Wikipedia:Wikipedia als bron in de Nederlandstalige rechtspraak

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Staat/Organisatie Rechtbank Date Vonnis/Link Artikel Commentaar/Citaat
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Almelo 2007-10-31 LJN: BB9756, Nr. 77348 HA ZA 06-369 Jansen & Tilanus "Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merk JANSEN & TILANUS is te vinden (...) is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat dat merk een merk is dat bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is."
Vlag van Europa EU Harmonisatiebureau voor de interne markt,
Kamer van Beroep
2007-09-24 Zaak R 243/2007-2 "Zoals blijkt uit bijgevoegde informatie (‘wikipedia’) is de koper van Bosegeluidsapparatuur een consument die een product van hoge kwaliteit met navenante prijs zorgvuldig selecteert."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2007-06-05 LJN:AZ8803,
Nr. 01642/06
Speed (drugs), Amfetamine "Speed is een verzamelnaam voor meerdere stoffen, namelijk amfetamine en wekaminen, die stimulerend werken op het centrale zenuwstelsel."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Arnhem 2007-05-30 LJN:BA6045,
Nr. 154752
Dagblad "[V]ooralsnog dient op grond van de door BDU aangevoerde bronnen te worden aangenomen dat een dagblad in Nederland dagelijks, dan wel vijf tot zes maal per week, verschijnt." - de bedoelde bronnen zijn Van Dale, Wikipedia, de statuten van De Nederlandse Dagbladpers, de CAO voor dagbladjournalisten, Cebuco en PCM Uitgevers
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2007-03-30 LJN:AZ5686,
Nr. R06/013HR
en:Third gender "De geraadpleegde internet-encyclopedie Wikipedia bevat een vrijwaringsclausule waarin er op wordt gewezen dat, hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken, er wat dat betreft geen garantie gegeven kan worden."
Vlag van Europa EU HvJ EG 2007-02-13 Zaak C-112/05
(Commissie ./. Duitsland)
es: Volkswagen Conclusie van advocaat-generaal.
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2006-09-29 LJN:AY5693,
Nr. C05/247HR
Hernia nuclei pulposi
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2006-09-19 LJN: AX9404, nr. 02590/05 Slaap (anatomie) "De slaap is een bekende kwetsbare plek in de schedel."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank 's-Gravenhage 2006-06-29 LJN:AZ2550,
Nr. AWB 05/8898
Sharia (?) "De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit niet heeft kunnen volstaan met de stelling dat hetgeen eiser op dit punt naar voren heeft gebracht niet strookt met de algemene informatie, nu verweerder uitsluitend heeft verwezen naar voornoemde internetbron [wikipedia.org]. Voornoemde bron kan naar het oordeel van de rechtbank, zonder nadere motivering van verweerder, niet als betrouwbare bron worden aangemerkt."
Vlag van Europa EU HvJ EG 2006-01-17 Zaak C-145/05
(Levi Strauss & Co. ./.Casucci SpA
es:Jeans Conclusie van advocaat-generaal.
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2005-11-01 LJN:AU1959,
Nr. 00013/05
Botbreuk "Duidelijk werd wel, na raadpleging van een medische encyclopedie en internet [drie sites waaronder Wikipedia], dat de duur van het herstel van een gebroken bot varieert van enkele weken tot enkele maanden en dat er sprake kan zijn van [...]. Al deze factoren zijn van invloed op de behandeling [...] die moet worden toegepast en de duur van het herstel."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-11-02 NJ 2010/601, LJN BN6787, nr. 08/04791 Rijvaardigheid "Op de wikipedia.nl staat [...] Dit gegeven is niet alleszeggend omdat Wikipedia geen bron is om op blind te varen, maar daar komt bij dat in talloze andere bronnen de aangehaalde kennis wordt gestaafd."
Vlag van Nederland Nederland Nationale Ombudsman 2008-02-11 AB 2008/154, LJN BD0808, nr. 2008/011 Bestuur "Besturen is, naar de mening van verzoeker, [...]. Deze omschrijving van verzoeker, was afgeleid van die van de omschrijving van het begrip bestuur op Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Dordrecht 2011-09-27 LJN BT6175 Rangeren "Het Openbaar Ministerie heeft voor de vraag, of het rangeerproces voor deze treinwagens afgesloten was, ten eerste verwezen naar de betekenis van het woord 'rangeren' in het woordenboek van Van Dale, Wikipedia en het Handboek Railgoederenvervoer."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-12-21 RvdW 2011/87, LJN BL0336, zaaknr. 08/02103 Tweedegraads brandwond "Een vluchtige blik op internet (Wikipedia) leert reeds dat bij tweede graadbrandwonden wordt onderscheiden in twee categorieën: oppervlakkige en diepe."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Amsterdam 2011-04-29 Prg. 2011/147, LJN BQ3831, zaaknr. 10-20032 "Uit door Duwo aangehaalde (Wikipedia-)literatuur blijkt sinds het einde van de jaren '80 daadwerkelijk ook ‘andere jongeren’ in onzelfstandige woonruimten van het X werden gehuisvest."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zutphen 2011-03-31 LJN BP9770, 120503 / KG ZA 11-75 "De zoekopdracht ‘[ontvoering eiseres sub 1]’ op Google levert honderden verwijzingen op naar de ontvoering van [eiseres sub 1], waaronder [...] een tot op de dag van vandaag geactualiseerd feitelijk relaas van de gang zaken bij de ontvoering en de nasleep daarvan op Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof 's-Gravenhage 2011-07-12 LJN BR1364, 200.062.687/01 en:Yellow Pages "Door YPM aangedragen stellingen en materiaal die niet zijn toegesneden op de Britse situatie, zijn dus niet relevant; dit geldt bijvoorbeeld voor het Wikipedia-lemma en het materiaal betreffende de Amerikaanse Yellow Page Assocation."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Utrecht 2011-02-14 LJN BR0470, 16/711938-10 Prostitutie in Utrecht "De raamprostitutie in Utrecht vindt voornamelijk plaats langs de Vecht aan het Zandpad, ook bekend als de Rode Brug."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Zutphen 2011-06-20 LJN BQ9507, 06/950630-10 "De enkele onderbouwing door middel van een artikel afkomstig van een website als Wikipedia is onvoldoende om een verklaring van een deskundige op het gebied van forensische geneeskunde ter zijde te schuiven."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank 's-Gravenhage 2011-01-11 LJN BP2563, AWB 10/28990 Dagestan
Vlag van Nederland Nederland Raad van State 2011-07-25 BR3849, 201011728/1/V1 Electroconvulsietherapie "[...] kan uit de door hem overgelegde stukken - te weten een deel van een artikel van Peter Hughes uit het Psychiatric Bulletin en een uitdraai van Wikipedia - ook niet worden afgeleid dat deze therapie, of de wijze waarop die in Soedan wordt toegepast, in strijd is met artikel 3 van het EVRM."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Den Haag 2011-04-20 zaaknr. 351377 Pink ribbon
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2010-04-13 JIN 2010/414, rolnummer 08/02866 Molotovcocktail, en:Molotov cocktail "Het komt mij voor dat het oordeel van het Hof dat de mededeling van verdachte dat zij een dergelijk voorwerp bij [slachtoffer] naar binnen zou werpen een bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht oplevert geen blijk geeft van een verkeerde rechtsopvatting en ook niet onbegrijpelijk is."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2009-12-22 RvdW 2010/120, LJN BK2670, 08/04686 J Croftybom "[V]erdachte heeft uit de beschrijving op internet-encyclopedie Wikipedia, waarnaar in de toelichting op het middel wordt verwezen, wel kunnen opmaken dat de croftybommen, als ze al niet direct exploderen, in ieder geval na enige tijd [...] exploderen."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2009-12-22 RvdW 2010/118, LJN BK3336, 08/08237 J Croftybom "De gevaren die zijn verbonden aan een crofty-bom zijn op Wikipedia opgesomd: [...]"
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Amsterdam 2009-12-03 NTFR 2009/2757, LJN BK6798, DK 08/00280 de:Rosine
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Haarlem 2010-04-14 NTFR 2010/1290, LJN BM4439, 08/6366 Telecommunicatie "Voorts verwijst eiseres naar de definitie in Wikipedia."
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Breda 2010-04-07 GST 2010/96, LJN BM3401, 09/3287 GEMWT Growshop "[T]ijdens de zienswijzenprocedure en de bezwarenprocedure bleek dat de definities in Van Dale en Wikipedia onvoldoende houvast boden"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Arnhem 2010-04-21 LJN BM2158, 186535 vermoedelijk Doundoun "De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika."
Vlag van Nederland Nederland Gerechtshof Leeuwarden 2010-09-14 LJN BN7197, 107.000.251/01 Materiaal
Vlag van Nederland Nederland Centrale Raad van Beroep 2010-09-01 LJN BN5815, 09/4781 WAO "Evenmin is gebleken dat hij ten tijde van de datum in geding voor deze klachten onder behandeling stond. Het enkel overleggen van adresgegevens - uit Wikipedia - van I-Psy is daartoe onvoldoende."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2012-03-06 LJN BU3606, 11/00945 Hypothermie "iemand die te water raakt in ijskoud water zal in het algemeen binnen enkele minuten te koud zijn om zelf nog actief te kunnen zwemmen"
Vlag van Nederland Nederland Rechtbank Rotterdam 2011-11-17 LJN BU5000, 10/950666-11 Objectivisme (Ayn Rand) "Volgens de officier van justitie betreft het bezwaar van de verdachte niet de richting van het onderwijs op de door hem genoemde scholen. Zij heeft verwezen naar de omschrijving van objectivisme in Wikipedia (2 november 2011) waaruit zij het volgende heeft geciteerd..."
Vlag van Nederland Nederland Hoge Raad 2011-11-22 LJN BQ3106, 09/02189 Internetforum "Uitgaande van dit laatste kan mijns inziens een uitlating gedaan op een internetforum ook worden aangemerkt als "in zijn tegenwoordigheid" (in de betekenis van 'in het bijzijn') gedaan. Immers, op een internetforum (dat bestaat uit digitale publieke discussiepagina's op het Wereldwijde web) kan vrijwel iedereen op ingedeelde onderwerpen reageren per formulier."

Zie ook[bewerken]


Bewerk Deze lijst is mogelijk incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.