Ondernemingsrechtbank

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Rechtbank van koophandel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De ondernemingsrechtbank (Frans: tribunal de l'entreprise, Duits: Unternehmensgericht) is de voornaamste rechtbank in België voor geschillen tegen en tussen ondernemingen. Voor 1 november 2018 was dit de rechtbank van koophandel (Frans: Tribunal de commerce, Duits: Handelsgericht).

Organisatie[bewerken]

De ondernemingsrechtbanken zijn in beginsel georganiseerd per ressort.[noot 1] Binnen de ressorten Luik en Brussel wordt hiervan afgeweken omwille van de taalwetgeving. In het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn er bovendien twee ondernemingsrechtbanken, een Nederlandstalige en een Franstalige. Dit maakt dat er negen ondernemingsrechtbanken zijn, met name in:[1][2]

De ondernemingsrechtbank is een rechtbank op het niveau van eerste aanleg, net als de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank.

De ondernemingsrechtbank heette voor 1 november 2018 rechtbank van koophandel, gebaseerd op het historische onderscheid tussen burgerzaken en handelszaken enerzijds en op het Wetboek van Koophandel (1807) anderzijds.

Door de wet van wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht[4] werden echter enkele fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Artikel 252 van deze wet voerde de naamsverandering door, terwijl tevens het onderscheid tussen burgerlijke en handelszaken werd afgeschaft. Deze hervorming paste in de verdere ontmanteling van het Wetboek van Koophandel: bepaalde regels uit dit wetboek werden afgeschaft, terwijl andere bepalingen werden overgeheveld naar het Wetboek van Economisch Recht (WER).[5] De overgebleven bepalingen inzake zeerecht vormen sinds de hervorming het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen. De wet trad in werking op 1 november 2018.

In een kamer van de ondernemingsrechtbank zetelen één rechter en twee lekenrechters.[6] Deze lekenrechters zijn rechters in ondernemingszaken. Het gaat veelal om mensen uit het ondernemingsleven.

Bevoegdheid[bewerken]

De ondernemingsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van geschillen tegen en tussen ondernemingen.[7] Voor de wet van 26 maart 2014 gold niet het begrip 'onderneming' maar het begrip 'handelaar'. Het begrip handelaar bleef nog voortbestaan tot de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelszaken in 2018.

De handelsrechtbanken nemen voorts onder andere kennis van geschillen in verband met vennootschappen, vzw’s, stichtingen, met insolventieprocedures, met de postbedeling, met verbeteringen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, met zee- en binnenvaart, met de Nationale Loterij van België en met wisselbrieven, alles ongeacht het bedrag van de vordering.[8]

De ondernemingsrechtbank neemt tevens de eed af van de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren en de bedrijfsrevisoren.[9]

De kamers voor ondernemingen in moeilijkheden sporen preventief ondernemingen[10] in moeilijkheden op en kunnen een vordering tot gerechtelijke ontbinding instellen bij de ondernemingsrechtbank.

Gerechtelijke hiërarchie[bewerken]

Gerechtelijke hiërarchie. Let op: in dit overzicht staat nog de oude benaming rechtbank van koophandel weergegeven.
Gerechtelijke hiërarchie. Let op: in dit overzicht staat nog de oude benaming rechtbank van koophandel weergegeven.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Nationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht:Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187) · Brussels International Business Court
Territoriale indeling:Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie:Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht (Europese Unie)
Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Europees recht (Raad van Europa)
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal recht
Rechtsbron:Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof