Heraldiek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Wapens verwerkt in stamboomvorm (kwartierstaat)

Heraldiek of wapenkunde is een wetenschap die het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de reglementering en de beschrijving van wapens als studieobject heeft. Een kenner van dergelijke wapens noemt men een heraldicus. Het woord "heraldiek" is een afleiding van middeleeuws Latijn heraldus (heraut).[1]

Geschiedenis van de heraldiek[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Om duidelijker te maken welke ridder schuil ging onder een harnas en helm of aan te geven tot welke partij men behoorde, werden middels kleuren en symbolen vanaf de vroege middeleeuwen iconografische tekens aangebracht op de schilden. Als regel gold dat een wapen duidelijk van op afstand herkenbaar moest zijn voor de heraut om de identiteit van de ridder vlug vast te stellen. Het herkenningsteken bracht men ook aan op de paardenkleden, de banieren en de helm (helmteken). Het vlug herkennen van de rang van de ridder via een herkenbaar wapen was van belang omdat men bij gevangenneming een hoger losgeld kon eisen.

Het gebruik van die wapens was aan allerlei afspraken en gebruiken verbonden. Naast met name adellijke familiewapens, is het gebruikelijk voor Europese staten, steden, streken en gemeenten om een wapen te voeren.

Sommige afbeeldingen op een wapen verwijzen naar de naam van de drager. Zo'n wapen noemt met een sprekend wapen. Zo staan op het wapen van de familie Van Wassenaer drie liggende wassende maantjes of wassenaars. Ook gemeenten kunnen een sprekend wapen hebben. Het wapen van de voormalige Utrechtse gemeente Zuilen toonde drie zuilen.

De boerenstand voerde in de vroege middeleeuwen geen wapen, zij gebruikten een huismerk als herkenningsteken. Dit huismerk was kenmerkend voor de boerderij en werd als brandmerk en teken op zerken gebruikt. In de late middeleeuwen gingen ook burgers en boeren wapens voeren en soms zijn de oude huismerken op de wapens afgebeeld.

In de late middeleeuwen was het gebruik van heraldische kentekens dus niet langer het exclusieve domein van de adel en de staat, ook gilden, verenigingen en burgers gingen wapens voeren. Voor abten, bischoppen en prelaten ontstond er een toegesneden kerkelijke heraldiek met bijzondere regels en vormen. Wapens vertegenwoordigen de persoon alsof hij zelf lijfelijk aanwezig is.

Naast de adellijke wapens bestaan er ook burgerlijke wapens, die de adellijke in aantal ver overtreffen. Het was in Vlaanderen gebruikelijk dat schepenen van een schepenbank met hun familiewapen zegelden. Indien dat niet bestond, kozen zij een persoonlijk dat later vaak werd gezien en gebruikt als familiewapen door de afstammelingen. Ook de Nederlandse regenten gingen wapens voeren.

Bij de erkenning van een wapen kreeg de desbetreffende een wapenbrief mee. Dit werd tevens gebruikt om wapenbelasting te heffen.

In de 17e eeuw raakte de heraldiek in verval. Men verloor het doel van het wapenschild, de gemakkelijke herkenning van het wapen, uit het oog en leefde zich uit in ingewikkeldere vormen en stukken. Daardoor ontstonden ook wapenschilden die personen en objecten uit de natuur bevatten. Deze worden dan beschreven met de woorden "in hun natuurlijke kleur".

In Azië, de Amerika's en Afrika is een heel eigen heraldische traditie ontstaan die ver van de strenge geometrische wapens van de middeleeuwse ridders staat. Ook de communistische landen ontwikkelden een eigen heraldische stijl die men Socialistische heraldiek zou kunnen noemen. Op deze schilden staan rokende vulkanen, beboste landschappen en zelfs autowegen (het wapen van Laos) of elektriciteitspalen (het wapen van Noord-Korea) afgebeeld.

Wapens in onze tijd[bewerken]

Gaandeweg ontstond de zogenoemde papieren heraldiek van wapens met vergezochte combinaties die ver afweken van de oorspronkelijke bedoeling.

Nederland[bewerken]

De adviserende Hoge Raad van Adel kent bij Koninklijk Besluit een wapen toe aan Nederlandse overheidsinstanties. Deze Raad heeft ook als taak het wapen te registreren en te publiceren.

De Friese Raad voor de Genealogie en het Centraal Bureau voor Genealogie registreren burgerlijke wapens. Het staat iedere burger vrij om een wapen te kiezen en te gebruiken maar het is ongepast om een wapenschild te gebruiken dat aan een ander toebehoort. Ook mag men niet zonder meer een wapenschild gebruiken dat door een naamgenoot gevoerd wordt of werd.

Een geregistreerd burgerwapen wordt in Nederland overigens niet beschermd. Men kan een wapen wettelijk laten beschermen door het te laten registreren bij een merkenbureau.

Vlaanderen[bewerken]

In Vlaanderen wordt een officieel wapen toegekend door de Vlaamse Regering, op advies van de Vlaamse Heraldische Raad. Gemeenten en OCMW's in België voeren een eigen vlag en wapen. Ook verenigingen zoals een vissersclub, een fanfare of een carnavalsvereniging meten zich een eigen wapen aan dat verwijst naar hun mythologie en identiteit.


Opbouw van een wapen[bewerken]

Opbouw van een wapen: (1) Motto (2) grond (3) ordeteken (4) schildhouder (5) schild (6) helm (7) dekkleden (8) wrong (9) rangkroon (10) helmteken

Een wapen kan bestaan uit alleen een schild, maar veelal worden rondom het schild zaken toegevoegd, de zogenaamde heraldiën:

 • Het wapenschild is het belangrijkste deel van het wapen en het staat daarom centraal geplaatst. Op het schild staan stukken, die in een bepaald gamma van kleuren en metalen zijn neergezet.
 • Een helm rust op of overtopt het schild. De helm kan met figuren beschilderd zijn, deze heten helmfiguren.
 • De kroon wordt ook wel rangkroon genoemd en verschilt per rang binnen de adel. Bij de katholieke geestelijkheid wordt het wapen gedekt door een hoed met kwasten. De kleur van de hoed en het aantal kwasten verschilt naargelang de plaats in de kerkelijke hiërarchie. Ook burgers plaatsen een "burgerlijke" kroon op het wapenschild.
 • Schildhouders: een schild kan worden gedragen door (fabel)dieren of menselijke figuren. Deze staan aan weerszijden van het schild.
 • Een wapenspreuk of motto en een onder het wapen aangebrachte leus.
 • Een wapentent of paviljoen (een opengeslagen middeleeuwse tent, of een met hermelijn gevoerde wapenmantel die rond het wapen is geslagen).
 • Een of meer helmen kunnen op het wapenschild worden geplaatst. Alleen bij een koning is het vizier van de helm geopend.
 • Bovenop de helm wordt een wrong geplaatst, een opgerolde doek gevuld met (paarden)haar of wol. De kleur is gelijk aan die van de dekkleden.
 • Dekkleden zijn ontstaan uit een kleedje dat van achteren over de helm viel ter bescherming tegen de zon. De kleden hangen in zwierige krullen omlaag, naar verluidt doordat de kleden tijdens het toernooi snel aan flarden werden gescheurd.
 • Het helmteken staat op de helm. Het is vaak een object dat overeenkomt met de stukken op het schild.
 • Onder het schild kunnen ook de ridderorden van de bezitter worden aangebracht.

In de heraldiek geldt de regel dat het wapen er natuurlijk dient uit te zien. De afmetingen van de onderdelen moeten op elkaar afgestemd zijn en de schilddragers moeten er daarom, ook al zal men nooit een leeuw met een helm op zijn kop een schild zien vasthouden, natuurlijk uitzien en ook ergens op kunnen staan. De grootte van de kroon moet ook in verhouding staan tot de grootte van het schild. Tegen enige van deze regels is in het wapen van Anhalt gezondigd.

Koninklijke wapens worden volgens bijzondere regels getekend. Zie als voorbeeld het Wapen van de Koning van Pruisen.

Kleuren[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Heraldische kleur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de heraldiek zijn er twee opvattingen van kleur:

 • In de enge betekenis zijn de kleuren de vier donkere kleuren: azuur, sinopel, sabel en keel. Dit is in tegenstelling tot de metalen en de pelswerken. In deze betekenis heet een kleur een email.
 • In de ruime betekenis zijn de kleuren de emails, de metalen en de pelswerken bij elkaar. In deze betekenis heet een kleur een tinctuur.

De namen van de kleuren en de door Silvester Petra Sancta in zijn "systeem" voorgeschreven weergave ervan in een zwart-wit tekening zijn:

Emails[bewerken]

Heraldic Shield Azure.svg Heraldic Shield Gules.svg Heraldic Shield Vert.svg Heraldic Shield Sable.svg
 • azuur of lazuur (blauw, weergave door middel van horizontale arcering)
 • keel (rood, weergave door middel van verticale arcering)
 • sinopel (groen, weergave door middel van diagonale arcering links boven - rechts onder)
 • sabel (zwart, weergave in effen zwart of door middel van horizontale en verticale arcering)

Metalen of tincturen[bewerken]

Heraldic Shield Or.svg Heraldic Shield Argent.svg
 • or (goud of geel, weergave door middel van puntjes)
 • argent (zilver of wit, weergave in effen wit)

Pelswerken[bewerken]

Kleuren-hermelijn.svg Kleuren-vair.svg
 • hermelijn (wit met zwarte staartpunten)
 • vair (eekhoornbont, getekend als zilver en azuur, als afgebeeld)

Variaties daarop:

 • goudhermelijn (goud met zwarte staartpunten)
 • tegenhermelijn (zwart met zilveren staartpunten)
 • tegengoudhermelijn
 • tegenvair (zilver en azuur verwisseld)
 • paalvair

Andere kleuren[bewerken]

Heraldic Shield Purpure.svg Kleuren-oranje.svg

Daarnaast komen onder andere nog de volgende kleuren voor:

 • purper (weergave: diagonale arcering links onder - rechts boven)
 • oranje (weergave: als voor rood plus goud, dus verticale arcering, afgewisseld met puntjes)
 • bruin (weergave: verticale arcering plus diagonale arcering links onder - rechts boven)

Deze kleuren komen in wapens voor, maar behoren niet tot de heraldische kleuren.

Conventies[bewerken]

De goede leesbaarheid van op een afstand door de heraut is het uitgangspunt voor het ontwerp van een wapen. Daarvoor golden belangrijke spelregels:

 • de basiskleuren (azuur, keel, sabel en sinopel) mogen elkaar niet raken in een wapen met daarbij geen kleur op kleur
 • geen combinatie van kleuren van dezelfde soort: een metaal mag niet met een metaal gecombineerd worden, een email niet met een email. Het is dus bv. niet correct om een Lelie van 'or' op een veld van 'argent' te plaatsen.

Wapens die afwijken van die regels noemt men raadselwapens. Dit omdat men aanneemt dat de afwijking een reden heeft waarnaar men moet raden.

De algemene regel kent echter weinig uitzonderingen. De koning van Jeruzalem (v.a. de Eerste Kruistocht) draagt een kruis van or op een schild van argent en de paus verenigt de twee metalen in zijn wapen. Het wapen van Amsterdam kent een zwarte paal op een rood veld. Uitzondering is het wapen van de Kerkelijke Staat, nu Vaticaanstad, dat geheel uit goud en zilver bestaat.

Een wapen moet men steeds lezen vanuit het standpunt van de wapendrager; links is rechts en omgekeerd. Dat houdt in dat bij een gevierendeeld wapen het belangrijkste stuk rechtsboven staat.

Bij het concept van een wapen golden vroeger belangrijke afspraken. Ongehuwde vrouwen en weduwen hadden in de Nederlanden en in Duitsland een ruitvormig schild. Een leeg hartschild in een bisschoppelijk wapen stond voor een bisschop in functie, met andere woorden hij laat zijn (wereldlijk) familiewapen niet zien.

Schildvormen[bewerken]

Vlakverdelingen[bewerken]

Voorbeelden van vlakverdeling

Een schild kan op verschillende manieren worden verdeeld. Een aantal veel voorkomende vlakverdelingen zijn in de figuur aangegeven.

 1. Doorsneden (horizontaal gehalveerd)
 2. Gedeeld (verticaal gehalveerd)
 3. Doorsneden en halfgedeeld
 4. Gedeeld en links doorsneden
 5. Gevierendeeld (in vier kwartieren)
 6. Gevierendeeld met hartschild (zie uitleg over kwartieren)
 7. Geschuind (rechts) diagonaal gedeeld van linksboven naar rechtsonder
 8. Linksgeschuind (diagonaal gedeeld van rechtsboven naar linksonder)

Verder komen voor:

Aflijningen[bewerken]

 1. Gepaald of gedeeld: verticaal in gelijke delen gedeeld waarbij de 'paal' in het midden soms een afwijkende kleur heeft
  1. Gepaald van x stukken: verticaal in x gelijke vlakken verdeeld, afwisselend van kleur, waarbij x het totale aantal vlakken is
 2. Gebalkt (horizontaal doorsneden)
  1. Horizontaal gebalkt van x stukken
  2. Dwarsbalk: een horizontaal lopende baan door een schild
   1. golvend gedwarsbalkt: als golven bewegende banen
   2. gekanteelde dwarsbalk: met kantelen voorziene balk
 3. keper of chevron

Kwartieren[bewerken]

Figuur 5 is verdeeld in vier kwartieren, waarvan 1, het eerste kwartier, als rechtsboven wordt aangeduid. Bij het tellen van de velden worden deze rij voor rij horizontaal doorlopen.

Indien een gevierendeeld of gekwartierd schild uit meerdere wapens is samengesteld, bepaalt de nummering ook de rangorde of belang van de verschillende families, 1 is het belangrijkst en 4 het minst. Bij kwartieren die zelf ook zijn gekwartierd, worden de vlakken binnen het kwartier aangeduid met a, b, c en d

Een adellijke stamboom wordt een kwartierstaat genoemd, afgeleid van de vier kwartieren van een wapenschild.

Stukken[bewerken]

Op een schild kunnen allerhande stukken of herkenbare figuren voorkomen. Alle vormen en figuren op een wapen noemt men "stukken". Deze zijn in twee groepen te verdelen: gewone stukken en herautstukken.

 • Gewone stukken bevatten afbeeldingen zoals delfstoffen, planten, dieren en gebruiksvoorwerpen. Een kleine greep van veel voorkomende stukken:
 1. balken
 2. torens
 3. leeuwen
 4. adelaars
 5. jachthoorns
 6. Franse lelie of fleur-de-lys
 7. kruizen of kruisen
 8. ruiten
 • Herautstukken bestaan uit geometrische figuren die het schild van rand tot rand in vakken met kleuren verdelen

Ook de ridderorde van de bezitter van het wapen kan om het wapenschild worden gehangen of in het schild worden opgenomen.

Zie ook[bewerken]

Afbeeldingen[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Pama, Cornelis (1987) Rietstaps Handboek der Heraldiek. Leiden: E.J. Brill. ISBN 90 04 08352 9
 • Steenkamp, J. C. P. W. A. Heraldisch Vademecum. Amersfoort: S. W. Melchior.
 • Rottier,H. en Van de Cruys, M. Heraldiek. Wapens kennen en herkennen, 351 blz, Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2004.

Externe links[bewerken]

 • International Civic Heraldry - Site met meer dan 52000 wapenschilden van overheden in de hele wereld (oa alle Nederlandse gemeentewapens).
 • Heraldic Collectors Items - Site met veel informatie over heraldische verzamelaarsobjecten, o.a. plaatjesalbums en sigarenbandjes
 • Heraldisch College FV - Het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen.
 • Heraldicum Disputationes,Vlaams kwartaaltijdschrift voor heraldiek
 • Jean Lautte, Le jardin d'armoiries contenant les armes de plusieurs Nobles Royaumes & Maisons de Germanie Inferieure - Den boomgaert der wapenen inhoudende de wapenen van vele Edele Huysen van dese Nederlanden ende andere omliggende, Gand, 1567 (reprint: [1]).
 • Jacques de Neufforge, Armorial du Royaume des Pays-Bas, Bruxelles, 1827 (reprint: [2]).

Referenties[bewerken]

 1. Heraldiek en Genealogie, C. Pama - Uitgeverij: het Spectrum, april 2011