Lijst van wiskundige symbolen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst van wiskundige symbolen bevat de verklaring van een aantal wiskundige symbolen.[1]

Bij elk symbool wordt de naam en de wijze van uitspreken vermeld. Bovendien is een informele definitie en een voorbeeld toegevoegd. De lijst is niet uitputtend.

Symbolen per toepassingsgebied[bewerken | brontekst bewerken]

Algemene symbolen: symbolen die in alle deelgebieden van de wiskunde gebruikt worden.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
= Gelijkheid is gelijk aan
x = y betekent: x en y zijn verschillende namen voor hetzelfde, of ze hebben dezelfde waarde.
1 + 2 = 6 − 3
Ongelijkheid is ongelijk aan
xy betekent: x en y hebben niet dezelfde waarde.
1 + 2 ≠ 6
+

Optelling, Aftrekking plus, min(us)
plus wordt ook gebruikt om expliciet aan te geven dat een getal positief is, minus wordt gebruikt voor een negatief getal
1 + 2 − 8 = −5
± Optelling of aftrekking plus of min(us), plusminus
Geeft aan dat een getal zowel opgeteld als afgetrokken kan worden (of positief en negatief kan zijn)
×
·

Vermenigvuldiging maal(teken) of keer(teken)
Vaak wordt het teken geheel weggelaten. Een kruisje wordt op scholen onderwezen maar wordt door wiskundigen niet gebruikt.

Bij het vermenigvuldigen van vectoren geeft het kruisje het kruisproduct aan en de vermenigvuldigingspunt het inwendig product.

3 · 5 = 15
4ab
:
/

÷
a:b


Deling gedeeld door
Een dubbele punt wordt op Europese scholen onderwezen, maar wordt door wiskundigen niet gebruikt.
Het teken wordt op Amerikaanse scholen onderwezen, maar is in Europa nauwelijks bekend.
6 / 3 = 2
:=
:⇔

Definitie is gedefinieerd als
x := y betekent: x kan voortaan in plaats van y geschreven worden.
P :⇔ Q betekent: P is per definitie logisch gelijkwaardig met Q
cosh x := (1/2)(ex + e−x)
A XOR B :⇔ (AB) ∧ ¬(AB)
( )
[ ]
{ }


functietoepassing; groepering
f(x) betekent: De waarde die functie f oplevert voor element x
Groepering: De bewerking tussen de haakjes eerst uitvoeren
Als f(x) := x2, dan is f(3) = 32 = 9
(8/4)/2 = 2/2 = 1, maar 8/(4/2) = 8/2 = 4
functie- of afbeeldingspijl van .. naar
f: XY betekent: De functie f beeldt de verzameling X af op de verzameling Y
Als f(x) = x2, dan zou men bijvoorbeeld f: ZN kunnen veronderstellen
beeldpijl wordt afgebeeld op
betekent: Het argument x wordt afgebeeld op
Als f(x) = x2, dan kan dat ook als geschreven worden.
Symbolen uit de propositielogica.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
implicatie impliceert; als ... geldt, dan geldt ook ...; uit ... volgt ...
AB betekent: als A waar is, dan is B ook waar; als A onwaar is, dan is over B niets bekend.
Vaak wordt → gebruikt in plaats van ⇒
x = 2 ⇒ x2 = 4 is waar, maar x2 = 4 ⇒ x = 2 is in zijn algemeenheid onwaar (omdat x = −2 ook kan zijn)
Gelijkwaardigheid dan en slechts dan
AB betekent: als A waar is, is B ook waar, en als A onwaar is, is B ook onwaar
x + 5 = y + 2 ⇔ x + 3 = y
Conjunctie en
AB is waar als A én B waar zijn; anders onwaar
n < 4 ∧ n > 2 ⇔ n = 3, als n een natuurlijk getal is
Disjunctie of
AB zijn waar als A of B (of allebei) waar zijn; als geen van beide waar is, is de uitspraak onwaar
n ≥ 4 ∨ n ≤ 2 ⇔ n ≠ 3, als n een natuurlijk getal is
of of uitsluitende of óf ... óf (XOR)
A B is waar òf A waar is, òf B, maar niet allebei; als A én B waar zijn, is de uitspraak onwaar
n ≥ 4 n ≤ 6 ⇔ n ≠ 4,5,6, als n een natuurlijk getal is
¬
/
ontkenning, negatie niet
¬A is waar, als en uitsluitend als A onwaar is
Een streep boven een formuledeel betekent hetzelfde als wanneer er een ¬ voorgezet wordt
¬(AB) ⇔ (¬A) ∨ (¬B); xS ⇔ ¬(xS) ofwel ABAB; xSxS
Symbolen uit de predicatenlogica.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
al- of universele kwantor voor alle .. geldt
x: P(x) betekent: P(x) is waar voor alle x
nN: n2n
existentiële kwantor er bestaat een .. zodat geldt ..
x: P(x) betekent: Er bestaat ten minste één x zodanig, dat P(x) waar is
nN: n + 5 = 2n
∃! betekent: Er bestaat juist één ...
Symbolen uit de verzamelingenleer.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
{ , } Verzamelingaccolades de verzameling van ...
{a,b,c} betekent: de verzamelingeni bestaande uit a, b, en c
N = {0,1,2, ...}
{ : }
{ | }

verzameling de verzameling van alle ... waarvoor geldt ...
{x : P(x)} betekent: de verzameling van alle x waarvoor P(x) waar is. {x | P(x)} is hetzelfde als {x : P(x)}.
{nN : n2 < 20} = {0,1,2,3,4}

{}

lege verzameling de lege verzameling
{} betekent hetzelfde als ∅: de verzameling zonder elementen
{nN : 1 < n2 < 4} = {}


element van... zit in .. ; is een element van ..
aS betekent: a is een element van de verzameling S; aS betekent: a is geen element van S
(1/2)−1N; 2−1N

(⊂)

deelverzameling is een (echte) deelverzameling van
AB betekent: elk element uit A is ook een element van B
AB betekent: AB, maar AB en A ≠ ∅
ABA; QR
vereniging vereniging van .. en ..
AB betekent: de verzameling die alle elementen bevat die in A of in B zitten
ABAB = B
doorsnede doorsnede van .. en ..
AB betekent: De verzameling die alle elementen bevat, die zowel in A als in B zitten
{xR : x2 = 1} ∩ N = {1}
\ verschilverzameling minus; zonder
A \ B betekent: de verzameling van alle elementen uit A, die niet in B zitten
{1,2,3,4} \ {3,4,5,6} = {1,2}
× Cartesisch product A maal B
A×B is de verzameling van alle geordende paren (a,b), waarbij a∈A en b∈B.
A={a1,a2}; B={b1,b2}; A×B={(a1,b1), (a1,b2), (a2,b1), (a2,b2)}
P(X) of machtsverzameling verzameling van deelverzamelingen
P(X) is de verzameling van alle deelverzamelingen van X.
X = {a,b}; P(X) = {{}, {a}, {b}, {a,b} }
| | kardinaliteit aantal elementen van ..
|A| betekent "kardinaliteit van de verzameling A". Bij eindige verzamelingen is dat het aantal elementen in de verzameling.
|{ a, b, c }| = 3
Symbolen die bepaalde verzamelingen van getallen aanduiden.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
N of Natuurlijke getallen N
betekent {0,1,2,3, ...} of {1,2,3, ...} en moet dus in elk boek en artikel dat eraan refereert gedefinieerd worden.
3 ∈ N
Z of Gehele getallen Z
Z betekent: {...,−3,−2,−1,0,1,2,3, ...}
{a : |a| ∈ N} = Z
Q of Rationale getallen Q
Q betekent: {p/q : p,qZ, q ≠ 0}
3.14 ∈ Q; π ∉ Q
R of Reële getallen R
R betekent: {limn→∞ an : ∀ nN: anQ, de grenswaarde bestaat}
π ∈ R; √(−1) ∉ R
C of Complexe getallen C
C betekent: {a + bi : a,bR}
iC
B Binaire getallen B
B betekent: {0,1}
1 ∈ B; 0.45 ∉ B
Symbolen voor bewerkingen op getallen en vergelijkingsrelaties.
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
<
>

Vergelijking is kleiner dan, is groter dan
x < y betekent: x is kleiner dan y; x > y betekent: x is groter dan y
x < yy > x
of
of

Vergelijking is kleiner of gelijk, is groter of gelijk
xy betekent: x is kleiner dan of gelijk aan y; xy betekent: x is groter dan of gelijk aan y
x ≥ 1 ⇒ x2x
wortel de wortel uit ..
x betekent: het positieve getal, waarvan het kwadraat gelijk aan x is.
√(x2) = |x|
| | absolute waarde absolute waarde van ..
|x| betekent: de afstand van het getal x tot 0 op de getallenlijn (of in het complexe vlak)
|a + b i| = √(a2 + b2) (i is de imaginaire eenheid voor complexe getallen)
Overige symbolen
(HTML) (TeX) Naam Uitgesproken als
het oneindige oneindig
∞ betekent: een fictief getal dat groter is dan alle reële getallen; dit komt vaak voor bij grenswaarden
limx→+∞ 1/x = 0
π pi pi
π betekent: de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
A = πr² is de oppervlakte van een cirkel met straal r
som De som van .. voor .. van .. tot ..

wordt gelezen als "De som van ak voor k van 1 tot n". Dit betekent: a1 + a2 + ... + an

product het product van .. voor .. van .. tot ..

wordt gelezen als "Het product van ak voor k van 1 tot n". Dit betekent: a1·a2·...·an

integraal Integraal (van .. tot ..) van .. d-..

wordt gelezen als "De integraal van a tot b van f x dx". Dit betekent: het oppervlak tussen x-as en de grafiek van de functie f tussen x = a en x = b, waarbij het oppervlak beneden de x-as als negatief gerekend wordt.
wordt gelezen als "De integraal van f x dx". Dit heet een (onbepaalde) integraal of primitieve (functie) van f

;

f f (x) functiewaarde

In veel formules worden Griekse letters gebruikt. Voor de uitspraak van die letters, zie Grieks alfabet.