeven van evenwichtsconstanten, dit kan onder de vorm (Zie bijvoorbeeld het artikel glycine):
   K<sub>1</sub> = waarde1 eenheid1<br />K<sub>2</sub> = waarde2 eenheid2
  • Lethaal (~Rat, ~Konijn, ~Muis, ~Kip): verschillende waarden kunnen worden weergegeven door de de type LD50 waarde tussen haakjes te vermelden. De eenheid mg/kg wordt bij alle LD50 waarden, behalve de laatste weergegeven. Bijvoorbeeld:
   LethaalRat = ([[oraal]]) 400 mg/kg<br />(huid) 370 mg/kg<br />([[intraveneus]]) 300
  • AfbWaarsch: voor de gevaarsymbolen bestaan figuren voor de volgende symbolen: E, F, O, D, C, T, X, G en N (in deze volgorde). Deze kunnen toegevoegd worden door middel van het sjabloon {{Pictogram GHS}}. Bekijk de sjabloonpagina zelf voor meer uitleg omtrent de betekenis en het gebruik van het sjabloon.
  • TekstWaarsch: hier wordt - indien nodig - het signaalwoord Gevaar of Waarschuwing ingevoerd. Geen enkel ander woord mag hier worden gebruikt. Plaats na dit signaalwoord een eventuele referentie naar een catalogus (dus niet na de pictogrammen in de parameter AfbWaarsch).
  • Wanneer geen EUH-zinnen bekend zijn (hetgeen bij heel wat stoffen het geval is), dan wordt de parameter ingevuld met het woord geen (cursief gedrukt); idem als er wel H- maar geen P-zinnen bekend zijn (komt veel minder voor); indien geen H-, EUH- en P-zinnen bekend zijn, dan dienen alle betrokken parameters leeg te worden gelaten
  • Onder de parameter Hygroscopisch dient enkel 'ja' te worden ingevuld indien de stof hygroscopisch is; in alle andere gevallen wordt de parameter leeg gelaten
 • Wanneer er geen waarde wordt opgegeven in een veld zal deze niet worden getoond in de uiteindelijke tabel. SI-eenheden worden automatisch aangevuld, dus deze hoeven niet opgegeven te worden.
 • Niet-getallen en referenties waar getalen worden verwacht
 • Op plaatsen waar tekst mag komen is dit geen probleem. Op plaatsen waar het sjabloon een getal verwacht, maar een tekst nodig is, wordt de parameter met de toevoeging "txt"gebruikt. De eenheid wordt dan onderdrukt.
 • Voor het plaatsen van een referentieverwijzing wordt bij getallen de parameter met de toevoeging "ref"gebruikt. De referentie wordt dan achter de eenheid geplaatst.
De brekingsindex en Pow hebben geen eenheid, dus daar kan tekst of een referentie op de gewone manier geplaatst worden.
Als je een veld (nog) niet kunt invullen, laat het dan wel in de lijst staan. Een toekomstige editor kan dan makkelijker de waarde toevoegen. Bovendien blijft de volgorde waarin de velden staan dan gehandhaafd, wat ook het zoeken ernaar eenvoudiger maakt.
{{Infobox chemische stof
| Naam = 
| afbeelding1 = 
| onderschrift1 = 
| afbeeldingbreedte1 = <!-- bij niet invullen wordt de totale breedte van de infoboxkolom gebruikt, de eenheid px wordt door het sjabloon bijgeplaatst. -->
| afbeelding2 = 
| onderschrift2 = 
| afbeeldingbreedte2 = <!-- zie afbeeldingbreedte1 -->
| afbeelding3 = 
| onderschrift3 = 
| afbeeldingbreedte3 = <!-- zie afbeeldingbreedte1 -->
| afbeelding4 = 
| onderschrift4 = 
| Formule = 
| Molgewicht = | Molgewichttxt = | Molgewichtref = 
| SMILES = 
| InChI = 
| IUPAC = 
| AndereNamen = 
| CAS = 
| EINECS = 
| EG = 
| VN = 
| PubChem = 
| Wikidata = 
| Beschrijving = 
| Vergelijkbaar = 
| AfbWaarsch = <!-- {{Pictogram GHS}} E, F, O, D, C, T, X, G en N niet meer dan 3 in één keer n sjabloon -->
| TekstWaarsch = 
| Rzinnen = 
| EUHzinnen = 
| Szinnen = 
| Carcinogeen = 
| Hygroscopisch = 
| Omgang = 
| Opslag = 
| ADR = 
| MAC = 
| LethaalRat = 
| LethaalKonijn = 
| LethaalMuis = 
| LethaalKip = 
| Aggregatie = 
| Kleur = 
| Dichtheid = | Dichtheidtxt = | Dichtheidref = 
| Smeltpunt = | Smeltpunttxt = | Smeltpuntref = 
| Kookpunt = | Kookpunttxt = | Kookpuntref = 
| Sublimatiepunt = | Sublimatiepunttxt = | Sublimatiepuntref = 
| Vlampunt = | Vlampunttxt = | Vlampuntref = 
| Zelfontbranding = | Zelfontbrandingtxt = | Zelfontbrandingref = 
| Dampdruk = | Dampdruktxt = | Dampdrukref = 
| Brekingsindex = 
| Oplosbaarheid = | Oplosbaarheidtxt = | Oplosbaarheidref = 
| GoedOplIn = 
| MatigOplIn = 
| SlechtOplIn = 
| OnoplIn = 
| Dipoolmoment = | Dipoolmomenttxt = | Dipoolmomentref = 
| LogPow = 
| Viscositeit = | Viscositeittxt = | Viscositeitref = 
| Kristalstructuur = 
| fG0g = | fG0gtxt = | fG0gref = 
| fG0l = | fG0ltxt = | fG0lref = 
| fG0s = | fG0stxt = | fG0sref = 
| fH0g = | fH0gtxt = | fH0gref = 
| fH0l = | fH0ltxt = | fH0lref = 
| fH0s = | fH0stxt = | fH0sref = 
| S0g = | S0gtxt = | S0gref = 
| S0l = | S0ltxt = | S0lref = 
| S0s = | S0stxt = | S0sref = 
| Cpm0 = | Cpm0txt = | Cpm0ref = 
| Evenwicht = 
| KlassiekeAnalyse = 
| Spectra = 
| NutrientType = 
| Essentieel = 
| Voorkomen = 
| ADI = 
| AdditiefType = 
| E-nummer = 
}}

Afwijkend afbeeldingformaat

Indien een afbeelding een afwijkend formaat heeft kan er gebruik worden gemaakt van een parameter om de breedte van de afbeelding in te stellen. Gebruik bij kleine, of er lange smalle afbeeldingen de volgende parameter, en vervang waar nodig de 1 door een 2, 3 of een 4.

| afbeeldingbreedte1 = 

Math als afbeelding

Indien er niet één plaatje beschikbaar is om de structuurformule (etc) af te beelden, maar er wel gebruik kan worden gemaakt van math of een combinatie van enkele afbeeldingen naast elkaar samen, gebruik dan voor alleen die uitzonderingen de volgende parameters:

| afbeeldinganders = 
| onderschriftanders = 

Geen beschrijving.

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Dit sjabloon heeft een aangepaste opmaak.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
NaamNaam

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingandersafbeeldinganders

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeelding1afbeelding1

geen beschrijving

Bestandvoorgesteld
afbeelding2afbeelding2

geen beschrijving

Bestandoptioneel
afbeelding3afbeelding3

geen beschrijving

Bestandoptioneel
afbeelding4afbeelding4

geen beschrijving

Bestandoptioneel
onderschriftandersonderschriftanders

geen beschrijving

Regeloptioneel
onderschrift1onderschrift1

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingbreedte1afbeeldingbreedte1

breedte van de afbeelding indien afwijkend in pixels (zonder de eenheid px)

Voorbeeld
260
Getaloptioneel
onderschrift2onderschrift2

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingbreedte2afbeeldingbreedte2

breedte van de afbeelding indien afwijkend in pixels (zonder de eenheid px)

Voorbeeld
260
Getaloptioneel
onderschrift3onderschrift3

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingbreedte3afbeeldingbreedte3

breedte van de afbeelding indien afwijkend in pixels (zonder de eenheid px)

Voorbeeld
260
Getaloptioneel
afbeeldingbreedte4afbeeldingbreedte4

breedte van de afbeelding indien afwijkend in pixels (zonder de eenheid px)

Voorbeeld
260
Getaloptioneel
onderschrift4onderschrift4

geen beschrijving

Regeloptioneel
FormuleFormule

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
IUPACIUPAC

geen beschrijving

Regeloptioneel
AndereNamenAndereNamen

geen beschrijving

Regeloptioneel
MolgewichtMolgewicht

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
SMILESSMILES

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
InChIInChI

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
CASCAS

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
EINECSEINECS

geen beschrijving

Regeloptioneel
EINECS2EINECS2

geen beschrijving

Regeloptioneel
PubChemPubChem

geen beschrijving

Regelvoorgesteld
WikidataWikidata

geen beschrijving

Regeloptioneel
BeschrijvingBeschrijving

geen beschrijving

Regeloptioneel
VergelijkbaarVergelijkbaar

geen beschrijving

Regeloptioneel
AfbWaarschAfbWaarsch

geen beschrijving

Regeloptioneel
TekstWaarschTekstWaarsch

geen beschrijving

Regeloptioneel
RzinnenRzinnen

geen beschrijving

Regeloptioneel
EUHzinnenEUHzinnen

geen beschrijving

Regeloptioneel
SzinnenSzinnen

geen beschrijving

Regeloptioneel
CarcinogeenCarcinogeen

geen beschrijving

Regeloptioneel
HygroscopischHygroscopisch

geen beschrijving

Regeloptioneel
OmgangOmgang

geen beschrijving

Regeloptioneel
OpslagOpslag

geen beschrijving

Regeloptioneel
EGEG

geen beschrijving

Regeloptioneel
VNVN

geen beschrijving

Regeloptioneel
ADRADR

geen beschrijving

Regeloptioneel
MACMAC

geen beschrijving

Regeloptioneel
LethaalRatLethaalRat

geen beschrijving

Regeloptioneel
LethaalKonijnLethaalKonijn

geen beschrijving

Regeloptioneel
LethaalMuisLethaalMuis

geen beschrijving

Regeloptioneel
LethaalKipLethaalKip

geen beschrijving

Regeloptioneel
AggregatieAggregatie

geen beschrijving

Regeloptioneel
KleurKleur

geen beschrijving

Regeloptioneel
DichtheidDichtheid

geen beschrijving

Regeloptioneel
SmeltpuntSmeltpunt

geen beschrijving

Regeloptioneel
KookpuntKookpunt

geen beschrijving

Regeloptioneel
SublimatiepuntSublimatiepunt

geen beschrijving

Regeloptioneel
VlampuntVlampunt

geen beschrijving

Regeloptioneel
ZelfontbrandingZelfontbranding

geen beschrijving

Regeloptioneel
DampdrukDampdruk

geen beschrijving

Regeloptioneel
OplosbaarheidOplosbaarheid

geen beschrijving

Regeloptioneel
OplosbaarheidtxtOplosbaarheidtxt

Tekstinvoer, geen eenheid nodig. Alleen te zien als Oplosbaarheid leeg is.

Voorbeeld
Ontleedt
Regeloptioneel
GoedOplInGoedOplIn

geen beschrijving

Regeloptioneel
MatigOplInMatigOplIn

geen beschrijving

Regeloptioneel
SlechtOplInSlechtOplIn

geen beschrijving

Regeloptioneel
OnoplInOnoplIn

geen beschrijving

Regeloptioneel
LogPowLogPow

geen beschrijving

Regeloptioneel
ViscositeitViscositeit

geen beschrijving

Regeloptioneel
BrekingsindexBrekingsindex

geen beschrijving

Regeloptioneel
KristalstructuurKristalstructuur

geen beschrijving

Regeloptioneel
DipoolmomentDipoolmoment

geen beschrijving

Regeloptioneel
Cpm0Cpm0

geen beschrijving

Regeloptioneel
SoortelijkeWarmteSoortelijkeWarmte

geen beschrijving

Regeloptioneel
WarmtegeleidingscoëfficiëntWarmtegeleidingscoëfficiënt

geen beschrijving

Regeloptioneel
SoortelijkeWeerstandSoortelijkeWeerstand

geen beschrijving

Regeloptioneel
EvenwichtEvenwicht

geen beschrijving

Regeloptioneel
fG0gfG0g

geen beschrijving

Regeloptioneel
fG0lfG0l

geen beschrijving

Regeloptioneel
fG0sfG0s

geen beschrijving

Regeloptioneel
fH0gfH0g

geen beschrijving

Regeloptioneel
fH0lfH0l

geen beschrijving

Regeloptioneel
fH0sfH0s

geen beschrijving

Regeloptioneel
S0gS0g

geen beschrijving

Regeloptioneel
S0lS0l

geen beschrijving

Regeloptioneel
S0sS0s

geen beschrijving

Regeloptioneel
KlassiekeAnalyseKlassiekeAnalyse

geen beschrijving

Regeloptioneel
SpectraSpectra

geen beschrijving

Regeloptioneel
NutrientTypeNutrientType

geen beschrijving

Regeloptioneel
EssentieelEssentieel

geen beschrijving

Regeloptioneel
VoorkomenVoorkomen

geen beschrijving

Regeloptioneel
ADIADI

geen beschrijving

Regeloptioneel
AdditiefTypeAdditiefType

geen beschrijving

Regeloptioneel
E-nummerE-nummer

geen beschrijving

Regeloptioneel
afbeeldingbreedteafbeeldingbreedte

geen beschrijving

Regeloptioneel
Afb1Afb1

geen beschrijving

Regelverouderd
Afb2Afb2

geen beschrijving

Regelverouderd
Afb3Afb3

geen beschrijving

Regelverouderd
Afb4Afb4

geen beschrijving

Regelverouderd