Naar inhoud springen

Nederlandse Rode Lijst (vogels)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Nederlandse Rode lijst (vogels))

Op de Nederlandse rode lijst staan alleen soorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen overwinterende vogels.

De rode lijsten worden eens in de 10 jaar bijgewerkt. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke vogelsoorten gevaar lopen om op Nederlands grondgebied uit te sterven of op een andere manier in de gevarenzone verkeren. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst.

Op de rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de rode lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de rode lijst afgevoerd kunnen worden.

Op de lijst van 2016 staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. In de afgelopen 12 jaar verdwenen de klapekster, duinpieper en ortolaan als broedvogel. De wulp en de torenvalk namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Veranderingen op de rode lijst zeggen iets over de effectiviteit van het nationale natuurbeleid. Vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de kwartelkoning, ringmus en kneu, hebben bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de duinpieper en verkeert het ooit zo algemene korhoen in de hoogste alarmfase.

Nieuwe broedvogels als de kraanvogel en zeearend zijn nog zeldzaam en daardoor gevoelig genoeg om ook op de lijst te komen. Deze soorten laten zien dat in grote natuurgebieden ruimte is voor vogels die daar in de afgelopen eeuwen niet voorkwamen.

Er worden acht categorieën onderscheiden:

  • uitgestorven op wereldschaal
  • in het wild uitgestorven op wereldschaal
  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

De soorten op de Rode Lijst van 2016

[bewerken | brontekst bewerken]
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status
Blauwe kiekendief Circus cyaneus cyaneus gevoelig
Boerenzwaluw Hirundo rustica rustica gevoelig
Bontbekplevier Charadrius hiaticula hiaticula kwetsbaar
Boomvalk Falco subbuteo subbuteo kwetsbaar
Brilduiker Bucephala clangula clangula gevoelig
Buidelmees Remiz pendulinus pendulinus gevoelig
Draaihals Jynx torquilla torquilla ernstig bedreigd
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla tridactyla gevoelig
Duinpieper Anthus campestris campestris verdwenen
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus ernstig bedreigd
Dwergstern Sternula albifrons albifrons kwetsbaar
Engelse gele kwikstaart Motacilla flava flavissima gevoelig
Europese kanarie Serinus serinus bedreigd
Gele kwikstaart Motacilla flava flava gevoelig
Goudplevier Pluvialis apricaria verdwenen
Graspieper Anthus pratensis pratensis gevoelig
Graszanger Cisticola juncidis cisticola gevoelig
Grauwe gors Miliaria calandra calandra ernstig bedreigd
Grauwe kiekendief Circus pygargus ernstig bedreigd
Grauwe klauwier Lanius collurio collurio bedreigd
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata striata gevoelig
Griel Burhinus oedicnemus oedicnemus verdwenen
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus arundinaceus bedreigd
Grote lijster Turdus viscivorus viscivorus kwetsbaar
Grote mantelmeeuw Larus marinus gevoelig
Grote stern Thalasseus sandvicensis sandvicensis kwetsbaar
Grutto Limosa limosa limosa gevoelig
Hop Upupa epops epops verdwenen
Huismus Passer domesticus domesticus gevoelig
Huiszwaluw Delichon urbica urbica gevoelig
Keep Fringilla montifringilla gevoelig
Kemphaan Philomachus pugnax ernstig bedreigd
Kerkuil Tyto alba guttata kwetsbaar
Klapekster Lanius excubitor excubitor verdwenen
Kleine zilverreiger Egretta garzetta garzetta gevoelig
Kleinst waterhoen Porzana pusilla intermedia gevoelig
Kneu Carduelis cannabina cannabina gevoelig
Koekoek Cuculus canorus canorus kwetsbaar
Korhoen Tetrao tetrix tetrix ernstig bedreigd
Kramsvogel Turdus pilaris gevoelig
Kuifleeuwerik Galerida cristata cristata ernstig bedreigd
Kwak Nycticorax nycticorax nycticorax ernstig bedreigd
Kwartelkoning Crex crex bedreigd
Lachstern Gelochelidon nilotica nilotica verdwenen
Matkop Parus montanus rhenanus gevoelig
Middelste zaagbek Mergus serrator gevoelig
Nachtegaal Luscinia megarhynchos megarhynchos kwetsbaar
Noordse stern Sterna paradisaea bedreigd
Oehoe Bubo bubo bubo gevoelig
Oeverloper Actitis hypoleucos gevoelig
Ortolaan Emberiza hortulana verdwenen
Paapje Saxicola rubetra bedreigd
Patrijs Perdix perdix perdix kwetsbaar
Pijlstaart Anas acuta acuta bedreigd
Porseleinhoen Porzana porzana kwetsbaar
Raaf Corvus corax corax gevoelig
Ransuil Asio otus otus kwetsbaar
Ringmus Passer montanus montanus gevoelig
Roerdomp Botaurus stellaris stellaris kwetsbaar
Roodhalsfuut Podiceps grisegena grisegena gevoelig
Roodkopklauwier Lanius senator senator verdwenen
Roodmus Carpodacus erythrinus erythrinus gevoelig
Slobeend Spatula clypeata kwetsbaar
Smient Mareca penelope gevoelig
Snor Locustella luscinioides luscinioides kwetsbaar
Spotvogel Hippolais icterina gevoelig
Steenuil Athene noctua vidalii kwetsbaar
Steltkluut Himantopus himantopus gevoelig
Strandplevier Charadrius alexandrinus alexandrinus bedreigd
Tapuit Oenanthe oenanthe oenanthe bedreigd
Torenvalk Falco tinnunculus tinnunculus kwetsbaar
Tureluur Tringa totanus totanus gevoelig
Veldleeuwerik Alauda arvensis arvensis gevoelig
Velduil Asio flammeus flammeus ernstig bedreigd
Visdief Sterna hirundo hirundo gevoelig
Watersnip Gallinago gallinago gallinago bedreigd
Wielewaal Oriolus oriolus oriolus kwetsbaar
Wilde zwaan Cygnus cygnus gevoelig
Wintertaling Anas crecca crecca kwetsbaar
Woudaap Ixobrychus minutus minutus ernstig bedreigd
Wulp Numenius arquata arquata kwetsbaar
Zeearend Haliaeetus albicilla gevoelig
Zomertaling Anas querquedula bedreigd
Zomertortel Streptopelia turtur turtur kwetsbaar
Zuidelijke bonte strandloper Calidris alpina schinzii verdwenen
Zwarte mees Parus ater ater gevoelig
Zwarte stern Chlidonias niger niger bedreigd