Open access

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Open-access-embleem, ontworpen door de Public Library of Science

De open-access-beweging (ook bekend onder de namen open access publishing en free online scholarship) streeft ernaar een grote verscheidenheid aan actuele wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk beschikbaar te maken. Dit open-accessmodel legt dus de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan. Dit houdt in dat de auteur instemt met het verspreiden van zijn werk, maar ook dat er een geschikte technische uitrusting is om die verspreiding te ondersteunen.

In tegenstelling tot het idee van open content, dat verondersteld wordt toestemming te geven tot het aanpassen en wijzigen van werkstukken, beperkt open access zich tot vrije beschikbaarheid zonder meer. Dit is vooral van belang in de wetenschappelijke wereld, waar het onveranderd houden van de inhoud van een werkstuk als referentie voor verder werk van groot belang is.

Algemeen[bewerken]

De open-accessbeweging ontstond onder impuls van de nieuwe technische mogelijkheden van het wereldwijde web (www). Het grote succes van de eerste gratis online wetenschapsarchieven, zoals arXiv.org, stimuleerde verdere ontwikkelingen. Veel onderzoekers waren namelijk begonnen onafhankelijk van elkaar preprints op hun sites te zetten. Deze nieuwe situatie vereist geschikte inrichtingen voor de steeds verder toenemende hoeveelheden vrij beschikbare informatie. Het CiteSeer-project is een voorbeeld van een dienst die, naast het verzamelen van onderzoekswerk, ook de classificatie ervan, kruisverwijzingen en beschikbaarheid in verschillende bestandsformaten inhoudt. Klassieke wetenschappelijke vaktijdschriften zijn vaak slecht toegankelijk voor een breed publiek, onder meer doordat de abonnementsgelden hoog zijn. Via open access kan wel een breed publiek worden bediend.

Door het onveranderlijk karakter en de auteursvermelding van de publicatie, wordt de verantwoordelijkheid van de auteur voor zijn artikel gegarandeerd. Dit is belangrijk voor wetenschappelijke publicaties. Ook mag niet vergeten worden dat open-accesspublicaties nog steeds een strenge kwaliteitscontrole ondergaan (door middel van onder meer peer review). Tegenwoordig worden de elektronische open-accesstijdschriften gewoonlijk ondersteund door bekende uitgevers die het selecteren van publicaties en het nakijken door referees organiseren. Open access stimuleert het beheren van informatie door publieke of non-profitorganisaties zoals overheidsinstellingen en universiteiten.

Open access versus open content[bewerken]

Open access of open content is een verzamelnaam voor creatief werk (zoals tekst, afbeeldingen, geluid en video) dat wordt gepubliceerd onder een niet-restrictieve licentie dat het kopiëren van die informatie en (afhankelijk van de gekozen licentie) ook het bewerken en verspreiden expliciet toestaat. Personen die een tekst schrijven, een tekening maken, een muziekstuk componeren, etc. en willen dat dit verspreid wordt zonder dat hierop copyrightkosten moeten worden betaald (van beide kanten), hebben een open content-document aangemaakt. Dit betekent niet noodzakelijk dat dit overal vrij mag gebruikt mag worden voor om het even wat. Daarvoor zijn er de Creative Commonslicenties opgesteld, die ervoor zorgen dat een auteur voorwaarden kan toevoegen, zoals naamsvermelding.

De open-accessbeweging wil een grote verscheidenheid aan actuele informatie gratis beschikbaar maken. Dit open-accessmodel legt dus de nadruk op het zonder beperkingen beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke verwezenlijkingen, in het bijzonder het gratis online beschikbaar stellen ervan.

Open access is een term die niet altijd juist gebruikt wordt. Soms wordt over open access gesproken als men het heeft over databanken waar al de artikelen fulltext in staan en iedereen deze zomaar mag gebruiken. Dit is fout, daar het dan over open content-documenten gaat. Open access betekent dat toegang tot artikelen via databanken, die niet noodzakelijk gratis zijn. De prijs van deze banken is meestal marginaal, als er al een kostprijs wordt berekend. Op deze documenten, veelal artikelen, zit wel degelijk een bescherming voor de auteur. Wie uit deze documenten wil citeren, moet een duidelijke auteursvermelding geven en deze artikelen niet klakkeloos overnemen. Daarin zit het verschil met open content. Deze artikelen zijn gratis of goedkoop beschikbaar, maar zijn niet vrij voor elk gebruik. De artikelen in een open-accessdatabank mogen geraadpleegd worden, maar niet aangepast worden. Bij open content is het de bedoeling om bewerkt te worden en zo tot een juister, esthetischer of meer verspreid resultaat te komen.

Nederlandse open-access-initiatieven[bewerken]

In Nederland werken meerdere organisaties samen om ervoor te zorgen dat open access steeds meer aandacht krijgt. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SURFShare, de Nederlandse universiteiten en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben begin 2006 de database NARCIS opgezet.

NARCIS is een database die ontwikkeld is om de zichtbaarheid en vindbaarheid van Nederlands wetenschappelijk onderzoek te vergroten. In NARCIS is zowel het DAREnet (de repository's van de Nederlandse universiteiten) en de Nederlandse Onderzoeks Databank (NOD) geïntegreerd. Door deze koppeling biedt de database toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open-access)publicaties afkomstig van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal wetenschappelijke instellingen.[1] De NARCIS-database bevat ruim een half miljoen publicaties waarvan tweehonderdduizend open-accesspublicaties zijn. De reden dat sommige wetenschappers nog niet de publicaties op basis van open access publiceren, is dat wetenschappers vaak afhankelijk zijn van bekende en gerenommeerde tijdschriften. Het publiceren in bekende tijdschriften is bij subsidieverstrekker als de overheid vaak zelfs een vereiste. Het tegenstrijdige hiervan is dat door deze manier van publiceren andere wetenschappers en het publiek minder makkelijk toegang krijgen tot onderzoek dat vaak met belastinggeld is betaald.

Open access en hbo[bewerken]

Op 26 november 2009 organiseerde SURF samen met hogescholen een seminar over open toegang tot onderzoeksresultaten. Tijdens dit seminar werd er verder gebouwd op een werkconferentie die eind maart over dit onderwerp was gehouden. Bovendien werd er tijdens het seminar ook de “Berlin Declaration on Open Access” ondertekend.[2] Dit gebeurde door de HBO-raad, de overkoepelende vereniging van hogescholen in Nederland, in de persoon van de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra. Doordat de hogescholen een sterke band hebben met het bedrijfsleven, is het onderzoek van de hogescholen sneller praktijkgericht dan onderzoeken uit de wetenschappelijke wereld. Hiernaast werd een intentieverklaring getekend samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het archiveren van digitale publicaties uit het hoger beroepsonderwijs in het e-Depot van de KB. In dit depot wordt permanente toegang tot digitale informatiebronnen nagestreefd.

Berlin Declaration on Open Access[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Verklaring van Berlijn over vrije toegang tot kennis in de wetenschappen en geesteswetenschappen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De Berlin Declaration on Open Access is een verklaring die onderzoekers adviseert om hun materiaal te publiceren op basis van open access, zodat de resultaten kosteloos toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de onderzoeksresultaten, maar de verklaring roept onderzoekers ook op ruwe data en ander materiaal te publiceren zodat anderen dit kunnen raadplegen, gebruiken en verder verspreiden. De enige eis die de verklaring hieraan stelt is dat de naam van de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en er geen plagiaat mag worden gepleegd. De verklaring is in oktober 2003 in Berlijn tot stand gekomen tijdens een conferentie op initiatief van het onafhankelijke Max-Planck-Gesellschaft voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels hebben een groot aantal wetenschappelijke organisaties in de hele wereld, waaronder alle Nederlandse universiteiten, de KNAW en NWO, de verklaring ondertekend.

Europese open-access-initiatieven[bewerken]

De Europese Commissie ondersteunt de beweging voor open access. Wetenschappers die EU-subsidie ontvangen worden gestimuleerd om hun artikelen conform de open-accessnormen te publiceren. Daarnaast wordt er een pilotprogramma gevoerd waarbij gesubsidieerde onderzoeksresultaten verplicht via de digitale weg vrijelijk beschikbaar moeten worden gemaakt.[3] Naar aanleiding van het succesvolle Nederlandse DARE (Digital Academic Repository)-project, waar universiteiten en een aantal wetenschappelijk organisaties een netwerk hebben opgezet waarbinnen al het landelijke wetenschappelijke onderzoeksmateriaal kan worden opgeslagen en langdurig bewaard, heeft de Europese Commissie de DRIVER-, en daarna de DRIVER 2-projecten opgestart. DRIVER staat voor Digital Repository Infrastructure Vision for European Research, en is eigenlijk een Europese versie van het DARE-project. Het doel van DRIVER is het creëren van een netwerk waarbinnen al het Europese wetenschappelijke materiaal opgeslagen, bewaard en toegankelijk gemaakt wordt. Bestaande landelijke of institutionele netwerken worden gekoppeld aan dit Europese project.[4]

Ten slotte heeft ook de European University Association (EUA) een werkgroep voor open access opgericht. Binnen deze werkgroep wordt het gebruik van open access in de wetenschappelijke wereld bediscussieerd. In januari 2008 kwam deze werkgroep met een "Statement on Open Access".[5] Er wordt onder meer bekeken of open-accesspublicaties aan de wetenschappelijke normen voldoen en of peer reviewing binnen open access een voldoende kwaliteitswaarborg biedt. De 'peers' die het artikel lezen en becommentariëren moeten zelf ook onder enige vorm van toezicht staan, zodat het reviewen door capabele mensen wordt gedaan. Bij papieren tijdschriften is deze waarborg er al. Wil Open Acces volgens de werkgroep een succes worden dan moet het reviewen binnen die methode op een wetenschappelijk niveau plaatsvinden. Uit het statement blijkt ook dat de werkgroep vindt dat er aandacht moet worden besteed aan de vraag wat de positie is van het (nationale) auteursrecht bij open-accesspublicaties, en moeten er voldoende waarborgen zijn dat de informatie die beschikbaar wordt gemaakt authentiek en integer is. Tot slot moet een open-accessnetwerk mogelijkheden bieden tot goede indexering van de opgenomen publicaties zodat zoeken eenvoudig is.

Het nut van deze Europese initiatieven zit voor al in de uniformiteit van de manier waarop de publicaties beschikbaar worden gemaakt. Zou iedere lidstaat zijn eigen open-accessnetwerk hebben dan is het voor wetenschappers uit de overige lidstaten moeilijker om toegang te krijgen tot de benodigde informatie. Zij moeten dan namelijk niet met één, maar met meerdere netwerken verbinding hebben om al het Europees wetenschappelijk onderzoeksmateriaal te doorzoeken.

Een van de laatste ontwikkelingen op open-accessgebied in Europa is OpenAIRE.[6] OpenAIRE is een initiatief dat tot doel heeft het onderzoek binnen het FP7-kaderprogramma (dit programma is bedoeld om onderzoek en technologische ontwikkeling binnen Europa te ondersteunen en is het belangrijkste instrument van de Europese Unie voor het financieren van onderzoek in Europa[7]) zo veel mogelijk in de open-accesssfeer te laten plaatsvinden. Het streven van OpenAIRE is om ongeveer 20% van het FP7-budget te laten investeren in open-accesspublicaties. Dit doet zij door het aanleggen van structuren waardoor het voor onderzoekers makkelijker en toegankelijker wordt om op basis van open access te publiceren. Centraal hierbij staan de zogenaamde ‘Open Access Liaison Offices/verbindingsbureaus’ (waar onder meer de universiteit Utrecht onderdeel van uitmaakt), die verspreid over 27 landen samenwerken om dit te realiseren. Onderdeel is ook het bieden van mogelijkheden tot ‘peer-review’ (collegiale toetsing) en publicatie via een ICT-structuur.[8] OpenAIRE is gestart op 1 december 2009 en loopt tot 1 december 2012.

Uitdagingen[bewerken]

Open access blijft een onderwerp van discussie. In mei 2009 is er door de International Publishers Association (IPA) mede namens de International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) in samenwerking met de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) een oproep gedaan tot temperen van emoties en het voeren van een meer rationele discussie over open access.[9] De kritiek op open access lijkt voornamelijk uit de hoek van de (wetenschappelijke) uitgevers te komen. Een van de belangrijkste zorgen ziet op de kwaliteit van de Open Acces gepubliceerde informatie. Deze kritiek is tweeledig. Ten eerste is er de stelling dat publiceren op basis van open access ten koste gaat van de peer review.[10][11] Critici, waaronder Peter Banks, stellen dat het merendeel van de peer review wordt geïnitieerd door de uitgevers zelf. Zij voorzien dat de uitgevers dit achterwege zullen laten omdat de opbrengsten de kosten niet zullen dekken. Ten tweede is er de kanttekening dat de veelzijdigheid van informatie die beschikbaar komt bij een grootschalige cultuur van open-accesspublicatie de kwaliteit zal doen stagneren. Beide stellingen worden aangevochten door voorstanders als Jan Velterop en Peter Suber met de argumenten dat beide stellingen niet worden ondersteund door voldoende onderzoek en stellen dat peer review onafhankelijk is van prijs, medium en financieringsmodel van een tijdschrift. Dit zelf is al een van de garanties voor kwaliteit.

Groene weg versus gouden weg[bewerken]

De manier waarop open access bereikt moet worden zodat wetenschappelijke informatie vrij toegankelijk is voor iedereen, is een belangrijke discussie. Er zijn voorstanders van de zogeheten groene weg (Green Road) en van de gouden weg (Golden Road) naar open access. De huidige standaard is dat universiteiten en andere geïnteresseerden abonnementsgelden betalen aan uitgevers voor toegang tot publicaties in vakbladen. De gouden weg houdt in dat uitgeverijen wetenschappelijke artikelen kosteloos online zetten voor lezers zoals medewerkers en studenten van universiteiten. De lezer betaalt niet, maar de kosten worden op andere wijze gedekt, hiervoor zijn verschillende business modellen. Bijvoorbeeld, de auteur van het werk betaalt aan de uitgever voor het plaatsen en verspreiden, of er zijn subsidies, of de OA-tijdschriften genereren inkomsten via het adverteren of het aanbieden van extra diensten. Een uitdaging bij de overgang via deze gouden route is dat uitgeverijen soms dubbele inkomsten ontvangen, dus dubbele kosten voor de overheid. De staat subsidieert universiteiten die abonnementen betalen voor de vakbladen en tegelijkertijd financiert de overheid de auteurs die moeten betalen voor het publiceren van hun werk. Voorstanders argumenteren dat de hoge abonnementsgelden die vakbladen vragen onnodig en onwenselijk zijn. De vraag rijst wat de meerwaarde is van traditionele tijdschriften, zeker als de kwalitatieve controle op vrijwillige basis gebeurt via peer review (collegiale toetsing) door andere wetenschappers. Zij wijzen ook op het groeiende aantal open-accesstijdschriften, zoals PLOS ONE, die door het leveren van kwaliteit een goede reputatie hebben opgebouwd. Tegenstanders van open access beweren echter dat de kwaliteit van publicaties verslechtert.

De groene weg naar open access betekent dat universiteiten wetenschappelijk werk in eigen digitale archieven beschikbaar stellen. Na het afronden van zijn of haar wetenschappelijk werk (proefschrift, scriptie, etc) plaatst de auteur het zelf in de ‘repository’, het archief van de universiteit. Zo is er geen rol weggelegd voor uitgevers, wetenschappelijke werken zijn vrij toegankelijk via de online archieven. De uitdaging bij de groene weg naar open access is prestige. Een publicatie in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift staat in de wetenschappelijke wereld in hoog aanzien. Voorstanders van de groene weg pleiten dat alle output van universiteiten aan de belastingbetaler toebehoort, aangezien zij ervoor betalen. Tegenargument hierbij is dat bij de vrije beschikbaarheid van alle werken in universiteitsarchieven ook burgers van landen die helemaal niet meebetaald hebben aan onderzoek aan bijvoorbeeld een Nederlandse universiteit, hier toch de vruchten van plukken. Er zijn ook (hybride) tussenvarianten waarbij er bijvoorbeeld eerst een embargoperiode is waarin de publicatie alleen in een tijdschrift te lezen is. Na die periode is het werk vrij beschikbaar via een universiteitsarchief. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap diende op 15 november 2013 wetsvoorstel 31288-354 in over het belang van open access. Hij geeft duidelijk voorkeur aan de gouden weg naar open access, waarbij hij verwijst naar het Britse Dame Janet Finch Report uit 2012.

Wetenschap en economie[bewerken]

Door open access ontstaat steeds meer toegang tot wetenschappelijke werken. De online beschikbaarheid van miljoenen documenten leidt tot de vraag hoe je hieruit relevante informatie kunt filteren. Er zijn steeds meer instanties die als doel hebben het vergroten van het maatschappelijk en economisch nut van de wetenschap en het zorg dragen voor kennisoverdracht.

Auteursrecht[bewerken]

Een andere uitdaging die open access dient aan te gaan, is die van het auteursrecht. Dit komt echter eerder voort uit de ‘digitale omgeving’ dan uit het principe van open access. Lawrence Lessig gaf op 9 januari 2010 ter gelegenheid van zijn eredoctoraat aan de UvA een lezing over auteursrecht in de digitale omgeving.[12] Hij noemt het auteursrecht 'the elephant in the room'. Het probleem met auteursrecht in een digitale omgeving is dat in deze omgeving de ‘kopie’ centraal staat. Daarmee is nagenoeg elke handeling rond een werk auteursrechtelijk relevant en daarmee problematisch. Arnoud Engelfriet heeft in zijn blog 'ius mentis' de problematiek (en de oplossing) die Lessig beschrijft uiteengezet.[13]

Een toonaangevend voorbeeld van de auteursrechtproblematiek uit zich in Google Books. Ongeveer 84 procent van de boeken is auteursrechtelijk beschermd. Bij het grootste deel daarvan zijn de rechthebbenden niet getraceerd. Via een schikking, het Google Book Settlement (die overigens pas na het openbaar maken is getroffen) werd geregeld dat 20% van dit soort boeken openbaar mocht worden gemaakt. Voor de rest dient te worden betaald via een bibliotheek of online boekhandel. Grootste bezwaar op het Google Book Settlement is dat een groot deel van de wereldliteratuur aan Google wordt gelicentieerd. Daarnaast krijgt Google het recht tot het uitbaten van vele miljoenen niet meer in druk verschijnende boeken. Werken waarvan de eigenaar niet meer te traceren is (verweesde werken) mogen door Google worden vermarkt. Privacy is het laatste punt van zorg op het Settlement. Het zou ongewenst zijn als Google een database zou bijhouden met informatie over wie wat leest. Naast alle kritiek op het Settlement is er ook veel steun. Door het Settlement zal veel kennis voor het publiek beschikbaar komen die een groot cultureel en wetenschappelijk doel dient.[14]

Het Settlement, de schikking, wordt op de lange termijn gezien als problematisch (onder andere door Engelfriet en Lessig) omdat bibliotheken en boekhandels volledige toegang nodig hebben. Ook is de vraag of een auteur altijd zijn eigen keuze zal kunnen blijven maken. Kan een auteursrechthebbende steeds besluiten of hij een werk wel via open access beschikbaar wil stellen? Het risico is aanwezig dat die keuzemogelijkheid in werkelijkheid verdwijnt. Een collectieve rechtenorganisatie, vergelijkbaar als BUMA voor naburige rechten, zal dan de vergoeding ontvangen en verdelen over de auteurs. Opgemerkt dient te worden dat de schikking enkel in de VS effect heeft. Het internationale karakter van internet en de pluriformiteit van (auteurs)wetgeving is hier een sta-in-de-weg om ook deze dienst in andere landen aan te bieden.[15]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]