Rechtbank van koophandel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In elk van de Belgische gerechtelijke arrondissementen is er naast de algemene rechtbank van eerste aanleg ook een rechtbank van koophandel, in de praktijk meestal handelsrechtbank genoemd.

Deze afzondering hing vroeger samen met het feit dat het handelsrecht in België een afzonderlijke rechtstak is: het is geen deel van maar een tak naast het burgerlijk recht. De rechtbank van koophandel neemt in eerste aanleg kennis van geschillen tussen kooplieden of handelaars en van geschillen met betrekking tot wisselbrieven ongeacht het bedrag van de vordering. Recent is de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel echter uitgebreid naar alle ondernemingsgeschillen[bron?]. Het begrip "onderneming" is ruimer dan het begrip "handelaar". Het handelsrecht en het handelaars-begrip blijft echter bestaan en behoudt zijn relevantie.

Doordat de handelsrechtbanken doorgaans geen achterstand kennen, heeft de wetgever hun, naast de toepassing van het wetboek van koophandel, meer en meer andere opdrachten toevertrouwd, daaronder alle geschillen in en rond een vennootschap, alles in verband met het faillissement en het gerechtelijk akkoord. Zij neemt ook de eed af van bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten.

Bijzonder aan de rechtbank van koophandel is dat zij naast haar voorzitter, die een beroepsmagistraat is, ook niet-beroepsmagistraten kent, rechters in handelszaken genoemd, die uit het bedrijfsleven gekozen worden.

Gerechtelijke hiërarchie[bewerken]

Gerechtelijke hiërarchie
Gerechtelijke hiërarchie

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Nationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht: Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht: Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken: Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · rechtbank van koophandel (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187)
Territoriale indeling: Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie: Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht
Primair recht: VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht: Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken: Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

Internationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken: Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken: Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof