Kwartieren van Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kwartieren van Friesland
1579 – 1795
Kaart

De kwartieren van Friesland vormden een bestuurlijke indeling (1579-1795) van Friesland.

De voormalige gouwen Oostergo, Westergo en Zevenwouden waren de drie plattelandskwartieren, onderverdeeld in dertig (respectievelijk elf, negen en tien) grietenijen. Het vierde kwartier was een stedenkwartier en bestond uit de Friese elf steden.

De Volmachten (afgevaardigden) op de Friese landdag gingen na de openingszitting in Leeuwarden uiteen in vier Kamers, die overeenkwamen met de vier kwartieren van het gewest. Daar werden de zaken van de regio besproken.

Kwartieren[bewerken | brontekst bewerken]

Kwartier Vlag Wapen Aantal Grietenijen/ steden
Oostergo elf Achtkarspelen, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarderadeel, Oostdongeradeel, Rauwerderhem, Smallingerland, Tietjerksteradeel en Westdongeradeel
Westergo negen Baarderadeel, Barradeel, Franekeradeel, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Het Bildt, Menaldumadeel, Wonseradeel en Wymbritseradeel
Zevenwouden tien Aengwirden, Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Lemsterland, Ooststellingwerf, Opsterland, Schoterland, Utingeradeel en Weststellingwerf
Steden elf Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Leeuwarden, Sloten, Sneek, Stavoren en Workum

Beelden met wapens van de kwartieren bevinden zich op het bordes van de Kanselarij in Leeuwarden.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]