Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
IJlst

De Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland zijn onder te verdelen in de Friese elf steden die met uitzondering van Stavoren beschermde stadsgezichten zijn, en de overige plaatsen in Friesland die beschermde dorpsgezichten zijn.

Beschermd stadsgezicht[bewerken | brontekst bewerken]

Leeuwarden (Ljouwert), Sneek, (Snits), IJlst (Drylts), Sloten (Sleat), Hindeloopen (Hylpen), Workum (Warkum), Bolsward (Boalsert), Harlingen (Harns), Franeker (Frjentsjer) en Dokkum.

Beschermd dorpsgezicht[bewerken | brontekst bewerken]

Achlum, Balk, Ballum, Birdaard, Cornwerd, Dronrijp, Ee (Dongeradeel), Ferwerd, Grouw, Hallum, Heeg, Hogebeintum, Holwerd, Huins, Hollum, Janum, Jelsum, Kimswerd, Kollum, Kornwerderzand, Langweer, Lutkewierum, Makkum, Mantgum, Marssum, Metslawier, Moddergat, Nes (Ameland), Nijland, Oldeberkoop, Oldeboorn, Oosterend (Littenseradeel), Oost-Vlieland, Oudebildtzijl, Piaam, Pingjum, Poppingawier, Rien, Schraard, Schiermonnikoog, Veenklooster, Warstiens, Weidum, Warga en Woudsend.

Behalve dorpskernen kunnen ook gebieden als beschermd dorpsgezicht worden aangemerkt:

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

  • Wijnsma, A.J. Beschermde dorpsgezichten in Friesland (1991), Leeuwarden, Stichting Monument van de Maand, ISBN 907384505X