Overleg:Stemming van Pythagoras

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Mesos[bewerken]

Wat heeft "mesos" te maken met de kamertoon a'? Madyno 17 mei 2010 01:07 (CEST)

Snaarlengte[bewerken]

De snaarlengte in de tabel bij C klopt niet volgens mij. Ik heb het veranderd. Madyno (overleg) 24 feb 2013 15:43 (CET)

Constructie[bewerken]

Ik meen dat de constructie eenvoudig berust op kwinten:

Bes F C G D A E B
kwinten 4/9 2/3 1 3/2 9/4 27/8 81/16 243/32
na reductie 16/9 4/3 1 3/2 9/8 27/16 81/64 243/128

Daar komt het in de sectie "Constructie" ook op neer, maar op ingewikkelder manier. Madyno (overleg) 13 jan 2015 11:49 (CET)

Snaarinstrument[bewerken]

Is het mogelijk om in het artikel iets toe te voegen over hoe de Pythagoreeërs de relatie legden tussen het gebruik van breuken en het fysieke snaarinstrument? (voor zover dat bekend is) Bv. het artikel geeft vermenigvuldigingsfactoren 3/2 resp. 2/3 voor een kwint omlaag resp. een kwint omhoog. Met welke snaarinstrumenten werd dat in dat tijdsvak uitgedacht en gecontroleerd? Het zou interessant kunnen zijn daar iets over te lezen. Bob.v.R (overleg) 13 jan 2015 16:01 (CET)

Naar ik meen te hebben onthouden van mijn studie gebruikte Pythagoras een monochord (1 snaar) voor zijn metingen. Als hij die op 1/2 afdempte ontstond een oktaaf, op 2/3 de kwint etc. Daarop berekende hij ook de secunde door kwint-op-kwint etc. Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 13 jan 2015 16:10 (CET)

Tabel-correcties in sectie 'Verschil met de reine stemming'[bewerken]

De cents-tabel in de sectie 'Verschil met de reine stemming' was op enkele plaatsen in de kolom 'rein' niet regelmatig (zie hier). Ik heb de waarden achter Cis, Ges en Bes zodanig aangepast, dat nu geldt:
- voor de opsplitsing van de drie 9/8-secundes:  C-Cis en Des-D,  F-Fis en Ges-G,  A-Ais en As-B  = 135/128 ≈ 92 cent;
- voor de opsplitsing van de twee 10/9-secundes:  D-Dis en Es-E,  G-Gis en Ges-A  = 25/24 ≈ 71 cent.
Dit zijn de intervallen die volgen uit: Theo Willemze, Algemene muziekleer (18e druk, 2008, paragraaf 424-430). Overigens ontbreekt in de lemma-tekst een verwijzing naar argumenten die zouden pleiten voor juist deze regelmaat. Wie kan hier bronnen noemen?
Verder is in dezelfde tabel in de kolom 'Pythagoras' de op een na onderste waarde nu correct afgerond:  312/218 = 1223,4600...cent, afgerond 1223 ipv. 1224. -- Hesselp (overleg) 11 mrt 2018 20:56 (CET)

Stemming van Pythagoras: naast 7-delig en 21-delig ook 12-delig?[bewerken]

De hierboven (11 mrt 2018) beschreven regelmaat is nog wat eenvoudiger als volgt te beschrijven:
Alle twaalf intervallen   C-Des en Cis-D,   D-Es en Dis-E,   E-F,   F-Ges en Fis-G,   G-As en Ais-A,   A-Bes en Ais-B,   B-C
zijn in de (gecorrigeerde) kolom onder 'rein' gelijk aan  16/15 = 111,73... ≈ 112 cent.
In de kolom onder 'Pythagoras' zijn ze allemaal gelijk aan  256/243 = 28/35  = 90,225... ≈ 90 cent.
De centswaarden achter het viertal  Fes, Eis, Ces en Bis  vallen buiten deze regelmaat.

Wat in de muziekleer de rol is van de hier 'Stemming van Pythagoras' genoemde 21-deling van het octaaf, wordt niet duidelijk gemaakt. Wie kan hier bronnen aangeven?

Verder is opmerkelijk dat in het (vrij lange, en - mag ik het zeggen - niet erg gestructureerde) artikel ontbreekt welke 12-verdeling van het octaaf, de basis van haast alle vaste-toonhoogte-instrumenten, 'Stemming van Pythagoras' zou kunnen heten.   Een goed verdedigbare kandidaat lijkt me de verdeling met cent-stappen (114 = 37/211, 90 = 28/35,  samen 9/8):
114 - 90 - 114 - 90 - 90 - 114 - 90 - 114 - 90 - 114 - 90 - 90
of met stappen
90 - 114 - 90 - 114 - 90 - 90 - 114 - 90 - 114 - 90 - 114 - 90 .
Deze beide octaafverdelingen bevatten:
- elf reine kwinten, één valse kwint (-24),
- elf reine kwarten, één valse kwart (+24),
- vier bijna reine tertsen (-2), acht valse tertsen (+22),
- tien grote secundes van 204 cent, twee grote secundes van 180 cent. /ref>
De diatonische, 7-delige, pythagoreïse ladder (wél in het artikel voorkomend, met stappen 204 - 204 - 90 - 204 - 204 - 204 - 90) is in beide 12-delige bevat. -- Hesselp (overleg) 13 mrt 2018 17:08 (CET)

Voorstel herziening lemma-tekst[bewerken]

Argumenten
1. Als al hierboven genoemd (13 maart), het huidige artikel is qua indeling erg ongestructureerd.
2. De informatie-waarde voor een lezer is van de meeste subsecties erg twijfelachtig. De zin van nogal wat gedetailleerd uitgewerkte berekeningen wordt niet duidelijk gemaakt.
3. Het taalgebruik (de verteltrant) is veelal verre van encyclopedie-achtig.
4. Op een aantal plaatsen wordt uit het notenschrift afkomstige terminologie gebruikt bij uitleg over muziektheoretische ladders; dit werkt verwarring in de hand. (De twee notenbalk-afbeeldingen voegen geen informatie toe - aan die noten kun je niet zien of je een re, la of ti moet zingen à la Zarlino of à la Pythagoras).
5. In de sectie "Verschil met de reine stemming" worden gedetailleerd twee 21-tonige octaafverdelingen vergeleken. Maar die verdelingen spelen in de muzikale stemmingen geen enkele rol. (Ja, het notenschrift kent - beperkt tot maximaal één kruis of mol - per octaaf 21 verschillende varianten om de toonhoogte aan te geven, maar de precieze hoogte van de te produceren tonen hangt van meerdere factoren af.)
6. De sectie "Pythagorisch interval" geeft in de tabel een (voorzover ik zien kan) willekeurig tiental intervallen uit de (tweezijdig oneindige) pythagoreïsche reeks. En de gegeven naamsvarianten lijken me hier nauwelijks tot niet ter zake.
7. De eenregelige intro blijft heel vaag. Waarmee dient het "zo veel mogelijk" vergeleken te worden? In welke betekenis is "reine kwarten en kwinten" bedoeld? Hoe moet het aantal 'reine kwarten en kwinten' van een muzikale stemming geteld worden? Waarom "een" (en niet "de") muzikale stemming?  Een wat informatievere intro lijkt gewenst.
8. Op nog een flink aantal detailpunten lijkt me de bedoeling voor de lezer niet duidelijk.

Wie wil bij bovenstaande herzienings-argumenten (bij welke?) nog nadere toelichting?


Concept
In onderstaand concept meen ik de kernpunten van wat in het lemma thuishoort beschreven te hebben. Welke overige punten zouden hierin verder nog wenselijk zijn?

(Intro)
In de muziekleer spreekt men van de stemming van Pythagoras wanneer de tonen in een muziekfragment geacht worden te behoren tot: een (7-tonige) diatonische toonladder, dan wel een (12-tonige) chromatische toonladder, waarin alle intervallen pythagoreïsch zijn (intervallen tussen tonen met een frequentie-verhouding zonder andere factoren dan 2 en 3).
Deze stemming van Pythagoras of pythagoreïsche stemming kan gezien als een speciaal geval van reine stemming. (In meer beperkte zin wordt reine stemming ook wel uitsluitend gebruikt voor muziek
<ref Alleen muziek die niet gebonden is aan de vaste toonhoogten van bijvoorbeeld een klavier-instrument. /ref>
die gebaseerd is op de Zarlino-toonladder).


(kopje) Pythagoreïsche tonenreeks
De bij een bepaalde begin-toonhoogte behorende pythagoreïsche reeks (de kwintenreeks) wordt gevormd door alle tonen die een geheel aantal 3/2-intervallen van die begintoon verwijderd zijn. Een stapeling van twaalf van zulke kwinten levert een interval dat maar weinig groter is dan een stapeling van zeven octaven. Het verschil is (3/2)12 / 27 ≈ 23,46 Cent, het pythagoreïsch komma ofwel haast een kwart van een halve toon (100 Cent). Verschuiving van de tonen in de reeks over gehele octaven naar het octaaf op de begintoon, resulteert in de toonvoorraad waaruit ondergenoemde toonladders zijn samengesteld.


(kopje) De diatonische pythagoreïsche toonladder

Toonafstand do (C) re (D) mi (E) fa (F) so (G) la (A) ti (B) do (C)
tot grondtoon 1 9/8 81/64 4/3 3/2 27/16 243/128 2
in Cent 0 204 408 498 702 906 1110 1200
onderling   9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243  
in Cent 204 204 90 204 204 204 90

De onderstreepte derde, zesde en zevende stap zijn in vergelijking met de Zarlino-ladder een factor 81/80 hoger (≈ 21,5 Cent, het didymisch of syntonisch komma genoemd).
Zowel de pythagoreïsche ladder als de Zarlino-ladder zijn theoretische modellen voor wat een strijker of a capella-zanger op het gehoor (en het gevoel) in werkelijkheid produceert. Metingen lijken erop te wijzen dat in sommige gevallen de toonhoogte volgens Zarlino benaderd wordt en in andere de toonhoogte volgens Pythagoras; en dat dit mede afhangt van de soort muzikale figuur. <ref Theo Willemze, Algemene muziekleer, 18e druk 2008, paragraaf 449. /ref>


(kopje) Chromatische pythagoreïsche toonladders
Een redelijk gelijkmatige 12-tonige octaafverdeling met uitsluitend pythagoreïsche intervallen (verhoudingsgetallen met alleen factoren 2 en 3) is te verkrijgen door uitbreiding van de 7-tonige pythagoreïsche ladder.
De vijf 9/8-heeltoonstappen zijn (met de laagste 3-machten) te splitsen in de diatonische halftoon 28/35 (ruim 90 cent), en de iets grotere halftoon 37/211 (krap 114 cent). Twee regelmatige versies staan in de volgende tabel:

Twee chromatische pythagoreïsche toonladders
Toonafstand in Cent do(C) dore re (D) remi mi (E)   fa   (F) faso so (G) sola   la   (A) lati   ti   (B) do (C)
tot grondtoon 0 114 204 318 408 498 612 702 816 906 1020 1110 1200
onderling 114 90 114 90 90 114 90 114 90 114 90 90  
tot grondtoon 0 90 204 294 408 498 588 702 792 906 996 1110 1200
onderling   90 114 90 114 90 90 114 90 114 90 114 90  

Natuurlijk zijn er ook twaalftoons-verdelingen van het octaaf te construeren die wel uitsluitend uit pythagoreïsche intervallen bestaan, maar die niet - zoals hierboven - de 7-tonige ladder van Pythagoras omvatten.
-- Hesselp (overleg) 18 mrt 2018 14:27 (CET)


Ik voel niets voor de voorgestelde herziene intro. Ik denk dat de basisgedachte van deze stemming de opbouw via reine kwinten is. Het gepraat over factoren 2 en 3 mag voor een wiskundige duidelijk zijn, maar ik denk niet voor een willekeurige lezer. Madyno (overleg) 18 mrt 2018 18:31 (CET)
Ja inderdaad, Madyno, die woordjes 'factoren' en 'frequentie-verhouding' smaken niet voor iedereen even lekker. Een alternatief dat daaraan tegemoet komt, zal kunnen zijn:
"....waarin alle intervallen pythagoreïsch zijn. Dat wil zeggen: ontstaan zijn uit (meestal meervoudige) verschuivingen van een uitgangstoon over uitsluitend kwinten en octaven. <ref Dus intervallen tussen tonen met in hun frequentie-verhouding geen andere factoren dan 2 en 3. /ref> "
De voetnoot zal voor een precieze lezer duidelijk maken dat met 'kwint' bedoeld is '3/2-kwint' en niet 'gelijkzwevende kwint'. ' 'Reine kwint' is helaas niet ondubbelzinnig, het kan ook betekenen: niet-overmatig, niet-verminderd. -- Hesselp (overleg) 18 mrt 2018 20:59 (CET)

Voor zover ik weet, is het uitgangspunt het octaaf en de reine kwint (uit de reine stemming) met frequentieverhouding 2:3. Door stapeling van kwinten en reductie met octaven ontstaan de gebruikte tonen met de bovengenoemde onderlinge verhoudingen. Dit zo eenvoudig mogelijk te introduceren is de opgave.Madyno (overleg) 18 mrt 2018 23:21 (CET)