Naar inhoud springen

Súdwest-Fryslân

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Súdwest-Fryslân
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Situering
Provincie Vlag Friesland Friesland
COROP-gebied Zuidwest-Friesland
Coördinaten 53°0'0"NB, 5°32'38"OL
Algemeen
Oppervlakte 907,87 km²
- land 523,01 km²
- water 384,86 km²
Inwoners
(1 januari 2024)
90.435?
(173 inw./km²)
Bestuurscentrum Sneek
Belangrijke verkeersaders A7 N31 N354 N359
Station(s) Sneek, Sneek Noord, IJlst, Workum, Hindeloopen, Koudum-Molkwerum, Stavoren
Politiek
Burgemeester (lijst) Jannewietske de Vries (PvdA)
Economie
Gemiddeld inkomen (2019) € 24.000 per inwoner
Gem. WOZ-waarde (2019) € 199.000
WW-uitkeringen (2014) 48 per 1000 inw.
Overig
Postcode(s) 8529-8774, 9012-9014
Netnummer(s) 0514, 0515, 0517, 0566
CBS-code 1900
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Amsterdamse code 11421
Website sudwestfryslan.nl
Bevolkingspiramide van de gemeente Súdwest-Fryslân
Bevolkingspiramide (2023)
Foto's
Sneek, Woudsend, IJlst, Hindeloopen, Bolsward, Workum
Sneek, Woudsend, IJlst, Hindeloopen, Bolsward, Workum
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Súdwest-Fryslân
Topografische gemeentekaart van Súdwest-Fryslân, per september 2023

Súdwest-Fryslân ([’sütvɛstfrislɔ:n]?, Fries voor Zuidwest-Friesland[1]) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is (deels) gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente heeft 90.435 inwoners (bron: gemeentelijke administratie per 1 januari 2024) en een oppervlakte van 908 km², onderverdeeld in 578 km² land en 330 km² water. Hiermee is het qua oppervlak de grootste gemeente van Nederland.

Het gemeentehuis bevindt zich in Sneek. Daarnaast heeft de gemeente nog vijf van de Friese elf steden binnen haar grenzen. De gemeente omvat een deel van de kleinere Friese meren, ze grenst aan een paar van de grote meren, terwijl ook een deel van het IJsselmeer binnen het gebied ligt.

Ontstaansgeschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De totstandkoming van de nieuwe gemeente is het resultaat van meerdere gemeentelijke herindelingen, waarvan de eerste plaats vond op 1 januari 2011. Toen ontstond de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân uit de fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel (Wonseradeel) en Wymbritseradiel (Wymbritseradeel).

Tijdens speciale vergaderingen van de vijf betrokken gemeenteraden, eind 2009 stemde 95% van de raadsleden voor de herindeling. Volgens een onderzoek van de Leeuwarder Courant was ruim de helft (54%) van de burgers die om hun mening weren gevraagd vóór de herindeling.[2]

Op 1 januari 2014 werd een deel van de opgeheven gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim) toegevoegd. Daarbij ging het om de dorpen Deersum, Poppingawier, Rauwerd, Sijbrandaburen en Terzool.

Op 1 januari 2018 werd de gemeente opnieuw uitgebreid met een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel (Littenseradeel). Het ging om de dorpen Bozum, Britswerd, Edens, Hennaard, Hidaard, Itens, Kubaard, Lutkewierum, Oosterend, Oosterwierum, Rien, Roodhuis, Waaxens, Wieuwerd en Wommels.[3]

Door deze fusies werd de Súdwest-Fryslân de meest uitgestrekte gemeente van Nederland en passeerde het de gemeente Noordoostpolder, eerst vanwege het totale oppervlak, daarna ook door het toegenomen landoppervlak.[4][5]

Naam[bewerken | brontekst bewerken]

Als werknaam kozen de samenwerkende gemeenten voor Súdwest Fryslân ('Zuidwest Friesland'), omdat deze streek bekend staat als de Zuidwesthoek. De nieuwe gemeente was echter groter dan alleen de Zuidwesthoek en omvatte ook het noordelijke deel van de Greidhoek en een groot deel van het oude district Westergo.

De burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, maakte in december 2009 namens de negen West-Friese gemeenten bezwaar tegen de beoogde naam. Volgens hem schiep deze verwarring voor de buitenwacht, omdat de gemeente Zuidwest-Friesland voortaan ten oosten van West-Friesland (in Noord-Holland) zou komen te liggen.

Begin 2010 vroegen de vijf fusiegemeente hun inwoners mee te denken over de toekomstige naam. De herindelingverkiezing vond plaats op 24 november 2010. Gelijktijdig met de verkiezing werd een consultatieve ronde onder de stemgerechtigde inwoners gehouden, waarmee zij de nieuwe raad een advies over de gemeentenaam konden meegeven. Men had 3 opties: Súdwest Fryslân, Sneek Súdwest Fryslân of geen van beide namen. Uiteindelijk koos 57,3 % van de bevolking in een consultatieve ronde voor de al bestaande werknaam Súdwest Fryslân.

Vier gemeenteraden kozen naar aanleiding hiervan voor de naam 'Súdwest Fryslân'. De gemeente Sneek kwam met een afwijkend voorstel en pleitte voor de samengestelde naam 'Sneek Súdwest Fryslân', die beter recht zou doen aan haar rol als trekpleister. Een actiegroep zette zich tevergeefs in voor een alternatief, namelijk 'Súdwestergo', waarin de naam van het oude Westergo moest doorklinken. Men vond de gekozen vorm 'Súdwest Fryslân' kunstmatig en bovendien onpraktisch vanwege de leestekens.[6]

Toen de nieuwe gemeente op 1 januari 2011 tot stand kwam, hanteerde men eerst de werknaam Súdwest Fryslân. Op 31 maart 2011 besloot de nieuwe raad deze naam te handhaven. Twee maanden later, op 26 mei 2011, volgde toch nog een raadsbesluit met kleine aanpassing. Om beter aan te sluiten bij de gangbare spellingsregels werd een extra koppelteken aangebracht, waardoor de officiële naam Súdwest-Fryslân werd.[7] Het leek er aanvankelijk op dat deze kleine verandering zou betekenen dat het gehele hernoemingstraject opnieuw uitgevoerd moest worden, met ook een nieuwe nieuwe gemeentecode (1921), maar na overleg met het Agentschap BPR en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat besliste eerstgenoemde dat de gemeentecode hierdoor onveranderd bleef. Bijgevolg werd de gemeentenaam die gold van 1 januari 2011 tot 1 juli 2012 overschreven door de nieuwe naam en deze werd met terugwerkende kracht veranderd in bestanden en persoonslijsten van inwoners.

Rol in de geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het gebied tussen Stavoren en Sneek dat thans tot de gemeente behoort speelde een belangrijke rol in de Friese geschiedenis. Vanaf de 9e eeuw werd in opdracht van de Frederik van Utrecht begonnen met de kerstening van de Friezen, die in de periode daarvoor nog niet goed van de grond was gekomen. Om deze reden werdbij Stavoren het Sint-Odulphusklooster gesticht. Dit klooster zou later een rol spelen in de Slag bij Warns van 1345 waarbij de Friezen aan de Hollanders een beslissende slag wisten toe te brengen. In de 11e eeuw kreeg Stavoren als eerste Nederlandse stad stadsrechten. De kustlijn tussen Harlingen en Stavoren was begin 16e eeuw het gebied waarvandaan Pier Gerlofs Donia beter bekend als Grutte Pier de Zuiderzee onveilig maakte.

Cultuur[bewerken | brontekst bewerken]

Gysbert Japicx (1603 - 1666) die gezien wordt als de grondlegger van het moderne Fries als geschreven taal woonde in de stad Bolsward. In 1765 werden in Wieuwerd in de Nicolaaskerk gemummificeerde lichamen gevonden die thans bekend staan als de mummie van Wieuwerd. Verschillende volksverhalen spelen zich in het gebied af, zoals Het Vrouwtje van Stavoren en De klokken van Sint Odolf.

Ongeveer veertig procent van de route van de Elfstedentocht loopt door de gemeente. Bekende ambachten die in de gemeente beoefend worden zijn Makkumer aarderwerk en Hindelooper schilderkunst. Elke jaar wordt in augustus in Sneek de Sneekweek gehouden met zeilwedstrijden op het Sneekermeer. In Workum is het Jopie Huisman Museum gevestigd.

Plaatsen[bewerken | brontekst bewerken]

De gemeente Súdwest-Fryslân is qua totale oppervlakte en qua landoppervlakte, na de opheffing van de gemeente Littenseradiel en aansluiting van een deel daarvan, grootste gemeente van Nederland. Ze telt 89 officiële plaatsen (kernen), waaronder zes van de Friese elf steden (Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren en Workum) en 83 dorpen waaronder de watersportplaatsen Heeg en Woudsend. Voor de steden zijn de Nederlandse namen de officiële, net als voor de meeste dorpen. Uitzonderingen gelden voor IJsbrechtum (Ysbrechtum) en It Heidenskip en de vijftien dorpen die tot 1 januari 2018 tot het grondgebied van Littenseradiel behoorden.

Steden en dorpen[bewerken | brontekst bewerken]

In de gemeente bevinden zich de volgende officiële woonplaatsen (steden, dorpen en gehuchten):

(inwonersaantal per 2021)

Nederlandse naam Friese naam Aantal inwoners
Abbega Abbegea 245
Allingawier Allingawier 75
Arum Arum 1.055
Blauwhuis Blauhús 605
Bolsward Boalsert 10.085
Bozum Boazum 425
Breezanddijk Breesândyk 5
Britswerd Britswert 105
Burgwerd Burchwert 310
Cornwerd Koarnwert 80
Dedgum Dedzjum 85
Deersum Dearsum 115
Edens Iens 50
Exmorra Eksmoarre 485
Ferwoude Ferwâlde 225
Folsgare Folsgeare 335
Gaast Gaast 200
Gaastmeer De Gaastmar 280
Gauw Gau 340
Goënga Goaiïngea 255
Greonterp Greonterp 85
Hartwerd Hartwert 110
Heeg Heech 2.225
Hemelum Himmelum 605
Hennaard Hinnaard 50
Hichtum Hichtum 80
Hidaard Hidaard 125
Hieslum Hieslum 85
Hindeloopen Hylpen 850
Hommerts De Hommerts 655
Nederlandse naam Friese naam Aantal inwoners
Idsegahuizum Skuzum
Idzega Idzegea 30
IJlst Drylts 3.015
IJsbrechtum Ysbrechtum 690
Indijk Yndyk 115
Heidenschap[8] It Heidenskip 330
Itens Itens 235
Jutrijp Jutryp 275
Kimswerd Kimswert 550
Kornwerderzand Koarnwertersân 50
Koudum Koudum 2.660
Koufurderrige Koufurderrige 80
Kubaard Kûbaard 230
Loënga Loaiïngea 195
Lollum Lollum 325
Longerhouw Longerhou 55
Lutkewierum Lytsewierrum 65
Makkum Makkum 3.605
Molkwerum Molkwar 360
Nijhuizum Nijhuzum 55
Nijland Nijlân 1.005
Offingawier Offenwier 245
Oosterend Easterein 935
Oosterwierum Easterwierrum 320
Oosthem Easthim 455
Oppenhuizen Toppenhuzen 1.075
Oudega Aldegea 735
Parrega Parregea 485
Piaam Piaam 50
Pingjum Penjum 585
Nederlandse naam Friese naam Aantal inwoners
Poppingawier Poppenwier 175
Rauwerd Raerd 660
Rien Rien 100
Roodhuis Reahûs 185
Sandfirden Sânfurd 30
Scharnegoutum Skearnegoutum 1.630
Schettens Skettens 265
Schraard Skraard 150
Sijbrandaburen Sibrandabuorren 355
Smallebrugge Smelbrêge 25
Sneek Snits 33.590
Stavoren Starum 965
Terzool Tersoal 340
Tirns Turns 185
Tjalhuizum Tsjalhuzum 20
Tjerkwerd Tsjerkwert 450
Uitwellingerga Twellingea 425
Waaxens Waaksens 90
Warns Warns 765
Westhem Westhim 70
Wieuwerd Wiuwert 290
Witmarsum Wytmarsum 1.775
Wolsum Wolsum 140
Wommels Wommels 2.370
Wons Wûns 285
Workum Warkum 4.475
Woudsend Wâldsein 1.435
Ypecolsga Ypekolsgea 50
Zurich Surch 145

Naast deze officiële woonplaatsen zijn er nog een aantal dorpen die (nog) geen officiële woonplaats zijn of buurtschappen die ook wel dorp worden genoemd: Laaxum, Nijezijl, Osingahuizen en Scharl.

Buurtschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Naast de officiële plaatsen en enkele andere bevinden bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

Politiek & gemeentebestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Zetelverdeling 2022
           
De 37 zetels zijn als volgt verdeeld:
Gemeenteraadszetels
Partij 2010 2014 2017 2022
PvdA 7 6 6 8
CDA 10 10 10 7
FNP 6 5 5 6
VVD 5 3 4 3
D66 1 3 2 3
GroenLinks 2 1 3 2
Gemeente Belangen Totaal Lokaal 3[9] 4[10] 2 2
Nieuw Sociaal - - - 2
Volkspartij in Nederlands Belang - - - 2
ChristenUnie 2 2 2 1
Forum voor Democratie - - - 1
SP - 3 - -
Verenigd Links - Feriene Lofts 1 - - -
Fractie De Wind - - 1 -
Fractie Semplonius - - 1 -
Fractie PoieszZijlstra - - 1 -
Totaal 37 37 37 37
Opkomst 48,77% 45,08%

Sinds 27 september 2018 is Jannewietske de Vries (PvdA) burgemeester van Súdwest-Fryslan. Na de verkiezingen van 2018 werd een coalitie tussen CDA, VVD, GroenLinks en D66 gevormd. Het college van burgemeester en wethouders bestond vanaf 24 september 2020 tot aan de verkiezingen in 2022 uit burgemeester De Vries en de wethouders Bauke Dam (CDA), Gea Wielinga (CDA), Mark de Man (VVD), Erik Faber (GroenLinks) en Mirjam Bakker (D66).[11] Het college van B&W wijzigde in 2020 door het vertrek van wethouder Maarten Offinga. Hij werd burgemeester in Hardenberg.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een coalitie tussen PvdA, CDA en FNP gevormd. Wethouders zijn Marianne Poelman (PvdA), Michel Rietman (PvdA), Bauke Dam (CDA), Petra van den Akker (CDA) en Henk de Boer (FNP).[12]

Wateren[bewerken | brontekst bewerken]

In de provincie Friesland zijn in veel gemeenten, waaronder de gemeente Súdwest-Fryslân, de Friese namen van de oppervlaktewateren de officiële namen.[13] Grote uitzonderingen zijn het IJsselmeer en de stadsgrachten. De Nederlandse waternamen zijn afkomstig van de Topografische Dienst van Kadaster Geo-Informatie.[14]

Meren en poelen[bewerken | brontekst bewerken]

De Morra met op de achtergrond de Galamadammen

In de gemeente bevinden zich de volgende meren en poelen:

Nederlandse naam Officiële naam
Aent Lieuwespoel Aant Liuwespoel
Anewiel Anjewiel
Bombrekken Bombrekken
De Liens De Liens
Diepe Sloot Djippe Sleat
De Drie Pollen Trije Pôlen
Fluessen De Fluezen
Gauwsterhoppen Gauster Hoppen
De Geeuw De Geau
Goëngarijpsterpoelen Goaiïngarypster Puollen
Goëngerkolk Goaiïngeaster Kolk
Gossepalen Gossepeallen
De Gravinnepoel Grevinnepoel
De Grons De Grûns
Groote Gaastmeer Grutte Gaastmar
Groote Potten Grutte Potten
Heegermeer Hegemer Mar
Hengstepoel Hingstepoel
Hissemeer Hissemar
De Holken De Holken
Het Hop De Hop
Hofmeer Hofmar
Idzegaasterpoel Idzegeaster Poel
IJsselmeer IJsselmeer (Fries: Iselmar)
Kerkehop Tsjerkehop
Kleine Polle Kleine Polle
Kleine Potten Lytse Potten
Koevordermeer De Kûfurd
De Kolk De Kolk
Kruisbrekken Krúsbrekken
Kruiswater Krúswetter
Kuilart Kuilart
Langstaartenpoel Langsturtepoel
Nederlandse naam Officiële naam
Leienpoel Leienpoel
Louwepoel Louwepoel
Morra De Morra (Fries: De Moarre)
Morrawieltje Moarswieltsje
Noorder Ee Noarderie
Oorden De Oarden
Oosthemmermeer Easthimmer Mar
Oudegaasterbrekken Aldegeaster Brekken
Oudhof Aldhôf
Oud-Karre Aldkarre
Palsepoel Palse Poel
Piekemeer Pikemar
Het Piel It Piel
Prinsepoel Prinsepoel
Rietmeer Reidmar
Ringwiel Ringwiel
Rintjepoel Rintsjepoel
Schuttelpoel Skûtelpoel
Sipkemeer Sipkemar
Slotermeer Sleattemer Mar
Sneekermeer Snitser Mar
Ursulapoel Ursulapoel
Vlakke Brekken Flakke Brekken
Het Vliet It Fliet
Vogelhoek Fûgelhoeke
Wegsloot Weisleat
Witte Brekken Wite Brekken
Zandige Grons Sânige Grûns
't Zand It Sân
Zandmeer Sânmar
Zevenepoel Sânepoel
Zwarte Brekken Swarte Brekken
Zwarte Woude Swarte Wâlde

Kanalen en sloten[bewerken | brontekst bewerken]

Diverse kanalen, sloten en watergangen in de gemeente zijn:

Grachten[bewerken | brontekst bewerken]

In de gemeente bevinden zich in drie van de Friese elf steden historische stadsgrachten. Van de stadsgrachten zijn de Nederlandse namen de officiële.

Monumenten[bewerken | brontekst bewerken]

In de gemeente zijn er een aantal rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, en oorlogsmonumenten, zie:

Aangrenzende gemeenten[bewerken | brontekst bewerken]

   Aangrenzende gemeenten   
 Vlag Harlingen Harlingen       Vlag Waadhoeke Waadhoeke       Vlag Leeuwarden Leeuwarden 
           
 Vlag Hollands Kroon Hollands Kroon (NH)
(via Afsluitdijk) 
  
           
 Vlag Medemblik Medemblik (NH)
(over IJsselmeer) 
            Vlag De Friese Meren De Friese Meren 

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Zie de categorie Súdwest-Fryslân van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.