Lijst van afkortingen voor wetten en regelingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
1rightarrow blue.svg Vergelijk met de Algemene lijst van afkortingen

Deze lijst bevat afkortingen die over een Belgische (BE) of Nederlandse wet (NL) gaan. Dit kunnen wetten zijn die nog geldig zijn, of oude wetten die inmiddels ingetrokken zijn.

Een Wet is een regeling. Andere regelingen zijn:

De in Wikipedia opgenomen wetten zijn géén overzicht van het positief recht, door de volgende oorzaken:

  • het is onmogelijk om alle wetten hier op te nemen
  • het is onmogelijk om alle wetswijzigingen bij te houden.

Afkortingen van Nederlandse regelingen[bewerken]

In een Nederlandse wet komt zijn afkorting niet voor. Wel komt soms een afkorting van een wet voor in een wet of AMvB die naar die wet verwijst. Oudere regelingen gebruiken daarbij vaak hoofdletters, en nieuwere maar één hoofdletter, bijvoorbeeld de Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW (dit is de in die regeling vastgelegde citeertitel) van 2001, maar Besluit tegemoetkoming Anw-ers (idem) van 2006. Daarnaast worden in officiële toelichtingen vaak afkortingen van regelingen gebruikt, met, behoudens de genoemde wijziging, één uniforme afkorting per regeling, zodat gesproken kan worden van een semi-officiële afkorting.


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (NL)
ABW Algemene Bijstandswet (1965-2004, vervangen door WWB) (NL)
AKW Algemene Kinderbijslagwet (NL)
Anw Algemene nabestaandenwet (NL)
AOW Algemene Ouderdomswet (NL)
APK Algemene Periodieke Keuring (NL)
ARAB Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (BE)
ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement (NL)
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet (NL)
Aw Auteurswet (NL)
Awb Algemene wet bestuursrecht (NL)
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (NL)
AWR Algemene wet inzake rijksbelastingen
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet (vervangen door Anw) (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

B[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
BAG Basisregistraties adressen en gebouwen (2008) (NL)
BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (NL)
BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector (NL)
BHW Besluit huurprijzen woonruimte (NL)
BIBOB Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (2002) (NL)
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (1993) (NL)
BKH Besluit kleine herstellingen (NL)
BKR Beeldende Kunstenaars Regeling, Beeldendekunstenaarsregeling (NL)
Bopz Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (1994) (NL)
BRI Basisregistratie Inkomen
BS Besluit servicekosten (NL)
BTW en btw belasting over de toegevoegde waarde (BE/NL)
BVR Besluit van de Vlaamse regering (BE)
BW Burgerlijk Wetboek (BE/NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

C[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CFI Centrale Financiën Instellingen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

D[bewerken]

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

E[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

F[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
FinBES Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) (NL)
FLO functioneel leeftijdsontslag
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
Fw Faillissementswet (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

G[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

H[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
HPW Huurprijzenwet Woonruimte (NL)
Hvb Huisvestingsbesluit (NL)
Hvw Huisvestingswet (NL)
Hw Huurwet (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

I[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
IB 2001 Wet inkomstenbelasting 2001 (NL)
IBES Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

J[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

K[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
K.B. Koninklijk Besluit
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

L[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Lw Leegstandswet (NL)
LW69 Leerplichtwet
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

M[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

N[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

O[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Opw Opiumwet
ozb onroerendezaakbelasting (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

P[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
Pw Pachtwet (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Q[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

R[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
RO Wet op de rechterlijke organisatie (NL)
Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (NL)
RWN Rijkswet op het Nederlanderschap (NL)[1]
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

S[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
StuFi studiefinanciering (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

T[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
tbs Terbeschikkingstelling (NL)
TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis
TOG Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

U[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
UHW Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

V[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
VUT Vervroegde uittreding (NL)
Vpb 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (NL)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

W[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
W.A. of WA Wettelijke aansprakelijkheid
WABM Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (1979-1993) (NL)
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2008) (NL)
Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (NL)
Walvis Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (NL)
WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (1963) (NL)
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966) (NL)
WAT Wet op de architectentitel (1987) (NL)
Waz Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (1997) (NL)
Wazo Wet arbeid en zorg (2001) (NL)
WBO Wet op het bevolkingsonderzoek
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens (NL)
WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (NL)
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs (NL)
Wet MOT Wet melding ongebruikelijke transacties (NL)
Wet WOZ Wet waardering onroerende zaken (NL)
Wft Wet op het financieel toezicht (NL)
WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen (1950-1984) (NL)
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen (1984-) (NL)
WHC Wet op de Huurcommissies (NL)
WHV Wet herverdeling wegenbeheer (1992) (NL)
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (1992) (NL)
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (2005) (NL)
WION Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (2008) (NL)
Wiv 2002 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (NL)
Wiv 2017 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (NL)
WKA Wet ketenaansprakelijkheid (NL)
WKCZ Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995) (NL)
W.Kh. Wetboek van Koophandel (BE)
Wlz Wet langdurige zorg
WMO Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (1998) (NL)
Wmo 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) (NL)
WOB Wet openbaarheid van bestuur (1980) (NL)
WOHV Wet op het overleg huurders verhuurder (NL)
WolBES Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (2010) (NL)
WOR Wet op de ondernemingsraden (1971) (NL)
Wp2000 Wet personenvervoer 2000 (NL)
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965-2008) (NL)
Wro Wet ruimtelijke ordening (2008-) (NL)
WTU-BES Wet toelating en uitzetting BES (2010) (NL)
WVGS Wet vervoer gevaarlijke stoffen (1995) (NL)
WvK Wetboek van Koophandel (NL)
WVMK Wet voorkoming misbruik chemicaliën (1995) (NL)
WvS Wetboek van Strafrecht (ook: W.v.Str.; WvSr; Sr)
WVW Wegenverkeerswet 1994 (NL)
Wonw Woningwet (NL)
WW Werkloosheidswet (1986) (NL)
Wwik Wet werk en inkomen kunstenaars (2004) (NL)
WWB Wet werk en bijstand (2003) (NL)
WWZ Wet werk en zekerheid
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

X[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Y[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

Z[bewerken]

Afkorting Betekenis(sen)
ZFW Ziekenfondswet (1964-2005) (NL)
ZW Ziektewet (1913) (NL)
Zvw Zorgverzekeringswet (2005) (NL)

Externe link[bewerken]