Algemene heffingskorting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De algemene heffingskorting is een heffingskorting in de Wet inkomstenbelasting 2001 (ook wel Wet IB 2001 genoemd) van Nederland (art. 8.10) waar iedere belastingbetaler recht op heeft.

De algemene heffingskorting bedraagt:

leeftijd 2015 2016
Jonger dan de AOW-leeftijd € 1342 tot € 2203 € 0 tot € 2242
Vanaf de AOW-leeftijd € 685 tot € 1123 € 0 tot € 1144

In het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt geldt een tijdsevenredige berekening.

Het afbouwtraject is sinds 2016 precies de 2e en 3e schijf. De afbouw komt dus precies overeen met een opslag (2016: AOW-min 4,822 %-punt, AOW'er 2,46 %-punt) op de tarieven van de 2e en 3e schijf.

De artikelen 10.1 en 10.2 Wet IB 2001 regelen de inflatiecorrectie via de tabelcorrectiefactor.

Inkomensafhankelijkheid[bewerken]

Het Belastingplan 2014, gewijzigd naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014 via de Tweede Nota van Wijziging, introduceerde de afbouw, naar inkomen in box 1 (Inkomen uit werk en woning), van de algemene heffingskorting.[1]

Voor 2015 is het afbouwpercentage 2,32% en voor 2016 4,822%.

Voor AOW'ers worden de bedragen en het afbouwpercentage vermenigvuldigd met het quotiënt van het totaaltarief in de 1e schijf voor AOW'ers en dat voor AOW-minners (2015: 18,6% / 36,5% = 0,5096; 2016: 18,65% / 36,55% = 0,5103). Voor 2015 is het afbouwpercentage 1,183% en voor 2016 2,46%.

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting voor kostwinners[bewerken]

Vóór 2009 kon aan iemand die zelf onvoldoende verdiende om de algemene heffingskorting in mindering te brengen op de te betalen belasting, deze onder voorwaarden toch volledig worden uitbetaald. Voorwaarde was dat deze persoon een fiscale partner had en voor zover de belasting van de twee samen niet negatief werd (dit werd denigrerend ook wel "aanrechtsubsidie" genoemd). Voor minstverdieners geboren na 1971 wordt deze regeling in de loop van 15 jaar, sinds 2009, geleidelijk afgeschaft ("versobering uitbetaling algemene heffingskorting", "afbouw dubbele heffingskorting voor kostwinners") met 6 2/3 procentpunt per jaar; dus in 2015 53 1/3%, en in 2016 46 2/3%). Voor deze betrokkenen wordt voor de bepaling van een negatieve belastingaanslag de algemene heffingskorting dan ook nog slechts voor dit percentage van de maximale algemene heffingskorting meegerekend.[2] Hierdoor is er bij gaan werken een toename van de heffingskorting die niet slechts bestaat uit de arbeidskorting, maar ook uit een aanvulling tot het volle bedrag van de algemene heffingskorting. Dit beoogt de nietverdienende partner te stimuleren om te gaan werken.

Met wijzigingen van artikel 8.9 van de Wet IB 2001 per 1 januari 2012, 2013 en 2014 werd bewerkstelligd dat een uitzondering voor de minstverdienende partner met jonge kinderen en een uitzondering voor de minstverdienende partner geboren in de periode 1963 - 1971 werden afgeschaft door het in aanmerking te nemen percentage van de algemene heffingskorting in drie stappen van elk 13 1/3%-punt te verlagen van 100% naar 60%, het percentage dat in 2014 ook voor de overige gevallen gold. Sinds 2014 geldt alleen nog voor de minstverdienende partner geboren vóór 1963 een uitzondering.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 was er discussie over de afbouw.[3]

Recente veranderingen[bewerken]

2011[bewerken]

De algemene heffingskorting was per 1-1-2011 € 1987.

2012[bewerken]

 • Belastingplan 2011: De algemene heffingskorting wordt per 1-1-2012 verlaagd met € 13 tot € 1974.
 • De tabelcorrectiefactor 2012 is 1,017, dus de algemene heffingskorting werd per 1-1-2012 verhoogd met 1,7%, van € 1974 naar € 2008.
 • Belastingplan 2012:
  • De algemene heffingskorting wordt per 1-1-2012 verhoogd met € 25 (als onderdeel van het pakket wijzigingen kindregelingen verlaagd met € 20, en in het kader van het koopkrachtpakket verhoogd met € 45).
  • De algemene heffingskorting wordt per 1-1-2013 verhoogd met € 3.
  • De algemene heffingskorting wordt per 1-1-2014 verlaagd met € 39.

De algemene heffingskorting werd per 1-1-2012 dus € 2008 + € 25 = € 2033.

2013[bewerken]

Art. 10.1 Wet IB 2001 (toepassing tabelcorrectiefactor) vond geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2013.

De algemene heffingskorting werd per 1-1-2013 dus € 2033 + € 3 - € 35 = € 2001.

2014[bewerken]

De algemene heffingskorting werd per 1-1-2014 op grond van het bovengenoemde € 2001 - € 39 = € 1962.

Belastingplan 2014:

 • Per 1-1-2014:
  • "De algemene heffingskorting bedraagt € 1.962" wordt vervangen door "De algemene heffingskorting bedraagt € 2.103, verminderd met 2% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan € 19.645, met dien verstande dat de vermindering ten hoogste € 737 bedraagt".
  • Art. 10.1 (toepassing tabelcorrectiefactor) vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2014.
 • Per 1-1-2015:
  • Het als eerste genoemde bedrag wordt verhoogd met € 80.
 • Per 1-1-2016:
  • Het als eerste genoemde bedrag wordt verhoogd met € 14, het als derde genoemde bedrag wordt vervangen door € 1.106, en 2% wordt vervangen door 3%.
 • Per 1-1-2017:
  • Het als eerste genoemde bedrag wordt verlaagd met € 39.

2015[bewerken]

De tabelcorrectiefactor 2015 is 1,009[4], dus de bedragen zijn per 1-1-2015 verhoogd met 0,9%.

Belastingplan 2015:

 • "2%" is "2,32%" geworden, het als derde genoemde bedrag is vervangen door € 861. De wijziging is toegepast na de verhogingen met 0,9%, waarmee het werd: "De algemene heffingskorting bedraagt € 2.203, verminderd met 2,32% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan € 19.822, met dien verstande dat de vermindering ten hoogste € 861 bedraagt".
 • Per 1-1-2016: "2,32%" wordt "3,32%"

2016[bewerken]

Belastingplan 2016: Het afbouwpercentage in 2016 is 4,796%, tot de algemene heffingskorting nul is. Het startpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting is structureel gekoppeld aan het eindpunt van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Daarnaast is het eindpunt van die afbouw structureel gekoppeld aan het eindpunt van de derde schijf.

Dit is als volgt wetstechnisch vorm gegeven.

Artikel 8.10, tweede lid Wet IB 2001, luidt:

2. De algemene heffingskorting bedraagt € 2242, verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met 4,796% van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat meer bedraagt dan [het eindpunt van de eerste schijf].

Er is het volgende nieuwe artikel:

Artikel 10.6b Wet IB 2001 Indexering percentage algemene heffingskorting

Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in artikel 8.10, tweede lid Wet IB 2001, vermelde percentage bij ministeriële regeling vervangen door een ander percentage. Dit percentage wordt berekend door het in artikel 8.10, tweede lid, vermelde bedrag te delen door het verschil tussen [het eindpunt van de derde schijf] en [het eindpunt van de eerste schijf]. Dit berekende percentage wordt rekenkundig afgerond op drie decimalen.

De afbouw komt dus precies overeen met een opslag (2016: AOW-min 4,796 %-punt, AOW'er 2,444 %-punt) op de tarieven van de 2e en 3e schijf.

Benutting algemene heffingskorting[bewerken]

De algemene heffingskorting wordt volledig benut (als er geen inkomen in box 2 en 3 is) bij een inkomen in box 1 van € 5408 (tarief 2013). Behoudens een klein afrondingsverschil geldt dit zowel voor AOW-min als voor de AOW'er: 37% van € 5408 is € 2001, 19,1% van € 5413 is € 1034.

Als iemand (AOW-min) alleen inkomen heeft in box 3 wordt de algemene heffingskorting volledig benut bij een fictief vermogensrendement van € 6670, dit is bij een vermogen van € 166.500 + € 21.139 = € 187.639 .

Doordat bij de middelingsregeling geen rekening gehouden wordt met heffingskortingen kan deze niet gebruikt worden om bij het in eerste instantie niet of onvolledig benutten van de heffingskortingen deze alsnog of meer te benutten, zie verschil, ten aanzien van middeling, met een tarief met een schijf van 0%.

Voor de benutting van de algemene heffingskorting in een periode van werkloosheid zonder uitkering (zoals na afloop van de WW, bij een te groot vermogen om WWB te krijgen), in een periode van vrijwillig niet werken, of tijdens het AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de AOW-leeftijd, is het opnemen van levenslooptegoed een mogelijkheid. Tijdens het AOW-gat zijn pensioen (oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op de AOW) en lijfrente mogelijkheden.

Externe link[bewerken]