Wikipedia:Werkwijze arbitragecommissie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Overzicht beheerpagina's
Wikipedia Arbitration Committee Logo nl.svg
Arbitragecommissie

Een korte toelichting

Het onderstaande geeft een korte toelichting bij opzet en werking van de arbitragecommissie.

Dit is bedoeld als eerste introductie. Details over de exacte regels zijn te vinden in de Reglementen. De werkwijze in de praktijk is te vinden in het Zakenarchief : in het onderstaande worden een aantal van deze praktijkvoorbeelden door middel van links aangeboden, als illustratie, bij wijze van 'jurisprudentie'.

Wat doet de arbitragecommissie?[bewerken]

De vraag wat de arbitragecommissie doet wordt beantwoord in Art 1.1, te weten het "oplossen van conflicten tussen gebruikers". Hierbij is "gebruikers" te lezen in de ruimste zin van het woord (dus inclusief anoniemen, geregistreerde gebruikers, moderatoren, etc).

Conflicten[bewerken]

Wat er verstaan moet worden onder een conflict is ter beoordeling aan de arbitragecommissie. Een zaak kan worden voorgelegd, waarna de arbitragecommissie kijkt of ze deze als conflict accepteert.

 • Niet alleen een direct betrokkene kan een zaak voorleggen: ook een niet-betrokken partij kan dit doen ("een derde partij", Art 5.2).
 • Een geval waarbij een gebruiker eenzijdig een of meer andere gebruikers het leven zuur maakt (ongeacht of die al dan niet terugslaan) is niet bij voorbaat uitgesloten van behandeling door de de arbitragecommissie.
 • Wel uitgesloten, in principe, is de vraag om te beslissen over de inhoud van artikelen ("hoe moet dit lemma er uit zien?").

Wat betreft de reglementen maakt het niet uit of een conflict is: acuut (de vlam in de pan) of chronisch (langzaam aansudderend); tweezijdig (twee kemphanen) of eenzijdig (een pestkop met zijn slachtoffer) is; klein (twee gebruikers over één lemma) of groot (twee groepen gebruikers over een hele serie lemma's). De praktijk zal leren wat de arbitragecommissie wel of niet als een conflict beschouwt.

Voorbeelden van wat de arbitragecommissie :

 • niet beschouwt als een conflict: 1, 2, 4.
 • wel beschouwt als een conflict: 3.
 • beschouwt als een vraag betreffende de inhoud van artikelen: 2, 5.

Blokkades[bewerken]

Daarnaast dient de arbitragecommissie ook als beroepsinstantie wat betreft door moderatoren ingestelde blokkades (van ten minste drie dagen). Een verzoek daartoe kan ingediend worden per email (Arbcom.svg).

De arbitragecommissie heeft uitgesproken dat dit beperkt is. Hieronder vallen niet: blokkades van drie maanden of meer. Volgens de Richtlijnen voor moderatoren moet zo'n blokkade bevestigd worden door een peiling, waarin de gemeenschap zich over de blokkade uitspreekt. De arbitragecommissie onthoudt zich van zaken waarover "de gemeenschap al een uitspraak heeft gedaan" (Art. 4.3).

Verzoek tot deblokkade niet in behandeling genomen: 1.

Wat doet de arbitragecommissie niet?[bewerken]

Heel veel niet. De arbitragecommissie is geen bestuur: zij vaardigt geen richtlijnen of wetgeving uit. Ook beslist ze niet over inhoud. Zie Art 1.2 en 1.3.

Voorbeeld van wat de arbitragecommissie beschouwt als een vraag die buiten haar competentie ligt en die een richtlijn behoeft vanuit de gemeenschap:

 • 1 (te weten: in hoeverre bepaalt de auteur van een lemma ook de layout?).

Aanbrengen van een zaak[bewerken]

Een zaak kan aangebracht worden op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken. Idealiter wordt daarbij vermeldt:

1) de betrokken partijen
2) een korte uitleg van het conflict
3) onderbouwing, met voorbeelden, zoveel mogelijk met links (het zogenaamde dossier)
4) wat er tot nu toe gedaan is om het conflict op te lossen (Art 5.2)
5) onderbouwing, met voorbeelden, zoveel mogelijk met links

Om een zaak te mogen aanbrengen moet een gebruiker voldoen aan bepaalde minimumvoorwaarden (Art 5.1).

Het besluit om een zaak al dan niet in behandeling te nemen wordt door de commissie in haar geheel genomen (Art 5.3; zie ook hier).

Voorbeelden:

Gebruiker

 • niet gerechtigd een zaak in te dienen: 9 (zie ook 10)

Zaken niet in behandeling genomen:

 • omdat er geen acuut conflict is: 1, 2
 • omdat ze niet afdoende gemotiveerd waren: 11, 12.
 • omdat nog niet alle middelen het conflict op te lossen benut zijn: 13

Zaken wel in behandeling genomen: 4, 5.

Verzoeken tot deblokkade:

 • niet in behandeling genomen : 6.
 • wel in behandeling genomen : 7, 8.

Behandeling van een zaak[bewerken]

De arbitragecommissie heeft een aanmerkelijke vrijheid in hoe zij een zaak behandelt. Zij kan zelf initiatief nemen gebruikers al dan niet te horen. Gebruikers kunnen hun zienswijze op de voorliggende zaak aan de arbitragecommissie kenbaar maken (liefst onderbouwd met voorbeelden, zoveel mogelijk met links).

Vermoedelijk zal in de loop van de tijd een vast patroon van werken ontstaan. Vast staat dat elke zaak door drie leden behandeld wordt.

Uitspraak[bewerken]

De uitspraak wordt bekend gemaakt op dezelfde pagina als waar de zaak aangebracht is en ook aan de betrokken partijen. De arbitragecommissie is niet beperkt in de te nemen maatregelen, anders dan dat de maatregelen betrekking hebben op en beperkt zijn tot de pagina's van wikipedia. Onder andere is mogelijk:

 • Het geven van waarschuwingen
 • Een verbod om bepaalde pagina's te bewerken
 • Het instellen, verlengen, handhaven, verkorten of opheffen van een blokkade

Idealiter geeft de arbitragecommissie een motivatie die duidelijk maakt waarom de uitspraak zo uitgevallen is.

Voorbeelden van :

 • een verbod om bepaalde pagina's te bewerken: 1.
 • deblokkade: 2 (onder voorwaarden), 6 (tweemaal), 7 (ook onder voorwaarden)
 • bevestiging blokkade: 3 (met uitzicht op meer), 4, 5.

Na uitspraak[bewerken]

Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. De arbitragecommissie zelf kan een zaak herzien, maar alleen wanneer er sprake is van "gewijzigde omstandigheden". Wat hier wel en niet onder valt is niet vastgelegd, maar het betreft uiteraard de omstandigheden van de voorgelegde zaak zelf. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als er een verandering is in de richtlijnen die overtreden zijn.

Wie zitten er in de arbitragecommissie?[bewerken]

In principe telt de arbitragecommissie 7 leden. De leden van de arbitragecommissie worden gekozen uit wikipediagebruikers die zich daarvoor kandidaat gesteld hebben. Alleen ervaren gebruikers mogen zich kandidaat stellen.

Voorwaarde voor verkiezing is dat de kandidaat ten minste 75% steun krijgt; oftewel van de op de kandidaat uitgebrachte stemmen moet 75% vóór zijn. De kandidaat met het hoogste percentage voorstemmen wordt gekozen.

De zittingsduur is een jaar, maar leden zijn onbeperkt herkiesbaar. Er zijn elk half jaar verkiezingen, telkens voor de helft van de arbitragecommissie.

De huidige bezetting van de arbitragecommissie kan steeds geraadpleegd worden op Wikipedia:Arbitragecommissie/Leden.