Wetboek van Koophandel (België)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In tegenstelling tot Nederland is het handelsrecht in België een afzonderlijk rechtsgebied van het privaatrecht, naast het burgerlijk recht. België kent daarom ook afzonderlijke rechtbanken van koophandel of handelsrechtbanken. Op 1 november 2018 boek 1 van dit wetboek volledig worden opgeheven en zal het opschrift worden veranderd in Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen.

Geschiedenis[bewerken]

Dit wetboek werd al uitgevaardigd op 10 september 1807 onder de Franse bezetting. Sinds de Belgische onafhankelijkheid is men dit wetboek stuk voor stuk beginnen uitkleden

Sindsdien zijn een aantal hoofdstukken uit het wetboek gelicht, onder andere de hoofdstukken over vennootschappen en over het faillissement. Deze regels vinden wij dus nu niet meer terug in het wetboek van koophandel maar in afzonderlijk wetten:

Sinds 28 februari 2013 beschikt België over een Wetboek van Economisch Recht. Dit wetboek coördineert de bestaande economische wetgeving die onder de bevoegdheid van de FOD Economie valt. Het Wetboek van Koophandel mag hiermee echter niet verward worden. Koophandel, faillissementen en vennootschapen horen inhoudelijk gezien thuis in een Wetboek van Economisch Recht. Desondanks behoren deze drie wetten tot de bevoegdheid van de minister van justitie, waardoor ze niet zomaar door de toenmalige minister van economische zaken Johan Vande Lanotte opgenomen konden worden in het Wetboek van Economisch Recht.

Inhoud[bewerken]

Wat overblijft van het wetboek van koophandel regelt de koophandel in het algemeen en in het bijzonder.

Boek I: Koophandel in het algemeen[bewerken]

Kooplieden of handelaars zijn volgens de wet zij die daden van koophandel stellen, en daarvan hun beroep maken, hoofdzakelijk of aanvullend. Deze daden van koophandel worden vervolgens opgesomd. Samengevat kan men zeggen dat het gaat over activiteiten in handel en industrie, niet deze in de landbouw, visserij of mijnbouw.

Verder vinden wij bepalingen m.b.t.:

Dit boek zal volledig zijn opgeheven op 1 november 2018.

Boek II: Zee- en binnenvaart[bewerken]

Dit boek, ook de Zeewet genoemd, legt de basis van het Belgische zeerecht. Het bevat onder andere een speciale regeling voor zakelijke rechten en hypotheken op schepen, de aansprakelijkheid van de eigenaar en de kapitein, de vrachtbrief of cognossement, de charterpartij (charter party) of scheepscharter, de lening op bodemerij, de zeeverzekering, de schade bij aanvaring en de vergoedingen bij hulp en berging.

Externe links[bewerken]

Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · rechtbank van koophandel (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187) · Brussels International Business Court
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht (Europese Unie)
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Europees recht (Raad van Europa)
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof