Overleg:Scheppingsverhaal (Genesis)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gebruikte Bijbelvertaling[bewerken]

Pibro plaatste op 1 december twee opmerkingen op mijn (Johan Lont) overlegpagina:

  1. Waar je citeert in je tekst, volg je de NBV. Is het dan niet consequent "Er zij ..." te veranderen in: "Er moet ...."?
  2. In een van de laatste regels schrijf je het woord schepping met een hoofdletter wat volgens mij niet meer gebruikelijk is.
Groeten, Pibro 1 dec 2004 22:52 (CET)

Mijn reactie:
1. Toen ik begon te schrijven had ik nog niet beslist welke vertaling ik zou gebruiken, en tussendoor ben ik van keuze veranderd. "Er zij" is lekker beknopt. "Er moet" is niet hetzelfde, je zou dan moeten schrijven: "Er moet ... komen". Bij nader inzien geef ik toe dat het beter is om waar mogelijk consequent voor één vertaling te kiezen. Ik zie nu ook, dat de bewering dat elke dag begint met de woorden "God zei: Er zij" niet waar is. Ik zal er van maken.

Elke dag begint met een scheppingswoord van God, bijvoorbeeld, "God zei: 'Er moet licht komen'", soms tweemaal voor één dag.

2. Dat is een typisch Wikipedia effect: nadat ik er aan begon, heeft een ander het aangevuld, daardoor ontstonden verschillen in de wijze van spellen. Johan Lont 2 dec 2004 11:11 (CET)

Auteurschap[bewerken]

In het artikel staat nu (2 dec. 10:15):

Mozes, die waarschijnlijk dit verhaal te boek heeft gesteld, ...

Over het auteursschap van de 'vijf boeken van Mozes' is heel veel geschreven, met name over de mogelijkheid dat er meerdere bronnen en 'redactierondes' zijn geweest. Dat aspect heb ik liever in een aparte paragraaf. Vandaar dat ik dat zinnetje ga verplaatsen. Ik heb zelf niet de behoefte om daar meer over te schrijven. Johan Lont

Volgens mij kan het beter helemaal weg. gidonb 3 mrt 2005 04:58 (CET)

Helemaal weg lijkt mij ook niet juist. Wellicht kan volstaan worden met de opmerkingen dat het bijbelboek zelf niet aangeeft door wie het geschreven is. Wel zijn er verschillende opvattingen over het auteurschap. De klassieke opvatting is dat Mozes de schrijver is. Later onderzoek heeft dit weer in twijfel getrokken. --Wvr 3 mrt 2005 12:18 (CET)

Volgens mij hoort die discussie hoort eerder onder de Thora en Pentateuch. De artikelen over boeken herkwauwen al te veel algemene informatie. Hier gaat het artikel nog maar over een verhaal. Waar zijn dan de wiki's nog voor? gidonb 3 mrt 2005 13:41 (CET)

Israëlitisch karakter[bewerken]

Ik heb me verbaasd over de toevoeging

Reeds vanaf Genesis 1 draagt de Bijbel dus een Israëlitisch karakter. Nog duidelijker wordt dat zichtbaar bij de afkondiging van de tien geboden.

Niet omdat ik het daar niet mee eens ben, maar omdat ik niet wist dat er ook maar iemand twijfelde aan het Israëlitisch karakter van de Bijbel, - in elk geval van het Oude Testament. Het zinnetje over de tien geboden schrap ik, omdat dat geen betrekking heeft op het onderwerp van dit artikel. Misschien kan iemand daar iets over zeggen in het artikel Tien geboden. Johan Lont

Interpretatie[bewerken]

Ik heb een aanmerking op het gedeelte waar staat:

De Bijbel begint bij (...) om te onderstrepen dat (...)

Ik ben het eigenlijk wel inhoudelijk eens met dat gedeelte, maar vind het niet vanuit een neutraal standpunt gesteld. Wie zijn wij - als Wikipedia-schrijvers - om te zeggen wat de Bijbel heeft willen zeggen? Het is duidelijk dat de Bijbel in een lange periode door vele auteurs op schrift gezet is. Voor een hindoe of een atheïst is het, denk ik, niet meer dan een verzameling geschriften van meerdere auteurs - dan is het nog maar de vraag of 'de Bijbel' überhaupt iets wil zeggen. Ik ga deze paragraaf wat anders structureren.

Ik heb bij Wikipedia een vuistregel voor hoofdlettergebruik geleerd: Namen van volken met een hoofdletter, namen van religies met een kleine letter. Het woord 'jood/joods', volgt in het Groene Boekje de regel voor religies - ook al is het etymologisch (van 'Juda') en feitelijk eerder een volkenkundig begrip. Johan Lont 2 dec 2004 11:11 (CET)

Genesis[bewerken]

De wijzigingen van vandaag lijken me goede verbeteringen. Op naar Genesis 2? Pibro 2 dec 2004 17:46 (CET)

Over Genesis 2 zou zeker een artikel te schrijven zijn, maar verwacht niet dat ik dat ga doen. Ik las pas een nieuwsbericht van een duikbootexpeditie waarin biologen nog 5000 nieuwe diersoorten verwacht te vinden in de diepzee (naast de 15000 vissoorten die al bekend zijn). Dus de nazaten van Adam zijn nog steeds bezig met de opdracht die Adam in Genesis 2 kreeg (alle diersoorten een naam geven). Johan Lont 2 dec 2004 18:29 (CET)

Vierde dag[bewerken]

Citaat: Er kan gezegd worden dat God in de eerste drie dagen telkens orde in de chaos schiep om leefruimte te creëren, en in de daaropvolgende drie dagen telkens de bewoners schiep, die over die leefruimte zouden heersen. Aan deze ordening in de beschrijving kan de gedachte worden verbonden dat God planmatig te werk gaat. Het ontstaan van hemel en aarde is geen toeval maar ordelijke uitvoering van Gods plan, Gods Raad. Dat snap ik niet. De vierde dag werden er toch geen bewoners geschapen??? groetjes--joep zander 27 mrt 2006 14:20 (CEST)

Van bovenstaand citaat heb ik, geloof ik, ooit de eerste zin opgeschreven. Ik kan het wel uitleggen. De woorden "Er kan gezegd worden dat..." geven aan dat het hierbij om een commentaar op het verhaal gaat. In het scheppingsverhaal van Genesis 1 wordt vermeld, dat God het "grote licht" (de zon) schiep om te heersen over de dag en het "kleine licht" (de maan) om te heersen over de nacht. Door het gebruik van het woord heersen worden zon en maan gepersonifieerd. Door de beschrijving van de eerste drie dagen tegenover die van de tweede drie dagen te zetten, valt een overeenkomst in de structuur op. Het gaat dus niet om letterlijke "bewoners", maar om de zon en maan, die ten tonele worden gevoerd als een soort 'bewoners' van de dag en de nacht.
Deze structuur wordt versterkt, doordat er bij de eerste drie dagen steeds van "scheiding maken" wordt gesproken:
  1. Licht wordt afgescheiden van donker;
  2. Het bovenhemelse wordt afgescheiden van wat er onder de hemel is;
  3. Het natte (zee) wordt afgescheiden van het droge.
Johan Lont 27 mrt 2006 17:58 (CEST)

hoi Johan, Ik snap wat je bedoelt met deze uitleg, dank. Maar iets daarvan zal dan ook in de lemmatekst moeten worden uitgelegd denk ik. Zet jij zelf je eigen uitleg daar beknopt neer? groetjes--joep zander 27 mrt 2006 21:56 (CEST)

Scheppingsverhaal van Genesis 1[bewerken]

Ik ben in november 2004 dit artikel begonnen [1] met de opzet om het te beperken tot een beschrijving van het scheppingsverhaal uit Genesis 1.

Ondertussen is er van alles aan toegevoegd, zoals de opvattingen over hoe de aarde is ontstaan, en het scheppingsverhaal uit Genesis 2. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, maar ik geef toe dat het wel allemaal wat met elkaar te maken heeft.

Ik merk wel dat het knap lastig is om in de buurt van een 'beschrijving vanuit neutraal standpunt' te komen, maar dat de medeschrijvers daar wel hard hun best voor doen. Ik heb heel weinig tijd om mee te helpen, maar ik wens iedereen daarbij succes. Johan Lont 20 jun 2006 15:14 (CEST)

Historische interpretatie[bewerken]

Overgezet van het overleg:schepping.

Dit artikel zou moeten worden samengevoegd met Scheppingsverhaal. Alleen de schepping vanuit een joods/christelijk standpunt benaderen is pov. Het bijbelse verhaal is net zo goed een mythe als de andere scheppingsverhalen. Groet,Bontenbal 19 jun 2006 11:14 (CEST)

Opmerking: hiermee werd een samenvoeging met het artikel schepping bedoeld (is inmiddels gebeurd). Wikix 23 jun 2006 13:42 (CEST)

Datgene wat in de Bijbel over schepping staat geschreven leent zich goed voor een apart artikel waarnaar in het algemene artikel over schepping kan worden verwezen.

Je opmerking dat het Bijbelse verhaal net zo goed een mythe zou zijn is natuurlijk geen neutrale opmerking. Wikix 20 jun 2006 04:31 (CEST)

Het is in ieder geval de meest eerlijke opmerking; je kan maar plaatsen wat de laatste stand is van de wetenschap.
In dat opzicht behoort de "Orthodoxe opvatting" veeleer onder niet-wetenschappelijke interpretaties, want volstrekt vanuit gelovig standpunt bekeken. Het onderscheid tussen "liberaal en orthodox" kan je vandaag nog moeilijk plaatsen onder de noemer bijbelwetenschap. Het is van belang daar duidelijk te zeggen wat de consensus is onder geleerden.
Er zijn uiteraard honderden scheppingsverhalen die circuleren, waarom zouden de andere verhalen mythisch zijn en Genesis niet. Genesis staat bovendien haaks op de natuurwetenschappelijke bevindingen. Thomass 20 jun 2006 10:12 (CEST)
Ook vanuit orthodox-gelovige hoek zal men trachten deze kwestie wetenschappelijk te benaderen. Verder is het zo dat liberaal-gelovigen en ongelovigen zich eveneens laten leiden door hun levensbeschouwelijke opvattingen; zo zullen zij bijvoorbeeld grote moeite hebben met goddelijke schepping als zodanig omdat daarvoor in hun wereldbeeld weinig of geen plaats is.
Er is geen algemene consensus in die zin dat bijna iedereen hetzelfde denkt over Genesis 1 en 2. Er bestaan daar allerlei meningen over, ook binnen de kring van orthodoxe gelovigen zelf. Wikix 20 jun 2006 11:55 (CEST)
Als iedereen hetzelfde denkt over Genesis 1 en 2, dan is er uiteraard wel algemene consensus.
Met de scheppingsgedachte heeft de wetenschap vandaag moeite omdat de mechanisering van het wereldbeeld over de eeuwen heen dit soort van geloofsopvattingen, als verklaringen voor het ontstaan van de kosmos, heeft teruggedrongen. Wetenschappelijk benaderen/verklaren bestaat erin te opteren voor de meest plausibele verklaringen boven nodeloos complexe verklaringen, en ook rekening te houden met de kennis uit andere wetenschappelijke disciplines: de scheppingsgedachte is in strijd met de algemene kennis die we momenteel hebben. Bovendien loopt ze ook te pletter om de meest eenvoudige logische vraagstellingen. Je kunt dat met andere woorden moeilijk plaatsen onder het mom van wetenschap. Thomass 20 jun 2006 13:12 (CEST)
De kwestie is of er een eensluidende opvatting is over hoe Genesis 1 en 2 behoren te worden geïnterpreteerd. Alhoewel de bronnentheorie dikwijls als verklaring wordt aangevoerd zijn er ook andere verklaringen zoals die waarin men (meer) uitgaat van de letterlijke tekst en de historiciteit van dit Bijbelgedeelte. Wikix 20 jun 2006 13:49 (CEST)
Zoals er ook nog steeds astrologen rondlopen die geen boodschap hebben aan de kennis uit de astronomie. De vraag is niet of er andere opvattingen bestaan, want die zijn er altijd (zelfs van de meest absurde soort), de vraag is wat de huidige stand van de wetenschap daarover te zeggen heeft, en die stand moet voor de lezer te onderscheiden van het standpunt van de gelovige. Wetenschap draait immers om consensus. Er zijn ontzettend veel geloofsopvattingen over Genesis 1 en 2. Je kunt het niet aan de lezer voorstellen alsof alle visies daarover evenveel doorwegen in de weegschaal, dat is gewoon desinformatie. Thomass 21 jun 2006 12:10 (CEST)
Ook het standpunt van orthodox-gelovigen kan wetenschappelijke relevantie hebben en de wetenschappelijke opvatting van liberaal-/ongelovigen kan eveneens - zeker in een kwestie als deze - levensbeschouwelijk zijn gekleurd. Bovendien bestaat er kritiek op de bronnentheorie, het is niet zo dat deze algemeen wordt aanvaard als zijnde bewezen. Het is juist een kwestie van desinformatie als er slechts één verklaring zou worden gegeven. Wikix 21 jun 2006 23:51 (CEST)
De zogenaamde liberale opvatting wordt aanvaard door de meeste ongelovige én gelovige bijbelexegeten en historici. Neem prof. Peter Schmidt, die in België de opleiding voor priesters verzorgt, en die het nauwelijks nog oneens is met zijn atheïstische collega, de ex-juzuïet prof. Etienne Vermeersch. Het is geen probleem dat er meerdere visies aan bod komen, maar je kan ze niet meer voorstellen alsof die allemaal evenveel gewicht in de weegschaal leggen. Enkel mensen die weinig zin hebben voor plausibiliteitsdenken, doen dat. Dat er kritiek bestaat op de bronnentheorie, dat zal wel, voor vele gelovigen is het immers emotioneel moeilijk verteerbaar dat de verhalen volledig ontmythologiseerd worden, of ontdaan van hun sacrale karakter dat zij graag koesteren. Helaas blijft de bewijslast wel bij diegene die iets meer veronderstelt tussen hemel en aarde. Kortom, de lezer heeft recht op correcte informatie, en te weten wat de meest aanvaarde en meest plausibele hypothesen zijn, ondersteund door welke feiten. Kritiek vind je overal, ze moet ook nog getuigen van zindelijk denken en gezond verstand om een beetje aanspraak te kunnen maken op wettenschappelijkheid. Thomass 22 jun 2006 10:04
Dat is nu juist het punt, er bestaat wel degelijk wetenschappelijke kritiek op de bronnentheorie. Daarom is het zaak om afwijkende opvattingen die dichter bij de letterlijke tekst zelf blijven en die wetenschappelijk hout snijden eveneens te vermelden.
Dat ik een onderscheid maak in enerzijds liberaal-gelovig plus ongelovig anderzijds orthodox-gelovig heeft te maken met het feit dat globaal gezien meer liberaal ingestelde gelovigen en ongelovigen de bronnentheorie omarmen en orthodoxe gelovigen daar anders over denken. Wikix 22 jun 2006 12:31 (CEST)
Die kritiek op de bronnentheorie kan "deels" wetenschappelijk zijn — maar die hoor je trouwens ook binnen de wetenschappelijke concensus zelf. De hamvraag: wat staat daar tegenover qua verklaringen vanuit gelovige hoek?! Bepaalde gelovigen maken toch nog steeds een (irrationele) geloofssprong, waarbij ze zich buiten het proces van wetenschappelijk verklaren plaatsen, of zondigen tegen het principe van het Scheermes van Ockham. Het is niet om je enkele terechte kanttekeningen of opmerkingen kan plaatsen, dat je alternatieve verklaringen deugen! Vandaar de noodzaak aan onderscheid op grond van plausibiliteit Thomass 22 jun 2006 21:22

De wetenschappelijke argumenten die critici van de bronnentheorie aanvoeren (en dat hoeven niet noodzakelijkerwijs allemaal orthodoxe gelovigen te zijn) kunnen steekhoudend zijn, je mag dat niet afdoen als een soort 'irrationele geloofssprong'. Ten tweede vereist het principe van het scheermes van Ockham dat men zoekt naar de eenvoudigste oplossing die wetenschappelijk verantwoord is. Dan staan diegenen die dicht bij de letterlijke tekst blijven heel wat sterker dan diegenen die met allerlei onbewezen bronnen aan komen zetten, bronnen waar nooit iets van is gevonden en die slechts gebaseerd zijn op speculaties. De bronnentheorie is dan ook nogal 'gezocht': waarom aannemen dat er een Elohim- en een JHWH-bron in Genesis kunnen worden onderscheiden als de Bijbeltekst zelf daar een zeer plausibele verklaring voor geeft? Als je redeneert zoals jij dan zou je de zaak eigenlijk moeten omdraaien en de bronnentheorie als een alternatieve verklaring moeten opvoeren, ook al hangt wellicht de meerderheid van de bijbelwetenschappers en de bijbelexegeten deze theorie aan. Wikix 22 jun 2006 21:40 (CEST)

Het scheermes van Ockham zoekt niet alleen naar de eenvoudigste oplossing (dan kun je evengoed direct naar een transcendente X springen, maar dan heb je evenmin helderheid gebracht). Het principe van Ockham "opteert voor de meest eenvoudige maar ook logische verklaringen, boven nodeloos complexe verklaringen". De letterlijke tekst druist in tegen alles waar de wetenschap voor staat. Er staat bijvoordbeeld dat de planten er waren vòòr de zon. Dat is natuurwetenschappelijk gezien onmogelijk: plantengroei veronderstelt zonlicht. Het antwoord daarop dat er reeds licht was, maakt de contradictie (en het 'mirakel' enkel groter): alsof er twee keer apart een lichtbron was, en alsof er kunstmatig licht was voor de uitvinding van de gloeilamp. Je kunt ddat niet vergoelijken zonder een irrationele geloofssprong te maken, maar praten we niet meer over een wetenschappelijke verklaringspoging, maar over uitspraken. Je zult dus moeten werken binnen het naturalistisch postulaat als je wil "verklaren". Grijpen naar de letterlijke tekst in Genesis is dus niet de meest eenvoudige logische verklaring. Bovendien staan er in de bijbel talloze tegenstrijdigheden, die door christelijke fundamentalisten telkens vergoelijkt worden omdat ze voor hen emotioneel moeilijk verteerbaar zijn. De ‘verklaring’ die de bijbel geeft om incoherentie weg te werken zijn zelf tekstbewerkingen een interpretaties, en bovendien zijn dat geen verklaringen, maar “uitspraken”. Wat zit je je als gelovige toch in allerlei bochten te wringen om aan Genesis toch maar een uniek en sacraal karakter te kunnen toeschrijven. Het zijn prachtige verhalen, maar ze hebben niet meer waarheidsstatuut dan de honderden andere scheppingsmythen die het beestje mens heeft uitgevonden.Thomass 23 jun 2006 11:49

De discussie in deze paragraaf gaat over de historische ontwikkeling van Genesis 1 en 2. Een veelvuldig gehoorde verklaring is die van de bronnentheorie die erop neerkomt dat er diverse bronnen ten grondslag liggen aan hetgeen in die hoofdstukken staat. Een andere verklaring verwerpt de bronnentheorie en blijft in tegenstelling tot die theorie dicht(er) bij de tekst zelf staan en probeert vanuit die tekst het een en ander te verklaren.

De bronnentheorie is gebaseerd op allerlei speculaties waar men een paar eeuwen geleden mee is begonnen. Het zijn veronderstellingen want die bronnen zelf zijn nooit gevonden. Het trachten al dan niet schijnbare tegenstrijdigheden vanuit de tekst zelf te verklaren heeft boven de bronnentheorie het voordeel dat men zich niet verliest in niet te verifiëren speculaties over niet te bewijzen bronnen maar eenvoudig op de eerste plaats vanuit de betreffende tekst zelf poogt te analyseren hoe deze in elkaar zit. Met andere woorden, zijn eventuele 'ongerijmdheden' inderdaad ongerijmdheden of geeft de tekst zelf een goede verklaring ervoor? De laatste methode is te verkiezen boven de bronnentheorie omdat dat wel zo zuiver is. Pas als mocht blijken dat er toch ongerijmdheden zouden overblijven is het redelijk om andere verklaringen te zoeken zoals bijvoorbeeld de gedachte dat er verschillende bronnen aan ten grondslag gelegen zouden kunnen hebben. Wikix 23 jun 2006 13:27 (CEST)

In het artikel staat:
Voorts is er geen sprake van tegenstrijdigheid tussen Gen. 1 en 2 wanneer men de Hebreeuwse grondtekst als uitgangspunt neemt omdat daarin níet in Gen. 2 staat aangegeven dat de mens nà de dieren is geschapen maar ervòòr zoals dat ook het geval is in Gen. 1.
Ik kan dat niet volgen. In de NBV vertaling van Gen. 2 staat dat eerst de mens (Adam) werd geschapen, daarna de dieren, en daarna de vrouw (later Eva genoemd). En in Gen 1 staat dat op dag 5 de vissen en vogels zijn geschapen, en op dag 6 vee, kruipende dieren en wilde dieren en de mens. Tussen de schepping van vee, kruipende dieren en wilde dieren en van de mens staat er nog dat God zag dat het goed was.
Volgens het geciteerde zinnetje uit het artikel klopt de NBV vertaling dus niet, maar ik kan dat zinnetje niet rijmen met wat ik in de NBV vertaling lees.
Daarom zou de tekst als volgt moeten worden aangepast:
Voorts is er geen sprake van tegenstrijdigheid tussen Gen. 1 en 2 wanneer men de Hebreeuwse grondtekst als uitgangspunt neemt. In de Hebreeuwse grondtekst van Genesis 1 staat namelijk dat de mens vóór de vissen, vogels, vee, kruipende dieren en wilde dieren is geschapen, terwijl in de NBV vertaling staat dat de mens (mannelijk en vrouwelijk) pas ná de dieren is geschapen. En ook in de Hebreeuwse grondtekst van Genesis 2 staat dat de mens eerst werd geschapen, en pas daarna de dieren.
Johan Lont 4 jun 2007 17:35 (CEST)
Aanvulling: Die door mij gesuggereerde tekst klopt waarschijnlijk ook niet, maar ik snap niet hoe het dan wel zit. Johan Lont 4 jun 2007 17:47 (CEST)

Daarvoor heb je de Statenvertaling nodig, die zit met zijn vertaling direct op het Hebreeuws: Genesis 1:18-20 (let op het woordje 'want' aan het begin van vers 19). Wikix 4 jun 2007 17:58 (CEST)

Okay, ik denk dat ik begin te begrijpen wat er werd bedoeld. Maar dan moeten volgens mij de vetgedrukte woorden uit het volgende zinnetje veranderd worden:
Voorts is er geen sprake van tegenstrijdigheid tussen Gen. 1 en 2 wanneer men de Hebreeuwse grondtekst als uitgangspunt neemt omdat daarin níet in Gen. 2 staat aangegeven dat de mens nà de dieren is geschapen maar ervòòr zoals dat ook het geval is in Gen. 1.
In plaats daarvan moet het dan worden
Voorts is er geen sprake van tegenstrijdigheid tussen Gen. 1 en 2 wanneer men de Hebreeuwse grondtekst als uitgangspunt neemt omdat daarin níet in Gen. 2 staat aangegeven dat de dieren nà de mens zijn geschapen maar ervòòr zoals dat ook het geval is in Gen. 1.
(natuurlijk zonder dat die woorden worden vetgedrukt).
Is dat wat er bedoeld werd?
Johan Lont 4 jun 2007 18:17 (CEST)
Ja. Wikix 4 jun 2007 22:05 (CEST)


"Traditioneel werd in het Westen het Bijbelse scheppingsverhaal gezien als een historische beschrijving van het ontstaan van het universum en het leven op aarde." Een tikje kort door de bocht. Zowel Augustinus van Hippo als Calvijn deelden die opvatting niet dat het een historische beschrijving zou zijn. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.205.17.29 (overleg · bijdragen) 24 jul 2009 18:21


SCHEPPING IS FUNCTIE ![bewerken]

De bijbel en overige heilige geschriften geven een symbolisch en tamelijk chaotisch verhaal weer tot onthouden van onafzienlijk lange tijdsspannen.

Schepping is functie tot het voorgoed omvormen van giftig negatieve energie tot positieve energiepartikels. Hiertoe is giftig negatief al tijden lang vastgezet en vastgehouden op en aan aarde. Schepping komt voort uit voelen en is geen formule. Schepping is uit de Geest, welke niet heilig is. Heilig is geen functie. In schepping bestaan geen goden, noch engelen, want dit betreft geen functie! In schepping kan niemand ooit meer worden dan mens!

Het totaal is in lagen opgebouwd. Tijdsspannen in energie is functie tot energieschermen, barrieres, waardoor ontiegelijk vele episodes in gezuiverde staat het oneindige universum vormen. Het levende heelal is eveneens in lagen opgebouwd en kent ook barrieres. Hierdoor kan interstellair verkeer aarde niet bereiken.

De ten dele waarneembare functionele drie eenheid tot en in het totaal zijn aarde (warmtebron, kern van de positieve energie, ziel), zon (koelingsfunctie alsmede radar tot en in het totaal), maan (verbindingsfunctie en zuiveringsfunctie tot en in het totaal).

Religie is geen functie in schepping!

Mens is ooit als laatste stoffelijke bekleding gevormd naar geest en beeld van de stoffelijk beklede drie eenheid. Vader, zoon en geest/vrouw. De vader is actief beheerder en beheerser van alle energie functioneren met betrekking tot stoffelijk bestaan. De zoon is zijn rechterhand bij wijze van spreken en de geest, vrouw is de schepster ooit. De geest draagt evenzeer de destructiefactor in haar wezen. De vader vormt bescherming tegen totale destructie.

Zij leven al onafzienbare tijden met gewone stoffelijke bekleding op aarde! Zij zijn onsterfelijk omdat zij bij wisseling van stoffelijke bekleding niet vergeten! Door in stoffelijk veelvoud te functioneren is de vader constant aanwezig op aarde. Sinds vierduizend jaar ongeveer zijn de vader en zoon verzoend en leeft de zoon ook in veelvoud en constant op aarde.

De geest is onafzienbare tijden afwezig geweest vanwege een vorm van diep slapen. Maar inmiddels is de geest teruggekeerd en weer volledig bij de tijd. Hierdoor vangt de tijd des oordeels aan, tot het voorgoed omvormen van giftig negatieve energie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 94.209.237.179 (overleg · bijdragen)

Dit leest weg als iets dat automatisch vertaald is. Bron? --BDijkstra 24 jan 2010 14:50 (CET)