Arrondissementsrechtbank (België)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De arrondissementsrechtbank is een rechtbank die uitspraak doet over bevoegdheidsgeschillen.

De arrondissementsrechtbank bestaat uit de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

De bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank wordt bepaald door de artikels 639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Een zaak kan op twee manieren voor de arrondissementsrechtbank komen:

  • Op vordering van de eiser (voor de sluiting van de debatten)
  • Wanneer de rechter ambtshalve een exceptie van onbevoegdheid inroept

Wanneer de verweerder de onbevoegdheid oproept, maar de eiser geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank vordert, doet de rechter waarvoor de zaak aanhangig is zelf uitspraak over zijn bevoegdheid.

Nationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht: Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht: Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken: Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · rechtbank van koophandel (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187)
Territoriale indeling: Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie: Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht
Primair recht: VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht: Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken: Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

Internationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken: Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken: Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof