Sekse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Human.png

Veel van de organismen die op aarde leven zijn onder te verdelen in twee of meer vormen die seksen of geslachten genoemd worden. Bij geslachtelijke voortplanting of seksuele reproductie combineren de seksen onderling in hun nakomelingen hun genetisch materiaal. Ook ongeslachtelijke voortplanting of aseksuele reproductie komt voor, waarbij geen genetisch materiaal wordt gecombineerd omdat er maar een ouder nodig is.

Bij de meeste meercellige en sommige eencellige organismen zijn er twee seksen: vrouwelijk en mannelijk. De vrouwelijke sekse is gedefinieerd als de sekse met de grootste geslachtscellen. Schimmels en sommige andere organismen bestaan in meer dan twee seksen, maar zij planten zich nog steeds in paren voort (in elke combinatie van twee seksen). Sommige andere soorten als grondaaltjes of wormpjes kunnen zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten. Sommige soorten zijn hermafrodiet, dat wil zeggen dat ze beide seksen tegelijk hebben.

Sommige diersoorten (bijvoorbeeld sommige hagedissen en wandelende takken) planten zich uitsluitend ongeslachtelijk voort, en vele eencelligen planten zich geslachtelijk voort door celdeling; en er zijn soorten die zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting kennen (bladluizen).

Geslachtsbepaling[bewerken]

Bij gewervelde dieren wordt de sekse bepaald door geslachtshormonen gevormd in de indifferente gonade. Bij zoogdieren is dit feitelijk een één-op-éénrelatie met de genetische constitutie en het is bij zoogdieren ook tot op heden niet mogelijk gebleken deze geslachtsontwikkeling op kunstmatige wijze om te draaien. Een individu dat een X-chromosoom heeft van de moeder en een Y-chromosoom van de vader zal een mannelijke geslachtsontwikkeling volgen en een individu dat een X-chromosoom heeft van de moeder én een X-chromosoom van de vader volgt een vrouwelijke geslachtsontwikkeling.

Het X- en Y-chromosoom worden de geslachtschromosomen (heterosomen) genoemd. Bij genetische afwijkingen kunnen echter ook afwijkingen in de geslachtsontwikkeling optreden en bij runderen wordt de vrouwelijke ontwikkeling verstoord als er een tweeling met XX- en XY-individuen in de baarmoeder aanwezig is en er anastomoses optreden in de placenta.[1] Een belangrijke component van de secundaire geslachtsontwikkeling is anti-Müller hormoon, dat zorgt voor een afbraak van de in eerste instantie aangelegde gang van Muller, de afvoergang van de vrouwelijke geslachtsproducten.

Deze eerste vorming van geslachtshormonen is een geval van positieve terugkoppeling. Door de vorming van hetzij mannelijke, hetzij vrouwelijke geslachtshormonen wordt de vorming van die hormonen bevorderd. Een klein verschil in een gevoelige fase (door activiteit van het Y-chromosoom bijvoorbeeld) wordt dus uitvergroot. Bij reptielen als krokodillen kan dit zelfs een temperatuurverschil zijn.

Bij vissen is het vrij gemakkelijk om de geslachtsontwikkeling om te draaien door ze in de gevoelige periode te behandelen met mannelijke of vrouwelijke hormonen. Zo is het mogelijk genetisch vrouwelijke ouderdieren (XX) te maken die volledig als man kunnen functioneren. De nakomelingen zijn dan alle vrouwtjes (XX). Bij sommige vissen blijft de gonade plastisch en kan een individu op latere leeftijd een ander geslacht aannemen en zelfs snelle geslachtswisselingen zijn mogelijk.[2]

Vogels[bewerken]

Vogels vormen een uitzondering op dit systeem, omdat er geen sprake is van een indifferente gonade en een gevoelige periode. De cellen van een vogel zijn ofwel mannelijk (XX-genoom), ofwel vrouwelijk (XY) en het is in zeldzame gevallen mogelijk dat in één dier beide celtypen voorkomen, wat resulteert in een exemplaar dat half man, half vrouw is. De geslachtshormonen spelen nog wel een rol bij de ontwikkeling van de eicellen dan wel zaadcellen, maar het uiterlijk van dieren met beide celtypen is half mannelijk, half vrouwelijk.[3]

De mens[bewerken]

Vaststelling van het geslacht[bewerken]

Er zijn verschillende manieren om het geslacht, geboortegeslacht of de biologische sekse van een mens vast te stellen:

Hoe verfijnder de technieken om iemands geslacht vast te stellen, hoe moeilijker het wordt. Op alle biologische niveaus (genetisch, genitaal, hormonaal) komen immers veel variaties voor. Omdat de meeste mensen niet op al die niveaus onderzocht zijn, weten zij zelf meestal het fijne niet van hun biologische geslacht.

Afwijkingen in geslachtschromosomen[bewerken]

Hoewel de mensheid doorgaans in twee geslachten wordt ingedeeld, is de natuur gevarieerder dan dat. Er zijn mensen met een intersekse conditie, deze personen hebben meestal afwijkende geslachtschromosomen. Soms is er maar 1 X-chromosoom aanwezig; dergelijke mensen zien eruit als vrouw (syndroom van Turner). Soms zijn er naast een Y-chromosoom meer dan één X-chromosoom aanwezig: XXY of XXXY (syndroom van Klinefelter). Er zijn individuen met XY die de gevoeligheid voor testosteron missen en uiterlijk op vrouwen lijken (androgeenongevoeligheidssyndroom). Ook XYY en XYYY komt voor. Dit zijn individuen die er als mannen uitzien, soms zelfs nog wat langer van gestalte.

Maatschappelijke aspecten[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Gender (sekse) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij mensen heeft het begrip geslacht naast biologische (seksuele en lichamelijke) ook psychische, sociale en juridische aspecten. Er bestaan verschillende begrippen, zoals gender (psycho-sociaal geslacht), om deze aspecten van elkaar te onderscheiden.

Psychologische aspecten[bewerken]

Het geslacht (gender) is voor veel mensen een psychologisch gegeven: het gevoel mannelijk, vrouwelijk, een mengeling of geen van beide te zijn. Bij sommige mensen komt dit gevoel (hun gender-identiteit of -identificatie) niet overeen met hun biologische geslacht. Zij noemen zich soms transgender, transseksueel of androgyn. In medische termen wordt de afwijking tussen genderidentiteit en biologisch geslacht aangeduid als genderdysforie.

Sociale aspecten[bewerken]

Geslacht is ook een sociaal en cultureel fenomeen. Culturen en samenlevingen hebben vrijwel altijd specifieke normen en verwachtingen over de eigenschappen en gedragingen waaraan de (meestal twee, soms meer) geslachten zouden (moeten) beantwoorden. Deze sociale geslachtsnormen kunnen sterk variëren per cultuur. Daarom maken sommige sociologen een onderscheid tussen sekse (biologisch) en gender (psychologisch, sociaal, cultureel). Binnen het begrip gender kan dan nog onderscheid worden gemaakt tussen de reeds genoemde gender-identiteit en de gender-rol (de wijze waarop iemand zich tegenover anderen presenteert). Vanaf de jaren 1970 werd het onderscheid tussen sekse en gender door feministen sterk benadrukt. Sommige queer-theorieën zijn inmiddels tegen dit onderscheid. Zij pleiten voor het algemeen gebruik van 'gender' en de afschaffing van 'sekse', omdat het biologische geslacht volgens hen een culturele interpretatie zou zijn.

Taalkundige aspecten[bewerken]

In veel talen zijn er taalverschillen naar sekse. In het Nederlands is er verschil bij het persoonlijk voornaamwoord derde persoon enkelvoud: hij/hem tegenover zij/haar en bij het bezittelijk voornaamwoord derde persoon enkelvoud: zijn tegenover haar. In sommige andere talen heeft het geslacht ook gevolgen voor bijvoorbeeld de uitgangen van bijvoeglijk naamwoorden. Overigens komt het grammaticaal geslacht van een woord niet altijd overeen met de sekse van de persoon op wie het woord slaat.

Om te streven naar genderneutraal taalgebruik wordt soms "hij/zij" of "hij of zij" enz. geschreven als de sekse er niet toe doet of als het om een onbekende persoon gaat. Omdat dit wat omslachtig is wordt soms alleen de mannelijke vorm gebruikt, met eventueel de opmerking dat ook vrouwen bedoeld worden; dit wordt vaak in wetten en reglementen gedaan en in het voorwoord van sommige informatieve boeken. In de Aanwijzingen voor de regelgeving uit 1992 is echter bepaald dat, indien mogelijk, persoonsaanduidingen worden gebruikt die zowel mannen als vrouwen omvatten, dus niet meer "hij die" maar "degene die".[4] De oude formuleringen worden evenwel niet speciaal gewijzigd, waardoor in een wet soms zowel oude bepalingen met "hij die" voorkomen als nieuwe met "degene die".

Ook bij woorden als conducteur, dief en prostituee kunnen al of niet aparte woorden worden gebruikt. Het woord broer wordt echter alleen voor een man gebruikt. Bij gebrek aan een algemene term voor broer en zus(ter) worden daarom zelfs in wetten broer en zus(ter) apart genoemd.

Anderzijds, in een context waarin er sprake is van één man en één vrouw worden "hij" of "zij" enz. soms gebruikt zonder nader te zeggen wie wordt bedoeld, omdat dat al uit dat woord blijkt.

Wettelijke status[bewerken]

Ten slotte is er ook het wettelijke geslacht. Dit wordt opgetekend in de geboorteakte en staat in de meeste landen vast voor het leven. De sekseregistratie werd zoals de hele bevolkingsadministratie ingevoerd door Napoleon om de legerdienst te organiseren en om huwelijks- en erfeniswetten vast te leggen.

Nu in sommige landen de dienstplicht afgeschaft is en huwelijk en adoptie opengesteld worden voor gelijkgeslachtelijke koppels, heeft sekse steeds minder juridische gevolgen. Om discriminatie op basis van geslacht volledig uit het wetboek te bannen en om de hindernissen voor transgenders te verminderen, pleiten veel organisaties bijgevolg voor de afschaffing van sekseregistratie in bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie en op identiteitsbewijzen.[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

Deels is het afschaffen van de sekseregistratie in Nederland inmiddels doorgevoerd.[15]

Sinds 15 juni 2017 kan een inwoner van de Amerikaanse staat Oregon op aanvraagformulieren voor officiële documenten als rijbewijs en identiteitsbewijs behalve "man" of "vrouw" ook "x" invullen als geslacht. Men geeft daarmee aan, niet als man of vrouw te willen worden beschouwd.[16][17]

Nederland[bewerken]

Van een pasgeborene wordt het geslacht geregistreerd (geboorteakte, Basisregistratie Personen), tenzij dit twijfelachtig is, in welk geval wordt geregistreerd dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld (vermelding "X" of "onbekend", genderneutraal). Binnen drie maanden na de geboorte wordt het geslacht, indien dit inmiddels medisch is vastgesteld, alsnog geregistreerd aan de hand van een ter zake overgelegde medische verklaring. Is binnen deze termijn geen medische verklaring overgelegd, of blijkt uit de overgelegde medische verklaring dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld, dan blijft de X gehandhaafd. Dit komt overigens zelden voor.

Iedere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de geboorteakte kan daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de akte berust. Hierbij wordt overgelegd een verklaring van een deskundige, die vermeldt dat de betrokkene heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in zijn akte van geboorte en jegens de deskundige er blijk van heeft gegeven diens voorlichting omtrent de reikwijdte en de betekenis van deze staat te hebben begrepen en de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte weloverwogen te blijven wensen. De deskundige geeft de verklaring niet af indien hij gegronde reden heeft om aan de gegrondheid van bedoelde overtuiging te twijfelen. Aan de akte van geboorte wordt dan een vermelding toegevoegd van wijziging van het geslacht.

In 2018 was rechtbank Limburg van oordeel dat de beleving noch man, noch vrouw te zijn als zodanig in de akten van de burgerlijke stand opgetekend zou moeten kunnen worden, maar overwoog dat dit nog niet mogelijk was, en dat het aan de wetgever is om hierin keuzes en wetgeving te maken. Wel verzocht de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand te Roermond om de geboorteakte van de belanghebbende waarin deze als vrouw vermeld stond door te halen en in een nieuw op te maken geboorteakte bij geslacht op te nemen “het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld”, net als in de situatie dat het geslacht drie maanden na de geboorte nog niet kon worden vastgesteld en daarna nooit alsnog in de geboorteakte is vastgelegd.[18]

Segregatie[bewerken]

Soms is er segregatie naar sekse. De activiteiten of voorzieningen zijn dan voor beide seksen, maar wel gescheiden, bijvoorbeeld bij (semi-)openbare toiletten, douches en kleedruimten. Ook was of is er in veel landen gescheiden onderwijs (aparte meisjes- en jongensscholen).

Uitsluiting van of onderscheid in voorschriften naar sekse[bewerken]

Discriminatie op basis van geslacht in Saoedi Arabië

Het komt voor dat bepaalde activiteiten of voorzieningen voorbehouden zijn aan één sekse, bijvoorbeeld:

  • Het vervullen van een bestuursfunctie of de functie van volksvertegenwoordiger. In bijvoorbeeld de Staatkundig Gereformeerde Partij in Nederland gaat de voorkeur uit naar mannen.
  • Het vervullen van het priesterschap in de Rooms-Katholieke Kerk (alleen mannen).
  • In sommige landen zijn er metrorijtuigen alleen voor vrouwen.
  • In Saoedi-Arabië is in 2017 bekendgemaakt dat vrouwen vanaf juni 2018 voor het eerst een autorijbewijs mogen halen. Zonder rijbewijs mogen automobilisten niet deelnemen aan het verkeer.[19]
  • In sommige regio's is onderwijs uitsluitend weggelegd voor jongens.
  • In de meeste landen die militaire dienstplicht kennen, geldt deze alleen voor mannen.[bron?] Dit geldt ook voor Nederland en België, waar de dienstplicht is opgeschort in 1993 resp. 1994, maar niet formeel is afgeschaft. De Nederlandse regering kondigde in 2016 een wetsvoorstel aan dat de dienstplicht ook voor vrouwen invoert (al stelde de regering daarbij dat beëindiging van de opschorting niet aan de orde was).[20]

Verder zijn er bijvoorbeeld verschillen in kledingvoorschriften (juridisch of alleen sociaal), bijvoorbeeld topless zijn (vaak alleen toegestaan voor mannen), het dragen van een rok of jurk (soms alleen toegestaan voor vrouwen); ook is in formele situaties bij vrouwen veel kleuriger kleding toegestaan (zoals direct opvalt op bijvoorbeeld een groepsfoto van een ministersploeg).

Andere betekenissen[bewerken]

Het bepalen van het geslacht van een (jong) dier heet seksen.

Zie ook[bewerken]