Burgerlijke partij

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De burgerlijke partij, in het Belgisch strafrecht, is de persoon die beweert schade opgelopen te hebben door een misdrijf en hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure. Het is met andere woorden niet enkel het slachtoffer van het misdrijf dat zich burgerlijke partij kan stellen: iedere persoon die schade heeft geleden.
Hier bestaat een uitzondering op: Unia, Payoke,... kunnen als burgerlijke partij optreden (bij welbepaalde misdrijven) zonder dat ze zelf schade hebben geleden.

Via de burgerlijke partijstelling wordt het slachtoffer partij in het strafproces.

De term "burgerlijke partij" moet niet verward worden met de term "benadeelde persoon".

Belgisch strafrecht[bewerken]

Plichten[bewerken]

De burgerlijke partij dient zichzelf (of via een advocaat) te melden om aanspraak te maken op haar rechten. De partij dient zelf haar nadeel te bewijzen. Deze melding kan gebeuren tijdens de zitting van de rechtbank zelf.

Men kan zich ook burgerlijke partij stellen door een "klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter". Tegen een vergoeding kan dan een onderzoeksrechter worden gevat. In dit geval moet er niet noodzakelijk een voorgaande klacht of gerechtelijk onderzoek lopende zijn. Op die manier heeft de klager zekerheid dat zijn zaak wordt onderzocht en kan hij van in het begin reeds zijn rechten doen gelden.

Rechten[bewerken]

De burgerlijke partij heeft de volgende rechten :

  • inzage in het strafdossier
  • opheffing van bepaalde maatregelen vragen
  • bijkomende onderzoekshandelingen vragen
Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187) · Brussels International Business Court
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht (Europese Unie)
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Europees recht (Raad van Europa)
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof