Overleg:SvPO

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opmerkingen betreffende wijzigingen door TomAlanWaits[brontekst bewerken]

TomAlanWaits heeft de alinea over de onrust die op de vestiging in Utrecht is ontstaan verwijderd. Daarbij negeert hij echter de motivaties voor deze tekst:

- De kritiek van de ouders in Utrecht vormt de essentie van het conflict: SvPO die geen ouderavonden, zorgcoordinator e.d. wil vanwege de overhead en een groep ouders die dat wel wil. Het is belangrijk om dit in de tekst op te nemen omdat deze ouders de eerder beschreven uitgangspunten van SvPO willen wijzigen. Dat is natuurlijk een interessante ontwikkeling voor SvPO. Dat het conflict daarover gaat blijkt uit de geciteerde bronnen, waaronder de reactie van het schoolbestuur op het kritische inspectierapport.
- Dat ouders online druk proberen uit te oefenen op het bestuur, o.a. met online account 'SOS SvPO' blijkt uit de aankondiging van deze ouders, welke als bijlage in de genoemde reactie van het schoolbestuur integraal is opgenomen. Het account blijkt ook begin 2019 gestart te zijn (en niet pas in 2021 zoals we eerder dachten). In de aankondiging van ouders wordt ook aan het account gerefereerd met de opmerking dat ze bijna 'trending topic' zijn. Ook staat er in de aankondiging dat contact wordt opgenomen met ouders in Amsterdam om samen op te trekken. Wat later misschien nog interessant is om toe te voegen is dat de Onderwijsinspectie blijkens de aankondiging deze ouders heeft gevraagd om munitie voor het hoger beroep tegen SvPO. Dat hoger beroep ging over afstandsonderwijs. Grappig: inspectie verliest dat hoger beroep en dat is een paar weken voor de corona-lockdown en invoering van afstandsonderwijs in het hele land.
- Ik heb nog een linkjes met een referentie naar een referendum dat op instigatie van deze ouders is gehouden over de zorgcoordinatie. Ook dat is interessant om toe te voegen, gezien de discussie over die referenda in combinatie met de mr.
- In het geciteerde artikel in Onderwijsblad wordt de inspectie aangehaald dat ze vanwege de signalen van ouders het inspectiebezoek aan Utrecht vervroegen.

TomAlanWaits heeft bovendien de relatie verwijderd tussen het 'zeer zwak' oordeel over Utrecht en het ontbreken van eindexamens. Volgens hem is het namelijk 'onzin' en 'suggestief' dat de "Onderwijsinspectie het oordeel 'zeer zwak' gegeven zou hebben bij gebrek aan examen-data". Dat stond er echter helemaal niet. Er stond: "gaf inspectie (...) een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en dialoog. Omdat er nog geen examenresultaten zijn leidde dit tot het eindoordeel ‘zeer zwak’."

In de toelichting op deze tekst is uitgelegd waarom dit zo is: "Het volgt uit het Toezichtskader van de onderwijsinspectie. Dat heeft te maken met de tabel verderop met de Resultaten. Vanwege die resultaten zou de vestiging in Utrecht geen 'zeer zwak' kunnen krijgen, maar dat ligt anders omdat er nog geen eindexamens zijn geweest."
Het Toezichtskader stelt namelijk dat een 'zeer zwak' alleen gegeven kan worden bij slechte resultaten. Die resultaten zijn echter niet slecht zoals blijkt uit de resultatentabel in het lemma. Daarom is het relevant om op te merken waarom dan toch het 'zeer zwak' gegeven werd. Dit is mede in het licht van de verdere ontwikkeling van belang, omdat SvPO inspectie verwijt onvoldoende naar resultaten te kijken en zich teveel door procedures te laten leiden. Ik zou dat, met referenties (o.a. het recente https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/08/kansengelijkheid-gebaat-bij-traditioneel-klassikaal-onderwijs-a4026790) nog graag willen toevoegen.

TomAlanWaits heeft tot slot de tekst verwijderd waarin stond uitgelegd waarom de schoolleiding in Utrecht onder druk van het kritische inspectierapport een vmbo-t klas formeerde, waarna ouders naar de rechter stapten om havo te eisen.

TomAlanWaits negeert echter de bronnen, waaronder de uitleg van de rechter: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen."

Volgens TomAlanWaits zou dit stuk onder 'kritiek' opgenomen moeten worden. Dat is gezien de uitleg van de rechter misplaatst. De SvPO deed wat inspectie eiste en ouders zijn daar verbolgen over. Dat kun je moeilijk als kritiek op SvPO opvatten. Zoals de rechter zegt: SvPO kon moeilijk anders.

Vriendelijk verzoek ik daarom de verwijderde teksten weer terug te kunnen zetten. Verder zou ik graag nog toevoegingen willen doen omdat het lemma nog niet af is. Uit de discussie blijkt dat het een interessant lemma is.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MireilleDerksen (overleg · bijdragen) 24 jan 2021 13:25‎PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Opmerkingen betreft wijzigingen MireilleDerksen[brontekst bewerken]

Wat betreft de herindeling van de tweede klassen: het is nogal bijzonder om te wijzen naar de Onderwijsinspectie als de veroorzaker van de rechtszaak. Dit laatste lijkt mevrouw Derksen te willen doen - terwijl het SvPO zelf was die besloot tot herindeling. Dat de inspectie bepaalde kritiekpunten heeft, wil niet zeggen dat zij daarmee verantwoordelijk wordt voor de herindeling van die tweede klassen (en daarmee ook aangespannen rechtszaak). Het conflict met de Utrechtse ouders wordt daarentegen zeer suggestief en eenzijdig opgeschreven, door o.a. zeer selectief te shoppen in bronnen.

In die zin raad ik de moderatoren zeker aan om dit lemma even op slot te laten. Mevrouw Derksen lijkt de kritiek die op SvPO wordt gegeven steeds te herschrijven in de 'geschiedenis' vanuit een gekleurd SvPO-perspectief. In het kader van transparantie lijkt me dat zeer onwenselijk. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ThomasAlanWaits (overleg · bijdragen) 24 jan 2021 15:58‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

U kunt hier met elkaar overleggen en tot consensus proberen te komen. Daar is geen moderator bij nodig. Succes! JanB46 (overleg) 24 jan 2021 16:25 (CET)


Beste TomAlanWaits, Het lemma over SvPO ben ik gestart, maar de geschiedenis bleek zo omvattend dat ik er meerdere sessies voor nodig had. Daarbij ben ik ook bronnen gaan opvragen die ik niet kon achterhalen en dat nam tijd in beslag. U hebt intussen in korte tijd een alinea toegevoegd met kritiek op SvPO. Dat was welkom, maar bij het verder schrijven aan de geschiedenis kom ik sommige kritiekpunten natuurlijk alsnog tegen. In die geschiedenis blijkt vaak meer context te zitten dan dat u onder de kop 'kritiek' hebt gezet.
Het is een beetje flauw om de moderatoren op te roepen om dit lemma op slot te zetten omdat uw laatste versie daarmee de definitieve zou zijn. Dat is onwenselijk, temeer omdat er nog interessante info is toe te voegen over SvPO.
U heeft 3 alinea's verwijderd. Ik heb hierboven opnieuw met bronnen aangegeven waarom dat niet juist is. U gaat daar nauwelijks op in, waardoor overleg lastig is. Ik doe een poging:
1. U stelt dat het "nogal bijzonder is om te wijzen naar de Onderwijsinspectie als de veroorzaker van de rechtszaak". Dat staat helemaal niet in mijn alinea. Er staat precies wat de rechter oordeelde in diens vonnis, namelijk dat de herindeling van klassen een redelijk antwoord was op de eis van inspectie. We kunnen het oordeel van de rechter niet beschouwen als gekleurd SvPO-perspectief.
2. Voor wat betreft het conflict met de groep ouders in Utrecht stelt u dat het "zeer suggestief en eenzijdig is opgeschreven, o.a. door zeer selectief te shoppen in bronnen." U geeft echter nergens aan waarom de weergave niet goed zou zijn en welke (andere) bronnen u daarvoor heeft. Graag toelichting waarom het niet zou kloppen.
3. Voor het verwijderen van de alinea waarin een relatie wordt gelegd tussen het inspectie-oordeel 'zeer zwak' en het ontbreken van examenresultaten geeft u überhaupt geen verklaring. U heeft deze alinea al eerder verwijderd omdat het 'onzin' zou zijn. Ik heb hierboven andermaal onderbouwd waarom die relatie er wel degelijk is (vanwege het Toezichtskader van inspectie). U zult toch tenminste moeten motiveren op grond waarvan u meent dat het niet klopt.

Benieuwd naar uw reactie! Hartelijke groet, MireilleDerksen (overleg) 25 jan 2021 18:47 (CET)


Beste mevrouw Derksen,

Het is natuurlijk mooi dat u de kritiekpunten probeert te ondervangen binnen de complete geschiedschrijving, het probleem is echter dat u dit behoorlijk selectief en gekleurd doet. Een voorbeeld: SvPO weigerde toe te treden tot lokale samenwerkingsverbanden in 2014 (wegens de invoering van wet passend onderwijs). SvPO was van mening dat een hindoeïstisch samenwerkingsverband tussen twee scholen ook kon, ook gezien het gelijkheidsbeginsel (reformatorische scholen mochten het immers ook!). De Raad van State keurde dit af, met als reden dat SvPO niet handelde in de geest van de wet (twee scholen met zo'n grote afstand tot elkaar kunnen niet de passende zorg bieden zoals bedoeld in de wet). Daar maakt u van 'omdat SvPO nog maar twee scholen heeft'. Het is met andere woorden een zeer selectieve weergave van de uitspraak, welke eerst als apart kritiekpunt stond vermeld in de aparte rubriek 'Kritiek'. Ook zou ik graag nog enige opheldering van u zien wat betreft de bekostigingssanctie die hiermee verbonden was, aangezien u aangeeft bronnen te hebben bij SvPO.

Datzelfde gebeurt wederom de volgende punten:

1. Het oordeel van de rechter omvatte niet alleen de zinsnede dat de herindeling een "een middenweg [lijkt] te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies (zoals ook verwoord in de schoolgids), en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." Het omvatte ook enkele andere afsluitende woorden: "Dit laat overigens onverlet dat de wijze van communiceren door [gedaagde] ongelukkig is geweest. Met name de inhoud van de door [gedaagde] verzonden e-mail van 8 januari 2020, waarin wordt geschreven dat de kinderen door de genomen maatregelen niet langer kunnen doorstromen naar HAVO3, is hoogst ongelukkig. Zeker, nu dit kennelijk niet de bedoeling is. Dit kan echter niet tot toewijzing van de vorderingen leiden." De rechter had dus zeker ook kritiek, namelijk op de wijze van communiceren vanuit de school op dit punt. Dit komt ook terug in het artikel van Trouw ('Ouders maken zich zorgen over de koers van School voor Persoonlijk Onderwijs'), waarin men aangeeft overvallen te zijn door de maatregel. Oftewel, de manier waarop het schoolbestuur en directie besloot te handelen en communiceren - na aanwijzing van de inspectie op gebied van de mavo-licentie en het aanbieden van passend onderwijs voor leerlingen op dit niveau - heeft zeker een rol gespeeld in de totstandkoming van de rechtszaak. Dat is wederom een vollediger verhaal.

2. Mijn suggestie is om het conflict met de Utrechtse ouders (in schooljaar 2018-2019) volledig buiten de geschiedschrijving te laten en de beperken tot de sectie kritiek (enkele anonieme ouders uitte zich via het AD in juli 2019). Dit is het enige moment - naast een ander twee andere, gerelateerde artikelen in Trouw ('Utrechtse school ligt onder vergrootglas van onderwijsinspectie' en 'Inspectie oordeelt keihard over Utrechtse school met weinig huiswerk') - waarop er sprake is van een openbare, onpartijdige en te controleren bron. De bestuursreactie op de conceptversie van het inspectie-rapport bevat ook enige informatie over de ontwikkeling van dit proces, maar is eigenlijk te gekleurd om te kunnen gebruiken als bron voor serieuze geschiedschrijving.

3. De reden waarom ik de zinsnede 'omdat er nog geen examenresultaten zijn, leidt dit tot het oordeel 'zeer zwak' verwijderde, is omdat het de standaardregel is binnen het Toezichtskader VO 2017 om resultaten niet mee te tellen bij startende scholen. De zinsnede 'omdat er nog geen resultaten zijn' legt dan een suggestief causaal verband erin. De school bestaat kort waardoor er vanzelfsprekend nog geen resultaten zijn, waardoor de Onderwijsinpectie ze per definitie nog niet mee kan laten tellen in haar beoordeling. U lijkt hiermee te willen suggereren dat als de resultaten er wel waren, het oordeel 'zeer zwak' er nooit was gekomen. Laten we die suggestie vooral even buiten deze lemma laten.

Wat betreft de vorming van de anonieme actiegroep SOS SvPO: het is onduidelijk of dit dezelfde ouders zijn als de Utrechtse ouders. Dit wordt mij niet duidelijk. Daarnaast verwijderde u om voor mij onbekende redenen het artikel uit de regionale krant (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/isaac-beeckman-onder-vuur-bij-ouders-en-docenten-we-trekken-een-beerput-open~ab63a7cf/).

Een ander punt: het artikel dat u in de NRC aandraagt is van de hand van de oprichter en bestuursvoorzitter van SvPO. Eerder schreef u dat deze lemma niet draaide om de oprichters (in reactie op andere bewerkingen). Uw stellingname begint mij wat onduidelijk te worden op dit gebied. Indien de oprichters er wel toe doen, stel ik ook voor om een ander NRC-artikel toe te voegen: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/28/op-wereldreis-met-kinderen-a3651220

Ten slotte: graag zou ik qua geschiedschrijving nog opgenomen zien dat SvPO besluit per 1 november 2011 een directrice aan te stellen. Zie: https://sites.google.com/a/svpo.nl/tjalling-koopmans-college/nieuwe-directeur Mooie informatie natuurlijk, temeer omdat deze directrice momenteel voor de Onderwijsinspectie werkt (en SvPO blijkbaar ook van mening is dat daar competente mensen in dienst zijn).

Ik zie uw reactie graag tegemoet!

ThomasAlanWaits ThomasAlanWaits (overleg) 26 jan 2021 21:08 (CET)


Beste ThomasAlanWaits,

Dank voor de reactie. Allereerst: het is niet zo dat ik kritiek ondervang met mijn beschrijving van de geschiedenis. Wel is het zo dat de context van de geschiedenis zichtbaar maakt hoe de kritiek is ontstaan. Uw betichting dat ik gekleurd zou schrijven vind ik vervelend. U vindt mij bijvoorbeeld partijdig omdat ik verwijs naar een opiniestuk in NRC van SvPO. Maar de reden voor die verwijzing is de illustratie dat SvPO de inspectie een verwijt maakt. Daar zit mijn mening niet in. Ik zou ook kunnen opmerken dat uw bijdragen aan het lemma vooral de kritiekpunten zijn en dan stellen dat u partijdig bent. Dat doe ik niet, omdat ongeacht wat uw betrokkenheid moge zijn, het uiteindelijk om de feiten gaat. Ik vind trouwens dat als uw betrokkenheid ervoor zorgt dat u bereid bent om energie te steken in Wiki, dat alleen maar positief is. Wat dat betreft: mooie vondst van die directeur die nu inspecteur is!
U meent dat ik bronnen heb bij SvPO. Zo is het niet. Ik kon een paar stukken niet openbaar vinden en ik heb bij SvPO per e-mail gevraagd of zij die stukken wel hebben en zo ja openbaar kunnen maken. Over het landelijk verband passend onderwijs heb ik vragen gesteld en verzocht om toelichting. Die heb ik gekregen, maar ik zie het nog niet openbaar staan. Ik vind het niet correct om uit een mail te citeren, dus ik zal een herinnering sturen. Laten we dat onderwerp daarom nog even parkeren.
Dan over de drie alinea’s.
1. De feiten zoals die uit de rechtszaak spreken zijn, kort samengevat, als volgt. Inspectie verlangt vmbo-t voor sommige leerlingen in Utrecht. SvPO start deswege een aparte vmbo-t klas. Dat leerlingen vanuit die klas mogelijk nog naar havo3 kunnen communiceert SvPO niet goed. SvPO herstelt dat naderhand, maar ouders starten daarna toch een rechtszaak omdat ze niet willen dat hun kind in een vmbo-t klas komt. De rechter oordeelt dat de communicatie van SvPO ongelukkig is geweest, maar stelt dat de inrichting van een aparte vmbo-t klas gezien de eisen van inspectie redelijk was.
Ik stel voor de kritiek op de ongelukkige communicatie toe te voegen aan de tekst: Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.
2. Het buiten beschouwing laten van het conflict met een aantal ouders in Utrecht kan niet. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van SvPO omdat deze ouders uitgangspunten van het concept willen wijzigen, terwijl SvPO stelt dat die belangrijk zijn om de kleine klassen en veel onderwijstijd betaalbaar te houden en er vanuit andere ouders geen steun voor is. Dat er een conflict is, is goed gedocumenteerd. De feiten:
- er zijn veel ouders op de vestiging in Utrecht afgekomen die de kleine klassen zagen als oplossing voor de zorgvragen van hun kind (blijkt uit: de reactie op het concept-rapport van SvPO, uit de promotie van de school op de website ‘autipassend onderwijs’ en uit de reactie van een ouder in het artikel van AD-journalist Koop dat deze school nu eenmaal veel zorgleerlingen trekt en daar op voorbereid moet zijn).
- er wordt begin 2019 een actiegroep opgericht door ouders in Utrecht en daarin wordt aangekondigd SvPO onder druk te zetten via (sociale) media en klachten bij inspectie, ook wordt samenwerking gezocht met ouders in Amsterdam (het bericht aan alle ouders hierover is opgenomen als bijlage in de reactie van SvPO op het concept-rapport, de klachten van de ouders worden door inspectie als aanleiding voor het vervroegde inspectierapport genoemd, er wordt een online account SOS SvPO opgericht (begin 2019), bijdragers aan het account zijn veelal betrokkenen bij de actiegroep).
Ik stel de tekst aan te passen en enkele verwijzingen toe te voegen, als volgt: In 2019 ontstond op de vestiging in Utrecht onrust. Er was een toeloop van leerlingen met extra zorgbehoefte en ouders klagen over de onderwijskundige aanpak en de sociale veiligheid [ref: artikel Trouw, autipassend onderwijs]. Ouders vragen om aanpassing van het schoolconcept, onder meer met een aparte zorgcoördinator, ouderavonden en gepersonaliseerd leren. Als het schoolbestuur daar niet mee instemt, start een aantal ouders een actiegroep. De groep wil invloed uitoefenen via de mr en voert tegelijk de druk op met kritische berichten op online fora, de oprichting van een online account voor klachten ('SOS SvPO') en met klachten bij inspectie [ref: reactie SvPO op concept-rapport, aankondiging actiegroep aan andere anders, SOS SvPO account]. Inspectie vervroegt vanwege de klachten het reguliere onderzoek naar de vestiging in Utrecht [ref: inspectierapport 2019]. In juli 2019 zegde de mr het vertrouwen op in het schoolbestuur [ref: artikel Onderwijblad]. Een bezwaar van de ouders bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt echter niet ontvankelijk verklaard. De Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten [ref: uitspraak Geschillencommissie]. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn [ref: het nieuwe reglement]. De ouders van de groep halen hun kind met ingang van schooljaar 2019/20 van school [ref: artikel AD van Koop], maar blijven actief met hun bezwaren tegen SvPO [ref: artikel PZC over SOS SvPO].
3. Voor het eindoordeel ‘zeer zwak’ is van belang dat dit oordeel volgens het Toezichtkader normaliter alleen gegeven wordt als de resultaten slecht zijn. De resultaten die over Utrecht bekend zijn, zijn echter goed. Er is dus iets bijzonders aan de hand. En dat is

Resultaten worden door inspectie als slecht gekwalificeerd als 2 van 3 criteria onder de norm zijn. Omdat Utrecht een nieuwe school is, zijn er maar 2 criteria bekend, maar die zijn beide boven de norm. Het 3e criterium wordt pas later bekend. Maar zelfs als dit onder de norm is, zijn nog steeds 2 van de 3 criteria boven de norm. Volgens het Toezichtkader is dat niet slecht. Dit is wel interessant, maar te gedetailleerd voor een lemma. Voorstel: Oktober 2019 gaf inspectie de vestiging in Utrecht een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Hoewel de eerste resultaten goed zijn, vindt inspectie dat de school nog te kort bestaat om die te kunnen meewegen in het eindoordeel. Doordat die resultaten niet meewegen luidt het eindoordeel ‘zeer zwak’.

Laat u weten of we het zo naar de moderator kunnen sturen? Ik zal ervoor zorgen dat de referenties er in komen.

MireilleDerksen (overleg) 27 jan 2021 14:23 (CET)


Beste mevrouw Derksen,

Hartelijk dank voor uw reactie. Helaas moet ik constateren dat er nog steeds geen volledig verhaal in uw tekst staat.

Allereerst: de uiteindelijk opgelegde bekostigingssanctie voor vestiging Hardegarijp kan men terugvinden via deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3505 Oftewel, SvPO heeft daadwerkelijk een strafkorting gekregen vanuit het ministerie vanwege het niet goed naleven van de wet passend onderwijs. Dat kan wat mij betreft dus zeker in de kritiekpunten, zoals ik al eerder heb gedaan. Uw aanpassing dat 'SvPO een boete riskeert' is daarom uiteindelijk toch onjuist gebleken. Dit zal aangepast moeten worden.

Wat betreft het stuk van de ouders uit Utrecht: het was niet zozeer dat ouders 'gepersonaliseerd leren' verlangden. Dat is een interpretatie van het SvPO-bestuur dat u van ze overneemt. Gepersonaliseerd leren houdt persoonlijke leerroutes in, zonder klassikaal onderwijs, met leerpleinen. Dat wilden deze ouders niet, ze wilden simpelweg maatwerk en geen eenheidsworst, wat niet gelijkstaat aan 'gepersonaliseerd leren'. Deze klacht van de Utrechtse ouders staat ook niet op zichzelf; in een later artikel van de AOb blijkt dat Zeeuwse ouders ook grote moeite hadden met de eenheidsworst van de SvPO-aanpak. Het is goed om dit voor ogen te houden. Uw stuk tekst hierover klopt dan ook niet. Puur kijkend naar de bronnen, zou je het volgende kunnen schrijven over deze periode: "In juli 2019 zegt de mr van de Utrechtse vestiging het vertrouwen op in het schoolbestuur (bron AOb, 'Mr Utrechtse school zegt vertrouwen op in bestuur'). Anonieme ouders laten zich tegelijkertijd kritisch uit over de school en het schoolbestuur in het AD, en klagen onder meer over de sociale veiligheid en gebrekkige communicatie (bron AD, 'Ongeruste ouders halen kinderen van Utrechtse school, inspectie doet onderzoek'). In Trouw lichten enkele ouders later hun verhaal toe. (bron Trouw, 'Inspectie oordeelt keihard over Utrechtse school met weinig huiswerk')." Dit is een neutralere en betere beschrijving van het geheel, welke feitelijk onderbouwd kan worden aan de hand van bronnen. De verbanden die u legt tussen de actiegroep SOS SvPO en ontevreden Utrechtse ouders bewijst u helaas maar niet met openbare, te controleren bronnen (publicaties). Het enige wat feitelijk vastgesteld kan worden, is dat er destijds ontevreden ouders waren in Utrecht en er op een later moment vanuit een anonieme actiegroep een anoniem Twitter-account is opgestart (met recent artikel PZC als onderbouwing). U probeert bepaalde gebeurtenissen aan elkaar te verbinden zonder dat hiervoor een degelijke, feitelijke onderbouwing bestaat. Ergo: het zijn twee aparte gebeurtenissen en als zodanig zullen ze ook omschreven moeten worden.

Overigens is het conflict tussen de Utrechtse ouders en het schoolbestuur volgens de Onderwijsinspectie vooral te wijten aan de houding van de schoolleiding en het schoolbestuur: "Berichten van ouders die kunnen wijzen op tekortkomingen in de onderwijskwaliteit, worden door de schoolleiding en het bestuur genegeerd, ontkend of gebagatelliseerd." (p. 9) En: "De schoolleiding en het bestuur voeren in onvoldoende mate een dialoog met belanghebbenden. Veel ouders en veel docenten voelen zich niet gehoord. Zij ervaren dat de schoolleiding en het bestuur hun voorstellen en hun zorgen onvoldoende serieus neemt. Uitnodigingen om het gesprek aan te gaan, worden herhaaldelijk door de schoolleiding en het bestuur afgewezen, ook wanneer daar evident aanleiding toe is. Deze opstelling van de schoolleiding en het bestuur heeft geleid tot een conflict met een aanzienlijk aantal ouders en uiteindelijk ook met de MR." (p. 9) Dit zal ook goed omschreven moeten worden in de tekst over het conflict. Hoe ziet u het voor zich dat dit correct en volledig weergegeven erin terugkomt? Ik zie graag een suggestie van uw kant tegemoet.

Wat betreft de omschrijving van de latere rechtszaak van Utrechtse ouders: akkoord, zo zou men het feitelijk kunnen omschrijven, puur kijkend naar openbare bronnen erover. Desondanks blijkt wel uit beantwoording van Kamervragen dat de inspectie het schoolbestuur heeft aangesproken op de wijze van communiceren over het inspectie-rapport: "De inspectie heeft het bestuur aangesproken op de onjuiste en onvolledige communicatie over het onderzoek, de bevindingen en oordelen van de inspectie. Met het bestuur is afgesproken dat uit verdere communicatie moet blijken dat ze het vastgestelde rapport, het verbetertraject en het oordeel zeer zwak van de inspectie serieus neemt." (p. 2, beantwoording Kamervragen lid Heerema) Dit zal ook verwerkt moeten worden in dit gedeelte. Hoe ziet u dat voor zich?

Uw latere omschrijving van hoe de Utrechtse vestiging aan het oordeel 'zeer zwak' komt, vind ik qua formulering wederom te sturend richting de resultaten. De beslisregel van het Onderzoekskader 2017 is helder: "Wij hanteren hierbij de beslisregel die geldt wanneer de leerresultaten van de school niet kunnen worden beoordeeld. Deze beslisregel luidt als volgt: meer dan één van de vier volgende standaarden is onvoldoende: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid en/of Kwaliteitszorg." (p. 7) Wat mij betreft is dit een betere formulering: "In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak', als gevolg van een onvoldoende op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, schoolklimaat, kwaliteitszorg & ambitie. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden."

De tabel Resultaten vind ik trouwens behoorlijk eenzijdig opgesteld. Het Onderwijsresultatenmodel van de Onderwijsinspectie bestaat uit vier indicatoren:

1. Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)

2. Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)

3. Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)

4. Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)


Hoe gaan we ervoor zorgen dat deze vier indicatoren er compleet in terugkomen? Puur kijken naar de slagingspercentages en opstroom (wat vooral te maken heeft met de positie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladves) geeft met andere worden behoorlijk vertekend beeld. Daarbij moet ook het volgende opgemerkt worden: in het begin van de Wikipedia staat dat 'zittenblijven een uitzondering' is bij SvPO. Dit lijkt erop te duiden dat leerlingen zo'n beetje automatisch overgaan naar het volgende leerjaar, wat per definitie opstroom zou betekenen indien de leerling havo-3 bereikt met een mavo-advies vanuit de basisschool. Daarnaast: wellicht is het bovenbouwsucces in vestiging Hardegarijp ook interessant om genoemd te worden, om maar een zijstraat te noemen? Of de grootte in de verschillen tussen CE-SE-cijfers?

Ik zie uw reactie wederom graag tegemoet!

ThomasAlanWaits (overleg) 27 jan 2021 20:17 (CET)

Nieuwe ontwikkelingen Wob-verzoek[brontekst bewerken]

Jammer dat mevrouw Derksen niet meer (zo snel) reageert. Ondertussen had ik wel interessant nieuws:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/01/25/besluit-op-wob-verzoek-over-kwaliteitsonderzoek-school-voor-persoonlijk-onderwijs-utrecht

In dit wob-verzoek kan men de complete correspondentie nalezen wat betreft de Onderwijsinspectie en SvPO Utrecht en haar kwaliteitsonderzoek. Interessant is om op te merken dat inspectie aan SvPO nadrukkelijk had verzocht om ook in contact te komen met positieve ouders (ter voorkoming van een vertekend beeld). Daarvan maakte de bestuursvoorzitter geen gebruik. Ook zit zijn vrouw (de directrice) blijkbaar bij gesprekken tussen de schoolleider en de Onderwijsinspectie, terwijl de inspectie dit enigszins ongemakkelijk vond (maar toch toestond). Ook meent de bestuursvoorzitter dat SvPO Utrecht overwegend mavo-leerlingen heeft (in tegenstelling tot geciteerde uitspraken in het AD), maar toch de mavo-licentie heeft besloten te laten varen. Bijzondere ontwikkelingen.

Zou mevrouw Derksen hier ook op kunnen reageren? Het is ook belangrijk dat deze nieuwe inzichten verwerkt worden in de tekst.

Overigens staat hier nog een goede, informatieve video over Onderwijsresultaten waarover ik sprak: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo Zeer duidelijk uitgelegd!

ThomasAlanWaits (overleg) 29 jan 2021 21:22 (CET)

Herstel van door TomAlanWaits verwijderde alinea's[brontekst bewerken]

Beste TomAlanWaits, We hadden een discussie over drie door u verwijderde alinea's. Laten we die eerst afsluiten.

1. Over de weergave van de rechtszaak zijn we het blijkens uw laatste bericht eens over de volgende aangepaste tekst:

Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.

2. Over het conflict tussen de SvPO Utrecht en een groep ouders van die school vindt u dat de voorgestelde tekst ten onrechte een causaal verband suggereert tussen het conflict en het ontstaan van een online account voor klacht (SOS SvPO). Er zou alleen een correlatie zijn. U stelt een alternatieve tekst voor, maar die tekst draait de volgorde van gebeurtenissen om en laat bovendien buiten beschouwing dat er op de school een toeloop was van leerlingen met extra zorgbehoefte. Dat is in de referenties echter goed onderbouwd (reactie schoolbestuur, opmerking ouders in artikel AD, autipassend onderwijs). Dat er een causaal verband bestaat wordt niet alleen duidelijk uit de volgorde van de gebeurtenissen, maar ook uit het bericht dat de oudergroep aan alle ouders stuurt. Daar staat expliciet dat er een online account is opgestart en dat dit 'bijna trending topic' is. Het account wordt bovendien van begin af aan gevolgd door gebruikers uit Utrecht. U stelt verder dat deze ouders simpelweg maatwerk vroegen en niet 'gepersonaliseerd leren', dat u opvat als persoonlijke leerroutes zonder klassikaal onderwijs en met leerpleinen. Dat laatste klopt niet. 'Gepersonaliseerd leren' kan ook zonder leerpleinen. Bij 'gepersonaliseerd leren' doorlopen verschillende leerlingen een verschillend curriculum. Dat kan in verschillende mate, variërend van sommige opgaven die wel of niet gemaakt worden, tot aan 'ontdekkend leren'. De kern is echter dat dit bij SvPO vrijwel niet gebeurt. Daar is een vast curriculum een gegeven. Dat deze groep ouders uit Utrecht dat anders wilde is een belangrijk element van het conflict. U stelt nu dat het conflict 'vooral te wijten is aan de communicatie vanuit het schoolbestuur'. Dat is een wel erg eenvoudige voorstelling van zaken. Het conflict gaat echt ergens over, namelijk over de kenmerken van de school. Het schoolbestuur meent dat ze niet met de eisen van de ouder kan meegaan omdat die de eenvoud van de school ondermijnen en de kleine klassen niet meer betaalbaar zullen zijn. Uw voorstel om de ongelukkige communicatie aan de tekst toe te voegen lijkt me echter prima. Volgens inspectie heeft dat in elk geval ook een rol gespeeld. De tekst wordt dan:

In 2019 ontstond op de vestiging in Utrecht onrust. Er was een toeloop van leerlingen met extra zorgbehoefte en ouders klagen over de onderwijskundige aanpak en de sociale veiligheid [ref: artikel Trouw, autipassend onderwijs]. Ouders vragen om aanpassing van het schoolconcept, onder meer met een aparte zorgcoördinator, ouderavonden en gepersonaliseerd leren. Als het schoolbestuur daar niet mee instemt, start een aantal ouders een actiegroep. De groep wil invloed uitoefenen via de mr en voert tegelijk de druk op met kritische berichten op online fora, de oprichting van een online account voor klachten ('SOS SvPO') en met klachten bij inspectie [ref: reactie SvPO op concept-rapport, aankondiging actiegroep aan andere anders, SOS SvPO account]. Inspectie vindt dat het bestuur in gesprek moet met de groep ouders en vervroegt vanwege de klachten het reguliere onderzoek naar de vestiging in Utrecht [ref: inspectierapport 2019]. In juli 2019 zegt de mr het vertrouwen op in het schoolbestuur [ref: artikel Onderwijblad]. Een bezwaar van de ouders bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt echter niet ontvankelijk verklaard. De Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten [ref: uitspraak Geschillencommissie]. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn [ref: het nieuwe reglement]. De ouders van de groep halen hun kind met ingang van schooljaar 2019/20 van school [ref: artikel AD van Koop], maar blijven actief met hun bezwaren tegen SvPO [ref: artikel PZC over SOS SvPO].

3. Wat in het 'zeer zwak' oordeel over Utrecht relevant is om op te merken, is dat normaliter scholen alleen een 'zeer zwak' kunnen krijgen als de resultaten niet goed zijn. Inspectie stelt dat er nog niet voldoende resultaten zijn en daarom afgeweken wordt van die standaard. Je kunt je afvragen of dat eigenlijk wel klopt, het Toezichtskader lezende (dat publieksfilmpje is aardig, maar ik kijk liever naar de regelgeving zelf). Ik heb dat hiervoor al uitgelegd. Dat voert alleen erg ver voor zo'n Wiki-lemma. Opmerken dat er ander beoordelingsregime geldt vanwege het korte bestaan van de school is echter wel relevant. De tekst wordt dan:

Oktober 2019 beoordeelde de inspectie de vestiging in Utrecht als 'zeer zwak'. Normaal gebeurt dat alleen als de resultaten van een school onvoldoende zijn. Dat is in Utrecht niet het geval. De resultaten zijn goed, maar omdat de school nog te kort bestaat worden die resultaten niet meegewogen.

Op uw andere opmerkingen (over de resultaten, over de boete voor het 'passend onderwijs' en uw wob) nog terug. Laten we voor nu de discussie over de drie alinea's eerst proberen af te sluiten.

We verzoeken de moderator om weer te kunnen wijzigen. Ik zal bovenstaande teksten dan invoegen, inclusief de referenties, en u kunt dat tenslotte controleren.

MireilleDerksen (overleg) 1 feb 2021 15:13 (CET)

Reactie op MireilleDerksen ingebrachte punten[brontekst bewerken]

1: uw ingebrachte tekst over de rechtszaak:

"Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen."

Deze omschrijving is helaas nu wel problematisch geworden vanwege het nieuwe wob-verzoek, waarin nieuwe informatie naar boven komt wat betreft de leerlingenpopulatie van SvPO Utrecht. De bestuursvoorzitter claimt dat er veel mavo-leerlingen zijn bij de vestiging Utrecht (de C, D en E-klas zouden allemaal mavo zijn). Dit terwijl de bestuursvoorzitter tegenover het AD claimt dat er wordt afgezien van de mavo-klas vanwege het ontbreken van de leerlingen hiervoor. Deze discrepantie kan wat mij betreft ook toegevoegd worden aan de tekst.

2. "Over het conflict tussen de SvPO Utrecht en een groep ouders van die school vindt u dat de voorgestelde tekst ten onrechte een causaal verband suggereert tussen het conflict en het ontstaan van een online account voor klacht (SOS SvPO). Er zou alleen een correlatie zijn."

Nee, nog sterker: ik stel dat er vooralsnog geen aantoonbaar verband is tussen beide zaken. U haalt de bestuursreactie aan op het concept-rapport als bronvermelding hierover, maar ik heb al meermaals gesteld dat dit geen goede bron is waarop serieuze geschiedschrijving gebaseerd kan zijn (net zo min dat de evangelies in het Nieuwe Testament dat kunnen zijn, om maar een vergelijking te maken). Het zal een meer objectieve, controleerbare bron zijn. Daarnaast geven ouders in dit 'vergaderstuk' aan dat ze wat met social media gaan doen en bijna 'trending topic' zijn. Dat kunnen zoveel social media-accounts zijn, ik mis daar de letterlijke bewoording dat het account 'SOS SvPO' zou zijn. Wat betreft het conflict negeert u mijn voorstel om een meer gezaghebbende bron als het inspectie-rapport. Waarom is het inspectie-rapport zelf geen goede bron voor deze omschrijving van dit conflict? Ik heb u meerdere citaten gegeven die prima zouden passen, maar deze negeert u echter. Uw definitie van 'gepersonaliseerd leren' vind ik daarnaast wel erg ruim. Dit zou betekenen dat elke vorm van maatwerk op het vaststaande curriculum al een vorm van gepersonaliseerd leren is, wat mij te kort door de bocht lijkt. Daarmee zou elke differentiatie in lesstof/curriculum al gepersonaliseerd leren zijn. De kritiek van de communicatie vanuit de inspectie op het bestuur wordt gereduceerd tot: 'de inspectie vindt dat het bestuur in gesprek moet met de ouders'. Dat is wel wederom zeer eenvoudig gesteld. Zoals al eerder blijkt uit de citaten wilde het bestuur dat überhaupt niet en kritiseert de inspectie de houding van het bestuur op dit punt. Dat er veel zorgleerlingen naar Utrecht waren klopt. Dit merkt ook de inspectie op wanneer zij stelt dat de docenten deze leerlingen niet aankunnen, wat volgens hen mede-veroorzaakt wordt door het ontbreken van een adequate zorgstructuur. Oftewel, u zal toch de inhoudelijke weergaven van het inspectie-rapport op dit punt beter moeten verwoorden in de tekst.

Ook kan het nieuwe wob-verzoek prima dienen als reconstructie van deze periode. Het lijkt me daarom zeer verstandig om het kwaliteitsonderzoek en wob-verzoek in samenhang te benaderen in nieuwe voorstellen.

3. U blijft maar terugkomen op die resultaten, terwijl deze er simpelweg nog niet zijn ten tijde van het kwaliteitsonderzoek en de inspectie deze niet kan meenemen in haar beoordeling gezien de vigerende beslisregel van het Onderzoekskader 2017. Mijn voorstel: "In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak', als gevolg van een onvoldoende op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, schoolklimaat, kwaliteitszorg & ambitie. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou een opstroom van 58,59% blijken." Vind ik daarom neutraler omschreven. Zo worden ook de Onderwijsresultaten erbij betrokken (die u blijkbaar zeer vermeldenswaardig vindt), maar pas als latere publicatie dan het inspectie-rapport.

Naast dit alles moet ik ook zeggen dat ik het jammerlijk vind dat de eerdergenoemde directrice zo wordt afgeschilderd richting haar collega's in dat Wob-verzoek. Weinig professioneel helaas, maar soit.

Ik zie uw reactie wederom graag tegemoet.

ThomasAlanWaits (overleg) 1 feb 2021 19:37 (CET)

Aangepaste versie van toevoegingen[brontekst bewerken]

Beste TomAlanWaits,

1.

Over de tekst over de rechtszaak waren we het eens, maar u vindt dat er toch nog tekst aan moet worden toegevoegd omdat het bestuur tegen de inspectie heeft gezegd dat er veel mavo-klassen zijn, terwijl later tegen het AD is gezegd dat van de mavo wordt afgezien vanwege het ontbreken van leerlingen daarvoor. Na lezing van de teksten zie ik echter dat er geen strijdigheid is en dat het een ander onderwerp is dan die rechtszaak.

SvPO geeft normaal gesproken havo-stof aan de mavo-klassen om de leerlingen de kans te geven havo te halen. Maar inspectie heeft verlangd om sommige van deze leerlingen mavo-stof te geven. Daarvoor heeft SvPO een aparte mavo-klas moeten inrichten waar geen of minder havo-stof werd gegeven. Dat is ook hoe de rechter het samenvat. Het gaat er dus niet om dat er mavo-klassen zijn (die waren er al), maar dat er een mavo-klas komt waar andere lesstof wordt aangeboden.
Tegen inspectie heeft SvPO gezegd dat er veel mavo-klassen zijn en dat is hiermee niet in strijd. In die klassen wordt echter havo-stof gegeven. Omdat daardoor de opstroom hoog is, blijven er maar weinig mavo-leerlingen in de bovenbouw over. De meesten halen havo. Dat is de reden om de mavo-afdeling op te heffen zoals in AD stond. Uit het artikel in NRC blijkt trouwens dat er nog een reden was: door mavo af te stoten kan inspectie niet meer eisen dat mavo-stof wordt gegeven in de onderbouw.
Laten we de tekst waar we het eerder over eens waren daarom handhaven:
Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.

2. en 3.

De tekst voor de 3e alinea lijkt me prima zo (al ging het mij eigenlijk vooral om de bijzonderheid dat normaal gesproken een school alleen een ‘zeer zwak’ krijgt vanwege slechte resultaten). Maar laten we de concrete criteria waarop een onvoldoende wordt gegeven in plaats van de globale kwaliteitsgebieden. Het sluit dan beter aan op de eerdere tekst waar ook op het niveau van criteria werd gesproken.

Ik voeg de 3e alinea direct toe aan de 2e. Op die manier kunnen we meteen de kritiek van inspectie meenemen zoals u voorstelt.

Over de groep ouders in Utrecht stelt u dat de reactie van het bestuur niet als bron gebruikt kan worden. U heeft het misschien niet zo op met dat bestuur van de SvPO, maar de bestuursreactie moet wel degelijk ook als bron gebruikt worden. Zeker als sprake is van conflicten kun je niet de inbreng van één van beide afwijzen als bron. Dan zouden we ook bezwaar moeten hebben tegen bijvoorbeeld het Onderwijsblad, aangezien dat geen objectieve bron is: het is per slot van rekening een blad dat het standpunt van de vakbond uitdraagt en geen journalistiek onafhankelijke uitgave. Het gaat bovendien in dit geval niet om de reactie van het bestuur als bron, maar over de notulen van een meeting van een groep ouders. In die notulen wordt aangekondigd wat deze ouders gaan doen, namelijk de inspectie en (social) media benaderen. Het klopt dat de naam ‘SOS SvPO’ nog niet gebruikt wordt, maar ‘trending topic’ is een term die in de regel voor Twitter gebruikt wordt en bovendien is het precies in dezelfde periode dat dit account wordt gestart, zo blijkt uit de tijdlijn van dat account. Aangezien ook nog eens mensen uit Utrecht tot de eerste volgers behoren en dit zo te zien ook ouders zijn die in de notulen staan of in genoemd worden in de procedure voor de geschillencommissie, is er weinig reden tot twijfel.
U vindt dat het inspectierapport meer gebruikt moet worden, in het bijzonder de kritiek dat het bestuur niet met de ouders in gesprek gaat. Dat rapport vindt u meer gezaghebbend dan de reactie van het bestuur. Ook hier geldt dat in elk geval beide gebruikt moeten worden. Zeker wat betreft de communicatie met de ouders is de vraag hoe betrouwbaar de verslaglegging is, omdat de inspectie de ouders als bron gebruikt en die juist klachten zijn gaan indienen om druk te zetten op de school. Volgens de notulen willen ze inspectie zelfs voorzien van munitie voor het hoger beroep. Blijkens de ontwikkelingen komt het trouwens vaker voor dat inspectie wordt teruggefloten. De inspectie bekritiseert bijvoorbeeld het afstandsonderwijs omdat het niet aan de wettelijke eisen voldoet, maar de rechter maakt in hoger beroep duidelijk dat dit niet klopt. In onze rechtstaat betekent het dat dan de kritiek van inspectie vervalt: het hoogste woord hoort toe aan de rechter.
Het conflict met de Utrechtse ouders en het inspectierapport zijn voor de ontwikkeling interessant omdat het laat zien dat de uitgangspunten van SvPO gevolgen hebben. Het bestuur verdedigt de keuze om de overhead te beperken vanwege de kleine klassen en de onderwijstijd. Maar de oudergroep vindt dat dit ten koste gaat van communicatie en gepersonaliseerd onderwijs, en inspectie voegt daar aan toe: van de zorgstructuur en de kwaliteitszorg. En dan stelt het bestuur: maar kijk naar de resultaten die leerlingen halen.
U geeft aan dat ouders niet om ‘gepersonaliseerd leren’ vroegen, maar om ‘maatwerk’. Dat laatste is een erg ruim begrip, terwijl het om een specifiek soort maatwerk gaat, namelijk aanpassing van de lesstof. De term ‘gepersonaliseerd leren’ dekt die lading het beste. Daar zou best ook eens een lemma van gemaakt mogen worden. Volgens mij kunnen we dat daarvoor markeren.
Tenslotte stelt u dat het weliswaar klopt dat er veel zorgleerlingen naar Utrecht kwamen en dat inspectie stelt dat docenten dat niet aankunnen, maar dat dit volgens inspectie mede komt door het ontbreken van een adequate zorgstructuur. Ook een ouder stelt in Trouw dat de school er rekening mee moet houden dat ze aantrekkelijk is voor zorgleerlingen, maar dat ze daar niet op berekend was. Ik lees in de reactie van de school op het rapport dat dit nu juist het dilemma is. De school is aantrekkelijk vanwege de kleine klassen, maar kan die alleen betalen door de simpele zorgstructuur. Als de school meer tijd en geld moet investeren in de zorgstructuur, dan zijn de kleine klassen niet meer haalbaar.
De referenties laat ik voor de leesbaarheid nu even weg, maar die komen er natuurlijk nog bij:
In 2019 ontstond op de vestiging in Utrecht onrust. Er was een flinke toeloop van leerlingen met extra zorgbehoefte vanwege de kleine klassen, terwijl de zorgstructuur van de school daar niet op berekend was. Dat leidt tot klachten van ouders. Ouders vragen om aanpassingen van het schoolconcept, onder meer met een aparte zorgcoördinator, ouderavonden en gepersonaliseerd leren. Als het schoolbestuur daar niet mee instemt, start een aantal ouders een actiegroep. De groep wil invloed uitoefenen via de mr en voert de druk op met kritische berichten op online fora, de oprichting van een online account voor klachten ('SOS SvPO') en met klachten bij inspectie. Inspectie bekritiseert het bestuur dat in gesprek zou moeten gaan met de groep ouders en vervroegt vanwege de klachten het reguliere onderzoek naar de vestiging in Utrecht.
In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. Een bezwaar van de ouders bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt echter niet ontvankelijk verklaard. De Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn. De ouders van de groep halen hun kind met ingang van schooljaar 2019/20 van school, maar blijven actief met hun bezwaren tegen SvPO.
In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak' van inspectie, als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en dialoog. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

Tot zover de toevoegingen. Ik stel voor om deze er zo in te zetten. Dan de overige punten.

Overige punten

Ik heb SvPO gevraagd hoe het zit met het ‘landelijk verband passend onderwijs’. De school heeft het antwoord op de site gezet en toegezegd antwoorden op volgende vragen daar aan te zullen toevoegen. Uit het antwoord blijkt dat er weliswaar een boete werd uitgedeeld, maar dat die naderhand is ingetrokken. Zie: https://sites.google.com/svpo.nl/documentatie/vragen/organisatie
Voor wat betreft de tabel met resultaten is het niet verstandig om alle cijfers van inspectie te volgen omdat het een cijferbrij wordt. Naast de opstroom is in de huidige tabel de volledige doorstroom opgenomen. Dat is het percentage leerlingen dat jaarlijks over gaat naar een volgend leerjaar (of slaagt). Daar is dus zowel doorstroom onderbouw en bovenbouw en het slagingspercentage samengevat. Dat is beter dan deze allemaal apart op te nemen. De doorstroom onderbouw is op bijna iedere school boven de 90% en zegt daardoor weinig. En het slagingspercentage zegt niets als veel leerlingen in het voorlaatste jaar zijn blijven zitten. Het percentage overgegaan of geslaagd omvat in één percentage alle drie de componenten. Dat wordt geïllustreerd door de doorstroom bovenbouw, die in Hardegarijp voor havo iets lager is. Dat is verdisconteerd in het gepresenteerde percentage (86,9) en dat is dan ook lager dan de landelijke norm (87,1).
U meent dat de opstroom niet zoveel zegt, omdat dit alleen maar betekent dat leerlingen overgaan naar de volgende klas. U vraagt zich af of dat soms een automatisme is bij SvPO, gezien de kop van het NRC-artikel, ‘geen leerling is hier ooit blijven zitten’ op wijzen. Maar lezing van dat artikel leert dat het niet blijven zitten het gevolg is van het succes van het onderwijs en geen automatisme. Anders zou het ook niet lukken om in de bovenbouw (incl. slagingspercentage) nog een goede doorstroom te hebben. Getuige die doorstroom halen de opgestroomde leerlingen de eindstreep.

MireilleDerksen (overleg) 7 feb 2021 20:12 (CET)

Reactie op wederom ingebrachte punten vanuit MireilleDerksen[brontekst bewerken]

Beste mevrouw Derksen,

Dank voor uw reactie. Ik heb mijn reactie wat helderder onderverdeeld in losse kopjes.

Utrechtse punten[brontekst bewerken]

1. "SvPO geeft normaal gesproken havo-stof aan de mavo-klassen om de leerlingen de kans te geven havo te halen. Maar inspectie heeft verlangd om sommige van deze leerlingen mavo-stof te geven. Daarvoor heeft SvPO een aparte mavo-klas moeten inrichten waar geen of minder havo-stof werd gegeven. Dat is ook hoe de rechter het samenvat. Het gaat er dus niet om dat er mavo-klassen zijn (die waren er al), maar dat er een mavo-klas komt waar andere lesstof wordt aangeboden. Tegen inspectie heeft SvPO gezegd dat er veel mavo-klassen zijn en dat is hiermee niet in strijd. In die klassen wordt echter havo-stof gegeven. Omdat daardoor de opstroom hoog is, blijven er maar weinig mavo-leerlingen in de bovenbouw over. De meesten halen havo. Dat is de reden om de mavo-afdeling op te heffen zoals in AD stond. Uit het artikel in NRC blijkt trouwens dat er nog een reden was: door mavo af te stoten kan inspectie niet meer eisen dat mavo-stof wordt gegeven in de onderbouw."

De redenering begint nu wel bijzonder te worden. Er zijn dus veel mavo-klassen waarin havo-onderwijs wordt gegeven, maar het SvPO-bestuur stelt tegelijkertijd dat er geen mavo-afdeling hoeft te komen vanwege de ontbrekende leerlingen? Het is mij dan volkomen onduidelijk waarom SvPO in een eerder stadium (en ook op haar website) aangeeft dat de A-klas overeenkomt met vwo+, de B-klas met vwo, C-klas met havo/vwo, D-klas met havo en de E-klas als havo-kansklas. Dat zou betekenen dat in Utrecht de C-, D- en E-klassen plots havo-kansklassen zijn geworden, maar eigenlijk mavo-klassen? Het begint mij dan ook volstrekt onhelder te worden waarom er überhaupt een mavo-licentie is aangevraagd.

2. "Het gaat bovendien in dit geval niet om de reactie van het bestuur als bron, maar over de notulen van een meeting van een groep ouders. In die notulen wordt aangekondigd wat deze ouders gaan doen, namelijk de inspectie en (social) media benaderen. Het klopt dat de naam ‘SOS SvPO’ nog niet gebruikt wordt, maar ‘trending topic’ is een term die in de regel voor Twitter gebruikt wordt en bovendien is het precies in dezelfde periode dat dit account wordt gestart, zo blijkt uit de tijdlijn van dat account."

U lijkt zich in een jaartal te vergissen. Als ik op Twitter kijk, zie ik dat het account gestart is in februari 2020. Dit terwijl het vergaderstuk van de boze, Utrechtse ouders dateert van maart 2019 (inspectie geeft ook aan ze op 27 februari 2019 op bezoek te hebben gehad). Sterker nog, als je puur naar de tijdlijn kijkt, is het zelfs waarschijnlijker zijn dat een nieuwe groep, boze Utrechtse ouders achter dit account zit (gezien de rechtszaak die rond deze tijd geïnitieerd werd). Ook zinsnedes als "[a]angezien ook nog eens mensen uit Utrecht tot de eerste volgers behoren en dit zo te zien ook ouders zijn die in de notulen staan of in genoemd worden in de procedure voor de geschillencommissie, is er weinig reden tot twijfel" vind ik weinig overtuigend. Dat u een patroon ziet, betekent niet automatisch dat het ook het geval is. Ook verschillen de personen die het vertrouwen hebben opgezegd in het schoolbestuur van de personen die in een later stadium het nalevingsverschil indiende. Zodra een MR het vertrouwen opzegt, kan zij niet achteraf (in dezelfde samenstelling) nog een nalevingsverzoek indienen.

"U vindt dat het inspectierapport meer gebruikt moet worden, in het bijzonder de kritiek dat het bestuur niet met de ouders in gesprek gaat. Dat rapport vindt u meer gezaghebbend dan de reactie van het bestuur. Ook hier geldt dat in elk geval beide gebruikt moeten worden. Zeker wat betreft de communicatie met de ouders is de vraag hoe betrouwbaar de verslaglegging is, omdat de inspectie de ouders als bron gebruikt en die juist klachten zijn gaan indienen om druk te zetten op de school. Volgens de notulen willen ze inspectie zelfs voorzien van munitie voor het hoger beroep. Blijkens de ontwikkelingen komt het trouwens vaker voor dat inspectie wordt teruggefloten. De inspectie bekritiseert bijvoorbeeld het afstandsonderwijs omdat het niet aan de wettelijke eisen voldoet, maar de rechter maakt in hoger beroep duidelijk dat dit niet klopt. In onze rechtstaat betekent het dat dan de kritiek van inspectie vervalt: het hoogste woord hoort toe aan de rechter."

Mooi dat u die redenering gebruikt, want het inspectie-rapport in Utrecht is juist één van de rapporten die niet werd teruggefloten door de rechter. Uw argumentatie langs deze lijnen vormt dus juist de bevestiging dat het rapport gezaghebbend is, gezien het oordeel van de rechter. Sterker nog, zij werd later zelfs nogmaals bekrachtigd door de inspecteur-generaal die het bezwaarschrift van SvPO ongegrond verklaarde (zie Wob-verzoek). Oftewel, gezien de gefaalde pogingen het rapport tegen te houden, moet hier moet sprake zijn van een zeer zorgvuldig rapport. Des te belangrijker om de inhoud daarvan goed weer te geven op de Wikipedia. Mijn voorstel is ook om naast het besluit van de rechter ook het besluit van de inspecteur-generaal op dit punt toe te voegen.

De tekst zou dan als volgt worden:

"In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. Een nalevingsverzoek van een nieuwe oudergeleding bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt niet ontvankelijk verklaard. De commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn, aangezien zij van oordeel is dat de mr-verkiezingen niet goed worden georganiseerd. Zo ontbreekt er een transparante verkiezingsprocedure en zijn er geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd. Daarnaast mogen de referenda mogen niet bindend zijn, omdat mr-leden zelfstandig moeten kunnen besluiten. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan adviserend).

In oktober 2019 ontvangt de Utrechtse vestiging na een kwaliteitsonderzoek het oordeel 'zeer zwak', als gevolg van een onvoldoende op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, schoolklimaat, kwaliteitszorg en ambitie. Vanwege het korte bestaan van de school kunnen de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. SvPO is het met dit oordeel niet eens, wat zij aanvankelijk laat blijken in een lange bestuursreactie op het concept-rapport. Na definitieve vaststelling verzoekt het SvPO-bestuur de rechter om publicatie te verbieden en dient tegelijkertijd een bezwaarschrift in bij DUO. De rechter besluit dat het rapport toch gepubliceerd mag worden. Ook de inspecteur-generaal verklaart het bezwaarschrift ongegrond. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken."

Dit lijkt me over de Utrechtse periode een prima samenvatting die geheel met feiten onderbouwd kan worden. De rest van de suggestieve zinnen kunnen wat mij betreft achterwege gelaten worden (oprichting Twitter-account, kritische berichten op fora). Mijn voorstel is of om het conflict met de Utrechtse ouders in het licht van het inspectie-rapport te beschrijven, of geheel uit de beschrijving te laten. Dat lijkt me een stuk objectiever, gezien u het blijkbaar ook met me eens bent dat het inspectie-rapport dankzij het oordeel van de rechter gezaghebbend is.

Overige punten[brontekst bewerken]

"Voor wat betreft de tabel met resultaten is het niet verstandig om alle cijfers van inspectie te volgen omdat het een cijferbrij wordt."

Mijn probleem met de huidige weergave is echter dat het een te eenvoudige en eenzijdige voorstelling van zaken is. Ook dat u cijfers blijkbaar verdisconteerd in elkaar vind ik de misleidende kant op gaan. Ik zie graag nog een beter voorstel tegemoet, waarin bijvoorbeeld ook de verschillen tussen CE- en SE-cijfers zijn opgenomen. CE-cijfers ten opzichte van andere vo-scholen zou ook interessant zijn wat mij betreft, aangezien dit aangeeft of SvPO-leerlingen slecht of goed scoren op de landelijk bepaalde eindtoets in vergelijking met andere vo-scholieren.

"U meent dat de opstroom niet zoveel zegt, omdat dit alleen maar betekent dat leerlingen overgaan naar de volgende klas."

Niet precies. Ik zeg dat het niet zoveel zegt vanwege het feit dat bij SvPO zittenblijven nauwelijks voorkomt, maar dat ik sterke twijfels heb of dit nu komt vanwege de geweldige resultaten van leerlingen of juist door het ontbreken van duidelijke overgangsnormen en bijbehorend overgangsbeleid. Ik begrijp dat u voor de eerste optie kiest? Het is echter weinig opmerkelijk als leerlingen automatisch overgaan naar de derde klas met een mavo-advies en daar gemarkeerd worden als havo-leerling. Het is me al met al bijzonder vaag waaraan SvPO haar hoge opstroom meent te ontlenen.

Ik zie uw reactie uiteraard wederom graag tegemoet.

ThomasAlanWaits (overleg) 7 feb 2021 22:26 (CET)

Afronding overleg[brontekst bewerken]

Beste ThomasAlanWaits,

We zijn het overleg begonnen vanwege verschil van inzicht over enkele alinea's. Laten we dat proberen af te ronden.

Mij leek de onrust in Utrecht interessant, maar laten we dat er uitlaten bij gebrek aan overeenstemming over de bronnen.

De alinea over de mr in Utrecht is interessant omdat het een eind markeert aan het experiment dat SvPO blijkbaar was gestart. Dat is ook goed gedocumenteerd in bijvoorbeeld MR Magazine en het is opvallend dat sommige kenmerken van SvPO uit die referenda zijn gekomen. Uw suggestie om te schrijven over 'de oudergeleding' die een bezwaar indiende bij de Geschillencommissie is niet juist. Als ik het goed begrijp uit de uitspraak is het juist de onduidelijkheid over die oudergeleding waarom het bezwaar niet ontvankelijk is. Het zijn in elk geval ouders die bezwaar maken, dus laten we het daar bij houden.

In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. Een bezwaar van de ouders bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt echter niet ontvankelijk verklaard. De Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn. In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak' van inspectie, als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en dialoog. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

De indeling van de klassen in Utrecht lijkt me geen onderwerp om in een wiki-lemma te behandelen. Die indeling zal afhangen van de instroom van leerlingen. Als er veel leerlingen met een mavo-advies binnenkomen dan zal het aantal mavo-klassen vast groter zijn. SvPO geeft die klassen havo-stof en blijkbaar lukt het goed om in de bovenbouw havo te bereiken. Dat de school daardoor te weinig mavo-leerlingen overhoudt voor een mavo-afdeling is dan logisch. Maar daar ging die rechtszaak niet over. Die ging over een klas waar aan leerlingen met een mavo-advies niet langer havo-stof werd gegeven. We kunnen het volgende vasthouden in het lemma:

Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.

Ik stel voor dat we het hier voor nu bij laten en deze wijzigingen doorvoeren. Daarna kom ik graag terug op de punten die u aandroeg. MireilleDerksen (overleg) 11 feb 2021 22:01 (CET)

Reactie op afsluiting[brontekst bewerken]

Beste mevrouw Derksen,

Prima, laten we de onrust wat betreft de Utrechtse ouders eruit.

Mijn voorstel is wel om de redenen voor het opzeggen van het vertrouwen door de Utrechtse MR iets de preciseren, aangezien het natuurlijk voor het lezer ook interessant is om te weten waarom dat vertrouwen precies is opgezegd.

"In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. De reden hiervoor vormt de wijze waarop het schoolbestuur in de maanden daarvoor omging met de signalen omtrent de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. De raad schrijft dat zij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het schoolbestuur met die signalen is omgegaan. Een nieuwe oudergeleding dient kort daarna een nalevingsverzoek in bij de Geschillencommissie WMS. Hoewel dit verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard, merkt de commissie (in overeenstemming met de Onderwijsinspectie) wel op dat er tekortkomingen zijn. Zo worden de mr-verkiezingen niet goed worden georganiseerd; er ontbreekt een transparante verkiezingsprocedure en er zijn geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd. Daarnaast mogen de referenda mogen niet bindend zijn, aangezien de rechten van de mr-leden niet ingeperkt kunnen worden (leden moet zelfstandig kunnen besluiten). SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan adviserend).

In oktober 2019 ontvangt de Utrechtse vestiging na een kwaliteitsonderzoek het oordeel 'zeer zwak', als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en dialoog. Vanwege het korte bestaan van de school kunnen de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. SvPO is het met dit oordeel niet eens, wat zij aanvankelijk laat blijken in een lange bestuursreactie op het concept-rapport. Na definitieve vaststelling verzoekt het SvPO-bestuur de rechter om publicatie te verbieden en dient tegelijkertijd een bezwaarschrift in bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De rechter besluit dat het rapport toch gepubliceerd mag worden. Ook de inspecteur-generaal verklaart het bezwaarschrift ongegrond. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken."

Dit is een complete beschrijving van alle feiten die speelden tijdens deze periode. Ook zijn hierin de eerste bestuursreactie, oordeel van de rechter en inspecteur-generaal opgenomen. Dit is een betere feitelijke weergave dan uw stuk, zo is mijn oordeel. De kwaliteitsgebieden heb ik omgevormd tot naar de onderliggende standaarden, die u blijkbaar belangrijker vindt? Zo kom ik een beetje tegemoet aan uw wensen.

"Januari 2020 besluit de directie van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit leidt tot een herindeling van de klassen in het tweede leerjaar. Volgens dagblad Trouw hebben de betrokken mentoren grote moeite met deze beslissing en zijn zij bovendien niet vooraf geïnformeerd. De plotselinge beslissing leidt ontsteltenis bij de ouders, die niet willen dat hun kind in de nieuw gevormde E-klas terecht komt. Het grote struikelblok vormt het schrappen van het vak Frans, waardoor de kinderen volgens de ouders nauwelijks nog havo-3 kunnen bereiken. De ouders besluiten de rechter in te schakelen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom uiteindelijk afgewezen."

Dit is ook weer een completere en betere beschrijving van alle feiten die destijds gebeurd zijn. Door het schrappen van de onrust van de Utrechtse ouders hebben we meer ruimte voor dergelijke zaken. Overigens bestrijdt de bestuursvoorzitter dat er in de mavo-klas op mavo-niveau lesgegeven wordt volgens het AD, maar dat enkel alles op mavo-niveau genormeerd wordt? Dus of iets een havo/mavo-klas is hangt puur af van de normering? Maar alle klassen krijgen dezelfde havo-normering de eerste twee leerjaren. Dan kunnen er dus geen vwo-klassen bestaan in de eerste twee leerjaren bij SvPO, als je deze redenering doortrekt?

Overigens krijg ik steeds meer bijzondere informatie binnen over dit netwerk van scholen. Naast dat de bestuursvoorzitter en directrice met elkaar getrouwd zijn, verrichten hun beide zoons blijkbaar ook werkzaamheden. Jeetje, dan kunnen we toch beter spreken van een familiebedrijf, zou je zeggen. Goed, dit alles terzijde.

Ik zie wederom graag uw reactie tegemoet!

ThomasAlanWaits (overleg) 11 feb 2021 22:38 (CET)

Aparte lemma's overbodig[brontekst bewerken]

Inmiddels worden er door een andere gebruiker (Wessel van Hovelen) meerdere aparte lemma's aangemaakt, die in feite prima hieronder gebracht kunnen worden. Zie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/SvPO_Amsterdam_-_Tobias_Asser_College

https://nl.wikipedia.org/wiki/SvPO_Kapelle-Isaac_Beeckman_Academie

https://nl.wikipedia.org/wiki/SvPO_Hurdegaryp-Tjalling_Koopmans_College

Ik heb dit even gemeld bij de moderatie. Mevrouw Derksen had dit immers ook geprobeerd, maar dat verzoek werd afgewezen. Een beetje apart is het wel dat een andere gebruiker dit nu inmiddels wel is gelukt. Laten we om het overzicht te bewaren bij één lemma houden.


ThomasAlanWaits (overleg) 12 feb 2021 20:26 (CET)

Dat is niet zozeer een kwestie van "lukken", maar van Wikipedia als systeem. In de meeste gevallen kan een pagina probleemloos worden aangemaakt, zelfs onder de titel Dit is een onzinpagina. Daarna vindt controle plaats door een gebruiker dan wel een moderator en wordt een pagina direct verwijderd (in geval van onzin, reclame etc.) of op een beoordelingslijst genomineerd, waarna er twee weken de tijd is voor overleg en eventueel verbetering voordat een definitieve beslissing genomen wordt over verwijdering.
De pagina's zijn inmiddels door mij genomineerd, zie hier. Mvg, Encycloon (overleg) 12 feb 2021 22:51 (CET)

Dank, het is me duidelijk.

ThomasAlanWaits (overleg) 12 feb 2021 23:37 (CET)

Afronding van de afronding van het overleg[brontekst bewerken]

Beste ThomasWaits,

Na weer een sneer over het onderwerp van het lemma ('familiebedrijf') begint het feit dat uw bijdragen de SvPO negatief belichten wel erg op te vallen. Volgens richtlijn van Wiki moet er geen reclame gemaakt worden. Daar valt anti-reclame natuurlijk ook onder.

Zelfs als de rechter opmerkingen over SvPO onrechtmatig heeft verklaard, plaatst u die nog onder het kopje 'kritiek'. In uw nieuwe toevoegingen wilt u ook weer uitgebreid ingaan op de kritiek van ouders met hun eis voor havo, terwijl ook die kritiek door de rechter onrechtmatig is verklaard. Daar kunt u niet omheen, maar in mijn neutrale zin “De eis van ouders wordt daarom afgewezen” voegt u het woordje ‘uiteindelijk’ toe, waardoor het afwijzen toch wat wordt afgezwakt. Terwijl de eis helemaal niet ‘uiteindelijk’, maar vrijwel onmiddellijk werd afgewezen.
Ook uw volgende toevoeging degradeert een positief punt (hoge opstroom) tot een los zinnetje aan het einde van een lange alinea met negatieve punten. Dat is kwalijk omdat u daarmee de lezer het zicht ontneemt op wat er aan de hand is.

Dit maakt het overleg met u ook erg moeizaam. Keer op keer komt u met aanvullingen. Dit keer moet de kritiek van de mr op het bestuur in detail opgenomen worden. Maar als we dat doen, moet de reactie van het bestuur daarop er ook weer in. Zo blijven we bezig, terwijl het in de kern gaat over de mr-verkiezingen die niet goed georganiseerd waren en de referenda die mogen alleen adviserend mogen zijn. Dat is interessant omdat SvPO bindende referenda had. Een encyclopedie is bedoeld om informatie bondig weer te geven. Wie alle details wil weten raadplege de bronnen.

De nieuwe toevoeging is overigens ook feitelijk onjuist, omdat het geen nieuwe oudergeleding was die bij de geschillencommissie een klacht indiende. Dat was deels de reden voor het niet ontvankelijk verklaren.

Ik wijs uw nieuwe toevoegingen dan ook af en stel voor om het bij de laatste versie te houden waar we na lang overleg toe gekomen waren.

In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. Een bezwaar van de ouders bij de Geschillencommissie WMS over de medezeggenschap wordt echter niet ontvankelijk verklaard. De Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn. In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak' van inspectie, als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en dialoog. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

Inzake de rechtszaak van de ouders gaat het om de onsteltenis van de ouders dat hun kind naar een mavo-klas zou moeten gaan. Die ouders zijn die rechtszaak niet begonnen omdat de mentoren moeite zouden hebben gehad met die beslissing, zoals u nu weer wil toevoegen, maar omdat ze daar zelf moeite mee hadden. Wie over de mening van de mentoren wil lezen, kan de bron raadplegen, maar dat is voor de beschreven zaak niet relevant. Ook is niet relevant dat het om Frans zou gaan. Dat is slechts een voorbeeld. Het ging om de lesstof in het algemeen. Deze nieuwe toevoegingen wijs ik daarom af en ik stel voor dat we het bij de laatste versie houden waar we na lang overleg toe gekomen waren:

Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.

MireilleDerksen (overleg) 18 feb 2021 12:08 (CET)

Afsluiting #2: Utrechtse punten[brontekst bewerken]

Beste mevrouw Derksen,

Mooi om te zien dat u weer in de gelegenheid bent om te reageren! Tevens uiteraard spijtig om te lezen dat mijn opmerkingen niet zo in de smaak vallen bij u. De vergelijking met een familiebedrijf lijkt me toch relatief mild wanneer meerdere familieleden (over verschillende generaties heen) werkzaamheden verrichten voor dezelfde organisatie. En daarnaast: een beetje polemiek kan geen kwaad toch?

"Zelfs als de rechter opmerkingen over SvPO onrechtmatig heeft verklaard, plaatst u die nog onder het kopje 'kritiek'. In uw nieuwe toevoegingen wilt u ook weer uitgebreid ingaan op de kritiek van ouders met hun eis voor havo, terwijl ook die kritiek door de rechter onrechtmatig is verklaard. Daar kunt u niet omheen, maar in mijn neutrale zin “De eis van ouders wordt daarom afgewezen” voegt u het woordje ‘uiteindelijk’ toe, waardoor het afwijzen toch wat wordt afgezwakt. Terwijl de eis helemaal niet ‘uiteindelijk’, maar vrijwel onmiddellijk werd afgewezen."

Het is uiteraard zeker van belang om weer te geven waarom de ouders verbolgen waren. Alleen maar wijzen op het feit dat de rechter een uitspraak doet in het nadeel van ze, vind ik zeer onvolledig en misleidend. Zo komt het over voor de gemiddelde lezer alsof ouders toevallig een eis hadden, deze door de rechter werd afgewezen en er verder niets aan de hand was. Dit terwijl het voorval door zowel Trouw en het Algemeen Dagblad in wat groter detail is belicht. Deze details zijn ook van belang voor de lezer en het publiek. Dat u deze details er liever niet in wil, is dan ook wat vreemd. Volledigheid lijkt me een groot goed, en dat kan zelfs zonder enorm ver in details te treden. Dat na alle gebeurtenissen de rechter het verzoek van de ouders afwijst, lijkt me de woordkeus voor 'uiteindelijk' rechtvaardigen. Dit woord duidt namelijk de afsluiting van deze periode aan.

"Ook uw volgende toevoeging degradeert een positief punt (hoge opstroom) tot een los zinnetje aan het einde van een lange alinea met negatieve punten. Dat is kwalijk omdat u daarmee de lezer het zicht ontneemt op wat er aan de hand is."

Dat lijkt me niet. Het is een keurige, chronologische volgorde van alle gebeurtenissen die zijn plaatsgevonden rondom het inspectie-rapport van de vestiging Utrecht (bestuursreactie op conceptrapport, rechtszaak, bezwaarschrift DUO en Onderwijsresultaten). Hierover onvolledig zijn ontneemt juist het zicht voor de gemiddelde lezer voor wat er gaande is bij de vestiging Utrecht. Het is bovendien bondig en neutraal opgeschreven.

"Dit maakt het overleg met u ook erg moeizaam. Keer op keer komt u met aanvullingen. Dit keer moet de kritiek van de mr op het bestuur in detail opgenomen worden. Maar als we dat doen, moet de reactie van het bestuur daarop er ook weer in. Zo blijven we bezig, terwijl het in de kern gaat over de mr-verkiezingen die niet goed georganiseerd waren en de referenda die mogen alleen adviserend mogen zijn. Dat is interessant omdat SvPO bindende referenda had. Een encyclopedie is bedoeld om informatie bondig weer te geven. Wie alle details wil weten raadplege de bronnen."

Jammer om te lezen dat u het overleg moeizaam vindt gaan. Het lijkt me juist in de geest van SvPO om stevig de discussie aan te gaan met elkaar. Wat betreft de mr: het opzeggen van het vertrouwen had niet zozeer te maken met het functioneren van de verkiezingen, maar met het functioneren en handelen van het bestuur. Het is interessant om dat op te nemen, omdat hiermee duidelijk wordt voor de lezer waarom dit precies werd gedaan. Volgens mijn informatie was het een ander ouder die juist het nalevingsverzoek indiende? Laten we er voor de zekerheid een 'deels nieuwe oudergeleding' van maken dan. Dit kan ik niet zo goed teruglezen in de bronnen. We zouden er aan toe kunnen voegen dat het SvPO-bestuur alle aantijgingen weerspreekt? Zo kom ik weer een beetje tegemoet aan uw wensen. Dan zou het bijvoorbeeld dit worden:

"In juli 2019 zegt de mr in Utrecht het vertrouwen op in het schoolbestuur. De reden hiervoor vormt de wijze waarop het schoolbestuur in de maanden daarvoor omging met de signalen omtrent de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. De raad schrijft dat zij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het schoolbestuur met die signalen is omgegaan. Het SvPO-bestuur weerspreekt de kritiek en ontkent alle aantijgingen. Een deels nieuwe oudergeleding dient kort daarna een nalevingsverzoek in bij de Geschillencommissie WMS. Hoewel dit verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard, merkt de commissie (net als de Onderwijsinspectie) wel op dat er tekortkomingen zijn. Zo worden de mr-verkiezingen niet goed worden georganiseerd; er ontbreekt een transparante verkiezingsprocedure en er zijn geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd. Daarnaast mogen de referenda mogen niet bindend zijn, aangezien de rechten van de mr-leden niet ingeperkt kunnen worden (leden moet zelfstandig kunnen besluiten). SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan adviserend).

"Inzake de rechtszaak van de ouders gaat het om de onsteltenis van de ouders dat hun kind naar een mavo-klas zou moeten gaan. Die ouders zijn die rechtszaak niet begonnen omdat de mentoren moeite zouden hebben gehad met die beslissing, zoals u nu weer wil toevoegen, maar omdat ze daar zelf moeite mee hadden. Wie over de mening van de mentoren wil lezen, kan de bron raadplegen, maar dat is voor de beschreven zaak niet relevant. Ook is niet relevant dat het om Frans zou gaan. Dat is slechts een voorbeeld. Het ging om de lesstof in het algemeen."

De ouders zijn inderdaad niet een rechtszaak begonnen vanwege het niet consulteren van de mentoren, maar het is natuurlijk wel relevant en interessant om te melden voor de gemiddelde lezer. Dit geeft de lezer zicht over hoe de directie handelt in dergelijke situaties. In het specifiek lijkt me het ook goed om te vermelden dat het om de directie gaat en niet zozeer over de schoolleiding (vind ik niet precies genoeg). De schoolleider had immers niet besloten tot herindeling van de klassen in het tweede leerjaar, maar de directrice, zoals we wederom in Trouw kunnen lezen. Het herindelen van de tweede klassen (vormen van de vmbo-t ofwel E-klas) in combinatie schrappen van het vak Frans vormt juist de kern van het conflict volgens het AD! Waarom zouden we dat niet weergeven? Volledigheid lijkt me een groot goed, mits bondig omschreven.

Zodoende blijf ik ook bij mijn eerdere voorstel:

"Januari 2020 besluit de directie van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit leidt tot een herindeling van de klassen in het tweede leerjaar. Volgens dagblad Trouw hebben de betrokken mentoren grote moeite met deze beslissing en zijn zij bovendien niet vooraf geïnformeerd. De plotselinge beslissing leidt ontsteltenis bij de ouders, die niet willen dat hun kind in de nieuw gevormde E-klas terecht komt. Het grote struikelblok vormt het schrappen van het vak Frans, waardoor de kinderen volgens de ouders nauwelijks nog havo-3 kunnen bereiken. De ouders besluiten de rechter in te schakelen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom uiteindelijk afgewezen."

Dit lijkt me een prima en volledige omschrijving van alle feiten die destijds speelde. Ik zie wederom graag uw reactie tegemoet!

ThomasAlanWaits (overleg) 18 feb 2021 18:44‎ (CET)

Beste TomAlanWaits,

Het gaat er om een correcte en leesbare tekst te maken die gebaseerd is op feiten, en niet op de polemische kwaliteiten van de bijdragers. Vervelend is nu ook weer de sneer dat uw bijdragen mij 'niet naar de zin is', waarmee u suggereert dat het om mijn persoonlijke mening zou gaan. Hou eens op met dit soort kwalificaties.

Over de mr in Utrecht: volgens AOB had die al snel 'geen vertrouwen kunnen opbouwen in het bevoegd gezag'. De mr stelde onder meer een eigen lijst op van signalen over leer- en werkklimaat. Het bestuur stelt dat dit vooral om de leden van de mr zelf ging. We kunnen beide standpunten opnemen zoals u voorstelt. Er kan niet staan dat (een deel van) de oudergeleding bezwaar indient bij de WMS, omdat dit zo te zien mede reden was voor de niet-ontvankelijkheid. Laten we het bij een ouder laten, dat is feitelijk correct.

Maart 2019 ging de mr in Utrecht van start en stelde onder meer een lijst van signalen over het leer- en werkklimaat samen. Het bestuur meent dat dit vooral over zaken van de leden van de mr zelf ging. Juli 2019 zeggen de ouder en de medewerkers in de mr geen vertrouwen meer te hebben in het bestuur. Een ouder dient daarna bij de Geschillencommissie WMS een bezwaar in tegen de wijze waarop de medezeggenschap is georganiseerd. Het bezwaar wordt niet ontvankelijk verklaard, maar de Commissie merkt wel op dat er tekortkomingen zijn. De mr-verkiezingen worden niet goed georganiseerd en referenda mogen niet bindend zijn omdat de leden van de mr zelfstandig moeten besluiten. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure en met referenda die alleen nog adviserend zijn. In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak' van inspectie, als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

Voor de kwestie van de rechtzaak van de ouders: uit de uitspraak van de rechter blijkt dat Frans alleen een illustratie is. Het gaat ouders helemaal niet om die klas zelf zoals in uw versie het geval zou zijn, maar om het niet kunnen volgen van havo. Dat de school daar plotseling toe moest over gaan is volgens de school geen eigen keuze maar het gevolg van de opdracht van inspectie. Dat is de rechter met de school eens. Wel had de communicatie met alle betrokkenen daarover beter gemoeten.

Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar met alle betrokkenen ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.

MireilleDerksen (overleg) 25 feb 2021 11:44 (CET)

Afsluiting #3: nogmaals Utrechtse punten[brontekst bewerken]

Beste mevrouw Derksen,

Het begint me op te vallen dat u voor een niet-betrokken ouder (zonder schoolgaand kind lees ik in uw profiel) toch bijzonder betrokken bent bij het onderwerp, gezien uw opmerkingen over mijn zogenaamde 'sneren'. Volgens mij is het helemaal niet nodig om ze zo zwaar op te vatten. Dat de besluitvormingsrechten feitelijk bij twee personen liggen die met elkaar getrouwd zijn en dat hun twee zoons werkzaamheden verrichten voor dezelfde organisatie, is toch frappant te noemen als buitenstaander, niet waar?

Utrecht MR en opzeggen vertrouwen[brontekst bewerken]

Terugkomend op uw stuk over de MR en het inspectie-rapport over de Utrechtse vestiging: er worden hier wederom enkele, cruciale details buiten beschouwing gelaten. Zo zie ik in de bron van de AOb nergens terugkomen dat het slechts om slechts een deel van de mr-leden ging (twee medewerkers en een ouder), maar om de complete mr (inclusief leerling). Uw voorstel heb ik daarom omgevormd naar iets volledigers:

In maart 2019 gaat de mr in Utrecht van start. De raad stelt een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. Het bestuur meent dat deze signalen vooral betrekking hebben op de mr-leden zelf. In juli 2019 zegt de mr het vertrouwen op in het schoolbestuur. De raad schrijft dat hij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan. Door de bejegening van het bestuur heeft zij geen vertrouwen kunnen opbouwen in het bevoegd gezag.

Nalevingsverzoek geschillencommissie WMS[brontekst bewerken]

Een andere ouder dient daarna bij de Geschillencommissie WMS een nalevingsverzoek in. Volgens dit verzoek is er veel mis met de medezeggenschap bij het bevoegd gezag. Het reglement is eenzijdig door het bevoegd gezag vastgesteld, de verkiezingen zijn niet conform de Wms en de advies- en instemmingsrechten van de MR worden niet gerespecteerd. Hoewel dit verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard, merkt de commissie wel op dat er tekortkomingen zijn. Zo worden de mr-verkiezingen niet goed worden georganiseerd. Er ontbreekt een correcte verkiezingsprocedure en er zijn geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd. Ook merkt de commissie op dat het bestuur handelt in strijd met de wet door het ontbreken van overleg en openheid in de school. Daarnaast mogen de referenda mogen niet bindend zijn, aangezien de bevoegdheden van de mr-leden niet ingeperkt kunnen worden. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan raadgevend).

Gebeurtenissen inspectie-rapport vestiging Utrecht[brontekst bewerken]

Daarna komt dan de beschrijving van het inspectie-rapport. De cruciale details zoals de bestuursreactie op het concept-rapport, voorlopige voorziening in combinatie met het bezwaarschrift bij DUO, wilt u uit uw omschrijving laten. Waarom precies? Het zou mij logischer lijken om details zoals de onvoldoendes op de onderliggende standaarden weg te laten (het oordeel 'zeer zwak' is het meest van belang voor de lezer). Details dat zowel de rechter als inspecteur-generaal geen bezwaren hadden tegen het rapport, zijn wat mij betreft zaken die opgenomen moeten worden in de tekst. Mijn idee is het dan ook om de tekst iets in te korten om hem op die wijze iets bondiger en leesbaarder te maken. Voorstel qua tekst:

In oktober 2019 ontvangt de Utrechtse vestiging na een kwaliteitsonderzoek het oordeel 'zeer zwak'. Vanwege het korte bestaan van de school kunnen de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. SvPO is het met dit oordeel niet eens, wat zij aanvankelijk laat blijken in een lange bestuursreactie op het concept-rapport. Na definitieve vaststelling verzoekt het SvPO-bestuur de rechter om publicatie te verbieden en dient tegelijkertijd een bezwaarschrift in bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De rechter besluit dat het rapport toch gepubliceerd mag worden. Ook de inspecteur-generaal verklaart het bezwaarschrift ongegrond. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

Herindeling tweede klassen (vmbo-t klas), communicatie en rechtszaak[brontekst bewerken]

Later wilt u wederom enkele interessante details bij de herindeling van de tweede klassen buiten de tekst laten. Ook wilt u graag het woord 'schoolleiding' behouden. Ik heb u aangegeven dat 'directie' in dit verband preciezer is. Waarom wilt u precies buiten beschouwing laten dat de directie tot herindeling van de klassen in het tweede leerjaar besloot zonder medeweten van mentoren? Zoiets kan prima opgenomen worden. Ook meent u dat het geen eigen keuze was van de school, maar een opdracht van de inspectie. Waaruit blijkt dat? Het lijkt me dat een schoolbestuur en directie zelfstandig besluiten neemt en hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Ik meen dat we hierboven al een discussie daarover gevoerd hebben? Zodoende blijf ik ook bij mijn eerdere voorstel:

In januari 2020 besluit de directie van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit leidt tot een herindeling van de klassen in het tweede leerjaar. Volgens dagblad Trouw hebben de betrokken mentoren grote moeite met deze beslissing en zijn zij bovendien niet vooraf geïnformeerd. De plotselinge beslissing leidt ontsteltenis bij de ouders, die niet willen dat hun kind in de nieuw gevormde E-klas terecht komt. Het grote struikelblok vormt het schrappen van het vak Frans, waardoor de kinderen volgens de ouders nauwelijks nog havo-3 kunnen bereiken. De ouders besluiten de rechter in te schakelen. Deze stelt dat SvPO weliswaar ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom uiteindelijk afgewezen."

Ik zie uw reactie natuurlijk wederom graag tegemoet!

ThomasAlanWaits (overleg) 25 feb 2021 13:58 (CET)

Beste ThomasAlanWaits,
In het eerste stuk is 2x het vertrouwen opzeggen of niet hebben enigszins dubbelop. Verder volgens mij prima. De inhoud van de klacht bij de geschillencommissie is verder niet zo gezaghebbend vanwege de niet-ontvankelijkheid. Laten we het daarom bij het oordeel van de commissie laten. Dat oordeel is ook de reden dat de school de inrichting van de mr wijzigt:
In maart 2019 gaat de mr in Utrecht van start. De raad stelt een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. Het bestuur meent dat deze signalen vooral betrekking hebben op de mr-leden zelf. In juli 2019 zegt de mr het vertrouwen op in het schoolbestuur. De raad schrijft dat hij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan. Een ouder dient daarna bij de Geschillencommissie WMS een nalevingsverzoek in. Hoewel dit verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard, merkt de commissie wel op dat er tekortkomingen zijn. De verkiezingsprocedure is niet correct, er zijn geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd en de referenda mogen niet bindend zijn. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan raadgevend).
U vraagt waarom de bestuursreactie op het concept-rapport, de voorlopige voorziening in combinatie met het bezwaarschrift bij DUO buiten beschouwing blijven. Het zijn procedurestappen die voor de inhoud er niet toe doen en bij andere kwestie en geschillen is het ook niet vermeld. De onvoldoendes op onderliggende standaarden zijn interessant omdat die laten zien waar de geschillen om draaien. Dat is interessanter dan die procedurestappen.
In oktober 2019 ontving de Utrechtse vestiging het oordeel 'zeer zwak' van inspectie, als gevolg van een onvoldoende op de criteria veiligheid, zicht op ontwikkeling en begeleiding, kwaliteitszorg. Vanwege het korte bestaan van de school konden de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.
Schoolleiding of directie is hetzelfde. Je kunt ook nog van bevoegd gezag spreken. Het maakt het er allemaal niet duidelijker op als al die termen door elkaar gebruikt worden. Dus hou het bij schoolleiding. Dat die in het geval van deze school uit twee mensen bestaat doet er ook niet toe. Het is niet de plotselinge beslissing die tot commotie bij ouders leidt en ook niet dat hun kind in een E-klas komt, maar het feit dat ze geen havo lesstof meer krijgen (Frans is slechts een voorbeeld zoals ik al heb opgemerkt). Bij een 'zeer zwak' moet zo'n school snel handelen want binnen een jaar moet alles weer op orde zijn. Dan is het al snel plotseling. Dat de schoolleiding dit vanwege inspectie moest doen, daar is de rechter duidelijk over. De schoolleiding had redelijkerwijs geen keus. Ze kan moeilijk tegen inspectie zeggen dat die de boom in kan. Dat er niet 'uiteindelijk' door de rechter iets is besloten is al bediscussieerd. De hele procedure is in een paar weken tijd doorlopen. De rechter heeft er blijkbaar zelfs veel haast achter gezet.
Januari 2020 besloot de schoolleiding van de Utrechtse vestiging vanwege de kritiek in het inspectierapport op de begeleiding van leerlingen op vmbo-t niveau om een aparte vmbo-t klas in te richten. Dit tot ontsteltenis van ouders die onderwijs op havo-niveau eisen en daarvoor naar de rechter stappen. Deze stelt dat SvPO weliswaar met alle betrokkenen ongelukkig heeft gecommuniceerd over de vmbo-t klas, maar: "de door SvPO gekozen koers lijkt een middenweg te zijn tussen enerzijds het leerdoel van de kinderen, het hoger uitstromen dan het basisschooladvies, en anderzijds de aanwijzing van de Onderwijsinspectie om meer rekening te houden met het leerniveau van de leerlingen." De eis van ouders wordt daarom afgewezen.
MireilleDerksen (overleg) 5 mrt 2021 16:32 (CET)

Afsluiting #4: Utrechtse punten deel zoveel[brontekst bewerken]

Beste mevrouw Derksen,

Akkoord op uw eerste stuk wat betreft MR en opzeggen vertrouwen. Ik zal uw stuk zometeen 1-op-1 in de lemma verwerken. Zo dus:

In maart 2019 gaat de mr in Utrecht van start. De raad stelt een risico-inventarisatie op met vijftien signalen over de sociale veiligheid en het werk- en leerklimaat op school. Het bestuur meent dat deze signalen vooral betrekking hebben op de mr-leden zelf. In juli 2019 zegt de mr het vertrouwen op in het schoolbestuur. De raad schrijft dat hij zich niet serieus genomen voelt in de manier waarop het bestuur met die signalen is omgegaan. Een ouder dient daarna bij de Geschillencommissie WMS een nalevingsverzoek in. Hoewel dit verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard, merkt de commissie wel op dat er tekortkomingen zijn. De verkiezingsprocedure is niet correct, er zijn geen zittingstermijnen voor mr-leden vastgelegd en de referenda mogen niet bindend zijn. SvPO stelt daarop een nieuw mr-reglement op, met een gewijzigde verkiezingsprocedure, zittingstermijnen voor mr-leden en verliezen de referenda het bindende karakter (ze worden voortaan raadgevend).

Uw argumentatie wat betreft het weglaten van de procedure-stappen rondom het inspectie-rapport vind ik daarentegen maar vreemd. Er is enorm veel gebeurd rondom dat inspectie-rapport en sterker nog: binnenkort moet het inspectie-rapport rondom het herstelonderzoek gereed zijn. Oftewel, hierover onduidelijkheid laten richting de lezer qua procedures geeft totaal geen zicht meer over wat er precies heeft plaatsgevonden. De onderliggende standaarden kunnen redelijkerwijs vermeld worden, maar is het niet logischer om erbij te vermelden waarom de inspectie tot een onvoldoende kwam om dergelijke zaken? Mijn probleem is dat het lijkt alsof de inspectie eerst op dezelfde standaarden een voldoende gaf elders, maar nu bij Utrecht zomaar een onvoldoende. Dit terwijl daar specifieke en gerechtvaardigde, contextgebonden en situatie-afhankelijke redenen voor zijn. Zodoende blijf ik ook bij mijn eerder voorstel:

In oktober 2019 ontvangt de Utrechtse vestiging na een kwaliteitsonderzoek het oordeel 'zeer zwak'. Vanwege het korte bestaan van de school kunnen de onderwijsresultaten nog niet beoordeeld worden. SvPO is het met dit oordeel niet eens, wat zij aanvankelijk laat blijken in een lange bestuursreactie op het concept-rapport. Na definitieve vaststelling verzoekt het SvPO-bestuur de rechter om publicatie te verbieden en dient tegelijkertijd een bezwaarschrift in bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De rechter besluit dat het rapport toch gepubliceerd mag worden. Ook de inspecteur-generaal verklaart het bezwaarschrift ongegrond. In de Onderwijsresultaten van 2020 zou later een opstroom van 58,59% blijken.

Dan wat betreft de herindeling van tweede klassen: "Schoolleiding of directie is hetzelfde. Je kunt ook nog van bevoegd gezag spreken. Het maakt het er allemaal niet duidelijker op als al die termen door elkaar gebruikt worden. Dus hou het bij schoolleiding. Dat die in het geval van deze school uit twee mensen bestaat doet er ook niet toe."

Dat vind ik veel te makkelijk. Door beide personen op één hoop te gooien wordt het zicht ontnomen op het feit dat de directrice de leidinggevende is van de schoolleider. Met andere woorden: schoolleiding is in dit geval een niet-precieze en wat misleidende term. Directie staat boven de schoolleider. Dat zij beiden samen de 'schoolleiding' vormen, is een leuk spelletje met definities, maar biedt weinig helderheid. Via anderen heb ik vernomen dat de enquêtes die zijn uitgevoerd in mei 2020 (onder personeel, ouders en leerlingen) een zeer lage score opleveren voor de schoolleiding. Die score heeft dus betrekking op beide personen volgens u? In dat geval mag de directrice hoognodig een functioneringsgesprek hebben met het schoolbestuur. Haar man - voor de goede orde.

"Het is niet de plotselinge beslissing die tot commotie bij ouders leidt en ook niet dat hun kind in een E-klas komt, maar het feit dat ze geen havo lesstof meer krijgen (Frans is slechts een voorbeeld zoals ik al heb opgemerkt)."

Wederom: het is me vaag wat SvPO dan precies verstaat onder havo. Zij biedt op havo-niveau onderwijs in de mavo-klas (?), geeft mavo-normeringen aan toetsen en schrapt Frans als extra taal? Desondanks gaat u wat mij betreft nogal slecht in op mijn bron van het AD, waarin wordt aangevoerd dat het schrappen van Frans juist het conflictpunt vormt, aangezien dit de doorstroom naar havo-3 in onredelijke mate bemoeilijkt voor de leerlingen volgens de ouders. Juist die doorstroomogelijkheid naar havo-3 vormt naar mijn idee de kern van het conflict, niet zozeer het niveau waarop lesgegeven wordt (want dat is sowieso erg vaag). En dit alles terwijl er eigenlijk al mavo-klassen waren volgens het schoolbestuur.

"Bij een 'zeer zwak' moet zo'n school snel handelen want binnen een jaar moet alles weer op orde zijn. Dan is het al snel plotseling. Dat de schoolleiding dit vanwege inspectie moest doen, daar is de rechter duidelijk over. De schoolleiding had redelijkerwijs geen keus. Ze kan moeilijk tegen inspectie zeggen dat die de boom in kan."

Volgens mij laat u iets cruciaals hier buiten beschouwing: namelijk dat de druk tot besluitvorming werd verhoogd dankzij het feit dat de voorlopige voorziening in het nadeel uitpakte voor SvPO. Gezien het feit dat men binnen een jaar dient te verbeteren, lijkt dit eerder op een soort paniekvoetbal. Dit laatste is uiteraard mijn oordeel en niet zozeer iets voor Wikipedia. Desondanks blijf ik het handelen van de directie wel verbinden met de korte tijd die gebonden werd vanwege de nadelige uitspraak van de rechter. Maar feitelijk kan een schoolbestuur zeggen dat de inspectie de boom in kan. Dat kan zeer zeker. Dat de inspectie daar echter negatieve consequenties aan kan verbinden, is vers twee. U begrijpt dat ik nogal in de geest redeneer van de beroemde filosoof Jean-Paul Sartre.

Ik zie uw reactie graag wederom tegemoet!

ThomasAlanWaits (overleg) 5 mrt 2021 21:32 (CET)