Tjerk Vermaning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Tjerk Vermaning (1977)

Tjerk Vermaning (Staphorst, 18 januari 1929 - Groningen, 11 oktober 1987) was een Nederlandse amateurarcheoloog, voornamelijk actief in de provincie Drenthe. Hij verwierf bekendheid door zijn vondsten die vervalsingen bleken te zijn. Vermaning, de zoon van een schipper, voorzag in zijn levensonderhoud met de reparatie van landbouwmachines en het slijpen van messen van maaimachines waartoe hij rondtrok door Drenthe en Friesland. Later leefde hij enige tijd van een subsidie van de provincie Drenthe en van de opbrengst van de door hem gevonden fossielen en artefacten.

Vondsten van vuurstenen werktuigen[bewerken]

Geïnspireerd door een vondst uit de jaren 40, de vuistbijl van Wijnjeterp, raakte Tjerk Vermaning op ongeveer dertigjarige leeftijd geïnteresseerd in de archeologie en zocht hij in Drenthe op akkers met succes naar vuurstenen werktuigen. Voor het op naam brengen van zijn vondsten nam hij contact op met beroepsarcheologen en kwam daarvoor veel bij het Drents Museum. Tussen 1965 en 1972 ontdekte hij in Drenthe drie veronderstelde vondstcomplexen uit het Midden-paleolithicum: Hoogersmilde, Hijken en Eemster (Lheebroek)[1]. Omdat deze vondsten zouden betekenen dat de bewoningsgeschiedenis van Drenthe met dertig à vijftigduizend jaar verlengd werd, kregen zij veel aandacht in de media. Om zijn archeologische activiteiten te ondersteunen ontving Vermaning een jaarlijkse financiële vergoeding van het museum dat later ook een deel van zijn collectie aankocht. In 1966 werd aan hem voor zijn bijdrage aan de kennis van het prehistorisch erfgoed van de provincie de 'Culturele prijs van Drenthe' uitgereikt.

De affaire Vermaning[bewerken]

Tjerk Vermaning is echter vooral bekend geworden door de media-aandacht rond de rechtszaak die in 1975 werd aangespannen door een van de eigenaren van de collecties in het Drents Museum, Gedeputeerde Staten van Drenthe. De rechtszaak werd aangespannen omdat in wetenschappelijk onderzoek door de archeologen Harm Tjalling Waterbolk en Dick Stapert van het Biologisch Archeologisch Instituut (B.A.I.) van de Rijksuniversiteit Groningen twijfels waren gerezen omtrent de echtheid van de artefacten. Die twijfels waren gebaseerd op de staat van de artefacten, de samenstelling, het materiaal waarvan de artefacten gemaakt waren, het geringe vakmanschap waarmee ze gemaakt waren, etc. In feite waren volgens Waterbolk en Stapert het materiaal, de vondstomstandigheden en de vindplaatsen alle verdacht. Immers meer dan 'n vuursteen werd niet gevonden zodat men vermoedt dat een afgeslagen vlijmscherpe vuursteen met behulp van een platte lat de bodem is ingedrukt.[2] Sommige stafleden van het BAI waren van mening dat een deel van de artefacten uit bijvoorbeeld akkers op Jutland afkomstig waren en dat de vindplaatsen vals waren en niet de artefacten. De rechtszaak, media-aandacht en de vervolgschermutselingen tussen 'voor'- en 'tegenstanders' zijn bekend geworden als de Affaire Vermaning.

Vermaning werd op 18 maart 1975 gearresteerd op beschuldiging van oplichting. Tijdens de rechtszaak werden de conclusies van het B.A.I. ondersteund door diverse getuige-deskundigen (onder anderen de Duitse archeoloog Gerhard Bosinski) en door een onafhankelijk rapport van het Gerechtelijk Laboratorium. Een aantal amateurarcheologen rond Ad Wouters (later verenigd in de APAN.) was overtuigd van de echtheid van de artefacten en ijverden voor vrijspraak. Vermaning werd in eerste instantie schuldig bevonden aan oplichting en werd in 1977 veroordeeld tot een maand cel. Hij ging in hoger beroep en werd daarop in 1978 vrijgesproken omdat, naar de mening van de rechter, niet kon worden bewezen dat Vermaning zelf de bewuste artefacten had vervalst.

Na de affaire[bewerken]

Vermaning voelde zich door de rechtszaak aangetast in zijn goede naam. Hij was voor de rest van zijn leven verbitterd en bleef vijandig ten opzichte van de professionele archeologie. Over wat er werkelijk gebeurd is, zijn verschillende theorieën in omloop,[3][4][5] die veelal niet uitsluiten dat Vermaning gebruikt is en zelf te goeder trouw was.

In 1991 werd aan de hand van C14-datering vastgesteld dat een schedel, waarvan Vermaning claimde dat hij van een neanderthaler was, hooguit uit de late middeleeuwen stamt.[6]

In 2004 werd het vondstcomplex Eemster door een niet bij de voorgaande perikelen betrokken groep wetenschappers opnieuw onderzocht. Tevens werden de oudere vondsten en gegevens uit de A.P.A.N.-collecties in het onderzoek betrokken. De eindconclusie kon niet anders luiden dan dat het vondstcomplex Eemster uit recent vervaardigde artefacten bestaat en dat er dus geen sprake is van een archeologische vindplaats.[7]

In 2008 werd voor het eerst een echt neanderthaler-kampement voor Drenthe aangetoond,[8] naast verschillende midden-paleolitische vondstcomplexen die al uit omliggende provincies bekend waren.[9][10]

De affaire heeft drie belangrijke gevolgen voor de Nederlandse archeologie van het Paleolithicum gehad. De verhoudingen tussen de amateur- en de beroepswereld in de Nederlandse archeologie zijn jarenlang negatief beïnvloed. Een tweede negatief gevolg was dat van een aantal belangrijk geachte vondsten niet meer vaststaat wat er van gedacht moet worden. Vondstomstandigheden en herkomst kunnen vaag of zelfs gefingeerd zijn.[5] Men heeft daardoor meer aandacht gekregen voor het verschil tussen vondsten in geroerde en ongeroerde grond. Een positief effect is geweest dat de aandacht van de Nederlandse beroepsarcheologen voor de archeologie van de Oude Steentijd in eigen land enorm is toegenomen. Dit heeft onder andere geleid tot grote opgravingsacties in de groeve Belvédère bij Maastricht.

Literatuur[bewerken]

 • (nl) Beersma, P.J.A., et al. (red.), 1978. De waarheid over Tjerk Vermaning: Het B.A.I. versus Vermaning, een Nederlandse Dreyfus affaire. Uitg. Stichting Rapportage, Doetinchem, 168 pp.
 • (nl) Hulst, T., 1975. Tjerk Vermaning: Steen des aanstoots. J. Niemeijer, Groningen, 140 pp. ISBN 90-6062-301-0
 • (nl) Metselaar, A., 1997. Hoogeveen en de steentijd: een archeologische oriëntatie met betrekking tot werktuigen en sculpturen uit het Heidelbergien en enkele andere culturen, gevonden in en rond Hoogeveen, en enkele geologische gegevens van de vondstgebieden, vooraf gegaan door een overzicht van ontwikkelingen rondom Tjerk Vermaning. Uitg. Metselaar, Hoogeveen, 60 pp. ISBN 90-72859-19-7
 • (nl) Niekus, M.J.L.TH., Beuker, J., Johansen, J. & Stapert D., 2008. Een tweede ‘Mander’: een recentelijk ontdekt kampement van Neanderthalers (Dr.). Paleo-aktueel, 19: 1-9.
 • (nl) Roeboeks, W., Kars, H., Niekus, M.J.L.Th., Rensink, E., 2004. Eemster revisted: evaluatie van een controveriseel vondstcomplex. Nieuwe Drentse Volksalmanak, 122: 106-113.
 • (nl) Schlüter, D., 2002. Neanderthaler-vondsten in Overijssel. www.Archeoforum.nl, 30 oktober 2002: 1-5.
 • (nl) Stapert, D., 1975. Preliminary notes on the "early and middle paleolithic" finds of Mr. T. Vermaning. Palaeohistoria, XVII: 7-8.
 • (nl) Stapert, D., 1992. Rings and sectors; Intrasite spatial analysis of stone age sites. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 236 pp. (proefschrift).
 • (nl) Stapert, D. & Waterbolk, H.T., 1974. Midden-Paleolithische vondsten (1). Natuur en Techniek, 42(1): 25-39.
 • (nl) Stapert, D. & Waterbolk, H.T., 1974. Midden-Paleolithische vondsten (2). Natuur en Techniek, 42(3): 145-160.
 • (en) Stapert, D., 1982. A middle Palaeolithic artefact scatter, and a few younger finds from near Mander NW of Ootmarsum (Province of Overijssel, the Netherlands). Palaeohistoria, 24: 29-31.
 • (nl) Terpstra, P., 1986. Tjerk Vermaning: een leven tussen stenen. De Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 173 pp. ISBN 90-330-1363-0
 • (nl) Toebosch, T., 2003. Grondwerk - 200 jaar archeologie in Nederland. Sun.
 • (nl) Verhart, L., 1995. List en bedrog; Vervalsingen in de Nederlandse archeologie. Matrijs, Utrecht, 64 pp., 39 fig.
 • (nl) Vermeulen, F., 1980. De onderste steen: recht en wetenschap in de knel : de zaak Vermaning. Uitg. Stichting Rapportage, Doetinchem. ISBN 90-70295-10-5
 • (nl) Waals, J.D. van der & H.T. Waterbolk, 1967. Mammoetjagers bij Hoogersmilde. Nieuwe Drentse Volksalmanak, 85: 177-189, Van Gorcum & Comp. N.V., Assen.
 • (nl) Warrimont, J.P. de, 2004. De Piltdown-mens en de Mammoetjagers van Hoogersmilde - over bedriegers & bedrogenen. www.Archeoforum.nl, 26 november 2004: 1-8.
 • (nl) Waterbolk, H.T., 2003. Scherpe stenen op mijn pad: deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland. Uitg. Heveskes, Groningen. ISBN 90-806727-5-0
 • (nl) Wouters, A., 1999. J'accuse: de zaak Vermaning. ISBN 90-901252-8-0

Externe links[bewerken]