Overleg:Eduard Janssens (burgemeester)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verzetsherdenkingskruis[bewerken]

Is er een gepubliceerde bron voor de toekenning van het verzetsherdenkirgskruis aan Janssens in 1984. Ik tref hem niet aan in het digitale register van het in 1985 gepubliceerde Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis waarin opgenomen register dragers verzetsherdenkingskruis. Gouwenaar (overleg) 2 dec 2017 13:29 (CET)

Dat Janssens onderwijzer was in Hooge Zwaluwe en actief was in het verzet is beschreven in diverse bronnen, zoals o.a. deze (zie ook Weekblad 't Carillon 22-01-2015, p.17). Dat hij dienstplichtig soldaat-schrijver op Fort Honswijk en officier van het Militair Gezag in Culemborg was lijken mij zaken die berusten op kennis binnen de familiekring. Hoewel er geen reden is om hieraan te twijfelen is het vermelden van zaken die niet berusten op gepubliceerde bronnen, maar slechts op wetenschap binnen de beperkte kring van familie en/of gezin strijdig met de richtlijn geen origineel onderzoek. Gouwenaar (overleg) 3 dec 2017 17:44 (CET)

Maar zijn functie in Geldermalsen (níét Culemborg) leidde rechstreeks naar zijn benoeming tot burgemeester.Is dus wel degelijk relevant. En niet álles is terug te vinden op het internet.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 19:53‎

Met deze bewerking voegde u "Na afloop van de oorlog was hij enige tijd kapitein bij het Militair Gezag in Culemborg" (cursivering door mij) toe aan het artikel. Daarvoor is wel een onafhankelijke gepubliceerde bron noodzakelijk. Dat hoeft zeker niet in alle gevallen een op internet gepubliceerde bron te zijn. Dat kan ook een artikel in een historische blad of een krantenartikel zijn. Het gaat om de verifieerbaarheid en dat kan ook door boeken en/of artikelen elders te raadplegen. Hoewel geen richtlijn geeft dit overzicht wel een indicatie wat betrouwbare bronnen kunnen zijn.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gouwenaar (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 21:36‎

Ik heb deze bron gevonden: http://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=91&miadt=102&milang=nl&mizk_alle=militair%20gezag%20janssens&miview=ldt ik weet alleen niet hoe ik die kan invoegen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 4 dec 2017 12:36‎

Waarvoor dank. Melding van de bron op de overlegpagina is op zichzelf al voldoende, maar ik zal de verwijzing naar de Nieuwe Tielsche Courant toevoegen aan het artikel. Gouwenaar (overleg) 4 dec 2017 12:44 (CET)

heel hartelijk dank– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 4 dec 2017 12:52‎

Schoolmeester in Herpen en Hooge Zwaluwe[bewerken]

Ik twijfel niet dat Janssens schoolmeester is geweest in Herpen, maar als dat niet nagegaan kan worden in een voor iedere lezer te verifiëren bron dan kan dat niet vermeld worden in Wikipedia op grond van - zoals hierboven al is aangegeven - de richtlijn geen origineel onderzoek. Voor zijn onderwijzerschap in Hooge Zwaluwe bestaan echter wel verifieerbare bronnen. Zie het artikel "Liberation Route in de regio" in het weekblad 't Carillon d.d. 22 januari 2015. Ook Paul de Schipper noemt in "Bij de bevrijding begon de oorlog" (p.95): "De geschrokken schoolmeester Eduard Jansen uit Hooge Zwaluwe ... enz". In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant d.d. 3 juli 1936 werd vermeld dat hij sedert 23 maart jl als tijdelijk onderwijzer werkzaam was in Hooge Zwaluwe. Gouwenaar (overleg) 6 dec 2017 19:12 (CET)

Na enig zoekwerk tref ik in de Udensche Courant d.d. 3 november 1928 een verslag van de raadsvergadering van Herpen aan met de volgende passage: "Aan den heer F.M. Bongaards wordt wegens zijne benoeming als hoofd der school te Escharen, met algemeene stemmen eervol ontslag verleend als onderwijzer bij het Vervolgonderwijs al hier, terwijl de heer E. Janssens onderwijzer aan de Bijzondere Jongensschool alhier als zodanig wordt benoemd". Als deze informatie juist is dan vervalt mijn bezwaar. Gouwenaar (overleg) 6 dec 2017 22:03 (CET)

Collator provisor van kasteel Croy[bewerken]

Ik heb de toevoeging "...en als zodanig collator provisor van kasteel Croy" verwijderd omdat hier nmm een grens van geen origineel onderzoek wordt overschreden. Hier is sprake van een synthese van gepubliceerd materiaal. In de verstrekte bron wordt Janssens niet genoemd. Beschreven wordt het ontstaan van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde, Helmond. In het algemeen wordt gesproken over de testamentaire bepalingen en over de rol van collatoren-provisoren. Gevoegd bij de uit andere bronnen verkregen informatie over het burgemeesterschap van Janssens worden beide zaken samengevoegd. Als dit gegeven niet eerder gepubliceerd is in een onafhankelijke bron dan kan een dergelijke conclusie niet opgenomen worden in Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 7 dec 2017 22:05 (CET)

Rijksgecommitteerde[bewerken]

Met deze bewerking werd toegevoegd dat hij in de jaren ’50 en ’60 rijksgecommitteerde was bij de examens van het middelbaar onderwijs. Ik heb deze toevoeging om meerdere redenen verwijderd. In de eerste plaats was kon dit niet uit de bij deze toevoeging verstrekte bron opgemaakt worden. De bron vermeldde slechts dat hij in 1963 bij een school in Waalwijk gecommitteerde was. De rest berust dus op kennis die slechts in een beperkt kring bekend is. Zoals ook al eerder opgemerkt dienen de in een artikel te vermelden feiten voor iedere lezer verifieerbaar te zijn in onafhankelijke bronnen (zie geen origineel onderzoek). In de tweede plaats is Wikipedia een encyclopedie en geen cv en ook geen familiedocument. Het is niet de bedoeling om van beschreven personen allerlei nevenactiviteiten en/of nevenfuncties te gaan benoemen, die verder nergens vermeld worden. Als een bepaalde activiteit een doorslaggevend betekenis heeft gehad in het leven van een beschreven persoon dan dient dit te blijken uit een onafhankelijke publicatie waarin dit wordt beschreven. Natuurlijk zullen direct betrokkenen (vrienden, familie, collega's) zaken kunnen benoemen die in het persoonlijk leven van een beschreven persoon van belang zijn geweest, maar dat maakt dergelijke zaken - als ze al verifieerbaar zijn - nog niet relevant voor vermelding in een encyclopedisch artikel.Gouwenaar (overleg) 12 dec 2017 15:22 (CET)

René Vermandere[bewerken]

Dat Vermandere tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef in het ouderlijk huis van zijn ouders is voor dit artikel niet relevant om te vermelden. Zie ookvermeldingen worden in Wikipedia toegevoegd onderaan een artikel om die onderwerpen te linken die rechtstreeks verband houden met het beschreven onderwerp (zie hier voor een schematisch overzicht van de volgorde van onderdelen in een artikel. Ook lijkt deze vermelding zonder bronvermelding waaruit blijkt wat de invloed is geweest van dit verblijf op het verdere leven van de beschreven persoon een vorm van origineel onderzoek. Gouwenaar (overleg) 16 dec 2017 20:13 (CET)

Hoofd- en bijzaken (1)[bewerken]

Hierboven schreef ik al eens dat Wikipedia een encyclopedie is en geen cv of een familiedocument. Het feit dat hij kennelijk gedurende een korte periode tijdelijk onderwijzer in Etten is geweest is encyclopedisch gezien irrelevant om te vermelden. Ik wil nogmaals benadrukken dat het in een encyclopedisch artikel zou moeten gaan om de hoofdzaken. Bijzaken zijn slechts relevant als ze een bepaald of een ander licht op de beschreven persoon of zaak kunnen werpen. Zie ter toelichting Balans en Te nauwe betrokkenheid bij een onderwerp.Gouwenaar (overleg) 17 dec 2017 21:01 (CET)

Tijdelijk opvolger van burgemeester Remmert[bewerken]

Volgens het artikel zou hij tot tijdelijk opvolger zijn benoemd van de NSB-gezinde burgemeester Remmert. De bijgevoegde bron vermeldt echter slechts dat hij in de rang van kapitein verbindingsofficier was van het toenmalige Militair Gezag. De inmiddels door mij geraadpleegde bronnen vermelden dat Remmert op 1 mei 1946 werd opgevolgd door F. W. Vernède (in de staatscourant d.d. 20 augustus 1945 was medegedeeld dat de functie vacant was). Tot de benoeming van de nieuwe burgemeester trad de heer W.F. Kuijk op als waarnemend burgemeester. Van een benoeming van Janssens in deze functie heb ik geen bronnen aan kunnen treffen. Waar is dat waarnemerschap op gebaseerd? Gouwenaar (overleg) 19 dec 2017 21:57 (CET)

Uit het enkele feit dat Janssens in december 2010 in een bekendmaking in de Tielse Courant als verbindingsofficier van het Militair Gezag melding maakt van de opheffing van het bureau in Geldermalsen kan niet de conclusie getrokken worden dat hij Remmert (tijdelijk) is opgevolgd als burgemeester. De functie van burgemeester was in die periode vacant. Janssens zal namens het Militair Gezag wellicht belast zijn geweest met bestuurlijke taken, maar dat maakt hem nog geen waarnemend burgemeester. Bovendien kan uit de gegeven bron slechts vastgesteld worden dat hij in december 1945 de functie van verbindingsofficier vervulde (niet meer en niet minder). Voor Wikipedia geldt bovendien dat dit soort afgeleide conclusies strijdig zijn met de richtlijn geen origineel onderzoek. Gouwenaar (overleg) 20 dec 2017 12:31 (CET)

Hoofd- en bijzaken (2)[bewerken]

Ik krijg de indruk dat het artikel steeds meer het karakter krijgt van een vorm van eerbetoon aan de beschreven persoon. Naar mijn mening is de balans tussen hoofd en bijzaken verstoord. De grote hoeveelheid beeldmateriaal en de overbodige links naar youtubefimpjes is daar mede debet aan. Ik heb op hier en hier gevraagd om het oordeel van medegebruikers. Gouwenaar (overleg) 27 dec 2017 17:51 (CET)

Functies die door een burgemeester q.q. zijn vervuld zijn niet altijd relevant om in een beknopt encyclopedisch artikel te vermelden. Het bezwaar tegen het vermelden van deze nevenfuncties wordt echter nog groter als het vervullen van dergelijke functies door de beschreven persoon niet expliciet worden vermeld, maar afgeleid moeten worden. Een redenering als bron X zegt dat A burgemeester was van B, bron Y zegt dat bij de functie van burgemeester van B de nevenfunctie Z hoort, waaruit vervolgens de conclusie wordt getrokken dus A vervulde functie Z, is strijdig - zoals al eerder aangegeven - met deze richtlijn van Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 7 jan 2018 20:33 (CET)

Het mag dan strijdig zijn met de Wikipedia-richtlijnen, maar het is te bizar voor woorden. Elk onderzoek zou onmogelijk worden als gegevens niet op deze manier gekoppeld zouden mogen worden.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 8 jan 2018 11:30‎

Het mag bizar klinken, maar als u aan Wikipedia wilt bijdragen zult u zich aan de richtlijnen dienen te houden. Tevens vriendelijk verzoek hier niet te 'schreeuwen' door uw tekst in vet weer te geven. JanB46 (overleg) 11 jan 2018 17:16 (CET)
Zoals hieronder al uitgelegd. Wikipedia is per definitie niet de plaats om de resultaten van origineel onderzoek te plaatsen. Wikipedia vermeldt slechts wat er in betrouwbare en gezaghebbende bronnen geschreven wordt over personen en/of zaken. Neemt u vooral kennis van deze 'vijf zuilen' die het karakter van Wikipedia bepalen. Gouwenaar (overleg) 8 jan 2018 13:13 (CET)
Aan Pieter Janssens, u kunt beter de discussie op de overlegpagina van een artikel voeren en niet per mail. Het probleem is dat de helft van de discussie zich aan de waarneming van anderen - meelezers - onttrekt. Ter verduidelijking nog het volgende. Wikipedia is geen platform om de resultaten van eigen historisch onderzoek te publiceren. Wikipedia beoogt een internet-encyclopedie te zijn, waarin wordt weergegeven wat in betrouwbare en gezaghebbende bronnen is geschreven over een bepaald onderwerp of een bepaalde persoon. De richtlijn geen origineel onderzoek is expliciet bedoeld om te verhinderen dat mensen Wikipedia gebruiken om de resultaten van hun nog niet elders gepubliceerd onderzoek te plaatsen c.q. hun eigen conclusies te trekken uit elders gevonden informatie en die te vermelden. Wat dit artikel betreft vind ik dat al op de rand wordt gebalanceerd van wat binnen de grenzen van Wikipedia is toegestaan. Een goed biografisch artikel over Janssens zou een aanmerkelijk betere encyclopedische bron zijn dan de nu toch enigszins bijelkaar gesprokkelde informatie uit diverse bronnen.Gouwenaar (overleg) 7 jan 2018 20:57 (CET)

Interne links[bewerken]

Mag ik wat dit onderwerp betreft verwijzen naar Wanneer is een link functioneel?: "De beste links zijn links die verwijzen naar onderwerpen die met het artikel te maken hebben". Zijdelingse vermeldingen zijn het zelden waard om te linken, ze voegen immers niets toe aan kennis over de beschreven persoon. Het risico wordt bovendien vergroot dat de lezer 'wegzapt' en niet meer terugkeert naar het artikel. Links naar bijvoorbeeld paleis Soestdijk, koningin Juliana, prinses Wilhelmina, Jan de Quay, Willem Drees, Dries van Agt, Provinciehuis Noord-Brabant enz. hebben voor dit artikel geen of nauwelijks toegevoegde waarde. Hierbij dan ook het verzoek om wat terughoudendheid te betrachten bij het aanbrengen van interne links en deze links te beperken tot artikelen die van toegevoegde waarde zijn voor de inhoud van het artikel. Gouwenaar (overleg) 28 dec 2017 21:50 (CET)

Fotoreeks[bewerken]

De encyclopedische noodzaak voor de reeks foto's is niet helder. Een burgemeester komt in aanraking met velerlei hooggeplaatsten, dat is zonder fotografisch bewijs ook wel duidelijk. JanB46 (overleg) 11 jan 2018 17:37 (CET)

Geheel mee eens. Wikipedia is geen fotoalbum, maar een encyclopedie. Afbeeldingen zijn bedoeld ter illustratie van de tekst. Overdaad is niet functioneel en heeft geen toegevoegde waarde. Behalve het portret van de beschreven persoon lijkt mij deze afbeelding voldoende. Gouwenaar (overleg) 12 jan 2018 13:13 (CET)