Wikipedia:Medisch café

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoekenConcept medische nomenclatuur: aanpassingen aan de hand van commentaar[bewerken]

Medische nomenclatuur - 4
Klik op 'Uitklappen' voor de complete tekst.

Spelregels:

 • Gebruik Nederlandse termen indien deze gebruikelijk zijn, d.w.z. indien deze in Nederlandse bronnen vaker gebruikt worden dan het Latijnse, Engelse etc synoniem, bv "voorste kruisband" in plaats van Ligamentum cruciatum anterius.
 • Uiteraard zijn synoniemen in het Nederlands, Latijn of een andere taal vermeldenswaard. Onderbouw deze synoniemen bij voorkeur met bronnen die het gebruik in recente vakliteratuur aantonen.
 • Recente vakliteratuur betekent in dezen: voor het vakgebied toepasselijke naslagwerken, richtlijnen, wetenschappelijke tijdschriften of werkafspraken die niet ouder zijn dan 50 jaar.


Volgorde van brongebruik van Nederlandse nomenclatuur:

 1. Groene boekje
 2. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal - laatste versie.
 3. Pinkhof laatste versie.
 4. (vak)jargon: onderbouw dit met bronnen uit recente Nederlandse vakliteratuur, zoals bijvoorbeeld het NTvG


Volgorde van brongebruik van de Latijnse nomenclatuur:

 1. Pinkhof laatste versie.
 2. Indien niet beschikbaar in Pinkhof, gebruik dan Terminologia Anatomica - meest recente, online beschikbare versie.
 3. Indien niet beschikbaar in Terminologia Anatomica gebruik dan Terminologia Histologica of Terminologia Embryologica, beiden laatst beschikbare versie.
 4. Indien uit recente, toepasselijke vakliteratuur blijkt dat een term uit TH of TE gebruikt wordt, gebruik dan die term. Onderbouw dit dus altijd met bronnen uit recente, toepasselijke vakliteratuur.


Overige benamingen die in de afgelopen 50 jaar in de toepasselijke vakliteratuur zijn gebruikt moeten natuurlijk wel vermeld worden (en een redirect krijgen) maar worden niet onnodig vermeld in de hoofdtekst.

Uitleg van de veranderingen[bewerken]

 • Ciell's internationaal geaccepteerde bronnen - idd een lastige. Vervangen door Terminologia histologica en terminologia embryologica.
 • *Vdkaan's 1 keer vermelden van redirect - natuurlijk moeten in de hoofdtekst van bv een anatomisch lemma de legitieme synoniemen een keer genoemd worden. Maar mijns inziens niet alle redirects. Redirects worden veel gebruikt om kleine taalfouten te ondervangen, die natuurlijk niet toevoegen
 • Leopards Taalunie, eens dat we de terminologie van het Groene boekje primair overnemen.
 • Leopards gebruikelijk: vervangen dan wel verduidelijkt.
 • vandeneerenbeemts voorstel eerst TA en dan pas Pinkhof als bron voor wat betreft de Latijnse nomenclatuur. - dat wil ik eigenlijk niet overnemen. Pinkhof is in Nederland dermate wijdverbreid en geaccepteerd dat ik Pinkhof prefereer.
 • Wimpus' opmerkingen t.a.v. de Latijnse nomenclatuur.
  • declinatiefouten in bv. TA: overnemen ikv donorprincipe
  • TA welke versie: mijns inziens laatste online beschikbare versie. Dat is momenteel de versie van 1998. Maar let wel: eerst pinkhof
  • Terminologia Anatomica (TA) en broertjes Terminologia Histologica (TH) en Terminologia Embryologica (TE)
   • gebruik spelling zoals in pinkhof gebruikt wordt. Indien niet beschikbaar in pinkhof: in principe TA gebruiken. Indien in bronnen uit recente vakliteratuur blijkt dat de gebruikelijk term afkomstig is uit TH of TE, dan deze gebruiken.
  • verschillen in nomenclatuur door NAV laten we buiten beschouwing. Het lijkt me onzin afspraken over medische nomenclatuur uit te breiden naar veterinaire nomenclatuur.
  • pluralia tantum laten we natuurlijk ook in een infobox in meervoud staan.
  • Meervoud omzetten naar enkelvoud. In principe niet, tenzij.... Gebruik dan de omzetting zoals genoteerd in TA, zoals hier: http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Latin%20TA98/06.1.01.012%20Latin%20TA98.htm.
  • ik zie de meerwaarde van coelho niet: hoe meer naslagwerken, hoe meer verwarring. Waarom moet er per se een Nederlands synoniem, ook als die nooit gebruikt wordt? Aorta is normaal taalgebruik, waarom dan hoofdslagader? Als er gebruikelijke medische synoniemen zijn, kunnen we die ook wel destilleren uit de recente vakliteratuur
 • Queeste's opmerkingen
  • eerst pinkhof, Taalunie niet eerst. - ik ben het zelf met haar eens, maar Wikipedia breed hebben we afgesproken Taalunie als leidend te beschouwen, dus dat lijkt me ook van toepassing op de medische nomenclatuur.
 • wimpus opmerkingen deel 2:
  • voorbespreken in kleine kring: druist mijns inziens in tegen het open karakter van Wikipedia. Bovendien, definieer kleine kring: volgens mij bespreken we het nu al in kleine kring in het medisch café. Vervolgstap zal zijn dit te publiceren in de kroeg en dan pas te implementeren.
  • lijst met betwiste woorddelen. Doen zoals pinkhof, indien niet in pinkhof doen zoals TA. donorprincipe.

Opmerkingen van Arnoud van den Eerenbeemt (redacteur Pinkhof Geneeskundig woordenboek)[bewerken]

  • (Zelfs) als Pinkhof-redacteur adviseer ik inzake anatomisch Latijn eerst Terminologia Anatomica en dan pas de Pinkhof te raadplegen.
  • In 2014 zijn zo'n 3400 (voornamelijk Latijnse) bijvoeglijke naamwoorden (vnl. anatomie en pathologie) in de Pinkhof-database grondig herzien (vnl. m.b.t. vorm en synonymie). Zij dienen in 2015 als grondslag van landelijk in te voeren zorgthesauri en zijn mettertijd ook te raadplegen door Pinkhof-gebruikers en mogelijk anderen.
  • Ik zie geen lexicografische reden om bij een Latijns anatomisch begrip het Nederlandstalige synoniem weg te laten. Dat synoniem misstaat niet, verwart niet en verheldert veelal ligging, vorm en functie.
  • De Woordenlijst (Groene Boekje), samengesteld door niet-medisch onderlegde INL-redacteuren, bevat net als de Grote Van Dale een beperkt aantal algemene medische woorden, voornamelijk vernederlandsingen (astma, reuma). Pinkhof neemt Woordenlijst-spellingregels en -trefwoorden in acht en onderbouwt bij slechts enkele tientallen woorden de keuze voor de afwijkende 'vaktaalspelling'. Wie de Woordenlijst overslaat en direct Pinkhof raadpleegt, hoeft dus in de allermeeste gevallen minder te zoeken en te vergelijken om bij dezelfde aanbevolen vorm uit te komen. Pinkhof geeft bovendien aan wanneer de klassieke vorm aangewezen is, bijvoorbeeld 'asthma' in plaats van 'astma'.
  • Neem taaluitleg in Pinkhof in acht (zie een voorbeeld in de afbeelding eerder op deze webpagina).
  • Ik ben onvoldoende vertrouwd met Coëlho om het nut van aanvullende raadpleging ervan te kunnen bevestigen.
  • Mijn advies inzake twee 'betwiste' woorddelen:
   • De vorm 'thyro' wint wereldwijd terrein, dit ten koste van 'thyreo': SNOMED CT, ICD-10 (WHO-FIC), TA, Pinkhof en Kompas kiezen voor 'thyro'. NTvG schrijft soms 'thyreo', soms 'thyro'. Wimpus neemt het standpunt in dat de keuze voor 'thyro' etymologisch bezien kwestieus is. Het etymologische beginsel geeft tegenwoordig niet altijd meer de doorslag bij spellingberegeling. Zo laat de Woordenlijst als volgt afbreken: diag-nose, dy-senterie. De kwestie 'thyr(e)o' behoudt mijn aandacht.
   • Hanteer dys- voor pathologie en mijd hierbij dis- naar analogie van 'disfunctie' (Woordenlijst 1995).

– De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Arnoudvandeneerenbeemt (overleg · bijdragen) 25 okt 2014 22:19‎

Commentaar zeer gewenst[bewerken]

 • Overeenstemming over de spellingsregelsprocedure is gewenst, nu spelling vaak is wat de pot schaft. Ook dit lijkt me een werkbaar voorstel en ik hoop dat we weer verder kunnen met het schrijven van medische lemma's.Jc kortekaas apotheker (overleg) 25 okt 2014 20:48 (CEST)
 • We hebben kennelijk geen behoefte aan een uitzonderingenlijstje (zoveel te beter). Betekent wel dat er ongebruikelijke termen als hoofdbegrip kunnen gaan voorkomen... Verder prima wmb. - B.E. Moeial 25 okt 2014 22:24 (CEST)
 • Ik heb vanavond een beperkte bijdrage geleverd. Ik volg als medisch taalkundige uiteraard met belangstelling deze discussie over eenheid in zorgtaal, voor mij bij uitstek relevant. Ik verwacht binnen enkele maanden te kunnen aangeven of ik op Wikipedia een structureel adviserende positie mag en zal willen innemen. Arnoud van den Eerenbeemt - medisch lexicograaf (Pinkhof) (overleg) 25 okt 2014 22:29 (CEST)
   • De Woordenlijst vermeldt onder meer 'bètastralen' en 'bètablokker'. Naar analogie daarvan schrijven Pinkhof, NTvG en andere gezaghebbende bronnen 'bètalactam' en dus ook 'alfafoetoproteïne', 'gammames' en 'thètagolven'. De spellingregels geven evenwel aan dat het liggende streepje vrijelijk mag worden gebruikt. Het is niet fout, hooguit onnodig druk voor het lezende oog, als je 'bèta-lactamantibioticum' schrijft. Negeer in dit verband het gebruik van spaties en het weglaten van diacritica en bepaalde letters in het Engels (beta blocker, Amerikaans Engels alpha fetoprotein, Brits Engels alpha foetoprotein).
Merk op dat ik spreek van 'het liggende streepje' (met -e; onbepaald: 'een liggend streepje'), niet van een 'gedachtestreepje' of 'aandachtsstreepje'. Die streep wordt paarsgewijs gebruikt en dient als stijlmiddel in zinsbouw. Het teken ervoor is dan een halve kastlijn ('N-streep', –) tussen spaties, in Amerikaans zetwerk een hele kastlijn ('M-streep', —), niet omgeven door spaties. Dat oogt respectievelijk zo – kunt u het verschil in streeplengte zien? – en zo—lelijk, nietwaar?—op uw scherm.Arnoud van den Eerenbeemt - medisch lexicograaf (Pinkhof) (overleg) 26 okt 2014 11:01 (CET)

Tussentijdse oplossing[bewerken]

Beste bezoekers van het medisch café. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of er nu ook een duidelijke consensus is m.b.t. de anatomische naamgeving. Ik weet niet of het nu ook het juiste moment is om een lijst met allerlei mitsen en maren op te sommen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, dat ik bij alle anatomische lemmata de Terminologia Anatomica als bron toevoeg. In bepaalde gevallen staat het begrip uit de TA er al gewoon in, maar heb ik een eerdere uitgave van de Nomina Anatomica (NA) als bron neergezet. Ik gebruik voor de TA standaard de uitgave uit 1998 en kan indien er bepaalde fouten aanwezig zijn, als alternatief kijken of er bij de internetversie verbetering zijn doorgevoerd (en vervolgens daar naar verwijzen). Daarbij kan ik in de Pinkhof (2012) kijken naar mogelijke Nederlandse synoniemen.

Op het ogenblik staat in veel artikels op de eerste regel de Latijnse naam en een Nederlandse naam. In sommige gevallen is dat de naam van de Terminologia Anatomica en de Pinkhof en in sommige gevallen niet. Ik wil dat nu nog niet gaan veranderen, want dat zou inhouden dat je ook weer een titelwijziging moet doorvoeren. Ik heb eerder de infoboxen uitgebreid met de optie synoniemen, dus in het geval begrippen uit de TA en Pinkhof niet voorkomen op de eerste regel, dan kunnen zij in het deel synoniemen worden geplaatst. Ik zou ook de begrippen die nog niet voorzien zijn van een bron, een bron kunnen geven (dat heb ik in het verleden al meerdere keren gedaan aan de hand van de Coëlho en andere werken). Na deze toevoegingen kunnen we vervolgens weer kijken naar wat de volgende stap wordt.

Ik zou dat gefaseerd willen doen, om te voorkomen dat redelijk willekeurig lemmata herbenoemd worden en bronnen en doorverwijzingen worden verwijderd. Dat is namelijk eerder gebeurd, met verwijdering van verwijzingen naar Pinkhof en Coëlho, met allerlei rode links en een niet meer goed functionerend sjabloon als gevolg. Door eerst een verwijzing naar de TA (voor Latijn) en naar de Pinkhof (Nederlands) toe te voegen, kunnen mogelijk toekomstige wijzigingen meer weloverwogen worden uitgevoerd. Alvast bedankt voor de reactie, Wimpus (overleg) 31 okt 2014 23:33 (CET)

beste Wimpus, we zijn rustig bezig met een consensus te maken. Ik doe dat bewust op een erg laag tempo om iedereen de kans te geven om een reactie te geven. Het lijkt me een bijzonder slecht idee als jij nu weer doorgaat met lemma's aanpassen op grote schaal. Zoals theobald eerder tegen me zei: neem de tijd. De status is nu dat vrijwel iedereen kan leven met het laatste voorstel. Discussie is nu alleen nog: voor NL namen eerst groene boekje of eerst pinkhof. Voor Latijnse namen is de discussie eerst pinkhof en dan TA of andersom. Ik kan met beide varianten leven. Gezien de bechikbaarheid van de internetversie van TA kan ik goed leven met vandeneerenbeemts voorstel TA eerst te plaatsen. Tav NL lemma's: ik zou hier pinkhof op 1 stellen, maar ik denk dat dat op Wikipedia onvoldoende draagvlak gaat krijgen omdat Wikipediabreed de afspraak is het groene boekje eerst te plaatsen.
Dus enige wijziging nog: bij Latijnse lemma's TA internetversie op 1 en pinkhof 2. Als jij hier mee kan leven, pas ik het aan en publiceer het voorstel in de kroeg om in te schatten wat het draagvlak is. Is het draagvlak breed, net zoals hier, dan zijn we klaar. Dit gaat nog rustig 1 of 2 weken duren, maar bedenk dat goede wijn langzaam rijpt. max (overleg) 1 nov 2014 10:40 (CET)
Beste max, bedankt voor de reactie. Ik heb eerder een aantal bezwaren aangegeven om zonder enige aanpassing de TA op 1 te zetten. Die bezwaren kan je alleen maar duiden als je: 1. bekend ben met de Latijnse grammatica, 2. bekend ben met de TA en alle andere uitgaven. Het invoeren van het voorstel heeft tot gevolg dat mensen die zowel niet aan 1 als 2 voldoen, wijzigingen gaan doorvoeren. Diezelfde gebruikers moeten dan van tien procent van de begrippen uit de TA het meervoud in het enkelvoud omzetten. U geeft dan als hulpmiddel deze link weer, maar kan de gemiddelde gebruiker op grond van deze informatie (die bij sommige woorden overigens ook onjuist is) een enkelvoud vormen? Kunt u mij dan vertellen op grond van deze pagina wat het enkelvoud van cartilagines nasi accessoriae is (en waarom)? Dan is het handiger als ik eerst alle TA-begrippen in de lemmata naloop. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 1 nov 2014 12:33 (CET)
Er zijn zat latinisten hier die we in dit soort gevallen om raad kunnen vragen. Er is onvoldoende draagvlak voor jouw particuliere benadering van het medisch Latijn, dus dat gaan we niet doen. Verder tijd voor de volgende stap: finale versie volgt en zal ik publiceren in de kroeg. max (overleg) 1 nov 2014 12:44 (CET)
Ik krijg toch sterk de indruk dat het je niet lukt om een Latijns meervoud om te zetten naar een enkelvoud (lijkt mij toch een minimale vereiste), maar toch wilt beslissen over het gebruik van Latijnse nomenclatuur. Ik ga ook niet beslissen over transcriptieregels van het Japans op Wikipedia. Dat laat ik graag over aan mensen die ook daadwerkelijk Japans kunnen.Wimpus (overleg) 1 nov 2014 13:21 (CET)
best Wimpus, wanneer wordt het je nu eens duidelijk dat hier niet om jou en mij gaat, maar om de encyclopedie. Ik zou ook kunnen zeggen: ik heb sterk de indruk dat jij geen kaas gegeten hebt van geneeskundige onderwerpen, maar toch wilt meebeslissen over de medische nomenclatuur. Maar dat doe ik niet, omdat het irrelevant is. Vergeet niet dat de noodzaak voor deze hele consensus is ontstaan omdat jij jouw particuliere ideeën omtrent medisch Latijn op Wikipedia aan het pushen bent. Vergeet niet dat het hier om de inhoud van de encyclopedie draait en dat het hier geen medisch woordenboek is. Deze consensus wordt binnenkort in de ene of de andere vorm ingevoerd en je hebt je er maar aan te conformeren. max (overleg) 1 nov 2014 13:37 (CET)
Voor mij prima, alleen blijft natuurlijk het basisuitgangspunt van Wikipedia: we ontwikkelen zelf geen nieuwe begrippen, schrijfwijzen, ... maar volgen wat reeds bestaat en gebruikt wordt. Als een term reeds bestaat en in een woordenboek voorkomt, krijgt die de voorkeur. Als een term niet in een woordenboek voorkomt, maar wel in vakliteratuur, dan staat dit voorop. Taalregels mogen daar niet aan corrigeren, want dan volgt WP niet meer. In die zin moet de regel strikt geïnterpreteerd worden: woordenboeken ok, voor zover de termen er letterlijk instaan. Ook een overdaad aan verwijzingen naar woordenboeken vind ik totaal onwenselijk, zelfs zeer storend.--Queeste (overleg) 1 nov 2014 13:44 (CET)
beste queeste, wat Wimpus hierboven feitelijk voorstelt is: we laten de door Wimpus geïntroduceerde antieke spelling staan, gaan hiermetandere lemma's rustig mee door en voegen nog meer synoniemen toe. Eigenlijk wil hij gewoon doorgaan met wat hij al deed en waar toch duidelijk bijzonder veel weerstand tegen is. Eigenlijk alles waar jijop tegen bent. max (overleg) 1 nov 2014 13:50 (CET)
Dergelijke discussies zijn altijd zeer moeilijk. Ik vrees dat we er ook deze keer niet uitkomen.--Queeste (overleg) 1 nov 2014 15:00 (CET)
Ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Volgens mij is er brede overeenstemming en heeft alleen Wimpus er moeite mee. Tsja, soms moet je bakzeil halen. max (overleg) 1 nov 2014 16:19 (CET)
max verkeert in de veronderstelling dat het gaat om medische nomenclatuur terwijl het toch duidelijk gaat over anatomische nomenclatuur. Anders snap ik niet waarom de bespreking van de TA nu toch zo centrale rol inneemt, dat immer een anatomische nomenclatuur is. Bij medische nomenclatuur zijn ook hele andere richtlijnen van belang, zoals bijvoorbeeld ICD10 (Nederlandse versie) en de DSM5 voor de psychische aandoeningen (overlap met ICD10 op bepaalde vlakken). En die heb ik nooit voorbij zien komen. Ik neem toch aan dat de opsteller daar rekening mee zou houden? Wimpus (overleg) 1 nov 2014 18:56 (CET)
Max heeft, net als allen met uitzondering van Wimpus, heel goed in de gaten dat het hier om medische nomenclatuur gaat. Max is namelijk niet achterlijk, wat Wimpus steeds maar insinueert. Max begrijpt dan ook prima dat TA over de anatomie gaat, daarom verwijst Max ook naar pinkhof, naar TH en TE en naar vakliteratuur. Wat helaas Wimpus maar niet kan begrijpen is dat het bij lemma"s niet gaat,om een wedstrijdje zo veel mogelijk incourante synoniemen toevoegen, het draait hier om de inhoud. Wat je wil in een encyclopedie, beste Wimpus. Is informatie ontsluiten voor dw geïnteresseerden. Informatie ontsluiten, beste Wimpus, doe je door aan te sluiten bij gebruikelijke nomenclatuur, een paar gebruikelijke synoniemen als die er zijn toevoegen en verder de inhoud optimaliseren. Infoboxen met nooit meer gebruikte synoniemen, eigenzinnige naamgeving pushen die niemand gebruikt helpt niet informatie te ontsluiten. Het dient nergens toe. Dat is gewoon ouderwetse povpusing, meer niet. Stop er nu eens mee. Draag graag verbeteringen aan in de consensus, wat jij doet is problemen maken en niks oplossen. Chaos is jouw beste vriend, want dan gedijd dit soort gedoe het best. Ouderwets trolgedrqg,,eer niet. max (overleg) 1 nov 2014 19:24 (CET)
Rustig houden, Max, Wimpus doet ook maar zijn best. Ook al verschillen we van mening en kunnen we ons soms ergeren - dit zal wederzijds zijn - is het belangrijk dat het hoffelijk blijft. Het is bovendien belangrijk dat het beperkte domein waarover het hier gaat, goed indachtig blijft. Het lijkt me zelfs nuttig dit te vermelden in de titel of aanhef van de poging tot consensus.--Queeste (overleg) 1 nov 2014 19:46 (CET)
Na twee weken werkdrukte neem ik hier even een kijkje. Na het lezen van slechts enkele nieuwe alinea's deins ik opnieuw terug door de geagiteerde, soms schofferende toonzetting. (Hierdoor heb ik in weerzin enkele alinea's overgeslagen, geef ik toe.) In de beslotenheid van het toetsenbord in de eigen woning kiezen sommigen te gemakkelijk voor de toonzetting van 'geschreeuw naar buren over de heg'. Daarmee maak je geen vrienden en nodig je nieuwkomers niet uit om mee te werken. Ik aarzel zo nog sterker om deel van Wikipedia te willen uitmaken.
Als medisch taalkundige (anderen vertegenwoordigen dit specialisme hier helaas niet; graag had ik vakgenoten gehad) die nu ruim twee jaar lang kritisch vakkennis en standpunten met Wimpus in honderden mails heeft uitgewisseld adviseer ik criticasters om hem, voor alles vanwege zijn collectie van medisch-taalkundige naslagwerken (historische en ook meer relevante, hedendaagse) en zijn gedegen, bovengemiddelde kennis van de inhoud daarvan, ten aanzien van kennis van morfologie en spelling meer gezag toe te kennen dan dat zij hem nu gunnen. (Ik heb bij deze aanbeveling overigens geen eigenbelang.)
Ik herhaal mijn eerder geuite opvatting dat het voor de meeste vaktermen (preklinische én klinische) weinig zinvol is het primaat te geven aan Van Dale en de Woordenlijst in plaats van aan TA en Pinkhof. Het aantal medische bastaardtermen in eerstgenoemde twee naslagwerken schiet immers veruit tekort voor de lexicografische taak die hier aan de orde is. (Wiki is een encyclopedie en niet een woordenboek in strikte zin, maar in dezen hebben we het gewoon over lexicografie.) De respectieve redacties ontberen de medisch-taalkundige kennis om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van TA en Pinkhof te evenaren (en overtreffen) - en zullen dit desgevraagd niet ontkennen. Van Dale en de Woordenlijst vermelden algemene bastaardvormen, zoals 'arterie', 'antrax', 'reuma' en 'astma'. De onenigheid hier betreft voornamelijk collocaties met niet-bastaardvormen.
Zomaar vanuit Wikipedia latinisten raadplegen heeft weinig zin. Hoogleraren in de klassieke talen en de taalkunde die ik raadpleeg, hebben meestal geen antwoord op gespecialiseerde vragen over medisch Latijn. 'Gewone' docenten in de klassieke talen kijken mij al helemaal vragend aan. De wereld telt slechts enkele dozijnen specialisten met kennis van dit kleine deelgebied op het raakvlak van de geneeskunde en de taalkunde. Daarom blijken nu juist toonaangevende anatomen in de terminografie blij te zijn met de scherpe blik van Wimpus en ben ik als raadgever betrokken bij de ontwikkeling van internationale vertaalrichtlijnen voor medische termen.
Arnoud van den Eerenbeemt - medisch lexicograaf (Pinkhof) (overleg) 2 nov 2014 17:23 (CET)

Ïk zou opnieuw willen vragen of het goed is of ik tussentijds de Latijnse naam volgens de TA en de Nederlandse naam volgens Pinkhof (2012) bij de anatomische artikelen kan toevoegen, alsmede de bronloze begrippen van een bron kan voorzien. Zoals al aangegeven vergt het toepassen (omzetten van meervoud naar enkelvoud) een bepaalde basiskennis van het Latijn. Ik zou graag de anatomische lemmata nalopen en dat in orde maken. Raadplegen van Latinisten zoals max voorstelt, lijkt mij net zoals Arnoud van den Eerenbeemt voorsteltm geen goed idee. Het zou ook tot rare situaties leiden, om elke keer (meer dan 200 keer?) voor elke omzetting van meervoud naar enkelvoud een Latinist in te schakelen...(en al helemaal absurd als sommige mensen hier dat zelf gewoon zouden kunnen). Daarnaast wil ik, naar aanleiding van dit verzoek voor doorverwijzing nog de doorverwijzingen nalopen.

Daarnaast vind ik het wel vervelend dat het sommige gebruiker(s) niet lukt om op een nette wijze te communiceren. We schrikken daarbij beginnende gebruikers (die een waardevolle bijdrage kunnen leveren) af, zoals Arnoud van den Eerenbeemt. Ik vind het bijzonder dat nog niemand op de woorden van Arnoud van den Eerenbeemt heeft gereageerd. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 5 nov 2014 17:53 (CET)

Geen bezwaar van mijnentwege, met dien verstande dat ik niet thuis ben in anatomische begrippen en daar inhoudelijk niet over kan oordelen. Wel lijkt me het zuinigheidsprincipe zeer belangrijk: voeg niet meer (geneeskundige) woordenboeken toe dan nodig. Als één volstaat, is dat meer dan genoeg. Als er geen nodig is, moet dat niet toegevoegd worden. Een voorbeeld van een domein waarin ik wel thuis ben: ornithofobie. Je zou hier een woordenboekreferentie kunnen toevoegen voor de titelterm en nog eentje voor vogelfobie. Geen van beide zijn nodig omdat dit evident is en door niemand zal betwist worden. Dit is in de lijn met de richtlijnen die stellen van hierin zuinig te zijn: dat Parijs de hoofdstad is van Frankrijk moet niet met een bron onderbouwd worden. Dergelijke bronnen zijn storend en verminderen de leesbaarheid. Als er discussie mogelijk is of er zeer ongewone termen gebruikt worden, is een bron natuurlijk wel zinvol. Niet heel Pinkhof of wat dan ook moet hier dus toegevoegd worden.--Queeste (overleg) 5 nov 2014 18:31 (CET)
ja, ik maak krachtig bezwaar Wimpus tegen jouw voorstel. Niet doen, eerst consensus. En arnoudvandeneerenbeemt: er is en blijft sterk bezwaar tegen de aanpak van Wimpus. De mores op Wikipedia is: eerst overleg, dan grootschalige wijzigingen doorvoeren. Wimpus draait dat om, en dan komt er gedoe. En sterker nog: hij gaat gewoon door terwijl er gedoe is. Tsja, dan kun je het vervelend vinden dat mensen, zoals ik, boos worden, maar het is natuurlijk volstrekt logisch dat men geïrriteerd raakt over de aanpak van Wimpus. max (overleg) 9 nov 2014 21:19 (CET)