Gebruiker:Perudotes/Wed

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aanpassingswet Algemene douanewet
Algemene douanewet
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidstijdenwet
Bankwet 1998
Binnenvaartwet
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Burgerlijk Wetboek
Bodemproductiewet 1939
Crisis- en herstelwet
Distributiewet
Drank- en Horecawet
Drinkwaterwet
Elektriciteitswet 1998
Erfgoedwet
Gaswet
Geneesmiddelenwet
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Hamsterwet
Handelsregisterwet 2007
Kernenergiewet
Landbouwkwaliteitswet
Landbouwuitvoerwet 1938
Landbouwwet
Luchtvaartwet
Meststoffenwet
Metrologiewet
Mijnbouwwet
Noodwet financieel verkeer
Noodwet voedselvoorziening
Ontgrondingenwet
Overgangswet elektriciteitsproductiesector
Plantenziektenwet
Prijzennoodwet
Prijzenwet
Reconstructiewet concentratiegebieden
Sanctiewet 1977
Scheepvaartverkeerswet
Spoorwegwet
Tabaks- en rookwarenwet
Telecommunicatiewet
Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
Verordening nr. 2137/85
Verordening (EG) nr. 2100/94
Verordening (EG) nr. 2271/96
Verordening (EG) nr. 1338/2001
Verordening (EG) Nr. 2157/2001
Verordening (EG) Nr. 1435/2003
Verordening (EU) nr. 1210/2010
Verordening (EU) nr. 596/2014
Visserijwet 1963
Waarborgwet 1986
Warenwet
Waterwet
Wedervergeldingswet zeescheepvaart
Wegenverkeerswet 1994
Wet aansprakelijkheid olietankschepen
Wet agrarisch grondverkeer
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet arbeid vreemdelingen
Wet bescherming Antarctica
Wet bestrijding maritieme ongevallen
Wet bodembescherming
Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
Wet dieren
Wet energiedistributie
Wet explosieven voor civiel gebruik
Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
Wet havenstaatcontrole
Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen
Wet houdende wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer
Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
Wet implementatie Nagoya Protocol
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Wet inrichting landelijk gebied
Wet inzake de luchtverontreiniging
Wet inzake spaarbewijzen
Wet kabelbaaninstallaties
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet laden en lossen zeeschepen
Wet lokaal spoor
Wet luchtvaart
Wet milieubeheer
Wet marktordening gezondheidszorg
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Wet natuurbescherming
Wet op bijzondere medische verrichtingen
Wet op de kansspelen
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Wet op de loonvorming
Wet op de medische hulpmiddelen
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de sociaaleconomische Raad
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het financieel toezicht
Wet op het notarisambt
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Wet personenvervoer 2000
Wet pleziervaartuigen 2016
Wet precursoren voor explosieven
Wet ruimtelijke ordening
Wet ruimtevaartactiviteiten
Wet schadefonds olietankschepen
Wet scheepsuitrusting 2016
Wet strategische diensten
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wet toezicht accountantsorganisaties
Wet toezicht trustkantoren
Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
Wet van 13 mei 1993, Stb. 283, tot uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer
Wet van 19 december 1991, Stb. 710, tot aanpassing van de wetgeving aan de twaalfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht
Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten
Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, tot uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Wet veiligheidsregio’s
Wet verbod pelsdierhouderij
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Wet vervoer over zee
Wet verzekering zeeschepen
Wet voorkoming misbruik chemicaliën
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
Wet wegvervoer goederen
Wet windenergie op zee
Wet zeevarenden
Wijzigingswet 1988 Warenwet
Winkeltijdenwet
Woningwet
Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
Zorgverzekeringswet