Rechter in handelszaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een rechter in handelszaken of een handelsrechter of ook wel consulaire rechter is in België een lekenrechter, die bij de rechtbank van koophandel wordt aangesteld bij Koninklijk Besluit en op gezamenlijke voordracht van de ministers van justitie, economie en middenstand. Deze rechters zijn vaak niet-juristen en worden gekozen uit het bedrijfsleven en blijven daar vaak hun werkzaamheden verder uitoefenen. De bedoeling is dat zij vooral de praktische kennis uit de economie in de handelsrechtspraak binnenbrengen. De benoemingen zijn meestal voor 5 jaar en kunnen verlengd worden op voorstel van de voorzitter van de rechtbank.

De taken van de rechter in handelszaken zijn:

Zetelen in de pleidooien
Enkele specifieke zittingen buiten beschouwing gelaten, is de zetel samengesteld uit een beroepsmagistraat en twee rechters in handelszaken.
Rechter-Commissaris in faillissementen
De afhandeling van een faillissement gebeurt door een curator, die op zijn beurt onder toezicht van een rechter-commissaris (dit is een rechter in handelszaken) staat. Deze verleent machtigingen, controleert de rekeningen van de curator en brengt daarover verslag uit.
Handelsonderzoeken
De Kamer voor Handelsonderzoeken heeft als taak het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. De rechter in handelszaken roept de ondernemer op om de moeilijkheden te bespreken en te komen tot een herstelplan of bijvoorbeeld een gerechtelijke reorganisatie.
Gedelegeerd rechter
De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen voorziet dat bij een gerechtelijke reorganisatie een gedelegeerd rechter wordt aangesteld. Hij/zij brengt verslag uit op verschillende ogenblikken van de procedure en houdt toezicht. Deze taak vergt bijzonder veel tijd en flexibiliteit van de rechter in handelszaken, gezien de aard van de procedure. De Rechter in Handelszaken heeft immers in de eerste plaats een andere hoofdactiviteit.
Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · rechtbank van koophandel (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187)
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof