Zoek dit woord op in WikiWoordenboek

Versnelling (natuurkunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De versnelling is de afgeleide van de snelheid. In het eendimensionale geval is de versnelling in een punt dus de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van de snelheidsfunctie

Versnelling of acceleratie is in de mechanica de verandering van de snelheid van een object, of nauwkeuriger gezegd, de verandering per tijdseenheid. In elk punt van het object is de versnelling gedefinieerd als de afgeleide naar de tijd van de snelheid van dat punt. Aangezien de snelheid een vectoriële grootheid is, is ook de versnelling een vector, dus met zowel grootte als richting.

Hoewel de term 'versnelling' de suggestie wekt dat een object sneller gaat bewegen, betekent versnelling in de mechanica in het algemeen een verandering van de snelheid. Dus ook een vertraging, een negatieve versnelling, en een verandering van de bewegingsrichting worden met versnelling aangeduid.

Definitie[bewerken | brontekst bewerken]

De beweging van een punt wordt gegeven door de voerstraal als functie van de tijd . De snelheid is dan bepaald door:

en de versnelling door:

Met de notatie van Newton die een tijdafgeleide aangaf door een bovengeplaatste punt, wordt de versnelling:

Tweede wet van Newton[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Wetten van Newton voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een object kan alleen een versnelling krijgen als er een resulterende kracht op werkt.

In dat geval geldt de tweede wet van Newton:

In deze formule zijn zowel de resulterende kracht als de versnelling vectorgrootheden, dat wil zeggen dat ze beide een grootte én een richting hebben. "Resulterend" betekent dat als er meer krachten zijn die als vector moeten worden opgeteld tot een . De massa van het object heeft alleen een grootte.

De versnelling van een object heeft dezelfde richting als de resulterende kracht die de versnelde beweging van het object veroorzaakt. wordt uitgedrukt in newton, in kilogram en in m/s2 (meter per seconde kwadraat).

Bij gelijkblijvende kracht is de versnelling van een object omgekeerd evenredig met de massa. Een lichte auto kan daarom bijvoorbeeld makkelijker aangeduwd worden dan een zware vrachtauto. Wanneer de resulterende kracht 0 is, zal het object ook niet versnellen. Op een auto die met een constante snelheid rijdt werkt geen resulterende kracht. De kracht die de auto aandrijft is even groot als de wrijvingskracht van wind en wegdek die de auto remt, waardoor de auto geen versnelling ondervindt. Ook zal een auto niet door het asfalt zakken (versnelling naar beneden), doordat de zwaartekracht die de auto naar beneden drukt gelijk is aan de normaalkracht die de auto omhoog duwt.

Van onder naar boven zijn hier weer­gegeven: een versnellingsfunctie a(t), de integraal hiervan geeft de snelheid v(t) en de integraal hiervan geeft de plaatsfunctie s(t)

Versnelling betekent dat de snelheid toeneemt, of algemener, dat de snelheid verandert. De verandering van de snelheid in de tijd is juist de versnelling. Als de positie, de snelheid en de versnelling van een voorwerp worden uitgedrukt als functies van de tijd, wordt de verandering in de tijd weergegeven door de afgeleide. De versnelling is dus de afgeleide van de snelheid:

Aangezien de snelheid zelf al de afgeleide is van de plaatsvector

volgt dat de versnelling ook de tweede afgeleide is van de plaatsvector:


Als de kracht uit de tweede wet van Newton, zoals bij veel mechanische systemen in de praktijk, een functie is van de drie veranderlijken positie , snelheid en de tijd dan geeft dit aanleiding tot een gewone vectoriële differentiaalvergelijking van de tweede orde, in het algemeen niet lineair:

Bijzondere gevallen[bewerken | brontekst bewerken]

Eenparig versnelde beweging[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Eenparig versnelde beweging voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij een eenparig versnelde beweging is de versnelling constant, d.w.z. onafhankelijk van de tijd. De oplossing van de bewegingsvergelijking geeft als baanvergelijking voor de plaatsvector een kwadratische functie van de tijd :

Eenparig cirkelvormige beweging[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Eenparig cirkelvormige beweging voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een eenparig cirkelvormige beweging wordt gedefinieerd aan de hand van de baanvergelijking: de positie van het systeem ligt op de omtrek van een vaste cirkel en de snelheid heeft constante grootte. Deze beweging wordt het eenvoudigst beschreven door een coördinatenstelsel te kiezen waarin de cirkel, met straal voldoet aan de vergelijking

Het eenparig karakter van de beweging komt tot uiting in de constante grootte van de snelheidsvector, wat overeenkomt met tangentiële versnelling 0. De radiële versnelling is steeds gericht naar het middelpunt van de cirkel en haar grootte bedraagt Vaak wordt de beweging ook beschreven in termen van de hoeksnelheid uitgedrukt in radialen per seconde, en dan is

In de context van de tweede wet van Newton komt de eenparig cirkelvormige beweging overeen met een middelpuntzoekende kracht met constante grootte.

Toepassing[bewerken | brontekst bewerken]

Een deeltje valt en ondergaat dus de valversnelling . De valversnelling aan het aardoppervlak ten gevolge van de zwaartekracht bedraagt ongeveer 9,81 m/s2, en wordt vrijwel altijd aangeduid als (van gravitatie). Wat is nu op het tijdstip de snelheid en de positie van een vallend deeltje, als de beginpositie is, de startsnelheid en de valversnelling constant beschouwd kan worden?

Het deeltje ondergaat dan een eenparig versnelde beweging, zodat voor de snelheid geldt:

.

en voor de positie:

Als het deeltje een in de tijd veranderlijke versnelling ondergaat wordt de vergelijking:

,

waaruit door integratie volgt:

Merk op dat ten gevolge van de luchtweerstand bij een vrije val in werkelijkheid de bovengenoemde formules maar bij benadering juist zijn.

Tangentiële en radiale versnelling[bewerken | brontekst bewerken]

In een systeem met meer dan een vrijheidsgraad zijn de snelheid en de versnelling vectoriële grootheden; dat wil zeggen dat ze niet alleen gekarakteriseerd worden door een grootte, maar ook door een richting.

De oplossing van de bewegingsvergelijking van de tweede wet van Newton

met beginvoorwaarden en is in het algemeen een differentieerbare kromme in de toestandsruimte van het systeem: de baanvergelijking.

De versnellingsvector in een punt op de baan kan worden ontbonden in een component evenwijdig met de raaklijn aan de baan, de tangentiële versnelling, en een component loodrecht daarop, de centripetale of radiële versnelling.

De verandering van de grootte van de snelheid is alleen afhankelijk van de tangentiële versnelling:

omdat en per definitie loodrecht op elkaar staan. De tangentiële versnelling kan als een getal worden uitgedrukt met de conventie dat ze positief is in de zin van de beweging, en dan volgt

De verandering van de richting van de snelheidsvector is alleen afhankelijk van de radiale versnelling:

Op haar beurt wordt de radiale versnelling bepaald door de middelpuntzoekende kracht.

Ogenblikkelijke en gemiddelde versnelling[bewerken | brontekst bewerken]

De hierboven aangehaalde definitie van versnelling als de tweede afgeleide van de plaatsvector wordt ook soms aangeduid als ogenblikkelijke versnelling, dat wil zeggen de versnelling op een gegeven tijdstip, om het onderscheid te maken met de gemiddelde versnelling over een tijdsinterval met een bepaald lengte.

De gemiddelde versnelling tussen tijdstippen en , waarbij verondersteld wordt, is het verschil in de snelheden op die twee tijdstippen, gedeeld door de lengte van het interval:

Dit komt overeen met de gewone definitie van de gemiddelde waarde van de ogenblikkelijke versnelling over het interval

Acceleratie bij voertuigen[bewerken | brontekst bewerken]

De gebruikelijke eenheid om acceleratie aan te duiden is m/s2. Bij voertuigen zoals auto's en speedboten wordt vaak de acceleratietijd van 0 tot 100 km/h opgegeven.

Uit de formule valt af te leiden dat de acceleratie toeneemt als de massa afneemt (lichter voertuig) en/of als de aandrijfkracht (die bepaald wordt door het motorvermogen) toeneemt.

De relatie tussen het motorvermogen en de aandrijvende kracht is als volgt uit te drukken:

Hierin is:

de omtrekskracht aan het aangedreven wiel, uitgedrukt in N
het motorkoppel aan de krukas, uitgedrukt in Nm
de overbrenging versnellingsbak maal eindoverbrenging (differentieel)
het rendement van de overbrenging
de straal van het aangedreven wiel, uitgedrukt in m

Omgekeerd is hieruit het motortoerental bij een gegeven snelheid te bepalen:

,

met:

het motortoerental, uitgedrukt in omwentelingen per minuut
de snelheid, uitgedrukt in m/s

Hieruit valt op te maken dat groot wordt bij een zo hoog mogelijke overbrenging , mogelijk gemaakt door een hoog maximaal motortoerental. Anders gezegd is het gunstig als het motortoerental constant hoog blijft terwijl de overbrengverhouding zich continu aanpast aan de toenemende snelheid. Anderzijds is duidelijk dat een hoog koppel evenzeer helpt. Beide samen () geven het vermogen. Een hoger vermogen leidt dus tot een snellere acceleratie.

Het rendement van de overbrenging kan ook een nadrukkelijke rol spelen. Bijvoorbeeld de koppelomvormer van een automaat veroorzaakt een lager rendement. Ook de duwband van VDT heeft een lager rendement dan een handgeschakelde versnellingsbak, waardoor deze het theoretische voordeel van een continu variabele overbrenging (geen schakeltijd, waarin geen vermogen kan worden geleverd) meestal niet kan omzetten in een kortere acceleratietijd.

Relativiteitstheorie[bewerken | brontekst bewerken]

De beschrijvingen en berekeningen die in de toepassing hierboven gegeven worden volgen de principes van de klassieke mechanica. De algemene relativiteitstheorie van Einstein kent geen zwaartekracht. Volgens Einsteins equivalentieprincipe kan een door een voorwerp ondervonden constante versnelling niet worden onderscheiden van de versnelling vanwege een zwaartekracht.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Grootheden en eenheden in de (klassieke) mechanica
lineaire/translatie grootheden
Wat meten tijdsintegralen? 'nabijheid' ('nearness') 'verheid' ('farness')
Dimensie L−1 1 L L2
T9 presrop (Engels)
m−1·s9
absrop (Engels)
m·s9
T8 presock (Engels)
m−1·s8
absock (Engels)
m·s8
T7 presop (Engels)
m−1·s7
absop (Engels)
m·s7
T6 presackle (Engels)
m−1·s6
absrackle (Engels)
m·s6
T5 presounce (Engels)
m−1·s5
absounce (Engels)
m·s5
T4 preserk (Engels)
m−1·s4
abserk (Engels): D
m·s4
T3 preseleration (Engels)
m−1·s3
abseleration (Engels): C
m·s3
hoek/rotatie grootheden
T2 presity (Engels)
m−1·s2
absity (Engels): B
m·s2
Dimensie 1 geen (m·m−1) geen (m2·m−2)
T presement (Engels)
m−1·s
tijd: t
s
absition/absement (Engels): A
m·s
T tijd: t
s
1 placement (Engels)
golfgetal
m−1
afgelegde weg: d
plaatsvector: r, s, x
afstand: s
m
oppervlakte: A
m2
1 hoek: θ
rad
ruimtehoek: Ω
rad2, sr
Wat meten tijdsafgeleiden? 'rasheid' ('swiftness')
T−1 frequentie: f
s−1, Hz
snelheid (scalar): v
snelheid (vector): v
m·s−1
kinematische viscositeitν
diffusiecoëfficiënt: D
specifiek impulsmomenth
m2·s−1
T−1 frequentie: f
s−1, Hz
hoeksnelheid: ω, ω
rad·s−1
T−2 versnelling: a
m·s−2
verbrandingswarmte
geabsorbeerde dosis: D
radioactieve-dosisequivalent
m2·s−2, J·kg−1, Gy, Sv
T−2 hoekversnelling: α
rad·s−2
T−3 ruk: j
m·s−3
T−3 hoekruk: ζ
rad·s−3
T−4 jounce/snap (Engels): s
m·s−4
T−5 crackle (Engels): c
m·s−5
T−6 pop (Engels): Po
m·s−6
T−7 lock (Engels)
m·s−7
T−8 drop (Engels)
m·s−8
M lineaire dichtheid:
kg·m−1
massa: m
kg
ML2 massatraagheidsmomentI
kg·m2
Wat meten tijdsafgeleiden? 'sterkheid' ('forceness')
MT−1 dynamische viscositeit: η
kg·m−1·s−1, N·m−2·s, Pa·s
impuls: p (momentum),
stoot: J, p (impulse)
kg·m·s−1, N·s
actie: 𝒮
actergie:
kg·m2·s−1, N·m·s, J·s
ML2T−1 impulsmoment (momentum angularis): L
kg·m2·s−1
actie: 𝒮
actergie:
kg·m2·s−1, N·m·s, J·s
MT−2 druk: p
mechanische spanning
energiedichtheid: U
kg·m−1·s−2, N·m−2, J·m−3, Pa
oppervlaktespanning: of
kg·s−2, N·m−1, J·m−2
kracht: F
gewicht: Fg
·kg·m·s−2, N
energie: E
arbeid: W
warmte: Q
kg·m2·s−2, Nm, J
ML2T−2 krachtmoment (torque): M, τ
kg·m2·s−2, Nm
energie: E
arbeid: W
warmte: Q
kg·m2·s−2, Nm, J
MT−3 yank (Engels): Y
kg·m·s−3, N·s−1
vermogen: P
kg·m2·s−3W
ML2T−3 rotatum: P
kg·m2·s−3, N·m·s−1
vermogen: P
kg·m2 ·s−3W
MT−4 tug (Engels): T
kg·m·s−4, N·s−2
MT−5 snatch (Engels): S
kg·m·s−5, N·s−3
MT−6 shake (Engels): Sh
kg·m·s−6, N·s−4

Zie de categorie Acceleration van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.