Materialisme (filosofie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme. Het 'zijn' brengt uiteindelijk het 'denken' voort. Bij kentheoretisch materialisme worden de objecten vanuit wetenschappelijk perspectief gereduceerd tot materie, zonder dat de filosofische uitspraak wordt gedaan dat deze objecten niets anders zijn dan materie.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Oudheid[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste materialistische scholen ontstonden in het oude India en Griekenland. De atheïstisch-Indische school Charvaka is rond 600 v.Chr. opgekomen. In de Griekse filosofie waren Leucippus of zijn leerling Democritus de grondleggers van het materialisme, wat in die tijd atomisme inhield. De aanhangers van de filosofie van Epicurus waren ook materialisten. De bekendste van hen was de dichter Lucretius, die in zijn werk De Rerum Natura op een heldere manier een materialistisch wereldbeeld verkondigt.

In het oorspronkelijke atomisme is de hele werkelijkheid opgebouwd uit deeltjes en leegte.[1] De deeltjes zijn ondeelbaar en worden atomen genoemd. Alle objecten zijn opgebouwd uit deze onverwoestbare atomen. Alle beweging vindt plaats doordat atomen op elkaar botsen, dus door direct contact. De geest is een bijproduct van de botsende deeltjes.

Corpuscularianisme[bewerken | brontekst bewerken]

In de zeventiende eeuw was het corpuscularianisme een gebruikelijke vorm van materialisme. Niet alle aanhangers van het corpuscularianisme waren zuivere materialisten. Isaac Newton, John Locke en Robert Boyle combineerden hun mechanische wereldbeeld met het geloof aan God.

Onder invloed van de nieuwe zwaartekrachttheorie begon men af te stappen van het idee dat materie alleen door botsingen kan bewegen. In Newtons zwaartekrachttheorie oefenen hemellichamen immers invloed op elkaar uit zonder dat er sprake is van fysiek contact. Zo schreef Locke in de eerste editie van zijn werk An Essay Concerning Human Understanding nog dat lichamen alleen door direct contact op elkaar kunnen inwerken, en dat het onvoorstelbaar zou zijn dat een lichaam inwerkt op iets dat het niet aanraakt.[2] In latere edities herziet Locke deze passages onder invloed van Newtons "nieuwe waarheden, voorheen onbekend aan de wereld".[3]

Modern materialisme[bewerken | brontekst bewerken]

Ook de golftheorie van Huygens week af van het corpusculaire wereldbeeld.[4] Michael Faraday introduceerde het begrip "veld" in de natuurkunde als eigenschappen van de ruimte (zelfs als het vrij van materie is) met fysieke effecten.[5][6]:301[7]:2 Hoewel deze natuurwetenschappelijke ontwikkelingen niet samengaan met het traditioneel-materialistische wereldbeeld waarin deeltjes alleen door fysiek contact bewogen kunnen worden, is de term materialisme in gebruik gebleven.

Om het wereldbeeld dat de gehele werkelijkheid uiteindelijk uit fysische fenomenen bestaat te benoemen, gebruikt men in plaats van materialisme ook de termen naturalisme of fysicalisme. Men laat het dan in het midden of de fysieke werkelijkheid uit ruimtetijd, materie, velden of energie bestaat. Het bestaan van niet-fysieke dingen zoals de ziel wordt ontkend.

Materialisme-idealisme[bewerken | brontekst bewerken]

De tegenstelling materialisme-idealisme is een fundamentele scheiding der geesten. De wetenschap accepteert alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) en beschouwt de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.

Het probleem is moeilijk op te lossen, omdat alle kennis die we hebben over de wereld via de zintuigen tot ons komt en dus automatisch subjectief is. De vraag is: zien we de wereld zoals ze is of zien we alleen een idee van de wereld?

De vraag komt vooral naar voren in het onderzoek naar het ontstaan van het leven (bijv: abiogenese en evolutietheorie ←→ creationisme (of intelligent design)) en in de vraag of het lichaam een noodzakelijke voorwaarde is voor psychische faculteiten (en andersom).

Eventuele middenposities zijn:

  • dualisme: er bestaan zowel materiële als mentale eigenschappen, gescheiden van elkaar.
  • panpsychisme: de fundamentele onderdelen van de wereld hebben zowel fysische als mentale eigenschappen.

Materialisme en spiritualisme[bewerken | brontekst bewerken]

Het materialisme ontkent niet alleen het bestaan van een onsterfelijke ziel, maar ook het bestaan van een god die zich buiten de tijd, ruimte en materiële werkelijkheid bevindt. God bestaat niet a priori, omdat elk natuurverschijnsel onderhevig is aan de objectieve werkelijkheid die vaststelt dat deze op een bepaalde plaats in de ruimte, op een bepaald tijdstip in de tijd en als een bepaalde entiteit of massa aanwezig moet zijn.

Een variant hierop die onder andere door La Mettrie is verwoord, is dat ook als er een opperwezen zou bestaan, dit nooit te doorgronden is, en daarom ook geen directe betekenis heeft voor het handelen van de mens. De basis hiervan ligt in het bestaan van de mens zelf.

George Berkeley

Het spiritualisme tracht daarentegen vanuit een louter geestelijk perspectief de hele werkelijkheid te verklaren. Waarbij de materie c.q. het menselijk lichaam en hersenen geen rol van betekenis spelen. De tegenstelling materialisme-spiritualisme is te herleiden tot Berkeleys Treatise (1710). Berkeley zet zich af tegen het idealisme omdat dit te veel leidt tot abstracte begripsvorming. In plaats daarvan gaat hij uit van de directe beleving van de zintuiglijke waarneming. Volgens Berkeley zijn zintuiglijke indrukken louter ideeën: een boom is bijvoorbeeld mijn indruk van een boom zonder dat daarachter een boom als object hoeft schuil te gaan. De dingen bestaan dus uitsluitend in hun waargenomen zijn (esse est percipi). Er zijn geen werkelijke voorwerpen buiten de geest. Wél schuilt volgens Berkeley buiten de door mij persoonlijk waargenomen natuur, een natuur die onafhankelijk van mij blijft bestaan, niet alleen in de geest van andere mensen maar ook de vorm van een goddelijke geest. Ook het bestaan van een universele taal wijst volgens hem op een onafhankelijke geest die boven de mens uitstijgt, kortom God als schepper van de natuur.

Positivisme en materialisme[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens sommige aanhangers van het positivisme maakt het materialisme onwetenschappelijke beweringen. Materialisten menen immers dat er los van onze waarneming materie bestaat, terwijl volgens positivisten niet-verifieerbare beweringen onwetenschappelijk zijn. De bewering dat materie los van onze ervaring bestaat is niet te te verifiëren en daarom voor de wetenschap onbruikbaar.[8]

Sommige positivisten beschouwen materialisme als een vorm van metafysica, omdat materialisten geloven dat objecten ook los van onze zintuigen bestaan.[9] Materialisten geloven dus, in de ogen van positivisten, in het bestaan van niet-zintuiglijke dingen.

De grondlegger van het positivisme, Auguste Comte, meende dat zelfs degenen die het materialisme verafschuwen nog onderschatten hoe gevaarlijk het materialisme is voor wetenschappelijk begrip. Hij waarschuwde met name voor het reductionisme.[10]

Historisch materialisme[bewerken | brontekst bewerken]

Een belangrijke variant van het materialisme is ten slotte het historisch materialisme ook wel aangeduid als dialectisch materialisme zoals dat door Karl Marx en Friedrich Engels is ontwikkeld. Hierin staan vooral de cultuur en maatschappelijke-economische processen zoals menselijke arbeid centraal, die bepalend zijn voor de menselijke geest en samenleving. De menselijke geest is hierin geen aparte hogere substantie maar omvat zowel subjectieve elementen (zoals ik-besef) als objectieve elementen (arbeid, werktuigen etc.)

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]