Moeras (natuurdoeltype)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Moeras is een natuurdoeltype dat voorkomt op het overgangsgradiënt tussen water en land en bestaat voornamelijk uit oevervegetatie en rietvegetatie. Het natuurdoeltype vergt een waterregime variërend van open water tot nat en de vegetatie wordt voornamelijk gevoed door oppervlaktewater maar ook door regenwater en grondwater. Het natuurdoeltype vergt een ondiepe grondwaterstand en kan op praktisch elk bodemtype voorkomen, zolang de omstandigheden maar aquatisch zijn en het water zoet is. De bodem is zwak zuur tot neutraal en is qua voedselrijkdom zwak tot matig eutroof. De aanwezigheid van macrofauna is belangrijk om dit natuurdoeltype in stand te houden. Het natuurdoeltype heeft een oppervlakte van minstens 0.5 hectare nodig om zichzelf in stand te houden.

Plantengemeenschappen[bewerken]

Binnen het natuurdoeltype moeras kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Lidsteng-associatie Eleocharito palustris-Hippuridetum
Associatie van blauwe waterereprijs en waterpeper Polygono-Veronicetum annagallidis-aquaticae
Associatie van groot moerasscherm Apietum nodiflori
Associatie van stomp vlotgras Glycerietum plicatae
Watertorkruid-associatie Rorippo-Oenanthetum
Associatie van egelskop en pijlkruid Sagittario-Sparganietum
Associatie van slangenwortel en waterscheerling Cicuto-Calletum
Associatie van waterscheerling en hoge cyperzegge Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Mattenbies-associatie Scirpetum lacustris
Associatie van ruwe bies Scirpetum tabernaemontani
Associatie van Heen en grote waterweegbree Alismato-Scirpetum maritimi
Riet-associatie Typho-Phragmitetum
Oeverzegge-associatie Caricetum ripariae
Associatie van scherpe zegge Caricetum gracilis
Blaaszegge-associatie Caricetum vesicariae
Associatie van noordse zegge Lysimachio-Caricetum aquatilis
Galigaan-associatie Cladietum marisci
Pluimzegge-associatie Caricetum paniculatae
Associatie van stijve zegge Caricion elatae
Rompgemeenschap met slanke waterkers van de riet-klasse -
Rompgemeenschap met grote lisdodde van de riet-klasse -
Rompgemeenschap met kalmoes van de riet-klasse -
Rompgemeenschap met mannagras van de vlotgras-orde -
Rompgemeenschap met holpijp van de riet-orde -
Rompgemeenschap met padderus van de riet-orde -
Rompgemeenschap met moeraszegge van de riet-orde -
Rompgemeenschap met rietgras van de Riet-orde -
Associatie van echte koekoeksbloem en gevleugeld hertshooi Lychnido-Hypericetum tetrapteri
Rompgemeenschap met tweerijige zegge van het dotterbloem-verbond -
Rompgemeenschap met moerasdroogbloem van de dwergbiezen-klasse/de tandzaad-klasse -
Associatie van waterpeper en tandzaad Polygono-Bidentetum
Associatie van goudzuring en moerasandijvie Rumicetum maritimi
Associatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop Chenopodietum rubri
Slijkgroen-associatie Eleocharito acicularis-Limoselletum
Rompgemeenschap met blaartrekkende boterbloem van de tandzaad-klasse/de riet-klasse -
Rompgemeenschap met rietgras van de tandzaad-klasse/de riet-klasse -

Subtype[bewerken]

Het natuurdoeltype moeras kan onderverdeeld worden in vijf subtypen. Deze subtypen verschillen nauwelijks qua abiotiek van elkaar maar wel qua biodiversiteit. De subtypen verschillen wel soms van habitattype zoals vastgelegd in de habitatrichtlijn.

  • Droogvallend water en pioniermoeras: Dit subtype komt voor in gebieden waar planten door omstandigheden slechts ondiep kunnen wortelen. Het subtype komt overeen met habitattype vochtige duinvalleien wanneer het subtype voorkomt in een vallei in de duinen; het komt overeen met het habitattype rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p wanneer het subtype langs een rivier voorkomt en bepaalde plantengemeenschappen bevat.
  • Drijftil: Dit subtype komt voor op open wateren die beschut liggen. De vegetatie wortelt op het water. Dit subtype komt niet overeen met een habitattype uit de habitatrichtlijn.
  • Waterriet en biezen: Dit subtype komt voor in gebieden die in de zomer kort droogvallen. Het subtype komt overeen met habitattype vochtige duinvalleien wanneer het subtype voorkomt in een vallei in de duinen.
  • Bloemrijk rietland : Dit subtype ontstaat wanneer de vegetatie van drijftil of waterriet en biezen gemaaid wordt. De vegetatie heeft dan een lagere dichtheid. Dit subtype komt niet overeen met een habitattype uit de habitatrichtlijn.
  • Grote-zeggenmoeras: Wanneer een van de subtypen frequenter droog komt te vallen door opslibbing ontstaat dit subtype. Doordat de abiotiek verandert krijgen de zegges meer kans om te groeien. Het subtype komt overeen met habitattype vochtige duinvalleien wanneer het subtype voorkomt in een vallei in de duinen en met het habitattype kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae wanneer de plantengemeenschap Caricion davallianae aanwezig is.