De Twigen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Poel in De Twigen
Hoger gedeelte van het gebied

De Twigen is een bijna 20 hectare groot natuurgebied gelegen ten noordwesten van Joure. Het ligt ingeklemd tussen de oude rijksweg en de in de tweede helft van de twintigste eeuw aangelegde snelweg A7 naar Sneek. De gemeente Skarsterlân kocht het aan in 1995. Sinds het jaar 2000 is Stichting Natuurgebied De Twigen beheerder.

Ligging[bewerken]

Voordat de A7 werd aangelegd sloten de ruigten van De Twigen naast de oude rijksweg (Tramwei) aan op de weilanden van boeren die aan een zijweg van de Tramwei in het gehucht Woudfennen woonden. Vanwege de aanleg van de A7 werd het gebied De Twigen eigendom van de Dienst Domeinen. Enkele boerderijen aan het eerste stuk van de zijweg bleven bestaan, maar de weg loopt nu dood tegen de A7.

Het noordwestelijke deel van De Twigen heeft een open verbinding met de Langweerderwielen, daardoor is het een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone tussen het Friese merengebied, de historische windsingel Omkromte, natuurterrein De Famberhorst en Park Heremastate.

Natuur[bewerken]

De Twigen is een gevarieerd natuurgebied met diverse biotopen waardoor verschillende soorten vogels, vleermuizen, kikkers, padden, vlinders en libellen zich er thuis voelen. De aanwezige bomen en (besdragende) struwelen zijn veelal inheems wat bijdraagt aan de natuurwaarde van het gebied. Er zijn in veel verschillende planten en mossen te vinden, waaronder soorten de op de rode lijst staan.

Beheer en toegang[bewerken]

De Twigen niet vrij toegankelijk. Dat komt de rust in het gebied ten goede en maakt dat de verschillende leefgemeenschappen zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Op verzoek worden aan groepen rondleidingen gegeven.

Op verschillende manieren wordt het gebied actief beheerd, door de aanleg van een arboretum, de aanleg van een wand voor oeverzwaluwen, het aanbrengen van nestkasten en het nemen van beschermende maatregelen tegen predatoren.

Planten[bewerken]

In het gebied komen de volgende bloemplanten voor: brede wespenorchis (Epipactis helleborine), gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata subsp. maculata), tongvaren (Asplenium scolopendrium), waterviolier (Hottonia palustris), moerasaardbei (Potentilla palustris), wederik (Lysimachia), leverkruid (Eupatorium).

Iepen[bewerken]

Tussen afslag Joure West en De Twigen is een braakliggend terrein aangewezen als iepenarboretum. De eerste iepen zijn op de Nationale Boomfeestdag van 2011 geplant. Het arboretum zal kunnen fungeren als ecologische verbindingszone met park Heremastate.

Paddenstoelen[bewerken]

Het aantal zwammen dat sinds 2000 in De Twigen is gedetermineerd bedraagt ruim 200. Bijna uitsluitend saprofieten. Vier soorten vertegenwoordigen de groep van mycorrhizasymbionten en elf behoren tot de parasieten.

Vogels[bewerken]

In het gebied zijn vanaf 2002 broedvogelinventarisaties gehouden. Er zijn ruim 20 broedvogelsoorten vastgesteld, waaronder de fitis, tjiftjaf, winterkoning, grasmus en ringmus. Naast een aantal nestkasten is een wand voor oeverzwaluwen aangelegd.

Oeverzwaluwenwand[bewerken]

Eind 1997 is in het gebied een oeverzwaluwenwand aangelegd door een werkgroep van de vogelwacht. Oeverzwaluwen nestelen graag in steile zandwanden in de buurt van water. De nieuwe wand in De Twigen was direct een succes, in 1998 waren er al 25 broedparen. In 2001 waren er 80 nesten. Oeverzwaluwen graven zelf de nestpijpen van ruim een meter diep in de wand. Vrijwilligers vullen in februari alle nesten met zand omdat vogels ieder voorjaar zelf een nest willen graven. In 2009, 2010 en 2011 zijn de broedende zwaluwen verstoord door een steenmarters. De kolonie werd in die jaren verlaten zonder dat er jongen konden worden grootgebracht. Na het plaatsen van schrikdraad bovenlangs de wand konden er in 2012 weer 36 broedgevallen worden waargenomen.

Broedparen in aanwezige nestkasten en in de oeverzwaluwenwand:

Soort 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oeverzwaluw 0 95 73 0 110 6 123 0 3 0 36
Koolmees 12 18 17 18 19 18 20 18 23 16 15
Pimpelmees 4 8 10 10 7 9 6 8 9 8 7
Kauw 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Torenvalk 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
Ringmus 1 3 3 2 6 6 4 3 3 3 2
Spreeuw 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
Winterkoning 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3

Overige broedparen: (bepaald volgens de Sovon methode) Lees verder.

Soort 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
Boomkruiper 2 1 1 2 1 2 2 1 2 -
Boomvalk 1 - - - - - - - - -
Bosrietzanger - - 2 1 - - - 1 1 -
Braamsluiper 1 - 2 1 1 1 1 1 - -
Buizerd 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -
Grote Canadese gans - - - - 1 1 1 1 3 -
Ekster - 1 1 1 - - - - 1 -
Fazant 1 1 - 1 - - 1 - - -
Fitis 12 12 17 15 10 13 11 19 18 -
Grasmus 5 - 4 4 3 5 3 7 4 -
Graspieper - - 1 - - - 1 - - -
Grauwe vliegenvanger 1 - - - - - - - - -
Groenling 1 1 - - - - - - - -
Grote bonte specht 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -
Heggenmus 2 2 4 - 1 3 1 1 - -
Holenduif - - - 3 2 1 2 2 - -
Houtduif 6 3 3 4 1 9 5 7 4 -
Kleine karekiet - -d - - - - - 1 1 -
Kleine plevier - - 1 - - - - - - -
Kneu - 1 - 1 - 2 1 2 1 -
Koekoek - - 1 - - - - - - -
Krakeend 1 1 - 3 - 1 2 1 3 -
Kuifeend 1 - 1 5 4 1 4 3 2 -
Matkop - - - - 1 - - - - -
Meerkoet 6 6 11 9 8 7 7 6 6 -
Merel 7 4 6 4 2 4 5 4 5 -
Nachtegaal - - - - - - - - 1 -
Nijlgans - - 1 - 2 2 2 1 2 -
Putter 2 - - - - 1 1 1 - -
Ransuil 1 - - - - - - - - -
Rietgors 1 - - - 1 1 2 3 3 -
Rietzanger - - - - - - - - 1 -
Roodborst 1 - - 3 1 1 2 1 - -
Scholekster 2 1 2 2 1 1 1 1 1 -
Spotvogel 1 1 2 2 1 - 1 1 2 -
Staartmees 1 1 1 1 1 - - - - -
Tjiftjaf 9 10 11 8 4 10 11 9 5 -
Tuinfluiter 7 9 4 6 6 9 1 8 5 -
Vink 5 1 3 3 4 2 3 5 4 -
Gaai 1 - 1 1 2 - - 1 1 -
Waterhoen 1 1 - 2 - 1 2 1 - -
Wilde eend 14 10 7 11  ? 8 10 9 5 -
Winterkoning 13 12 14 9 11 12 16 12 7 -
Witte kwikstaart 1 1 1 1 - - - - - -
Zanglijster - 1 3 1 1 - 2 3 2 -
Zwarte kraai 2 1 3 2 2 2 2 3 2 -
Zwartkop 4 3 5 6 6 6 6 4 8 -
Oeverzwaluw 4 - - 18 - - - - - -
.
Totaal aantal soorten 38 31 37 37 36 34 39 36 34 -
Totaal aantal broedparen*. 133 117 147 166 115 146 146 151 133 -

* Exclusief broedparen van de oeverzwaluwen in de kunstmatige wand