Qanat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Schema van een qanat, met bron, werkschachten en uitstroom

Een qanat (Arabisch:قناة) of karez (Perzisch:كاريز) is een ondergronds aquaduct waarmee grondwater uit de bergen naar lagergelegen gebieden wordt getransporteerd.[1] Een qanat wordt meestal gevoed door een aquifer, een grondwaterhoudende laag, zodat sprake is van een artesische put. In sommige gevallen wordt ook wel oppervlaktewater gebuikt, waardoor ze verwantschappen vertonen met de Romeinse aquaducten.[noot 1] Vanwege het verval, het hoogteverschil tussen bron en bestemming, wordt het water door de zwaartekracht naar de uitstroom geleid.[2] Een qanat werd met de hand uitgegraven, waarbij op regelmatige afstand verticale schachten werden aangelegd om mensen en materieel aan te voeren en puin te verwijderen. Met het bouwen van een qanat waren grote investeringen gemoeid en de aanleg vergde jaren of zelfs decennia.

De qanat onstond in de oudheid in Noordwest Iran of naastgelegen Koerdistan, waarschijnlijk aan het begin van het 1e millennium v.Chr. en mogelijk nog iets eerder.[3] De technologie werd vanuit Iran verspreid en thans vindt men qanats van Japan tot in Marokko en zelfs enkele in Amerika. Qanats worden sinds de jaren 70 niet meer nieuw gebouwd,[4] maar er zijn er vele die nog water leveren, sommige al honderden of zelfs duizenden jaren. In Iran alleen zijn anno 2015 nog duizenden qanats in gebruik, die water leveren aan miljoenen mensen en hun akkers.[5][noot 2]

Etymologie[bewerken]

Qanāt is een Arabisch woord dat 'lans' of 'buis' betekent en dat is afgeleid van het Semitische werkwoord voor 'graven'.[6] Het woord qanat wordt onder meer gebruikt in Iran,[7] waar men ook wel van een 'karez' spreekt. In Afghanistan, Pakistan en Turkmenistan gebruikt men het van oorsprong Perzische woord 'karez' of 'karīz', van 'kār' (groef) en 'rēz' (stromen).[8] In Oman noemt men het een 'falaj', meervoud aflaj.[1] Van Syrië tot Algerije is het woord 'foggara' of 'fuqarā' gangbaar, hoewel men in Syrië ook wel spreekt van een 'qanat romani' (Romeinse qanat) en in delen van de Sahara van 'Perzische werken'.[6]

In Marokko heet het aquaduct 'khattara' of 'rhettara'. In China spreekt men van een 'kan er jing' en in Spanje en op de Canarische eilanden van een 'galeria'.[1] In Italië heten de kanalen 'ingruttati'.[3] In het Franse taalgebied gebruikt men 'foggara' en in overige talen doorgaans het generieke woord qanat.[8] In het Engels gebruikt men naast qanat ook wel '(in)filtration gallery'.

Belang[bewerken]

Qanats werden aangelegd van streken met relatief veel, of goed bereikbaar grondwater naar gebieden waar onvoldoende regen- of oppervlaktewater aanwezig is en het grondwater te diep zit.[2] Naast het evidente belang van het transport van water naar nederzettingen en droge landbouwgronden, waar zonder irrigatie geen landbouw mogelijk is, heeft de qanattechnologie enkele specifieke voordelen. Door de goeddeels ondergrondse constructie treedt veel minder verdamping op dan bij bovengrondse kanalen en bestaat er minder kans op vervuiling en daarmee gepaard gaande ziektes.[9] Door het lichte verval in de tunnel is geen (mechanische) inspanning nodig om een goede doorstroming te verzekeren en bij voldoende hoogteverschil kan water over aanzienlijk afstanden getransporteerd worden.[7][10] En ten derde is een qanat een duurzame oplossing: als de grondwaterspiegel daalt, vermindert de instroom totdat de bron zich voldoende hersteld heeft.[5]

Verder zijn natte en droge jaren slechts ten dele van invloed op de opbrengst: er stroomt meestal wel water.[11] Ook is een qanat tot op zekere hoogte bestand tegen aardbevingen en oorlogshandelingen.[11] Indien er voldoende verval is tussen de uitstroomopening en de woningen/akkers, kan de kracht van het water eerst nog gebruikt worden om een watermolen aan te drijven.[5] Tenslotte kunnen met behulp van een windvanger en een qanat opslagplaatsen of shabestans worden gekoeld.[5]

Een belangrijk nadeel van de qanattechnologie is de continue uitstroom, ook 's nachts en in de winter, als de behoefte aan water veel minder is dan op andere tijdstippen. [12] In de zomer is wateropbrengst meest iets kleiner en de vraag ernaar juist groter. Een aantal qanats kan (deels) afgesloten worden als er geen of minder vraag is en in andere gevallen kan het water in bassins of cisternes bewaard worden, voor gebruik op een later moment.

Invloed op nederzettingen[bewerken]

Landbouw en nederzettingen in Iran, dankzij de qanats gegroepeerd rondom een puinwaaier

In droge tot zeer droge gebieden is de beschikbaarheid van water de factor die bepaalt waar mensen wonen en landbouw bedrijven.[9] Het water is ook van invloed op hoe mensen daar hun nederzettingen vormgeven en hoe zij hun samenleving inrichten.[13] De qanat leidde in onder meer Iran tot een opmerkelijk nederzettingenpatroon rondom de puinwaaier waar het water vandaan komt, zoals op de afbeelding hiernaast.

Vlakbij de uitstroomopening is qanatwater het helderst, minst vervuild en meest voorhanden. Het eerste water is doorgaans voor de ab anbar, een publiek reservoir,[14] een badhuis als dat aanwezig is en voor de moskee. Stroomafwaarts loopt het door goten, 'jūbs' genaamd, eerst langs of onder de woningen van de rijkere burgers, die water voor hun privécisternes aan de qanat onttrekken.[15] Vervolgens passeren de jūbs de woningen van de minder bedeelden, de drinkplaatsen voor het vee en tenslotte de akkers. Omdat de jubs ook wel als riool worden gebruikt, raakt het water stroomafwaarts steeds meer vervuild.[15] In de steden, die meest gevoed worden door enkele of zelfs tientallen qanats, is dit patroon minder duidelijk, maar ook daar is het aanwezig.[16] In kleine nederzettingen is het patroon weer duidelijker omdat er meest geen vertakkingen zijn en de woningen en akkers lineair langs de jubs liggen.[17]

Sociale cohesie[bewerken]

Voor het onderhouden van bestaande qanats en het verdelen van het beschikbare water is een hoge mate van sociale cohesie vereist.[13] Iran kent of kende een groot aantal speciale wetten die met de qanats samenhangen. Reeds in de negende eeuw werden qanatwetten in Iran gebundeld en bestaande gebruiken gecodificeerd in het Kitab-i Qani (Boek van Qanats).[13] Zo bepaalt de Wet van de Grenzen dat geen bron mag worden aangeboord binnen een kilometer van een bestaande qanat. Daarmee poogt de wet met name de investeerders van een qanat te beschermen. Rond steden met een hoge dichtheid aan qanats, zoals Yazd, Kerman en Teheran ligt een zeker maximum aan akkerland daarmee vast, ondanks een groeiende bevolking.[13]

Eigendom en beheer[bewerken]

In Iran werden qanats gebouwd in opdracht van grootgrondbezitters, kooplieden of machthebbers.[12] Er zijn geen gevallen bekend van een coöperatieve aanleg door boeren of stedelingen. In islamitische landen als Iran kon een machthebber wel beoordeeld worden op het aantal qanats, naast moskeeën, dat onder zijn bewind werd voltooid.[18]

Het beheer van een qanat is in handen van de gebruikers, die ook het onderhoud verzorgen. De grootste aandeelhouder benoemt een waterbaljuw die zorg draagt voor verdeling van het water en het onderhoud regelt. Water uit de qanat wordt in Iran niet op basis van volume toegewezen, maar op basis van tijd.[19] Iedere gebruiker heeft voor een deel van de tijd recht op de totale opbrengst van de qanat, hetgeen traditioneel met een waterklok werd bijgehouden. Verdelingen tot in tienduizendsten zijn geen uitzondering en vaak al jaren of zelfs eeuwen geleden vastgelegd. Zo hadden de 21 wijken van het stadje Ardistan in 1953 elk recht op 1/21 deel van het water, een regeling die in de dertiende eeuw door Hulagu werd opgelegd.[19]

Constructie[bewerken]

Turpan-karez-museo-d03.jpg
Turpan-karez-museo-d05.jpg
Turpan-karez-museo-d06.jpg
Opstellingen in het Turpan Karez Paradise, een qanatmuseum in Turpan, China

Bouw en onderhoud van qanats worden uitgevoerd door gespecialiseerde ambachtslieden, die 'muqanni' worden genoemd.[noot 3][20] Muqanni's zijn in gilden georganiseerd en wonen bij elkaar in dorpen of in wijken van steden Teheran, Yazd en Kerman.[21] Het beroep van muqanni is goedbetaald, maar gevaarlijk.[20] Onder hen staat de qanat bekend als "de moordenaar"[6] en geen muqanni gaat er eentje binnen zonder dat eerst voor hem is gebeden.[22]

De aanleg van een qanat begint met het opsporen van een waterbron op hoger gelegen terrein. Goede kandidaten hiervoor zijn heuvels en de uitlopers van gebergten,[23] waar vanwege het verschijnsel stuwingsneerslag relatief veel regen valt. Ook in een zogenaamde puinwaaier zijn vaak geschikte bronnen te vinden.[23] Een door de muqanni's ingehuurde deskundige wordt belast met het speuren naar tekenen van ondergronds water, zoals (minimale) uitstroom en bepaalde vegetatie. Door dat te koppelen aan zijn kennis van geologie en hydrologie kan de expert gunstige plekken voor een proefput aanwijzen. Soms moeten meerdere proefputten geslagen worden voordat een bron met voldoende druk is opgespoord. In een enkel geval kan een open bron of een aangelegd reservoir worden gebruikt om de qanat te voeden.[2]

Zodra vaststaat welke put aan de voorwaarden voldoet, wordt een tracé uitgezet van de bron naar de geplande uitstroomopening en wordt de qanat in omgekeerde richting aangelegd: naar de bron toe.[24] In geval van uitzonderlijke lengte wordt in meerdere ploegen op verschillende locaties gewerkt.[21] Daarbij wordt de bron altijd als laatste aangesloten, omdat die vol water staat.

Werkschachten[bewerken]

Op een onderlinge afstand van 20 tot 50 m worden verticale schachten uitgegraven van circa 90 cm doorsnee.[6][noot 4] Deze dienen voor de afvoer van puin, de aanvoer van mensen en materialen, alsmede de instroom van frisse lucht voor de gravers. Het puin wordt met behulp van een windas opgehesen in leren zakken. Als de schacht een grotere diepte heeft, dan wordt het puin in etappes naar boven gehaald, met om de 30 meter een platform met een windas.[6] Het puin wordt aan de oppervlakte rond de openingen gestort, waarmee de schachten goeddeels gevrijwaard zijn van inwaaiend stof en andere vervuiling.[25] Als er op grotere diepte gewerkt moet worden, graaft men doorgaans twee schachten aan weerszijden van de tunnel. Onder de één wordt een brandende lamp of vuurkorf geplaatst, die zorgt voor opstijgende lucht. Daardoor ontstaat onderdruk en dat leidt ertoe dat frisse lucht door de andere schacht naar binnen stroomt.[26]

Ondergronds worden de schachten met elkaar verbonden door de qanat zelf. In hardere grondsoorten hoeft slechts een tunnel uitgehakt te worden, in zachtere ondergrond worden de wanden na uitgraven versterkt met ovale aardewerken hoepels.[25] Soms wordt de bodem van de goot met een laag klei bedekt om verlies door lekkage te voorkomen.

Het gevaarlijkste deel van het werk is het aansluiten van de bijna voltooide qanat op de bron, omdat deze vol water staat.[26] De muqanni's werken er te midden van stromend water, waarbij het risico op instortingen extra groot is. De verticale werkschachten zijn vochtig of komen eveneens onder water te staan vanwege de nabijheid van de aquifer.[26] In zo'n geval wordt de werkschacht vanuit de tunnel opengebroken, waarbij zekere hoeveelheden zand, puin en water naar beneden komen.

Onderhoud en uitbreiding[bewerken]

In de goot van de qanat verzamelt zich in de loop van jaren zand, zout en ander sediment. Dit moet elke paar jaar verwijderd worden en dat geschiedt ook door de muqanni's.[26] Soms is na aanleg sprake van kleine instortingen of andere beschadigingen en ook dat moet verholpen worden. Na verloop van tijd kan een qanat minder water gaan leveren. In sommige gevallen is verlenging naar een hogere bron dan een optie. Ook kunnen in de bovenloop zijtakken worden aangelegd, om extra bronnen aan te boren en de opbrengst te vergroten.[21]

Hulpmiddelen[bewerken]

Traditioneel werd een qanat geheel met de hand uitgegraven. Het gereedschap van de muqanni's bestond uit leren zakken voor het afvoeren van puin, touw, schoppen en houwelen, een windas voor het takelen en een waterpas. Een olielampje zorgde voor verlichting onder de grond en om te bepalen of er genoeg frisse lucht was.[6] Ging het lampje uit, dan was het tijd voor een volgende werkschacht. Tijdens het graven had de muqanni een lampje achter zich hangen. Door zijn eigen schaduw in het midden te houden, kon hij ervoor zorgen in de goede richtig te graven.

Bij het onderhoud aan bestaande qanats worden tegenwoordig vaak mechanische werktuigen ingezet, voor onder meer graven en hijsen.[20]

Hoewel het werk en de gereedschappen van eenvoudige aard zijn, vereist het aanleggen van een qanat een flinke dosis praktische kennis op de gebieden grondwaterhydrologie en grondmechanica en van de principes van de civiele techniek. Ook moet het verval nauwkeurig berekend worden. Een qanat heeft bij voorkeur een verval van 0,1 tot 0,5%.[2] Bij een te klein verval stroomt het water niet goed door en bij een te groot verval stroomt het water te snel, met slijtage van de tunnel als gevolg.

Afmetingen[bewerken]

Ingang van een werkschacht met op de achtergrond de puinheuvels rond de volgende schachten

In Iran heeft een qanat doorgaans een breedte van 50 tot 80 cm en een hoogte van 90 tot 150 cm.[9] De qanats liggen gemiddeld op een diepte van negen tot vijftien meter, maar dit kan oplopen tot 30 meter of meer.[27] Sommige qanats liggen nog veel dieper. De stad Gonabad nabij Birjand heeft een uitzonderlijk diepe qanat, waarbij de bron op een diepte van ruim 300 m ligt.[20]

De lengte van een qanat loopt in Iran uiteen van 0,5 tot 70 km,[9] waarbij ruwweg een derde een maximale lengte van twee km heeft en minder dan één procent is langer dan vijftien km.[21] In bergachtige gebieden zijn er qanats van slechts enkele tientallen meters, terwijl een stad als Yazd in 1968 water betrok uit qanats met een lengte tussen 30 en 45 km.[7]

Tijd en geld[bewerken]

Afhankelijk van lengte van de qanat, de diepte waarop gewerkt moet worden en de condities van de ondergrond, kon de aanleg een grote of een kolossale onderneming zijn. Aan veel qanats werd jaren of zelfs decennia gewerkt. Beide bronnen uit 1968, toen in voorafgaande decennia nog regelmatig qanats werden (af)gebouwd, noemen bouwkosten tussen de $3.000 en $11.000 per kilometer.[6][24] Het hoogste bedrag laat zich op basis van loonkosten en prijsindexen omrekenen naar €83.000 anno 2015.[28]

Een qanat van 3 km lang in Javadieh, voltooid in de jaren 60, kostte $33.000 en met de aanleg ervan was zeventien jaar gemoeid.[24] Met de wateropbrengst kon per etmaal een lapje grond van 0,2 ha worden bevloeid. Een qanat van zo'n 40 km die in 1950 in Kirman werd voltooid, moet omgerekend tussen de twee en drie miljoen euro hebben gevergd.[29]

Opbrengst[bewerken]

Afhankelijk van bron en afmetingen levert een qanat tussen 1 en 500 liter water per seconde.[6] Sinds de jaren 60 bestaan er schattingen van de gezamenlijke opbrengst van de nog min of meer functionerende qanats in Iran. Wulff noemt een opbrengst van 19.500 kubieke voet per seconde,[6] English houdt het op 20.000 kubieke meter per seconde.[17] De Fransman Henri Goblot, die door veel anderen geciteerd wordt, komt op 500 tot 750 m³/sec.[30][noot 5] De Planhol meldt een uitstroom van 573 m³/sec in 1954, overigens dalend naar 224 m³/sec in 1977.[31]

Geschiedenis[bewerken]

Beschrijvingen[bewerken]

De aanleg, het onderhoud en de werking van een qanat zijn in het verleden meermaals door geleerden en andere waarnemers beschreven. In de achtste eeuw voor Christus beschreef de Assyrische koning Sargon II aquaducten die hij had verwoest bij de verovering van de stad Ula.[32][noot 6] De Griekse historicus Polybios beschreef dat Arsaces II qanats vernielde om de opmars van Antiochus III de Grote in 206 v.Chr. te stuiten.[11]

De Romeinse architect Vitruvius nam de qanat in detail op in zijn verhandeling over de bouwkunde De architectura (circa 15 v.Chr.).[6] In de negende eeuw werd op verzoek van een gouverneur van de provincie Iran een verhandeling samengesteld door een groep van auteurs.

Rond het jaar 1000 wijdde de Perzische wiskundige en ingenieur Mohammed Karaji een aantal hoofdstukken aan qanats in zijn werk Inbat al-miyah al-khafiya (Nederlands: De winning van verborgen waters).[33]

Wetenschap[bewerken]

In moderne tijden begon de wetenschappelijke interesse in het midden van de twintigste eeuw. Kolonel E. Noel beschreef de aanleg ervan in een artikel dat in 1944 werd gepubliceerd.[4] In de late jaren 60 werd veelvuldig over qanats geschreven, maar door een klein groepje wetenschappers. Het in 1979 gepubliceerde Les Qanats; une technique d’acquisition de l’eau van Henry Goblot was een eerste alomvattende verhandeling over ontstaan, constructie en verspreiding.[4] In de jaren 80 werden meer wetenschappelijke disciplines bij het onderzoek betrokken en werd een aantal internationale conferenties aan het onderwerp gewijd.[4] Een conferentie in Iran in 2000, waar de qanat mede tot cultureel erfgoed werd bestempeld, leidde tot de oprichting door de UNESCO van een onderzoeksinstituut in Yazd in 2005.[4]

Ontstaan[bewerken]

Vrijwel alle tegenwoordige bronnen zijn het erover eens dat de qanat zijn oorsprong vond in Iran of wellicht in Koerdistan. De meesten situeren de ontwikkeling van de technologie ergens in het eerste millennium v.Chr. en een enkeling betoogt een oudere oorsprong.[noot 7] Veelal wordt een rol bij de vroege mijnbouw in het gebied als verklaring gegeven: men zou het bedacht hebben als middel om overtollig water te lozen.[34]Toepassing als irrigatiemiddel kwam daarna pas.[35] Aangezien de mijnbouw in het derde millennium v.Chr. reeds zover gevorderd was dat onderlopende mijngangen problematisch moeten zijn geweest, valt niet helemaal uit te sluiten dat de qanat op meerdere plaatsen (ongeveer) gelijktijdig is uitgevonden.[35] Onder meer in Irak zijn hiervoor aanwijzingen gevonden.[36] Ook de Romeinse aquaducten werden goeddeels ondergronds gebouwd en een enkele had een aquifer als bron. Herkomst van deze techniek was echter de kennis van de Etrusken, die ondergrondse afwateringskanalen bouwden nabij Veii.[37] Het kan niet worden vastgesteld of de Etrusken op de hoogte kunnen zijn geweest van de qanattechnologie.

Niettemin is helder dat de qanat in Iran werd doorontwikkeld en zich daarna vanuit dat ene brongebied heeft verspreid.[36] Onder meer voor qanats in Azerbeidzjan en in Syrië is hiervoor archeologisch bewijs geleverd.[36]

Assyriërs[bewerken]

Van enkele Assyrische steden, met name die rond de Tigris, staat vast dat ze drinkwater betrokken uit qanats. Koning Sanherib liet begin zevende eeuw v.Chr. een aquaduct van twintig km aanleggen om water naar Arbil te brengen. In 2000 was het kanaal in elk geval nog in werking.[38] Het werk verloopt deels ondergronds en vertoont tekenen van qanattechnologie, maar transporteert oppervlaktewater in plaats van grondwater. Mogelijk daarom rekent de één het wel tot de qanats[39] en de ander niet.[40]

Verspreiding[bewerken]

Verspreidingsmodel van de qanat

Onder de koningen van het huis van de Achaemeniden, toen de Perzen heersten van de Indus tot aan de Nijl, raakte de technologie verder verspreid.[41] De techniek werd eerst uitgedragen in het huidige Afghanistan en diverse andere streken in Centraal-Azië, waaronder Sinkiang in China.[noot 8] Aan de plattelandsbevolking werd het vruchtgebruik over de grond tot in de vijfde generatie geschonken, als zij water wisten aan te voeren.[41] Het is aan dit beleid van de Perzische koningen te danken dat het land Iran nu nog is doortrokken van ondergrondse kanalen. Zonder dit waterstelsel zou een groot deel van het land niet meer dan een nutteloze woestenij zijn.[6]

De Romeinen namen enige kenmerken van de qanat op in het oosten van hun rijk en integreerden het in de kennis die ze al hadden opgebouwd over waterwerken. Zij verspreidden de techniek verder in Europa.[42] Tot in Luxemburg is qanattechnologie teruggevonden die de Romeinen er achter gelaten hebben.[43] De meeste qanats bouwden zij echter in Syrië en Jordanië.[42] In 2004 werd in die landen het Aquaduct van Gadara ontdekt.[44] Dit bouwwerk van zo'n 170 km omvatte drie qanats, van één, elf en 94 km, de langste tunnel uit de oudheid.[45] Het had steden van de Dekapolis van water moeten voorzien, waaronder Gadara.[44] In het jaar 90 werd met de bouw begonnen, maar het aquaduct werd nooit helemaal voltooid en slechts in delen in gebruik genomen.

Ten tijde van de Parthen en de Sassaniden werd de techniek nog iets verder ontwikkeld en werden in Iran nog vele qanats gebouwd.[2] In het Zoroastrisme, vóór de komst van de Islam een belangrijke godsdienst in het gebied, werd de aanleg van een qanat gezien als een voorbeeld van een 'goede daad', een van de drie pijlers van het geloof.[46]

Arabieren en Islam[bewerken]

In de Islam is alle water heilig en letterlijk een godsgeschenk, niet bevreemdend voor een religie die in woestijngebied ontstond.[46] De Sharia (letterlijk: het pad naar de bron), de wetten van de Islam, grijpt voor een deel terug op Arabische regels voor gebruik en verdeling van water.[46]

In de zevende en achtste eeuw raakte de technologie verder verspreid met de expansie van de Arabische rijken.[47] Zij brachten de qanat onder meer naar Noord-Afrika, Spanje, Cyprus en de Canarische eilanden.[11] De qanat bereikte Marokko in de elfde eeuw onder de Almoraviden.[47] Later brachten de Spaanse conquistadores de technologie naar het Amerikaans continent.[42]

Qanats van Oezbekistan tot Italië[bewerken]

Kanttekeningen bij verspreidingsmodel[bewerken]

Minimaal één bron tekent bij het verspreidingsmodel aan dat circulatie van menselijke kennis doorgaans rommeliger verloopt.[42] Zo zouden Joden of Berbers de qanat vanuit het Romeinse rijk naar de Sahara gebracht kunnen hebben, lang voordat de Arabische expansie dat gebied bereikte.[48]

Ook is er nog geen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat alle qanattechnologie in de Nieuwe Wereld daar door Spaanse veroveraars is gebracht. Van de galeria's van Mexico staat dat wel vast,[48] maar van de puquios uit het gebied van de Nazca-cultuur beweren sommige wetenschappers dat deze een Precolumbiaanse oorsprong hebben. Weer anderen betogen dat dit niet het geval kan zijn.[49]

In Japan bevinden zich enkele tientallen qanat-achtige bouwsels, lokaal bekend als 'mambo' of 'manbo', met name in de prefecturen Mie en Gifu. De Planhol meent dat zij duidelijk verwant zijn aan die van China en daardoor aan de brontechnologie uit Iran.[35] Een wetenschappelijke conferentie in Japan in 2008 concludeerde echter dat daarvoor onvoldoende bewijs voorhanden is.[50]

Verdringing door modernere systemen[bewerken]

Hoewel de qanat een aantal specifieke voordelen heeft, wordt de technologie meer en meer verdrongen door modernere vormen van waterwinning. In de tweede helft van de twintigste eeuw raakten veel qanats in verval of werden verlaten.[46] De totale wateropbrengst van qanats over de hele wereld werd aan het eind van de jaren 70 op zo'n 700 m³/sec geschat en in 1990 tussen 400 en 450 m³/sec.[31] Deze gegevens worden ondersteund door wat op lokaal en nationaal niveau bekend is over de teruggang van de qanat. Een voorbeeld daarvan is de daling van de uitstroom in Iran van 573 naar 224 m³/sec in de 23 jaar voorafgaand aan 1977, die eerder is vermeld. Sinds de jaren 50 worden in Iran nauwelijks meer qanats gebouwd[31] en de laatste werd eind jaren 70 opgeleverd.[4]

De introductie van waterwinputten met dieselpompen is met afstand de grootse reden voor deze teruggang.[31] Aanleg daarvan is veel goedkoper en minder gevaarlijk dan die van een qanat. Verder vergt een put minder onderhoud, stroomt het water alleen als de eigenaar dat wil en heeft men controle over de locatie van de uitstroom.[31] Naast het directe concurrentievoordeel van waterwinputten hebben deze vaak een desastreus effect op de grondwaterspiegel waarvan de qanat afhankelijk is.[31]

Een vergelijkbare werking gaat uit van stuwdammen en andere grootschalige waterwerken. In de Tafilalt-oase in Marokko, rond de historische stad Sijilmasa, werden vanaf eind veertiende eeuw qanats aangelegd, lokaal bekend als 'khettara'.[51] Uiteindelijk zou een ruime 300 km ervan de inwoners en hun akkers van water voorzien. In de jaren 70 van de twintigste eeuw werd een dam in de rivier Ziz gebouwd en werden moderne irrigatiemethoden aangewend. Deze hebben niet de hoeveelheid water kunnen leveren waarop was gerekend, maar wel de regeneratie van het grondwater verstoord.[51]

Overige invloeden[bewerken]

Het beroep van muqanni is van oudsher gevaarlijk maar relatief goedbetaald. Een stijgende welvaart zorgt ervoor dat de kosten voor het onderhouden van qanats uit de pas gaan lopen met de opbrengsten ervan.[31] Hoewel een qanat tot op zekere hoogte bestand is tegen oorlogsgeweld, is met name het onderhoud kwetsbaar voor langere periodes van maatschappelijke ontwrichting, zoals het geval was in Afghanistan.

Een landhervorming in Iran in 1962 bracht hoognodige veranderingen in de eigendomsverhoudingen op het platteland. Een neveneffect was echter dat de sociale cohesie die nodig is voor onderhoud van de qanats, ontwricht raakte.[9]

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]