Lijst van sterke en onregelmatige werkwoorden in het Nederlands

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een (onvolledige) lijst van Nederlandse werkwoorden waarvan de vervoeging afwijkt van de gebruikelijke wijze. Dit zijn de onregelmatige en de sterke werkwoorden. Daarnaast zijn er werkwoorden waarbij een of meerdere vervoegingen ontbreken, de zogenaamde defectieve werkwoorden.

Bij verreweg de meeste werkwoorden vindt een zogenaamde zwakke vervoeging plaats. Deze verschillen onderling alleen met betrekking tot de -t of -d in de onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord. Bij een stemloze medeklinker op het einde van de stam vervoegt men met een -t. Bij een stemhebbende medeklinker wordt dit een -d.

1rightarrow blue.svg Zie 't Kofschip voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Onvoltooid verleden tijd enkelvoud Onvoltooid verleden tijd meervoud Voltooid deelwoord
Stemhebbend stam + de stam + den ge + stam + d
Stemloos stam + te stam + ten ge + stam + t

Nederlandse werkwoorden waarvan de vervoeging van het bovenstaande paradigma afwijkt, worden sterk of onregelmatig genoemd. Sterk wil hier zeggen dat de onvoltooid verleden tijd een andere klinker krijgt in de stam (dit noemt met ook wel een ablaut). Ook kan het zijn dat het voltooid deelwoord afwijkt qua verbuiging. In plaats van de gebruikelijke -t of -d eindigt het dan op bijvoorbeeld -en. Ook andere veranderingen of een combinatie van afwijkingen kunnen maken dat het werkwoord tot de sterke werkwoorden behoort.

Men spreekt van een onregelmatig werkwoord als de onvoltooid tegenwoordige tijd een ander vervoegingspatroon volgt dan de zwakke werkwoorden. Dit is het geval bij hebben, zijn, wezen, kunnen, zullen, mogen en willen.

1rightarrow blue.svg Zie ook: Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden

Samengestelde werkwoorden[bewerken]

Van op geheel dezelfde manier vervoegde samengestelde werkwoorden wordt in deze lijst alleen het grondwoord (tweede deel) vermeld, tenzij de manier van vervoegen in de samenstelling afwijkt; afblijven, doorrijden en dergelijke woorden worden daarom niet apart vermeld, maar woorden als bekvechten en stofzuigen wel.

Werkwoorden met een voorvoegsel[bewerken]

Hetzelfde geldt voor de samengestelde werkwoorden met een onbeklemtoond voorvoegsel. De onbeklemtoonde voorvoegsels zijn be-, er-, ge- en ont-. Daarnaast zijn er voorvoegsels die zowel onbeklemtoond als beklemtoond kunnen optreden: aan-, door-, her-, om,- onder-, open-, over, ver-, vol, voor-. Soms gebeurt dit zelfs bij hetzelfde kernwerkwoord, met als gevolg ook verschillende betekenissen: óndergaan = verdwijnen; ondergáán = behandeld worden; óverschrijven = opnieuw schrijven; overschríjven = ergens overheen schrijven.

Het deelwoordvoorvoegsel ge- vervalt als het werkwoord zelf al een onbeklemtoond voorvoegsel heeft. Dit is bijvoorbeeld zo in de vormen verblijven → verbleven, voorkómen → idem, hernemen → hernomen maar niet in vormen van scheidbaar samengestelde werkwoorden, zoals afblijven → afgebleven, hergebruiken → hergebruikt, vóórkomen → vóórgekomen, vérspringen → vergesprongen, óverschrijven → overgeschreven, overschríjven → overschreven.

Werkwoorden met een zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord als voorvoegsel krijgen soms een andere vervoeging of kunnen helemaal niet worden vervoegd. In plaats daarvan valt men dan terug op een omschrijving. Voorbeelden van zulke samenstellingen die zich wél laten vervoegen zijn raadplegen, doodslaan, kennisnemen, roerbakken, stofzuigen, wegjagen en paardrijden. Werkwoorden als zweefvliegen, banksparen, wedstrijdzeilen en buikspreken lenen zich echter niet voor vervoeging.

Meervoud[bewerken]

Het meervoud van de verleden tijd wordt haast altijd gevormd door middel van het achtervoegsel -en, soms (bij onregelmatig zwakke werkwoorden) ook -den.

Staat er een enkele a in de verleden tijd, dan wordt de eindletter niet verdubbeld: kwam, kwamen. Een uitzondering daarop is echter hebben: had, hadden.

Meerdere vormen[bewerken]

Sommige werkwoorden hebben zowel een volledig zwakke als een volledig sterke of onregelmatige vervoeging, waarvan er meestal één later is ontstaan door analogie. Meestal is er sprake van een verschil in register, stijl en/of dialect, maar soms ook in betekenis.

De werkwoorden met ij in de onbepaalde wijs (infinitief) hebben haast altijd dezelfde sterke verbuiging, zoals blijven, bleef, gebleven. Sommige werkwoorden met ei in de infinitief hebben die verbuiging ook, waarschijnlijk door analogie.

Lijst van sterke of onregelmatige werkwoorden[bewerken]

Zwakke, regelmatige werkwoorden worden in deze lijst niet vermeld, tenzij er ook een sterke vervoeging is of het werkwoord ook in een andere betekenis bestaat. Wanneer een bepaalde vorm wel officieel erkend wordt, maar in de huidige standaardtaal vrijwel niet gangbaar is, is deze tussen haakjes gezet. Hetzelfde is gedaan voor (veelal zwakke) vormen die (nog) niet officieel erkend zijn, maar in de praktijk niettemin geregeld gebruikt worden.

Het meervoud van de zwakke regelmatige verleden tijd wordt gevormd door een n toe te voegen: werktewerkten.
Het meervoud van een andere verleden tijd is gelijk aan de gebruikelijke meervoudsvorming van een zelfstandig naamwoord (dus toevoeging van en): bleefbleven, schrokschrokken.
Staat er echter a in de verleden tijd, dan wordt de medeklinker daarachter niet verdubbeld: namnamen.
Veel werkwoorden kunnen diverse voorvoegsels hebben: be-staan, ont-staan, ver-staan enz. Dit staat niet in de tabel, tenzij het werkwoord niet zonder voorvoegsel kan bestaan, zoals bij ver-dwijnen. In het voltooid deelwoord komt dit voorvoegsel in plaats van het voorvoegsel ge-.

  zwak   sterk
geel: onregelmatig zwak
 
infinitief o.v.t. volt. deelw. o.v.t. volt. deelw. opmerking
bakken   bakte gebakt[1]   biek[2] gebakken   Oorspronkelijk sterk klasse 7, tegenwoordig half sterk
bannen bande gebannen Oorspronkelijk sterk klasse 7, tegenwoordig half sterk
barsten barstte gebarsten Oorspronkelijk sterk klasse 3, tegenwoordig half sterk
bergen borg geborgen Een sterkwerkwoord klasse 3
bersten berstte borst[3] geborsten Nevenvorm van barsten
bidden bad gebeden Een sterkwerkwoord klasse 5
bieden bood geboden Een sterkwerkwoord klasse 2
bijten beet gebeten Een sterkwerkwoord klasse 1
binden bond gebonden Een sterkwerkwoord klasse 3
blazen blies geblazen Een sterkwerkwoord klasse 7
bleiten bleitte gebleit bleet gebleten Nevenvorm van blaten, met als betekenis "wenen, huilen". De onregelmatige vormen zijn gewestelijk.[4]
blijken bleek gebleken[5] Een sterkwerkwoord klasse 1
blijven bleef gebleven[5] Een sterkwerkwoord klasse 1
blinken blonk geblonken Een sterkwerkwoord klasse 3
braden braadde bried gebraden Oorspronkelijk sterk klasse 7, tegenwoordig half sterk
breien breide gebreid bree[2] gebreeën[2] Sterke vormen: meestal informeel[4]
breken brak gebroken[5] Een sterkwerkwoord klasse 4
brengen bracht gebracht
brouwen brouwde gebrouwen Bijvoorbeeld van bier, Oorspronkelijk een sterkklasse 7, tegenwoordig half sterk
brouwen brouwde gebrouwd In bet.: met keel-r spreken
buigen boog gebogen Een sterkwerkwoord klasse 2
delven[6] delfde dolf gedolven Bet.: graven;
Echter: bedelven is sterk klasse 2
denken dacht gedacht
be
ver
derven bedierf
verdierf
bedorven[7]
verdorven
Een sterkwerkwoord klasse 2, derven is zwak,
dingen dong gedongen Een sterkwerkwoord klasse 2, Bet.: wedijveren, onderhandelen,
doen deed gedaan
dragen droeg gedragen Een sterk werkwoord klasse 6
be driegen bedroog bedrogen Een sterk werkwoord klasse 2
ver drieten verdriette[8] verdroot verdroten Een sterk werkwoord klasse 2
drijten[9] dreet gedreten Bet.: zijn behoefte doen
drijven dreef gedreven Een sterk werkwoord klasse 1
dringen drong gedrongen Een sterk werkwoord klasse 3
drinken dronk gedronken Een sterk werkwoord klasse 3
druipen droop gedropen Een sterk werkwoord klasse 2
duiken dook gedoken Een sterk werkwoord klasse 2
dunken docht[10] gedocht[10] Zoals in: Me dunkt ...
durven durfde gedurfd dorst[11]
dierf[2]
ver dwijnen verdween verdwenen[5] Een sterk werkwoord klasse 1
dwingen dwong gedwongen Een sterk werkwoord klasse 3
erven erfde geërfd ierf[2]
orf[2]
georven[2][12] Standaardnederlands: uitsluitend zwak
eten at gegeten Een sterk werkwoord klasse 5, Voltooid deelwoord in samenstellingen zonder g, dus: overeten
fluiten[13] floot gefloten Een sterk werkwoord klasse 2
gaan ging gegaan[5]
gelden gold gegolden Een sterk werkwoord klasse 3
ver geten vergat vergeten[7] Een sterk werkwoord klasse 5, Zie ook: eten
geven gaf gegeven Een sterk werkwoord klasse 5
gieten goot gegoten Een sterk werkwoord klasse 2
be
ont
ginnen begon
ontgon
begonnen[5]
ontgonnen
Een sterk werkwoord klasse 3
glijden gleed gegleden Een sterk werkwoord klasse 1
glimmen glom geglommen Een sterk werkwoord klasse 3
graven groef gegraven Een sterk werkwoord klasse 6
grijpen greep gegrepen Een sterk werkwoord klasse 1
hangen hing gehangen Een sterk werkwoord klasse 7
hebben had (mv. hadden) gehad
heffen hief geheven
ver helen verheelde verholen[2] helen (genezen) is zwak
helpen hielp geholpen Een sterk werkwoord klasse 3
heten heette hiet[2] geheten Oorspronkelijk een sterk werkwoord klasse 7, tegenwoordig half sterk
hijsen hees gehesen Een sterk werkwoord klasse 1
hoeven[14] hoefde gehoefd gehoeven
houden hield gehouden Een sterk werkwoord klasse 7, de oorspronkelijke 'l' is bewaard in de verleden tijd.
houwen hieuw gehouwen Een sterk werkwoord klasse 7, ook sterk in uithouwen
Echter: zwak in beeldhouwen
jagen[15] jaagde gejaagd joeg Jaagde/joeg: de jacht beoefenen
Anders uitsluitend: joeg
kerven kerfde gekerfd korf gekorven
kiezen koos gekozen De vormen koor en gekoren (overeenkomend met de vormen van vriezen en verliezen) gelden als verouderd, behalve in uitverkiezen.
uitver kiezen[16] verkoor uit uitverkoren
kijken keek gekeken
kijven keef gekeven
klagen klaagde geklaagd kloeg[2][17]
klieven kliefde gekliefd kloof[2] gekloven[2] Bet.: doen splijten
Sterke vormen: Zuid-Nederlands, geen standaardtaal
klimmen klom geklommen
klinken klonk geklonken
kluiven kluifde[2] gekluifd[2] kloof gekloven
knijpen kneep geknepen
komen kwam gekomen[5] Ook voorkómen en vóórkomen
kopen kocht gekocht
krijgen kreeg gekregen
krijsen krijste gekrijst krees gekresen
krijten kreet gekreten In bet. schreeuwen
krimpen kromp gekrompen
kruipen kroop gekropen
kunnen gekund kon (mv. konden)[18]
kwijten kweet gekweten Bet.: doen, vervullen
lachen lachte loech[2] gelachen
laden laadde loed[2] geladen
laten liet gelaten
leggen legde gelegd lei[2] (mv. leiden)[19]
lezen las gelezen
liegen loog gelogen
ver liezen[16] verloor verloren[7] Zie ook vriezen en uitverkiezen
liggen lag gelegen
lijden leed geleden
lijken leek geleken
lopen liep gelopen[5]
luiken look geloken[5] Bet.: sluiten
melken molk gemolken In de overdrachtelijke bet. (langzaam, moeilijk uitvragen) zwak vervoegd
meten mat gemeten
miegen meeg gemegen Bet.: urineren
Geen standaardtaal[2]
mijden meed gemeden
moeten moest gemoeten[7] Ontmoeten is zwak, maar hangt hier vermoedelijk niet mee samen
mogen gemoogd/gemocht[20]| mocht gemogen
nemen nam genomen
ge nezen genas genezen
ge nieten genoot genoten Nieten, met nietjes bevestigen is zwak
nijgen neeg genegen Bet.: een buiging maken
Maar neigen (voorover hellen) is zwak
nijpen neep genepen
pijpen[3] peep[2] gepepen[2] In bet. fluitspelen
pijpen pijpte gepijpt In bet. van seksuele handeling.
plegen placht geplacht[2] In bet. de gewoonte hebben
De deelwoorden geplacht[21] en geplogen[22] zijn thans sterk verouderd
plegen pleegde gepleegd In bet. begaan
pluizen ploos geplozen Vooral in samenst. uitpluizen ofwel navorsen
pluizen pluisde gepluisd In bet. pluisjes afgeven
plukken plukte geplukt geplokken[23]
prijzen prees geprezen In bet. loven
prijzen prijsde geprijsd In bet. van een prijsetiket voorzien
raden raadde ried geraden Vooral nog sterk in samenstellingen zoals aan- en afraden
raken raakte geraakt rocht[2] gerocht[2] In de standaardtaal uitsluitend regelmatig
Blijkens de t in rocht, gerocht is dit werkwoord zwak
rieken rook geroken In bet. geuren
rijden reed gereden
rijgen reeg geregen
rijten reet gereten
rijven reef gereven Bet.: Harken
rijzen rees gerezen[5]
rinnen[24] ron geronnen Bet.: vloeien, voortbewegen
roepen riep geroepen
ruiken rook geroken In bet. geur verspreiden en geur waarnemen
scheiden scheidde gescheiden
uit scheiden scheidde uit[25] uitgescheid scheed uit[25] uitgescheden[25][5] In bet. ophouden[4]
schelden schold gescholden
schenden schond geschonden
schenken schonk geschonken
scheppen schiep geschapen In bet. creëren
scheppen schepte geschept In bet. putten, naar boven halen
scheren schoor geschoren In bet. ontharen
scheren scheerde gescheerd In bet. langsstrijken
Als in Scheer je weg!
schieten schoot geschoten
schijnen scheen geschenen[7]
schijten scheet gescheten
schrijden schreed geschreden
schrijven schreef geschreven
schrikken schrikte[20] schrok geschrokken In bet. plotseling angstig worden
schrikken schrikte geschrikt In bet. plotseling doen afkoelen (zoals bij eieren)
schuilen schuilde geschuild school gescholen
schuiven schoof geschoven
slaan sloeg geslagen
slapen sliep geslapen
slijpen sleep geslepen
slijten sleet gesleten
ver slinden verslond verslonden
slinken slonk geslonken[5]
sluipen sloop geslopen
sluiten sloot gesloten
smelten smolt gesmolten
smijten smeet gesmeten
snappen snapte gesnapt gesnopen[26] In bet. begrijpen
snijden sneed gesneden
snuiten snoot gesnoten
snuiven snoof gesnoven
spannen spande gespannen
spijten speet gespeten
spinnen spon gesponnen Van wol
splijten spleet gespleten
spreken sprak gesproken
springen sprong gesprongen[5]
spruiten sproot gesproten[5] Bet.: het vormen van loten, jonge takken
spugen
spuwen
spuugde
spuwde
gespuugd
gespuwd
spoog gespogen Oorspronkelijk: spuwen, spoog, gespogen
spuiten spoot gespoten
staan stond gestaan
steken stak gestoken
stelen stal gestolen
sterven stierf gestorven[5]
stijgen steeg gestegen[5]
stijven steef gesteven[5] In bet. met stijfsel behandelen
stijven stijfde gestijfd Andere bet. (zoals verstijven, stijf worden)
stinken stonk gestonken
stoten stootte stiet[27] gestoten
strijden streed gestreden
strijken streek gestreken
stuiven stoof gestoven
tijgen toog getogen Bet.: trekken, gaan
treden trad getreden
treffen trof getroffen
trekken trok getrokken
vallen viel gevallen[5]
vangen ving gevangen
er varen ervaarde ervoer ervaren Zie ook varen
varen (vaarde)[2] voer gevaren
vechten vocht gevochten Maar bekvechten is zwak
be velen beval bevolen Maar velen (verdragen) en vervelen zijn zwak
vinden vond gevonden[5]
vlechten vlocht gevlochten
vlieden[3] vlood gevloden Bet.: Vluchten
vliegen vloog gevlogen Zwak in samenstelling zweefvliegen
vlieten[3] vloot gevloten Bet.: Stromen
vouwen[14] vouwde gevouwen Maar ontvouwen is geheel zwak
vragen[15] vraagde[3] gevraagd vroeg Vraagde is alleen nog archaïsch of gewestelijk
vreten vrat gevreten
vriezen[16] vroor gevroren Zie ook verliezen en uitverkiezen
vrijen vrijde gevrijd vree gevreeën De sterke vormen zijn meer informeel en waarschijnlijk ontstaan door analogie
waaien waaide gewaaid woei
wassen waste wies[3] gewassen In bet. schoonmaken (voorheen met ch: wasschen, wiesch, gewasschen)
wassen wies gewassen[5] In bet. groeien
Uitsluitend sterk en nooit met ch
wassen waste gewast In bet. met was bekleden is uitsluitend zwak
wegen woog gewogen
werken werkte gewerkt wrocht[28] gewrocht Alleen doorwrocht is naast de zwakke variant nog standaardtaal volgens de Taalunie.
wracht[28] gewracht
werpen wierp geworpen
werven wierf geworven
weten wist geweten geweten is ook het voltooid deelwoord van wijten.

De t in de verleden tijd maakt geen deel uit van de stam, maar van de gedeeltelijk weggevallen uitgang -te(n); vgl. de Duitse vormen wissenwusste(n)

weven weefde woof[2] geweven
waf[2]
wezen[16] geweest[5][29] was (mv. waren) Gewezen was oorspronkelijk het volt. deelw., thans nog slechts attributief gebruikt (bv. mijn gewezen echtgenoot)
wijken week geweken[5]
wijten weet geweten geweten is ook het voltooid deelwoord van weten.
wijzen wees gewezen
willen wilde gewild wou (mv. wou(d)en, spreektaal[30][31]) Blijkens de d in wouden, wilden en gewild is dit werkwoord (oorspronkelijk) zwak
winden wond gewonden
winnen won gewonnen[7]
worden werd geworden[5]
wreken wreekte wrook/wrak[2] gewroken wrook en wrak zijn (sterk) verouderd
wrijven wreef gewreven
wringen wrong gewrongen
wuiven wuifde gewuifd woof[2] gewoven[2]
zeggen zegde gezegd zei(de) (mv. zeiden) Meestal onregelmatig, maar in samenstellingen als afzeggen regelmatig
Blijkens de d in zeiden en gezegd oorspronkelijk een zwak werkwoord
zeiken zeikte gezeikt zeek gezeken[4]
zenden zond gezonden
zieden ziedde zood gezoden Bet.: koken (letterlijk of figuurlijk)
Hij was ziedend van woede
zien zag gezien
zijgen zeeg gezegen[5] Bet.: langzaam neerdalen
zijn was (mv. waren) geweest[5] Zie ook wezen i.v.m. de vermenging van de synonieme werkwoorden.
zingen zong gezongen
zinken zonk gezonken[5] Verzinken is sterk in bet. laten wegzakken
Echter zwak in de niet daarmee verwante bet. galvaniseren
zinnen zon gezonnen In bet. plannen maken. Zwak in bet. bevallen
zitten zat gezeten
zoeken zocht gezocht Blijkens de t in zocht en gezocht is dit werkwoord oorspronkelijk zwak.
zouten zoutte gezouten
zuigen zoog gezogen In samenstelling stofzuigen meestal zwak.
zuipen zoop gezopen
zullen zou (mv. zouden) Het tegenwoordig deelwoord staat in de Van Dale als weinig gebruikt. In het Groene Boekje is deze vorm niet opgenomen. Het voltooid deelwoord ontbreekt, behalve de infinitief-vorm in samenstelling: je had zullen schrijven.
ver zwelgen verzwolg verzwolgen[5] Echter zwelgen is ook zwak.
zwellen zwol gezwollen
zwemmen zwom gezwommen
zweren zweerde gezweerd zwoor gezworen In bet. etteren
zweren zwoer gezworen In bet. eed of trouw zweren
zwerven zwierf gezworven
zweten[14] zweette gezweet gezweten[2]
zwijgen zweeg gezwegen
be zwijken bezweek bezweken[5]
ver zwinden[3] verzwond verzwonden Bet.: verdwijnen