Internationaal recht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Lady justice standing.png

Internationaal Recht

Met internationaal recht wordt meestal internationaal publiekrecht bedoeld, ook wel bekend als Volkenrecht. Het is een van de rechtsgebieden die op dit moment het meest in ontwikkeling is. Binnen het internationaal recht vormt het Europees recht een zodanig eigen categorie dat de bestudering ervan vaak als een zelfstandige discipline wordt beschouwd.

Onderscheid met internationaal privaatrecht[bewerken]

Hoewel internationaal privaatrecht ook onderdeel uitmaakt van het internationaal recht, wordt meestal het internationaal publiekrecht bedoeld als over internationaal recht gesproken wordt. Het internationaal privaatrecht omvat de regels die binnen een nationaal rechtsbestel moeten worden toegepast om te kunnen bepalen welk recht van toepassing is op een (privaatrechtelijke) aangelegenheid waarbij personen van meerdere nationaliteiten betrokken zijn.

Subjecten van internationaal publiekrecht[bewerken]

Als rechtssubject van het internationale recht gelden in de eerste plaats staten. Het is het recht van de staten onderling. Daarnaast bezitten van oudsher een aantal internationale organisaties zoals de Maltezer orde en de Heilige Stoel internationale rechtssubjectiviteit. Dit geldt ook voor het Rode Kruis. In de twintigste eeuw is men daarnaast in bepaalde gevallen ook natuurlijke personen en rechtspersonen gaan rekenen tot subjecten van internationaal recht. We kunnen hierbij denken aan mensen die, verdacht van oorlogsmisdrijven, berecht worden voor internationale hoven, zoals bij de Neurenbergse processen of voor het Joegoslavië-tribunaal.

Handhaving[bewerken]

In het volkenrecht ontbreekt in de meeste gevallen een orgaan dat de regels kan handhaven en dus kan optreden tegen schending van de regels. Staten zullen dan zelf maatregelen moeten treffen, bijvoorbeeld door het treffen van sancties, zoals een handelsboycot. Dergelijke unilaterale vormen van rechtshandhaving komen feitelijk neer op eigenrichting, een vorm van rechtshandhaving die in het nationale recht doorgaans niet toegestaan is. Is sprake van een (dreigende) schending van de internationale vrede en veiligheid, dan is er wel een internationaal orgaan bevoegd om op te treden, namelijk de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dit orgaan kan dan dwangmaatregelen treffen. Die zijn bindend voor alle staten en kunnen onder andere het inzetten van troepen inhouden. Er is ook een aantal internationale gerechtshoven die door staten dan wel in het algemeen dan wel ten aanzien van een bepaald geschil of misdrijf worden erkend:

Rechtsbronnen[bewerken]

Het internationaal publiekrecht kent de volgende rechtsbronnen:

  • Verdragen
  • Gewoonterecht
  • Algemene rechtsbeginselen
  • Rechterlijke beslissingen en doctrine
  • Besluiten van internationale organisaties
  • Eenzijdige handelingen en verklaringen
  • Ius cogens (dwingend recht) en verplichtingen jegens allen (erga omnes) (deze zijn formeel geen rechtsbron)
  • Billijkheidsbeginsel: et aequo et bono

Van deze bronnen spelen verdragen de belangrijkste rol, omdat het staten (en internationale organisaties) de mogelijkheid geeft zo nauwkeurig mogelijk afspraken vast te leggen. In veel opzichten lijkt een verdrag dan ook op een contract in de nationale rechtsorde. In de meeste landen moet een internationaal verdrag door de volksvertegenwoordiging uitdrukkelijk of stilzwijgend worden goedgekeurd. Daarna vindt ratificatie door de staat zelf plaats. Daarna zijn de verdragsstaten zowel intern (tegenover de burgers) als extern (tegenover de andere verdragsstaten) gebonden.

Staten kunnen echter ook gebonden worden aan andere normen dan verdragen. De meest voorkomende is het gewoonterecht, een bron die in het Nederlands recht een veel geringere rol heeft.

Geschiedenis van het internationaal recht[bewerken]

Pas sinds het ontstaan van de moderne staat (met de Vrede van Münster, in 1648) wordt echt gesproken van internationaal recht; vanaf dat moment ontstaan in Europa duidelijke grenzen, wat ten slotte leidt tot nationale staten. Toch zijn er al voor 1648 relevante verdragen tot stand gekomen, zoals de verdragen die zijn gesloten omtrent de Kaapvaart (tussen de Koning van Spanje en de Koning van Engeland in 1604). Zie ook: Lijst van verdragen.

Vanaf de Vrede van Münster werd het volkenrecht ontwikkeld. Dit hing samen met de opkomst van de soevereine staat. Er is veel aandacht voor de afbakening van grondgebied en rechtsmacht van de nationale staten. Vanaf 1850 is de opkomst van internationale organisaties waar te nemen. Er wordt voorzien in geschillenbeslechting en bepaalde regels van internationaal gewoonterecht worden gecodificeerd.

Grondleggers[bewerken]

Literatuur[bewerken]

Zie ook[bewerken]