Nederlandse Rode Lijst (vogels)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Op de Nederlandse rode lijst staan alleen soorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen overwinterende vogels.

De rode lijsten worden eens in de 10 jaar bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de nieuwe rode lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld.

Op de rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de rode lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de rode lijst afgevoerd kunnen worden.

De lijst voor vogels is sterk gewijzigd. Met elf vogelsoorten, waaronder ijsvogel, ooievaar en oeverzwaluw, gaat het beter. Deze soorten zijn niet meer bedreigd, en dus van de lijst verdwenen. Daartegenover staan vierentwintig soorten die nieuw zijn op de lijst. Daaronder zijn huismus (gevoelig), Wielewaal (kwetsbaar) en boomvalk (kwetsbaar). Dat soorten nieuw op de lijst komen is niet altijd slecht nieuws, want er zijn ook negen soorten bij die nog zeer zeldzaam zijn, omdat ze zich pas recent in Nederland hebben gevestigd. Voorbeelden hiervan zijn de brilduiker, grote en kleine zilverreiger en slechtvalk. Sommige soorten gaan echter zeer snel achteruit, zoals de patrijs met 95%, de veldleeuwerik met 90% en de watersnip met 85%.

Categorieën[bewerken]

Er worden acht categorieën onderscheiden:

  • uitgestorven op wereldschaal
  • in het wild uitgestorven op wereldschaal
  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

De soorten op de Rode Lijst van 2004[bewerken]

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status
Blauwe kiekendief Circus cyaneus ssp. cyaneus gevoelig
Boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica gevoelig
Bontbekplevier Charadrius hiaticula ssp. hiaticula kwetsbaar
Boomvalk Falco subbuteo ssp. subbuteo kwetsbaar
Brilduiker Bucephala clangula ssp. clangula gevoelig
Draaihals Jynx torquilla ssp. torquilla ernstig bedreigd
Duinpieper Anthus campestris ssp. campestris ernstig bedreigd
Dwergmeeuw Larus minutus ernstig bedreigd
Dwergstern Sterna albifrons ssp. albifrons kwetsbaar
Engelse gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flavissima bedreigd
Gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flava gevoelig
Goudplevier Pluvialis apricaria verdwenen
Graspieper Anthus pratensis ssp. pratensis gevoelig
Grauwe gors Miliaria calandra ssp. calandra ernstig bedreigd
Grauwe kiekendief Circus pygargus ernstig bedreigd
Grauwe klauwier Lanius collurio ssp. collurio bedreigd
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata ssp. striata gevoelig
Griel Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus verdwenen
Groene specht Picus viridis ssp. viridis kwetsbaar
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus bedreigd
Grote mantelmeeuw Larus marinus gevoelig
Grote stern Sterna sandvicensis ssp. sandvicensis bedreigd
Grote zilverreiger Casmerodius albus ssp. albus gevoelig
Grutto Limosa limosa ssp. limosa gevoelig
Hop Upupa epops ssp. epops verdwenen
Huismus Passer domesticus ssp. domesticus gevoelig
Huiszwaluw Delichon urbica ssp. urbica gevoelig
Kemphaan Philomachus pugnax ernstig bedreigd
Kerkuil Tyto alba ssp. guttata kwetsbaar
Klapekster Lanius excubitor ssp. excubitor ernstig bedreigd
Kleine zilverreiger Egretta garzetta ssp. garzetta gevoelig
Kleinst waterhoen Porzana pusilla ssp. intermedia verdwenen
Kneu Carduelis cannabina ssp. cannabina gevoelig
Koekoek Cuculus canorus ssp. canorus kwetsbaar
Korhoen Tetrao tetrix ssp. tetrix ernstig bedreigd
Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris ssp. macrodactyla gevoelig
Kramsvogel Turdus pilaris gevoelig
Kuifleeuwerik Galerida cristata ssp. cristata ernstig bedreigd
Kwak Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax niet meer wild
Kwartelkoning Crex crex kwetsbaar
Lachstern Sterna nilotica ssp. nilotica verdwenen
Matkop Parus montanus ssp. rhenanus gevoelig
Middelste zaagbek Mergus serrator gevoelig
Nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos kwetsbaar
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus ssp. europaeus kwetsbaar
Oeverloper Tringa hypoleucos gevoelig
Ortolaan Emberiza hortulana ernstig bedreigd
Paapje Saxicola rubetra bedreigd
Patrijs Perdix perdix ssp. perdix kwetsbaar
pijlstaart Anas acuta ssp. acuta bedreigd
Porseleinhoen Porzana porzana kwetsbaar
Purperreiger Ardea purpurea ssp. purpurea bedreigd
Raaf Corvus corax ssp. corax gevoelig
Ransuil Asio otus ssp. otus kwetsbaar
Ringmus Passer montanus ssp. montanus gevoelig
Roerdomp Botaurus stellaris ssp. stellaris bedreigd
Roodhalsfuut Podiceps grisegena ssp. grisegena gevoelig
Roodkopklauwier Lanius senator ssp. senator verdwenen
Slechtvalk Falco peregrinus ssp. peregrinus gevoelig
Slobeend Anas clypeata kwetsbaar
Snor Locustella luscinioides ssp. luscinioides kwetsbaar
Spotvogel Hippolais icterina gevoelig
Steenuil Athene noctua ssp. vidalii kwetsbaar
Steltkluut Himantopus himantopus gevoelig
Strandplevier Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus bedreigd
Tapuit Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe bedreigd
Tureluur Tringa totanus ssp. totanus gevoelig
Veldleeuwerik Alauda arvensis ssp. arvensis gevoelig
Velduil Asio flammeus ssp. flammeus ernstig bedreigd
Visdief Sterna hirundo ssp. hirundo kwetsbaar
Watersnip Gallinago gallinago ssp. gallinago bedreigd
Wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus kwetsbaar
Wintertaling Anas crecca ssp. crecca kwetsbaar
Woudaap Ixobrychus minutus ssp. minutus ernstig bedreigd
Zomertaling Anas querquedula kwetsbaar
Zomertortel Streptopelia turtur ssp. turtur kwetsbaar
Zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina ssp. schinzii verdwenen
Zwarte stern Chlidonias niger ssp. niger bedreigd

Zie ook[bewerken]