Wikipedia:Juridisch café

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie WP:TOGA

Twee lemma's over mensenrechten?[bewerken]

N.a.v. Maiella's opmerking hierboven viel mij op dat wij zowel een lemma grondrechten ('grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten …'), als een lemma rechten van de mens ('de rechten van de mens of mensenrechten …') hebben. Momenteel overlapt de inhoud van beide lemma's elkaar, hoewel het lemma grondrechten een uitgebreid referaat m.b.t. Nederland heeft. In hoeverre zijn deze twee termen synoniem? Zonder daadwerkelijk enig onderzoek hierna gedaan te hebben (behalve dat onze lemmata naar en:fundamental rights respectievelijk en:human rights linken), lijkt het mij dat grondrechten (of fundamentele rechten) die rechten zijn welke burgers daadwerkelijk door een staat toegekend hebben gekregen en ook tegen deze staat kunnen inroepen, terwijl mensenrechten de hierboven 'preconstitutionele/prepositieve' rechten zijn die de mens op basis van zijn mens-zijn toekomen en onafhankelijk van de wil van staten. Of is dit gewoon een gevalletje Wikipedia:Samenvoegen? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 sep 2017 22:18 (CEST)

Het lijkt me dat de term "grondrechten" aanduidt dat deze rechten niet alleen mensen maar ook organisaties toekomen. denk bijvoorbeeld aan het grondrecht op de bescherming van bezit (eigendom), dat in art. 1 van het eerste protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd, maar ook als een recht van bedrijven wordt opgevat.
Je kunt ook zeggen dat grondrechten eigenlijk universeel zijn, en staten die slechts in wetgeving vastleggen om handhaving mogelijk te maken. Als een land bij voorbeeld discrimineert vinden wij dat in het algemeen een schande, en zeggen we niet dat een soeverein land het recht heeft zijn eigen wetten te maken. Bij de Universele Mensenrechten zoals de VN die heeft vastgelegd ontbreekt zelfs een handhavingssysteem.
Juist wel juridisch is de benadering dat grondrechten (mensenrechten) wetgeving betreffen die niet zomaar door de wetgever veranderd kan worden, maar alleen met een ingewikkelde procedure, denk aan het Nederlandse systeem dat de Grondwet alleen in twee lezingen gewijzigd kan worden. Het gaat om regels die niet zomaar in de politieke waan van de dag kunnen worden veranderd. In federale staten moeten de deelstaten instemmen met grondwetswijzigingen, in de VS zijn "amendments" bijv. slechts mogelijk met steun van drie kwart van de deelstaten.
Nog weer een ander aspect is dat grondrechten een wezenlijk complement zijn van de rechten die de staat heeft. Grondwetten regelen in het algemeen de organisatie van de staat, en geeft de staat rechten, waar rechten van de burger tegenover staan. Zo dient de veelbesproken vrijheid van meningsuiting in de allereerste plaats om de staat te verbieden onwelgevallige kritiek de kop in te drukken. Hier zie je ook duidelijk het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten: klassieke grondrechten verplichten de staat om iets na te laten (met name om bepaalde dingen te verbieden), terwijl de sociale grondrechten de staat verplichten om iets te doen. Zo verplicht art. 20 van onze Grondwet de staat zich te bekommeren om "de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart". Rbakels (overleg) 30 mrt 2018 10:10 (CEST)

Het onderscheid is dat over grondrechten meer in een nationale context wordt gesproken en over mensenrechten meer in internationale context.[1] De overlapping is echter groot, en de oorsprong is grotendeels dezelfde. Het commentaar van Rbakels is op enkele onderdelen niet relevant terzake het onderscheid tussen grond- en mensenrechten:

  • het verschil tussen natuurlijke- of rechtspersonen
  • handhaving
  • wijzigbaarheid
  • het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten

Ik ben voorstander van Wikipedia:Samenvoegen. Op het subtiele onderscheid kan in een aparte alinea worden ingegaan. Kaj Jalving (overleg) 18 sep 2018 15:22 (CEST)

Het subtiele onderscheid kan beter gewoon duidelijk in de artikelen verwerkt worden. Van samenvoeging worden zaken zelden duidelijker, problemen kunnen gecamoufleerd worden, en het is moeilijker de lezer precies te sturen naar wat hij zoekt. Alleen zaken samenvoegen die precies hetzelfde zijn. — Zanaq (?) 19 sep 2018 16:00 (CEST)
Ik zie dat ik verwarring sticht door twee dingen te combineren die (inderdaad) los van elkaar staan:
  • Dat ook rechtspersonen in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op grondrechten (zoals de bescherming van eigendom) lijkt mij een duidelijk argument om van "Grondrechten" te spreken en niet van "Mensenrechten". Grondrechten omvatten mensenrechten, niet omgekeerd.
  • Met betrekking tot de andere punten is er inderdaad geen verschil. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rbakels (overleg · bijdragen) 23 okt 2018 13:45
Leidend voor de vraag over samenvoegen lijkt mij wat de literatuur hierover vermeldt. Als die geen relevant onderscheid vermeldt, dan is het niet aan ons om dat onderscheid te gaan verzinnen. In de meeste bronnen die ik geraadpleegd heb wordt er niet op dit onderscheid ingegaan. De meeste auteurs kiezen voor formulering a) of formulering b) zonder duidelijk uiteen te zetten wat zij daar precies mee bedoelen. Dan zijn er twee mogelijkheden: samenvoegen. Of twee artikelen behouden en bij artikel a) alleen literatuur die het begrip grondrechten gebruikt hanteren, en bij artikel b) alleen literatuur die het begrip mensenrechten gebruikt hanteren. Enige overlap dient dan voor lief aangenomen te worden. Het probleem van de huidige lemmata lijkt ook voornamelijk terug te voeren te zijn op een gebrek aan gebruik van overkoepelende bronnen. In plaats daarvan is het meet een potpourri van weetjes. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 okt 2018 23:29 (CEST)
Als het zo onduidelijk is wat het verschil is tussen mensenrechten en grondrechten lijkt het mij onzinnig om twee aparte artikelen te maken, en kan met een verwijzing volstaan worden. Mijn idee dat het puur qua taal een beetje raar is te spreken over mensenrechten die rechtspersonen toekomen (zoals de bescherming van "bezittingen") is hier waarschijnlijk misplaatst omdat de encyclopediepolitie die als "origineel onderzoek" zal afkeuren. Rbakels (overleg) 26 okt 2018 17:12 (CEST)
Daar zou de 'encyclopediepolitie' natuurlijk ook volledig gelijk in hebben. Het doet er vrij weinig toe wat 'wij', u of ik qua taal vreemd vinden staan. Leidend voor een encyclopedie is wat betrouwbare en gezaghebbende bronnen daarvan vinden. Als het in het recht algemeen geaccepteerd is om ook mensenrechten toe te kennen aan rechtspersonen dan zou het erg misplaatst van ons zijn om te beslissen dat dit fout is. Het recht is een autonome sociale constructie waarbij aan veel rechtsbegrippen een autonome uitleg toekomt. Anders gezegd, de grammaticale of etymologische betekenis van een woord hoeft niet overeen te komen met de juridische betekenis. Kortom, als er in de literatuur geen overeenstemming is over het verschil (of de overeenkomst) van mensenrechten en grondrechten, dan is het niet aan ons om daar verandering in te brengen. Dan hoort onder het lemma mensenrechten beschreven te worden wat er in de betrouwbare en gezaghebbende mensenrechtelijke literatuur staat en vice versa. Een encyclopedie hoort descriptief te zijn; prescriptieve verhandelingen kunnen in de betreffende vaktijdschriften gevoerd worden. Juist doordat een hoop (aspirant-)juristen op nl-wiki hun eigen prescriptieve denkbeelden verwerken (meestal ook zonder het raadplegen van relevante literatuur) staat de encyclopedie momenteel vol met een hoop juridische onzinartikelen vol eigen denkbeelden van de auteur. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 26 okt 2018 18:13 (CEST)
Ik heb mijn handboeken internationaal publiekrecht even niet bij de hand, maar online bronnen leveren het volgende op:
  • Rijksoverheid.nl: "In Nederland staan veel mensenrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Deze rechten heten ook wel 'grondrechten'."
  • Anmesty International: "Hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet bevat mensenrechten. Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd."
  • Civil Liberties Union for Europe: "‘Grondrechten’ of ‘mensenrechten'’? Wat is het verschil tussen deze twee termen? Er is geen verschil. In de afgelopen eeuwen zijn veel termen gebruikt om te beschrijven wat nu gewoonlijk als 'mensenrechten' wordt genoemd, zoals 'de rechten van de mens', burgerlijke vrijheden' of 'grondrechten'. (...)"
  • Prof.mr J. Gerards gebruikt de termen 'fundamental rights' en 'human rights' voortdurend door elkaar: "(...) it should be stressed that the concept of fundamental rights (or human rights) is of enormous importance to society" (J.H. Gerards: Fundamental rights and other interests: should it really make a difference?)
Het ligt het meest voor de hand om de pagina's samen te voegen tot één pagina Mensenrechten en in een aparte paragraaf in te gaan op de term grondrechten en het (vermeende, historische, geografische of filosofische) onderscheid met mensenrechten en de grondwettelijke verankering daarvan. Kaj Jalving (overleg) 17 nov 2018 17:51 (CET)

sjabloon:Infobox rechter[bewerken]

Sinds begin 2017 is het een en ander veranderd in deze infobox. Zie het sjabloon zoals toegepast in het lemma Floris Bakels (jurist), Rhijnvis Feith (jurist) en (...). Woodcuttery deed de suggestie om dit sjabloon te veranderen naar "Infobox ambtsdrager". Dat is inderdaad een optie. Op mijn overlegpagina lijkt de conclusie dat de rubriek "Benoemd door" in Nederland niet zo zinvol lijkt (lees: niet invullen!), maar wat betreft bijvoorbeeld opperrechters in de Verenigde Staten ligt dat anders! Ik heb nog geen opinie wat betreft de bladerfunctie naar vorige/volgende functionaris in dezelfde functie, maar de bijbehorende pijltjes kosten erg veel ruimte in de linkerkolom (de rubrieknaam). In ieder geval is het onwenselijk om telkens de jaartallen van een tijdvak een interne link te geven. Voor zolang als het duurt is er telkens éen jaartal-link nodig ten behoeve van de layout, anders wordt het een zootje. Zie in dit verband de geschiedenis van het lemma Rhijnvis Feith (jurist). Dit café lijkt mij de juiste plek voor discussie ter zake. – Maiella (overleg) 11 okt 2017 17:11 (CEST)

Ik ben er inderdaad voorstander van om voor rechters gewoon {{infobox ambtsbekleder}} te gebruiken. De parameter 'benoemd door' kan aan die infobox worden toegevoegd (inderdaad voor o.a. Amerikaanse rechters). Verder lijken de parameters hetzelfde te zijn. De pijltjes zijn zeer storend (het is bovendien onredelijk om van de lezer te verwachten dat hij begrijpt dat daaronder een link naar de voorganger en opvolger zit) en zoals op de OP van de infobox ook door JorisEnter werd opgemerkt: rechters bekleden niet zelden ook niet-rechterlijke ambten. Woody|(?) 11 okt 2017 17:33 (CEST)
Is het programmeerbaar om een ongewenste invulling van rubrieken in een sjabloon/infobox op te sporen? Zoals de rubriek "Benoemd door" bij Nederlandse rechters (althans Nederlandse rechters benoemd vanaf 1848)? – Maiella (overleg) 11 okt 2017 18:03 (CEST)
Het alternatief voor de bladerfunctie is het voluit noemen van de voorganger/opvolger in de zijbalk, wat zeker bij meerdere functies niet fraai is. Een andere mogelijkheid is een apart navigatiesjabloon hiervoor gebruiken, maar ook dat is wellicht minder fraai. Bovendien moet er dan voor meerdere typen rechters een apart navigatiesjabloon gemaakt worden. Voor het overige lijkt samenvoegen mij prima, hoewel het sjabloon voor ambtsbekleders wel enkele parameters lijkt te missen (meerdere voorgangers/opvolgers, tijdsvak). Zelf vind ik de layout van het sjabloon, zoals dat nu als voorbeeld op {{infobox ambtsbekleder}} staat, ook minder fraai vormgegeven. Voornamelijk m.b.t. de data van de termijnen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 12 okt 2017 18:31 (CEST)
Wat vind je hiervan? (Zie hier ter vergelijking.) Woody|(?) 24 okt 2017 11:52 (CEST)
De gecentreerde datum is een hele verbetering. Ik weet alleen niet of ik 'premier' boven 'voorganger' en 'opvolger' zou laten staan. Mijns inziens is het fraaier om na de datum gelijk de voorganger en de opvolger te geven. Wellicht is het een idee om niet de president/premier te benoemen, maar de regering/het kabinet waarvan de betreffende functionaris onderdeel van uitmaakt? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 okt 2017 14:51 (CEST)
Een parameter 'regering' of 'kabinet' (misschien ook 'commissie'?) kan aan het sjabloon worden toegevoegd. De parameters 'premier', 'president' en/of 'monarch' kunnen in voorkomende gevallen dan leeg worden gelaten. Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde gevallen wel nuttig is die velden in te vullen. Ik weet niet of het fraaier is de voorganger en opvolger eerst te noemen, ik zie dat eigenlijk niet zo. Mijn experiment met het centreren van de ambtstermijnen werd overigens vorige maand wel ongedaan gemaakt, dus daarover zou eerst consensus bereikt moeten worden. Woody|(?) 25 okt 2017 15:09 (CEST)
Parameters voor regering, kabinet en commissie lijkt mij een goed idee, op die manier kan de infobox gebruikt worden voor een veelheid van binnen- en buitenlandse ambtsdragers. De reden dat ik opvolger/voorganger fraaier vind staan onder de ambtsperiode, is dat op deze manier alle informatie die bij elkaar hoort gelijk bij elkaar staat. De parameter premier/president doorbreekt dat enigszins. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 nov 2017 18:34 (CET)
Ik begrijp dat je zegt dat de ambtstermijn en de voorganger/opvolger bij elkaar horen (misschien omdat je kan zeggen 'X was van datum A tot datum B minister als opvolger van Y'), maar volgens mij kan hetzelfde gezegd worden voor de ambtstermijn en de premier/president/monarch (omdat je kan zeggen 'X diende van datum A tot datum B als minister onder Z/in het kabinet-Z'). Onder wie iemand diende lijkt mij in eerste instantie ook interessantere informatie dan wie zijn voorganger was. Woody|(?) 2 nov 2017 20:24 (CET)

Raadsheer en (vice)president in de Hoge Raad der Nederlanden[bewerken]

In mijn opinie is de president en de vicepresident nog steeds raadsheer. Zulks in verband met de jaartallen in de infobox. Maar misschien heb ik het fout. Zij bij voorbeeld het lemma Maarten Feteris. Gaarne uw opinie. – Maiella (overleg) 11 okt 2017 17:11 (CEST)

In de Wet op de rechterlijke organisatie worden de president en vicepresident apart genoemd. Zie art. 1, aanhef en onder b ("In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: rechterlijke ambtenaren: de president van, de vice-presidenten van, de raadsheren in en de raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad") en art. 72 lid 1 ("De Hoge Raad bestaat uit een president, ten hoogste zeven vice-presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone dienst."). Volgens mij zijn de president en vicepresidenten ook gewoon te beschouwen als raadsheren, maar blijkbaar wordt dat door de wetgever en de rechtspraak anders gezien. Zie bijvoorbeeld de cv's van Feteris, Numann, Van Schendel, Overgaauw en Koopman (die van Streefkerk en De Hullu zijn niet up-to-date). Ik zou dat gewoon aanhouden. Woody|(?) 11 okt 2017 17:33 (CEST)

Publieke domein Italië[bewerken]

Indien bij een afbeelding op Wikimedia Commons het sjabloon PD-Italy is toegepast, mag deze dan zonder meer op de Nederlandstalige Wikipedia gebruikt worden? Het voorbeeld dat ik tegen kwam: Overleg:Black Emanuelle#Afbeelding Alice2Alice (overleg) 24 okt 2017 11:44 (CEST)

Nee, maar daar begin je niets tegen. Woody|(?) 24 okt 2017 12:05 (CEST)
Dus de afbeelding in het artikel Black Emanuelle verwijderen? Alice2Alice (overleg) 27 okt 2017 10:57 (CEST)
Als het publiek domein is in de VS mag het in nlwiki gebruikt worden. Voor nlwiki geldt de Amerikaanse wetgeving plus land van herkomst van de afbeelding. Hannolans (overleg) 2 nov 2017 18:10 (CET)
Goed om te weten! Is dat ergens vastgelegd? Alice2Alice (overleg) 7 nov 2017 16:15 (CET)
Dat is het beleid van Wikimedia Commons, zie c:com:L. Dat betekend echter niet dat we op NL-wiki afbeeldingen mogen gebruiken zoals Woody hierboven al stelt. Stiekem is het ook helemaal niet aannemelijk gemaakt dat die afbeelding PD is in de VS. Natuur12 (overleg) 7 nov 2017 16:33 (CET)
Stiekem is zelfs niet aannemelijk gemaakt dat de foto PD is in Italië. Er wordt een sjabloon gebruikt die (als ik het goed begrijp) alleen van toepassing is op 'eenvoudige fotografie' en een film lijkt me toch in beginsel een vorm van 'artistieke fotografie' (wat je verder ook van 'sexploitation'-films mag vinden) waarvoor gewoon "70 jaar na de dood van de auteur" geldt. Paul B (overleg) 7 nov 2017 17:04 (CET)
Wat op Commons staat mag hier gebruikt worden. Als het hier niet gebruikt mag worden is het bestand niet voldoende vrij en dient op Commons verwijderd te worden. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:22 (CET)
Zie commons:Commons:Deletion requests/File:Emanuelle nera (Gemser-Schubert).jpg. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:38 (CET)

Wanneer is een link naar een bron toegestaan/acceptabel indien de bron zelf een schending van copyrights bevat?[bewerken]

Situatie 1: Stel iemand neemt een artikel van een krant volledig over op een blog en schendt daarmee de copyrights van die krant. Mag je dan een link naar de blog gebruiken als bron? En als het juridisch mag is het dan wenselijk dat dit op Wikipedia gedaan wordt? Situatie 2: Stel iemand scant een pagina uit een (strip)boek en plaatst die op een website en schendt daarmee de copyrights van de schrijver/uitgever van het boek. Mag je dan een link naar de afbeelding gebruiken als bron? En als het juridisch mag is het dan wenselijk dat dit op Wikipedia gedaan wordt? Alice2Alice (overleg) 1 dec 2017 00:41 (CET)

Los van de juridische vraag (Antwoord: willens en wetens linken naar iets dat niet legaal online staat, is niet netjes en dus verboden.) is de vraag of het wenselijk zou zijn. Door integraal over te nemen ontstaat geen nieuwe bron, maar slechts bredere verspreiding van de oorspronkelijke bron. De bron is in dit geval het oorspronkelijke krantenartikel of (strip)boek: die bron kan vermeld worden. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:20 (CET)
Naar Europees recht geldt het plaatsen van een hyperlink naar een werk dat zonder toestemming van de rechthebbende op een andere website beschikbaar wordt gesteld als een openbaarmaking – en dus als een zelfstandige inbreuk – mits degene die de link heeft aangebracht wist of redelijkerwijs kon weten dat het werk zonder toestemming van de rechthebbende op die website beschikbaar werd gesteld. Echter, ook als de hyperlinker geen kennis had van het illegale karakter van die openbaarmaking dient hij de link te verwijderen na daarvan op de hoogte te zijn gesteld. (In dat geval geldt dus een soort notice-takedown.) Woody|(?) 1 dec 2017 11:51 (CET)
De link die ik probeerde te verwijderen omdat het in mijn ogen een link is naar een illegaal gehoste afbeelding is deze. Alice2Alice (overleg) 5 dec 2017 23:45 (CET)
Dit is een lastig punt, Alice. In de gevallen die tot dusver aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd ging het steeds om de illegale beschikbaarstelling van werken voor het publiek, zoals op FileFactory.com of The Pirate Bay, en hyperlinks daarnaartoe. In het onderhavige geval kan dhr. Ooms mogelijk een beroep doen op het citaatrecht, omdat de afbeelding hier gebruikt wordt in de context van de bespreking van deze "traditie". Als zo'n beroep op het citaatrecht slaagt kan niet worden gezegd dat de terbeschikkingstelling van de afbeelding illegaal is. Linken naar het blogbericht zal dan vermoedelijk ook niet gezien worden als een inbreuk. Van de hyperlinker kan immers niet verwacht worden dat hij beoordeelt of de oorspronkelijke uploader een geslaagd beroep op een beperking kan doen, en niet gezegd kan worden dat hij redelijkerwijs moest weten dat het werk illegaal ter beschikking wordt gesteld.
Het wordt helemaal lastig als, zoals in dit geval, gedieplinkt (ja, staat in de Van Dale) wordt naar de afbeelding. In hoeverre is het dan nog relevant of die afbeelding gehost wordt om te worden gebruikt als citaat binnen een ander werk? Ik heb daar wel ideeën over, maar kan er bij gebrek aan jurisprudentie geen uitsluitsel over geven. Wel vraag ik me af welk doel deze link dient. Er wordt gesproken over bronvermelding, maar het is geenszins nodig om daarvoor naar de strip zelf te linken. De bron is immers de editie van de Libelle waarin de strip voor het eerst gepubliceerd werd. Het volstaat om daarnaar te verwijzen. Woody|(?) 7 dec 2017 16:02 (CET)
Dank voor je uitgebreide antwoord. Ook ik denk dat een link naar de oorspronkelijke Libelle-uitgave of een latere uitgave in albumvorm volstaat. Citaatrecht is sowieso heel tricky volgens mij. Ik weet niet of je daarbij een gehele strippagina integraal voor mag overnemen. Misschien wel een enkel plaatje. Alice2Alice (overleg) 20 dec 2017 09:19 (CET)

partij[bewerken]

In Homologatie (juridisch) lees ik Partij (recht) als rode link. Is hier iets aan te doen? – Maiella (overleg) 7 mrt 2018 16:56 (CET)

Jazeker valt daar iets aan te doen. Verwijderen, omdat het een niet-encyclopedisch fenomeen is. Veel verder dan een woordenboekdefinitie zal een eventueel lemma immers niet komen. Voor woordenboekdefinities is er wikt:partij. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 7 mrt 2018 19:26 (CET)

Oplichting[bewerken]

Het is in 2015 en in 2016 als eens in de kroeg aangekaart, helaas zonder succes, dus ik vraag nog maar eens aandacht voor het artikel Oplichting. Deze pagina wordt al jaren gebruikt (lees: misbruikt) als lijst voor alle denkbare oplichtingsvormen. Het artikel is grotendeels bronloos en zeer waarschijnlijk het product van origineel onderzoek (OO). De voorbeelden afsplitsen naar bijvoorbeeld een 'Lijst van oplichtingspraktijken' is een mogelijkheid, maar daarmee wordt het meeste OO alleen verplaatst. Het artikel voor verwijdering voordragen heeft vast ook niet veel kans van slagen. Ik neig ernaar om in plaats daarvan de hele boel gewoon te schrappen. Ideeën? Jeroen N (overleg) 26 aug 2018 11:57 (CEST)

De verhouding tussen hoofd- en bijzaken zijn in dit artikel inderdaad volledig zoek. Bij een lemma als dit verwacht men dat er een algemene inleiding gegeven wordt waarbij sociale en juridische aspecten (gescheiden) aan bod komen, maar die breekt volledig. In plaats daarvan krijgt de lezer een ellenlange lijst oplichtingstrucs voorgeschoteld. Ik neig sterk naar verwijderen, als de oplichtingstrucs relevant zijn kunnen ze altijd in een eigen lemma besproken worden. Maar dat lijkt mij eigenlijk niet meer dan het verplaatsen van de onderliggende problematiek (bronloos origineel onderzoek waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en bijzaken). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 30 aug 2018 22:59 (CEST)
Ik heb toen in 2016 een heel voorzichtige poging gewaagd, maar hier is bijna niet tegenop te schrappen. Ik zou een kort "overzichtsartikel" zonder al die voorbeelden zeer toejuichen. Vinvlugt (overleg) 17 sep 2018 14:11 (CEST)

Om niet[bewerken]

Toevallig kwam ik op Om niet terecht, en daar lees ik "Voorbeeld: als je een pakket via de pakketdienst verstuurt aan een klant, en je hebt met jouw klant afgesproken dat de verzending van het pakket 'om niet' is, dan zijn de verzendkosten voor de verzender en niet voor de klant." Dat is toch geen goed voorbeeld? Die verzendkosten dekt de leverancier gewoon met zijn verkoopprijs. Bij om niet denk ik aan "echt gratis". Vinvlugt (overleg) 17 sep 2018 14:04 (CEST)

Dat is inderdaad geen goed voorbeeld. Er is gewoon sprake van een koopovereenkomst, waarbij voor de verkoper de plicht bestaat het pakket te leveren en voor de koper de plicht bestaat om de verkoopprijs te betalen. Beide partijen leveren een prestatie, en dus is geen sprake van een overeenkomst om niet. Of de verzendkosten wel of niet bij de prijs zijn inbegrepen/apart berekend worden doet er niet toe. De verzending is immers gewoon een verplichting die ontstaat uit de koopovereenkomst. Overigens kan dit hele artikel wel weg. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 14:28 (CEST)
Voor de goede orde: in het voorbeeld staat niet dat het om koop gaat. Als het pakket gratis is en de verzending ook, dan kan uiteraard wel sprake zijn van een verbintenis om niet. Heel helder is het voorbeeld echter niet. Ook de zin « Naast dat iets bij een overeenkomst bijvoorbeeld gratis wordt geleverd kan met een tegenprestatie ook iets in natura worden bedoeld, bijvoorbeeld het verrichten van werkzaamheden » bevreemdt mij. Hier lijkt sprake te zijn van twee ongelijke grootheden, want de een tegenprestatie in natura is per definitie anders dan om niet. Vanaf « Ook in andere wetgeving ... » vervalt het artikel in de gebruikelijke opsomming van niet relevante weetjes o.b.v. origineel onderzoek. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 14:57 (CEST)
Ik heb het artikel een kleine poetsbeurt gegeven. Ik ben echter geen civilist, dus voelt u zich vrij om een en ander (of alles) te schrappen of ter beoordeling voor te dragen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 15:26 (CEST)
Bruikleen is geen wederkerige maar een eenzijdige (of onvolmaakt wederkerige) overeenkomst, omdat er in beginsel maar één verbintenis ontstaat: de verbintenis tot teruggave van de zaak. De bruikleengever verbindt zich nooit om de zaak in bruikleen te geven. Het is immers een reëel contract (en het enige reële contract dat ons BW nog kent): de overeenkomst ontstaat pas met het geven van de zaak. (Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/179 noemt de overeenkomst van bruiklening ook een eenzijdige overeenkomst.) R.J.Q. Klomp, 'commentaar op art. 6:261 BW, aant. 3', in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018 merkt bovendien op: « Een wederkerige overeenkomst is altijd een overeenkomst onder bezwarende titel. » Een wederkerige overeenkomst om niet lijkt mij een contradictio in terminis. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 16:06 (CEST)
Trouwens, ik nam aan dat het in het gegeven voorbeeld om een koopovereenkomst ging, omdat als het om een schenking zou gaan vast gewezen zou worden op het ontbreken van een verkoopprijs, en niet slechts op het ontbreken van verzendkosten. Bovendien zou ik bij het weggeven van pakketjes niet snel over 'klanten' spreken. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 16:39 (CEST)
Dat neem ik ook aan, maar zoals gezegd het staat er niet. Er zijn wel meer dienstverleners die hun klanten buiten het contract om pakketjes sturen. Bijvoorbeeld de ANWB met hun kekke ANWB-tegeltje voor vaste leden. Voor het overige refereer ik mij volledig aan uw deskundig oordeel. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 18:50 (CEST)

Correctioneel[bewerken]

Het bijvoeglijk naamwoord "Correctioneel" is as such geen term in het recht, we kennen echter wel de begrippen wanbedrijf, correctionele straf, correctionalisering en de correctionele rechtbank. De inhoud van dit artikel lijkt eerder thuis te horen onder het artikel/trefwoord wanbedrijf. De (verwarrende) eerste zin van het artikel Correctioneel gaat overigens reeds als volgt: Correctioneel is in het Belgische strafrecht de term die gebruikt wordt om de middencategorie van de misdrijven aan te duiden, met name de wanbedrijven. Die middencategorie van misdrijven is inderdaad het wanbedrijf. Is Wikipedia:Samenvoegen hier opportuun? Geschiedschrijver (overleg) 17 sep 2018 22:25 (CEST)

Ik ben niet vertrouwd met het Belgische strafrecht, dus kan er niet veel zinnigs over zeggen, maar een bijvoeglijk naamwoord als titel is vreemd. Dit artikel lijkt, na een paar opmerkingen over 'correctionele gevangenisstraffen' en de 'correctionele rechtbank', vooral een fenomeen dat 'correctionalisering' heet te behandelen (als ik het goed begrijp zoiets als van een misdaad een wanbedrijf maken door verzachtende omstandigheden aan te nemen). Onder verwijdering van de eerste drie alinea's zou het artikel misschien hernoemd kunnen worden naar 'Correctionalisering'. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 22:44 (CEST)

Infobox uitspraak Hooggerechtshof van de Verenigde Staten[bewerken]

Heren, omdat op artikelen over uitspraken van het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof al meer dan een decennium dit soort knutselwerken staan en het sjabloon {{Infobox arrest}} naar mijn mening niet toereikend is heb ik een sjabloon {{Infobox uitspraak Hooggerechtshof van de Verenigde Staten}} gemaakt, dat hopelijk wel de relevante informatie op een acceptabele manier weergeeft.

Het Juridisch-Economisch Lexicon was helaas niet erg behulpzaam bij het vertalen van termen als 'opinion', 'majority opinion', 'concurring opinion', 'dissenting opinion', 'associate justice' enzovoorts enzovoorts, dus wie betere alternatieven heeft staat het vanzelfsprekend vrij het sjabloon te wijzigen of voorstellen te doen (het Hof van Justitie vertaalt 'dissenting opinion' gewoon als 'afwijkende mening', en hun vertalers zijn over het algemeen top, dus dat heb ik maar gevolgd). Een subpagina van het sjabloon vult automatisch de samenstelling van het hof in. Je hoeft alleen maar een jaartal of periode in te vullen. Dit is overgenomen van de Engelse Wikipedia, dus het kan zijn dat bepaalde links nog niet kloppen. Mvg, Jeroen N (overleg) 20 sep 2018 23:04 (CEST)

John de Bever[bewerken]

Toevallig zag ik dit voorbijkomen. Klinkt alleszins redelijk, maar eerlijk gezegd: ik heb er te weinig verstand van. Wat vinden jullie? Vinvlugt (overleg) 10 dec 2018 09:33 (CET)

Beste Vinvlugt, het geven van een (volledig) juridisch advies valt in beginsel buiten het bestek van WP:TOGA. Het zou veeleer opportuun zijn als de WMF/WMNL n.a.v. een gedegen advies een beleidskader op zou stellen hoe om te gaan met de AVG. Het volgende is daarom geenszins bedoeld ter vervanging van een dergelijk advies, noch wordt enige volledigheid gepretendeerd.
Het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens valt inderdaad onder de (U)AVG. Uitgangspunt is dat verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens verboden is, tenzij zich een uitzondering voordoet. Dat betekent dat er voor plaatsing van deze gegevens een belangenafweging dient plaats te vinden. Aan de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens dienen passende waarborgen geboden te worden. Bovendien moet zich een van de limitatief opgesomde gronden voor verwerking voordoen en dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden voor gegevensverwerking. Uitgangspunt daarbij is dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene niet onevenredig geschaad wordt. Voor Wikipedia lijkt mij de eis van minimale gegevensverwerking in het bijzonder relevant. Het is voor ons doel niet per se noodzakelijk om alle informatie die over een persoon te vinden is te verwerken.
I.c. heeft er nooit een individuele belangenafweging plaatsgevonden alvorens de persoonsgegevens geplaatst zijn. Betrokkene lijkt bovendien niet akkoord te gaan met de verwerking van deze strafrechtelijke gegevens. Het is aan de (her)plaatser om een belangenafweging te maken. Diegene is daar in beginsel ook voor aansprakelijk. Merk daarbij op dat "maar in andere lemmata gebeurt dit ook niet" of "hunnie doen het ook" geen geldige reden is om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken. Merk ook op dat dagbladen een heel ander doel nastreven dan een online encyclopedie als Wikipedia en dat de verwerking van persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk is om hun doel te bereiken voor ons onbillijk kan zijn. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 10 dec 2018 22:48 (CET)