Wikipedia:Juridisch café

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie WP:TOGA

Twee lemma's over mensenrechten?[bewerken | brontekst bewerken]

N.a.v. Maiella's opmerking hierboven viel mij op dat wij zowel een lemma grondrechten ('grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten …'), als een lemma rechten van de mens ('de rechten van de mens of mensenrechten …') hebben. Momenteel overlapt de inhoud van beide lemma's elkaar, hoewel het lemma grondrechten een uitgebreid referaat m.b.t. Nederland heeft. In hoeverre zijn deze twee termen synoniem? Zonder daadwerkelijk enig onderzoek hierna gedaan te hebben (behalve dat onze lemmata naar en:fundamental rights respectievelijk en:human rights linken), lijkt het mij dat grondrechten (of fundamentele rechten) die rechten zijn welke burgers daadwerkelijk door een staat toegekend hebben gekregen en ook tegen deze staat kunnen inroepen, terwijl mensenrechten de hierboven 'preconstitutionele/prepositieve' rechten zijn die de mens op basis van zijn mens-zijn toekomen en onafhankelijk van de wil van staten. Of is dit gewoon een gevalletje Wikipedia:Samenvoegen? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 sep 2017 22:18 (CEST)Reageren[reageer]

Het lijkt me dat de term "grondrechten" aanduidt dat deze rechten niet alleen mensen maar ook organisaties toekomen. denk bijvoorbeeld aan het grondrecht op de bescherming van bezit (eigendom), dat in art. 1 van het eerste protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd, maar ook als een recht van bedrijven wordt opgevat.
Je kunt ook zeggen dat grondrechten eigenlijk universeel zijn, en staten die slechts in wetgeving vastleggen om handhaving mogelijk te maken. Als een land bij voorbeeld discrimineert vinden wij dat in het algemeen een schande, en zeggen we niet dat een soeverein land het recht heeft zijn eigen wetten te maken. Bij de Universele Mensenrechten zoals de VN die heeft vastgelegd ontbreekt zelfs een handhavingssysteem.
Juist wel juridisch is de benadering dat grondrechten (mensenrechten) wetgeving betreffen die niet zomaar door de wetgever veranderd kan worden, maar alleen met een ingewikkelde procedure, denk aan het Nederlandse systeem dat de Grondwet alleen in twee lezingen gewijzigd kan worden. Het gaat om regels die niet zomaar in de politieke waan van de dag kunnen worden veranderd. In federale staten moeten de deelstaten instemmen met grondwetswijzigingen, in de VS zijn "amendments" bijv. slechts mogelijk met steun van drie kwart van de deelstaten.
Nog weer een ander aspect is dat grondrechten een wezenlijk complement zijn van de rechten die de staat heeft. Grondwetten regelen in het algemeen de organisatie van de staat, en geeft de staat rechten, waar rechten van de burger tegenover staan. Zo dient de veelbesproken vrijheid van meningsuiting in de allereerste plaats om de staat te verbieden onwelgevallige kritiek de kop in te drukken. Hier zie je ook duidelijk het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten: klassieke grondrechten verplichten de staat om iets na te laten (met name om bepaalde dingen te verbieden), terwijl de sociale grondrechten de staat verplichten om iets te doen. Zo verplicht art. 20 van onze Grondwet de staat zich te bekommeren om "de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart". Rbakels (overleg) 30 mrt 2018 10:10 (CEST)Reageren[reageer]

Het onderscheid is dat over grondrechten meer in een nationale context wordt gesproken en over mensenrechten meer in internationale context.[1] De overlapping is echter groot, en de oorsprong is grotendeels dezelfde. Het commentaar van Rbakels is op enkele onderdelen niet relevant terzake het onderscheid tussen grond- en mensenrechten:

 • het verschil tussen natuurlijke- of rechtspersonen
 • handhaving
 • wijzigbaarheid
 • het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten

Ik ben voorstander van Wikipedia:Samenvoegen. Op het subtiele onderscheid kan in een aparte alinea worden ingegaan. Kaj Jalving (overleg) 18 sep 2018 15:22 (CEST)Reageren[reageer]

Het subtiele onderscheid kan beter gewoon duidelijk in de artikelen verwerkt worden. Van samenvoeging worden zaken zelden duidelijker, problemen kunnen gecamoufleerd worden, en het is moeilijker de lezer precies te sturen naar wat hij zoekt. Alleen zaken samenvoegen die precies hetzelfde zijn. — Zanaq (?) 19 sep 2018 16:00 (CEST)
Ik zie dat ik verwarring sticht door twee dingen te combineren die (inderdaad) los van elkaar staan:
 • Dat ook rechtspersonen in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op grondrechten (zoals de bescherming van eigendom) lijkt mij een duidelijk argument om van "Grondrechten" te spreken en niet van "Mensenrechten". Grondrechten omvatten mensenrechten, niet omgekeerd.
 • Met betrekking tot de andere punten is er inderdaad geen verschil. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Rbakels (overleg · bijdragen) 23 okt 2018 13:45
Leidend voor de vraag over samenvoegen lijkt mij wat de literatuur hierover vermeldt. Als die geen relevant onderscheid vermeldt, dan is het niet aan ons om dat onderscheid te gaan verzinnen. In de meeste bronnen die ik geraadpleegd heb wordt er niet op dit onderscheid ingegaan. De meeste auteurs kiezen voor formulering a) of formulering b) zonder duidelijk uiteen te zetten wat zij daar precies mee bedoelen. Dan zijn er twee mogelijkheden: samenvoegen. Of twee artikelen behouden en bij artikel a) alleen literatuur die het begrip grondrechten gebruikt hanteren, en bij artikel b) alleen literatuur die het begrip mensenrechten gebruikt hanteren. Enige overlap dient dan voor lief aangenomen te worden. Het probleem van de huidige lemmata lijkt ook voornamelijk terug te voeren te zijn op een gebrek aan gebruik van overkoepelende bronnen. In plaats daarvan is het meet een potpourri van weetjes. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 okt 2018 23:29 (CEST)Reageren[reageer]
Als het zo onduidelijk is wat het verschil is tussen mensenrechten en grondrechten lijkt het mij onzinnig om twee aparte artikelen te maken, en kan met een verwijzing volstaan worden. Mijn idee dat het puur qua taal een beetje raar is te spreken over mensenrechten die rechtspersonen toekomen (zoals de bescherming van "bezittingen") is hier waarschijnlijk misplaatst omdat de encyclopediepolitie die als "origineel onderzoek" zal afkeuren. Rbakels (overleg) 26 okt 2018 17:12 (CEST)Reageren[reageer]
Daar zou de 'encyclopediepolitie' natuurlijk ook volledig gelijk in hebben. Het doet er vrij weinig toe wat 'wij', u of ik qua taal vreemd vinden staan. Leidend voor een encyclopedie is wat betrouwbare en gezaghebbende bronnen daarvan vinden. Als het in het recht algemeen geaccepteerd is om ook mensenrechten toe te kennen aan rechtspersonen dan zou het erg misplaatst van ons zijn om te beslissen dat dit fout is. Het recht is een autonome sociale constructie waarbij aan veel rechtsbegrippen een autonome uitleg toekomt. Anders gezegd, de grammaticale of etymologische betekenis van een woord hoeft niet overeen te komen met de juridische betekenis. Kortom, als er in de literatuur geen overeenstemming is over het verschil (of de overeenkomst) van mensenrechten en grondrechten, dan is het niet aan ons om daar verandering in te brengen. Dan hoort onder het lemma mensenrechten beschreven te worden wat er in de betrouwbare en gezaghebbende mensenrechtelijke literatuur staat en vice versa. Een encyclopedie hoort descriptief te zijn; prescriptieve verhandelingen kunnen in de betreffende vaktijdschriften gevoerd worden. Juist doordat een hoop (aspirant-)juristen op nl-wiki hun eigen prescriptieve denkbeelden verwerken (meestal ook zonder het raadplegen van relevante literatuur) staat de encyclopedie momenteel vol met een hoop juridische onzinartikelen vol eigen denkbeelden van de auteur. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 26 okt 2018 18:13 (CEST) We constateren dat er geen eenduidige "officiële" bron is. Dus dan zou het ook niet aan Wikipedia zijn om een keuze te maken. Naast wetten en vakliteratuur kan ook een wijdverbreid gebruik relevant zijn, maar dat is er evenmin. Een ander gezichtspunt is de vraag of de termen mensenrechten en grondrechten een juridisch duidelijk andere betekenis hebben. Volgens mij is het antwoord ontkennend. Combineren dus maar!Rbakels (overleg) 31 mrt 2020 00:49 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb mijn handboeken internationaal publiekrecht even niet bij de hand, maar online bronnen leveren het volgende op:
 • Rijksoverheid.nl: "In Nederland staan veel mensenrechten in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Deze rechten heten ook wel 'grondrechten'."
 • Anmesty International: "Hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet bevat mensenrechten. Mensenrechten in nationale grondwetten worden ook wel grondrechten genoemd."
 • Civil Liberties Union for Europe: "‘Grondrechten’ of ‘mensenrechten'’? Wat is het verschil tussen deze twee termen? Er is geen verschil. In de afgelopen eeuwen zijn veel termen gebruikt om te beschrijven wat nu gewoonlijk als 'mensenrechten' wordt genoemd, zoals 'de rechten van de mens', burgerlijke vrijheden' of 'grondrechten'. (...)"
 • Prof.mr J. Gerards gebruikt de termen 'fundamental rights' en 'human rights' voortdurend door elkaar: "(...) it should be stressed that the concept of fundamental rights (or human rights) is of enormous importance to society" (J.H. Gerards: Fundamental rights and other interests: should it really make a difference?)
Het ligt het meest voor de hand om de pagina's samen te voegen tot één pagina Mensenrechten en in een aparte paragraaf in te gaan op de term grondrechten en het (vermeende, historische, geografische of filosofische) onderscheid met mensenrechten en de grondwettelijke verankering daarvan. Kaj Jalving (overleg) 17 nov 2018 17:51 (CET)Reageren[reageer]

Sinds begin 2017 is het een en ander veranderd in deze infobox. Zie het sjabloon zoals toegepast in het lemma Floris Bakels (jurist), Rhijnvis Feith (jurist) en (...). Woodcuttery deed de suggestie om dit sjabloon te veranderen naar "Infobox ambtsdrager". Dat is inderdaad een optie. Op mijn overlegpagina lijkt de conclusie dat de rubriek "Benoemd door" in Nederland niet zo zinvol lijkt (lees: niet invullen!), maar wat betreft bijvoorbeeld opperrechters in de Verenigde Staten ligt dat anders! Ik heb nog geen opinie wat betreft de bladerfunctie naar vorige/volgende functionaris in dezelfde functie, maar de bijbehorende pijltjes kosten erg veel ruimte in de linkerkolom (de rubrieknaam). In ieder geval is het onwenselijk om telkens de jaartallen van een tijdvak een interne link te geven. Voor zolang als het duurt is er telkens éen jaartal-link nodig ten behoeve van de layout, anders wordt het een zootje. Zie in dit verband de geschiedenis van het lemma Rhijnvis Feith (jurist). Dit café lijkt mij de juiste plek voor discussie ter zake. – Maiella (overleg) 11 okt 2017 17:11 (CEST)Reageren[reageer]

Ik ben er inderdaad voorstander van om voor rechters gewoon {{infobox ambtsbekleder}} te gebruiken. De parameter 'benoemd door' kan aan die infobox worden toegevoegd (inderdaad voor o.a. Amerikaanse rechters). Verder lijken de parameters hetzelfde te zijn. De pijltjes zijn zeer storend (het is bovendien onredelijk om van de lezer te verwachten dat hij begrijpt dat daaronder een link naar de voorganger en opvolger zit) en zoals op de OP van de infobox ook door JorisEnter werd opgemerkt: rechters bekleden niet zelden ook niet-rechterlijke ambten. Woody|(?) 11 okt 2017 17:33 (CEST)Reageren[reageer]
Is het programmeerbaar om een ongewenste invulling van rubrieken in een sjabloon/infobox op te sporen? Zoals de rubriek "Benoemd door" bij Nederlandse rechters (althans Nederlandse rechters benoemd vanaf 1848)? – Maiella (overleg) 11 okt 2017 18:03 (CEST)Reageren[reageer]
Het alternatief voor de bladerfunctie is het voluit noemen van de voorganger/opvolger in de zijbalk, wat zeker bij meerdere functies niet fraai is. Een andere mogelijkheid is een apart navigatiesjabloon hiervoor gebruiken, maar ook dat is wellicht minder fraai. Bovendien moet er dan voor meerdere typen rechters een apart navigatiesjabloon gemaakt worden. Voor het overige lijkt samenvoegen mij prima, hoewel het sjabloon voor ambtsbekleders wel enkele parameters lijkt te missen (meerdere voorgangers/opvolgers, tijdsvak). Zelf vind ik de layout van het sjabloon, zoals dat nu als voorbeeld op {{infobox ambtsbekleder}} staat, ook minder fraai vormgegeven. Voornamelijk m.b.t. de data van de termijnen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 12 okt 2017 18:31 (CEST)Reageren[reageer]
Wat vind je hiervan? (Zie hier ter vergelijking.) Woody|(?) 24 okt 2017 11:52 (CEST)Reageren[reageer]
De gecentreerde datum is een hele verbetering. Ik weet alleen niet of ik 'premier' boven 'voorganger' en 'opvolger' zou laten staan. Mijns inziens is het fraaier om na de datum gelijk de voorganger en de opvolger te geven. Wellicht is het een idee om niet de president/premier te benoemen, maar de regering/het kabinet waarvan de betreffende functionaris onderdeel van uitmaakt? Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 okt 2017 14:51 (CEST)Reageren[reageer]
Een parameter 'regering' of 'kabinet' (misschien ook 'commissie'?) kan aan het sjabloon worden toegevoegd. De parameters 'premier', 'president' en/of 'monarch' kunnen in voorkomende gevallen dan leeg worden gelaten. Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde gevallen wel nuttig is die velden in te vullen. Ik weet niet of het fraaier is de voorganger en opvolger eerst te noemen, ik zie dat eigenlijk niet zo. Mijn experiment met het centreren van de ambtstermijnen werd overigens vorige maand wel ongedaan gemaakt, dus daarover zou eerst consensus bereikt moeten worden. Woody|(?) 25 okt 2017 15:09 (CEST)Reageren[reageer]
Parameters voor regering, kabinet en commissie lijkt mij een goed idee, op die manier kan de infobox gebruikt worden voor een veelheid van binnen- en buitenlandse ambtsdragers. De reden dat ik opvolger/voorganger fraaier vind staan onder de ambtsperiode, is dat op deze manier alle informatie die bij elkaar hoort gelijk bij elkaar staat. De parameter premier/president doorbreekt dat enigszins. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 nov 2017 18:34 (CET)Reageren[reageer]
Ik begrijp dat je zegt dat de ambtstermijn en de voorganger/opvolger bij elkaar horen (misschien omdat je kan zeggen 'X was van datum A tot datum B minister als opvolger van Y'), maar volgens mij kan hetzelfde gezegd worden voor de ambtstermijn en de premier/president/monarch (omdat je kan zeggen 'X diende van datum A tot datum B als minister onder Z/in het kabinet-Z'). Onder wie iemand diende lijkt mij in eerste instantie ook interessantere informatie dan wie zijn voorganger was. Woody|(?) 2 nov 2017 20:24 (CET)Reageren[reageer]

Raadsheer en (vice)president in de Hoge Raad der Nederlanden[bewerken | brontekst bewerken]

In mijn opinie is de president en de vicepresident nog steeds raadsheer. Zulks in verband met de jaartallen in de infobox. Maar misschien heb ik het fout. Zij bij voorbeeld het lemma Maarten Feteris. Gaarne uw opinie. – Maiella (overleg) 11 okt 2017 17:11 (CEST)Reageren[reageer]

In de Wet op de rechterlijke organisatie worden de president en vicepresident apart genoemd. Zie art. 1, aanhef en onder b ("In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: rechterlijke ambtenaren: de president van, de vice-presidenten van, de raadsheren in en de raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad") en art. 72 lid 1 ("De Hoge Raad bestaat uit een president, ten hoogste zeven vice-presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone dienst."). Volgens mij zijn de president en vicepresidenten ook gewoon te beschouwen als raadsheren, maar blijkbaar wordt dat door de wetgever en de rechtspraak anders gezien. Zie bijvoorbeeld de cv's van Feteris, Numann, Van Schendel, Overgaauw en Koopman (die van Streefkerk en De Hullu zijn niet up-to-date). Ik zou dat gewoon aanhouden. Woody|(?) 11 okt 2017 17:33 (CEST)Reageren[reageer]

Publieke domein Italië[bewerken | brontekst bewerken]

Indien bij een afbeelding op Wikimedia Commons het sjabloon PD-Italy is toegepast, mag deze dan zonder meer op de Nederlandstalige Wikipedia gebruikt worden? Het voorbeeld dat ik tegen kwam: Overleg:Black Emanuelle#Afbeelding Alice2Alice (overleg) 24 okt 2017 11:44 (CEST)Reageren[reageer]

Nee, maar daar begin je niets tegen. Woody|(?) 24 okt 2017 12:05 (CEST)Reageren[reageer]
Dus de afbeelding in het artikel Black Emanuelle verwijderen? Alice2Alice (overleg) 27 okt 2017 10:57 (CEST)Reageren[reageer]
Als het publiek domein is in de VS mag het in nlwiki gebruikt worden. Voor nlwiki geldt de Amerikaanse wetgeving plus land van herkomst van de afbeelding. Hannolans (overleg) 2 nov 2017 18:10 (CET)Reageren[reageer]
Goed om te weten! Is dat ergens vastgelegd? Alice2Alice (overleg) 7 nov 2017 16:15 (CET)Reageren[reageer]
Dat is het beleid van Wikimedia Commons, zie c:com:L. Dat betekend echter niet dat we op NL-wiki afbeeldingen mogen gebruiken zoals Woody hierboven al stelt. Stiekem is het ook helemaal niet aannemelijk gemaakt dat die afbeelding PD is in de VS. Natuur12 (overleg) 7 nov 2017 16:33 (CET)Reageren[reageer]
Stiekem is zelfs niet aannemelijk gemaakt dat de foto PD is in Italië. Er wordt een sjabloon gebruikt die (als ik het goed begrijp) alleen van toepassing is op 'eenvoudige fotografie' en een film lijkt me toch in beginsel een vorm van 'artistieke fotografie' (wat je verder ook van 'sexploitation'-films mag vinden) waarvoor gewoon "70 jaar na de dood van de auteur" geldt. Paul B (overleg) 7 nov 2017 17:04 (CET)Reageren[reageer]
Wat op Commons staat mag hier gebruikt worden. Als het hier niet gebruikt mag worden is het bestand niet voldoende vrij en dient op Commons verwijderd te worden. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:22 (CET)
Zie commons:Commons:Deletion requests/File:Emanuelle nera (Gemser-Schubert).jpg. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:38 (CET)

Wanneer is een link naar een bron toegestaan/acceptabel indien de bron zelf een schending van copyrights bevat?[bewerken | brontekst bewerken]

Situatie 1: Stel iemand neemt een artikel van een krant volledig over op een blog en schendt daarmee de copyrights van die krant. Mag je dan een link naar de blog gebruiken als bron? En als het juridisch mag is het dan wenselijk dat dit op Wikipedia gedaan wordt? Situatie 2: Stel iemand scant een pagina uit een (strip)boek en plaatst die op een website en schendt daarmee de copyrights van de schrijver/uitgever van het boek. Mag je dan een link naar de afbeelding gebruiken als bron? En als het juridisch mag is het dan wenselijk dat dit op Wikipedia gedaan wordt? Alice2Alice (overleg) 1 dec 2017 00:41 (CET)Reageren[reageer]

Los van de juridische vraag (Antwoord: willens en wetens linken naar iets dat niet legaal online staat, is niet netjes en dus verboden.) is de vraag of het wenselijk zou zijn. Door integraal over te nemen ontstaat geen nieuwe bron, maar slechts bredere verspreiding van de oorspronkelijke bron. De bron is in dit geval het oorspronkelijke krantenartikel of (strip)boek: die bron kan vermeld worden. — Zanaq (?) 1 dec 2017 10:20 (CET)
Naar Europees recht geldt het plaatsen van een hyperlink naar een werk dat zonder toestemming van de rechthebbende op een andere website beschikbaar wordt gesteld als een openbaarmaking – en dus als een zelfstandige inbreuk – mits degene die de link heeft aangebracht wist of redelijkerwijs kon weten dat het werk zonder toestemming van de rechthebbende op die website beschikbaar werd gesteld. Echter, ook als de hyperlinker geen kennis had van het illegale karakter van die openbaarmaking dient hij de link te verwijderen na daarvan op de hoogte te zijn gesteld. (In dat geval geldt dus een soort notice-takedown.) Woody|(?) 1 dec 2017 11:51 (CET)Reageren[reageer]
De link die ik probeerde te verwijderen omdat het in mijn ogen een link is naar een illegaal gehoste afbeelding is deze. Alice2Alice (overleg) 5 dec 2017 23:45 (CET)Reageren[reageer]
Dit is een lastig punt, Alice. In de gevallen die tot dusver aan het Hof van Justitie zijn voorgelegd ging het steeds om de illegale beschikbaarstelling van werken voor het publiek, zoals op FileFactory.com of The Pirate Bay, en hyperlinks daarnaartoe. In het onderhavige geval kan dhr. Ooms mogelijk een beroep doen op het citaatrecht, omdat de afbeelding hier gebruikt wordt in de context van de bespreking van deze "traditie". Als zo'n beroep op het citaatrecht slaagt kan niet worden gezegd dat de terbeschikkingstelling van de afbeelding illegaal is. Linken naar het blogbericht zal dan vermoedelijk ook niet gezien worden als een inbreuk. Van de hyperlinker kan immers niet verwacht worden dat hij beoordeelt of de oorspronkelijke uploader een geslaagd beroep op een beperking kan doen, en niet gezegd kan worden dat hij redelijkerwijs moest weten dat het werk illegaal ter beschikking wordt gesteld.
Het wordt helemaal lastig als, zoals in dit geval, gedieplinkt (ja, staat in de Van Dale) wordt naar de afbeelding. In hoeverre is het dan nog relevant of die afbeelding gehost wordt om te worden gebruikt als citaat binnen een ander werk? Ik heb daar wel ideeën over, maar kan er bij gebrek aan jurisprudentie geen uitsluitsel over geven. Wel vraag ik me af welk doel deze link dient. Er wordt gesproken over bronvermelding, maar het is geenszins nodig om daarvoor naar de strip zelf te linken. De bron is immers de editie van de Libelle waarin de strip voor het eerst gepubliceerd werd. Het volstaat om daarnaar te verwijzen. Woody|(?) 7 dec 2017 16:02 (CET)Reageren[reageer]
Dank voor je uitgebreide antwoord. Ook ik denk dat een link naar de oorspronkelijke Libelle-uitgave of een latere uitgave in albumvorm volstaat. Citaatrecht is sowieso heel tricky volgens mij. Ik weet niet of je daarbij een gehele strippagina integraal voor mag overnemen. Misschien wel een enkel plaatje. Alice2Alice (overleg) 20 dec 2017 09:19 (CET)Reageren[reageer]

In Homologatie (juridisch) lees ik Partij (recht) als rode link. Is hier iets aan te doen? – Maiella (overleg) 7 mrt 2018 16:56 (CET)Reageren[reageer]

Jazeker valt daar iets aan te doen. Verwijderen, omdat het een niet-encyclopedisch fenomeen is. Veel verder dan een woordenboekdefinitie zal een eventueel lemma immers niet komen. Voor woordenboekdefinities is er wikt:partij. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 7 mrt 2018 19:26 (CET)Reageren[reageer]

Het is in 2015 en in 2016 als eens in de kroeg aangekaart, helaas zonder succes, dus ik vraag nog maar eens aandacht voor het artikel Oplichting. Deze pagina wordt al jaren gebruikt (lees: misbruikt) als lijst voor alle denkbare oplichtingsvormen. Het artikel is grotendeels bronloos en zeer waarschijnlijk het product van origineel onderzoek (OO). De voorbeelden afsplitsen naar bijvoorbeeld een 'Lijst van oplichtingspraktijken' is een mogelijkheid, maar daarmee wordt het meeste OO alleen verplaatst. Het artikel voor verwijdering voordragen heeft vast ook niet veel kans van slagen. Ik neig ernaar om in plaats daarvan de hele boel gewoon te schrappen. Ideeën? Jeroen N (overleg) 26 aug 2018 11:57 (CEST)Reageren[reageer]

De verhouding tussen hoofd- en bijzaken zijn in dit artikel inderdaad volledig zoek. Bij een lemma als dit verwacht men dat er een algemene inleiding gegeven wordt waarbij sociale en juridische aspecten (gescheiden) aan bod komen, maar die breekt volledig. In plaats daarvan krijgt de lezer een ellenlange lijst oplichtingstrucs voorgeschoteld. Ik neig sterk naar verwijderen, als de oplichtingstrucs relevant zijn kunnen ze altijd in een eigen lemma besproken worden. Maar dat lijkt mij eigenlijk niet meer dan het verplaatsen van de onderliggende problematiek (bronloos origineel onderzoek waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen hoofd- en bijzaken). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 30 aug 2018 22:59 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb toen in 2016 een heel voorzichtige poging gewaagd, maar hier is bijna niet tegenop te schrappen. Ik zou een kort "overzichtsartikel" zonder al die voorbeelden zeer toejuichen. Vinvlugt (overleg) 17 sep 2018 14:11 (CEST)Reageren[reageer]

Toevallig kwam ik op Om niet terecht, en daar lees ik "Voorbeeld: als je een pakket via de pakketdienst verstuurt aan een klant, en je hebt met jouw klant afgesproken dat de verzending van het pakket 'om niet' is, dan zijn de verzendkosten voor de verzender en niet voor de klant." Dat is toch geen goed voorbeeld? Die verzendkosten dekt de leverancier gewoon met zijn verkoopprijs. Bij om niet denk ik aan "echt gratis". Vinvlugt (overleg) 17 sep 2018 14:04 (CEST)Reageren[reageer]

Dat is inderdaad geen goed voorbeeld. Er is gewoon sprake van een koopovereenkomst, waarbij voor de verkoper de plicht bestaat het pakket te leveren en voor de koper de plicht bestaat om de verkoopprijs te betalen. Beide partijen leveren een prestatie, en dus is geen sprake van een overeenkomst om niet. Of de verzendkosten wel of niet bij de prijs zijn inbegrepen/apart berekend worden doet er niet toe. De verzending is immers gewoon een verplichting die ontstaat uit de koopovereenkomst. Overigens kan dit hele artikel wel weg. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 14:28 (CEST)Reageren[reageer]
Voor de goede orde: in het voorbeeld staat niet dat het om koop gaat. Als het pakket gratis is en de verzending ook, dan kan uiteraard wel sprake zijn van een verbintenis om niet. Heel helder is het voorbeeld echter niet. Ook de zin « Naast dat iets bij een overeenkomst bijvoorbeeld gratis wordt geleverd kan met een tegenprestatie ook iets in natura worden bedoeld, bijvoorbeeld het verrichten van werkzaamheden » bevreemdt mij. Hier lijkt sprake te zijn van twee ongelijke grootheden, want de een tegenprestatie in natura is per definitie anders dan om niet. Vanaf « Ook in andere wetgeving ... » vervalt het artikel in de gebruikelijke opsomming van niet relevante weetjes o.b.v. origineel onderzoek. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 14:57 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb het artikel een kleine poetsbeurt gegeven. Ik ben echter geen civilist, dus voelt u zich vrij om een en ander (of alles) te schrappen of ter beoordeling voor te dragen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 15:26 (CEST)Reageren[reageer]
Bruikleen is geen wederkerige maar een eenzijdige (of onvolmaakt wederkerige) overeenkomst, omdat er in beginsel maar één verbintenis ontstaat: de verbintenis tot teruggave van de zaak. De bruikleengever verbindt zich nooit om de zaak in bruikleen te geven. Het is immers een reëel contract (en het enige reële contract dat ons BW nog kent): de overeenkomst ontstaat pas met het geven van de zaak. (Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/179 noemt de overeenkomst van bruiklening ook een eenzijdige overeenkomst.) R.J.Q. Klomp, 'commentaar op art. 6:261 BW, aant. 3', in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018 merkt bovendien op: « Een wederkerige overeenkomst is altijd een overeenkomst onder bezwarende titel. » Een wederkerige overeenkomst om niet lijkt mij een contradictio in terminis. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 16:06 (CEST)Reageren[reageer]
Trouwens, ik nam aan dat het in het gegeven voorbeeld om een koopovereenkomst ging, omdat als het om een schenking zou gaan vast gewezen zou worden op het ontbreken van een verkoopprijs, en niet slechts op het ontbreken van verzendkosten. Bovendien zou ik bij het weggeven van pakketjes niet snel over 'klanten' spreken. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 16:39 (CEST)Reageren[reageer]
Dat neem ik ook aan, maar zoals gezegd het staat er niet. Er zijn wel meer dienstverleners die hun klanten buiten het contract om pakketjes sturen. Bijvoorbeeld de ANWB met hun kekke ANWB-tegeltje voor vaste leden. Voor het overige refereer ik mij volledig aan uw deskundig oordeel. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 17 sep 2018 18:50 (CEST)Reageren[reageer]

Het bijvoeglijk naamwoord "Correctioneel" is as such geen term in het recht, we kennen echter wel de begrippen wanbedrijf, correctionele straf, correctionalisering en de correctionele rechtbank. De inhoud van dit artikel lijkt eerder thuis te horen onder het artikel/trefwoord wanbedrijf. De (verwarrende) eerste zin van het artikel Correctioneel gaat overigens reeds als volgt: Correctioneel is in het Belgische strafrecht de term die gebruikt wordt om de middencategorie van de misdrijven aan te duiden, met name de wanbedrijven. Die middencategorie van misdrijven is inderdaad het wanbedrijf. Is Wikipedia:Samenvoegen hier opportuun? Geschiedschrijver (overleg) 17 sep 2018 22:25 (CEST)Reageren[reageer]

Ik ben niet vertrouwd met het Belgische strafrecht, dus kan er niet veel zinnigs over zeggen, maar een bijvoeglijk naamwoord als titel is vreemd. Dit artikel lijkt, na een paar opmerkingen over 'correctionele gevangenisstraffen' en de 'correctionele rechtbank', vooral een fenomeen dat 'correctionalisering' heet te behandelen (als ik het goed begrijp zoiets als van een misdaad een wanbedrijf maken door verzachtende omstandigheden aan te nemen). Onder verwijdering van de eerste drie alinea's zou het artikel misschien hernoemd kunnen worden naar 'Correctionalisering'. Jeroen N (overleg) 17 sep 2018 22:44 (CEST)Reageren[reageer]

Infobox uitspraak Hooggerechtshof van de Verenigde Staten[bewerken | brontekst bewerken]

Heren, omdat op artikelen over uitspraken van het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof al meer dan een decennium dit soort knutselwerken staan en het sjabloon {{Infobox arrest}} naar mijn mening niet toereikend is heb ik een sjabloon {{Infobox uitspraak Hooggerechtshof van de Verenigde Staten}} gemaakt, dat hopelijk wel de relevante informatie op een acceptabele manier weergeeft.

Het Juridisch-Economisch Lexicon was helaas niet erg behulpzaam bij het vertalen van termen als 'opinion', 'majority opinion', 'concurring opinion', 'dissenting opinion', 'associate justice' enzovoorts enzovoorts, dus wie betere alternatieven heeft staat het vanzelfsprekend vrij het sjabloon te wijzigen of voorstellen te doen (het Hof van Justitie vertaalt 'dissenting opinion' gewoon als 'afwijkende mening', en hun vertalers zijn over het algemeen top, dus dat heb ik maar gevolgd). Een subpagina van het sjabloon vult automatisch de samenstelling van het hof in. Je hoeft alleen maar een jaartal of periode in te vullen. Dit is overgenomen van de Engelse Wikipedia, dus het kan zijn dat bepaalde links nog niet kloppen. Mvg, Jeroen N (overleg) 20 sep 2018 23:04 (CEST)Reageren[reageer]

John de Bever[bewerken | brontekst bewerken]

Toevallig zag ik dit voorbijkomen. Klinkt alleszins redelijk, maar eerlijk gezegd: ik heb er te weinig verstand van. Wat vinden jullie? Vinvlugt (overleg) 10 dec 2018 09:33 (CET)Reageren[reageer]

Beste Vinvlugt, het geven van een (volledig) juridisch advies valt in beginsel buiten het bestek van WP:TOGA. Het zou veeleer opportuun zijn als de WMF/WMNL n.a.v. een gedegen advies een beleidskader op zou stellen hoe om te gaan met de AVG. Het volgende is daarom geenszins bedoeld ter vervanging van een dergelijk advies, noch wordt enige volledigheid gepretendeerd.
Het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens valt inderdaad onder de (U)AVG. Uitgangspunt is dat verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens verboden is, tenzij zich een uitzondering voordoet. Dat betekent dat er voor plaatsing van deze gegevens een belangenafweging dient plaats te vinden. Aan de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens dienen passende waarborgen geboden te worden. Bovendien moet zich een van de limitatief opgesomde gronden voor verwerking voordoen en dient voldaan te worden aan de algemene voorwaarden voor gegevensverwerking. Uitgangspunt daarbij is dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene niet onevenredig geschaad wordt. Voor Wikipedia lijkt mij de eis van minimale gegevensverwerking in het bijzonder relevant. Het is voor ons doel niet per se noodzakelijk om alle informatie die over een persoon te vinden is te verwerken.
I.c. heeft er nooit een individuele belangenafweging plaatsgevonden alvorens de persoonsgegevens geplaatst zijn. Betrokkene lijkt bovendien niet akkoord te gaan met de verwerking van deze strafrechtelijke gegevens. Het is aan de (her)plaatser om een belangenafweging te maken. Diegene is daar in beginsel ook voor aansprakelijk. Merk daarbij op dat "maar in andere lemmata gebeurt dit ook niet" of "hunnie doen het ook" geen geldige reden is om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken. Merk ook op dat dagbladen een heel ander doel nastreven dan een online encyclopedie als Wikipedia en dat de verwerking van persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk is om hun doel te bereiken voor ons onbillijk kan zijn. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 10 dec 2018 22:48 (CET)Reageren[reageer]
Dag Perudotes, dank voor je (toch) uitgebreide antwoord! Ik ben het met je eens dat het goed zou zijn om eens te kijken of er vanuit WMF/WMNL iets van beleid te verwachten is. Ik denk er nog even over na. Groeten terug, Vinvlugt (overleg) 11 dec 2018 08:52 (CET)Reageren[reageer]

Staten/deelstaten in Australië[bewerken | brontekst bewerken]

In de lemma's over de Australische staten worden sommige staten deelstaten genoemd en andere staten. Ik zou ze allemaal willen veranderen naar staten. Angelsaksische landen kennen het begrip deelstaat niet denk ik. De Amerikaanse staten worden ook nergens deelstaten genoemd. Mag ik mijn gang gaan of zie ik dan iets over het hoofd ? Skaldis (overleg) 16 dec 2018 08:31 (CET)Reageren[reageer]

Hoi Skaldis, 'staat' en 'deelstaat' zijn in deze context synoniemen, dus je hoeft het een niet in het ander te veranderen. 'Deelstaat' lijkt me persoonlijk wel zo duidelijk. (Overigens kent men in het Engels wel de begrippen 'federal state', 'federated state' en 'component state', en worden Amerikaanse staten op deze wiki en daarbuiten ook wel deelstaten genoemd.) Mvg, Jeroen N (overleg) 16 dec 2018 13:34 (CET)Reageren[reageer]
Ok. Laat ik het gewoon zoals het is. Bedankt.Skaldis (overleg) 17 dec 2018 12:06 (CET)Reageren[reageer]

Extraterritorialiteit[bewerken | brontekst bewerken]

Hallo, enkele maanden geleden heb ik op de Hotlist gewenste artikelen een verzoek tot schrijven van het artikel Extraterritorialiteit geplaatst. Ik kan weliswaar zelf ook een beginnetje maken, maar ben niet bepaald een juridisch expert. Is er iemand die raad weet met juridische termen en een helder begin van een artikel kan maken? JurriaanH (overleg) 12 feb 2019 18:09 (CET)Reageren[reageer]

Beste Jurriaan, de term 'extraterritorialiteit' is een diffuus begrip dat in verschillende betekenissen gebruikt kan worden. Uit uw vraag wordt niet geheel duidelijk welke betekenis(sen) u op het oog hebt.
Wikidata item Q843915 lijkt te linken naar het 'recht van exterritorialiteit', d.i. de onttrekking van bepaalde groepen van personen aan de rechtsmacht van de staat waar zij zich bevinden. Dit gebruik van de term 'ex(tra)territorialiteit' is inmiddels (volledig) vervangen door de term 'immuniteit(en)' die een meer functionele benadering heeft. In literatuur over de ongelijke verdragen (met name met China) komt dit gebruik van deze term nog wel voor.
Tegenwoordig wordt de term 'extraterritorialiteit' voornamelijk gebruikt om de uitbreiding van de rechtsmacht van een staat buiten zijn eigen territoir te omschrijven. Vergelijk 'extraterritoriale rechtsmacht' Q5422267 en 'extraterritoriale handhaving' Q18206970.
Het lijkt mij weinig opportuun om beide termen in één artikel te beschrijven (de literatuur focust zich vaak op of de ene of de andere betekenis). De literatuur is bovendien redelijk verspreid waardoor het schrijven van een gedegen lemma al snel een ware sisyfusarbeid wordt. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 12 feb 2019 22:05 (CET)Reageren[reageer]
Beste Perudotes, bedankt voor je antwoord en uitleg. Mijn interesse en verzoek houdt inderdaad verband met de ongelijke verdragen. "Extraterritoriale jurisdictie" of "consulaire jurisdictie" is dan een beter afgebakende term, mee eens. Ik zou dan met name willen focussen op het historisch rechtsprincipe, niet zozeer de hedendaagse extraterritoriale handhaving. Je antwoord laat wel zien dat het lastig is om hier een helder stuk over te schrijven, zeker voor iemand met minder kennis van zaken als ik. JurriaanH (overleg) 12 feb 2019 22:21 (CET)Reageren[reageer]

Accountantskamer en aanverwante artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Er is recentelijk druk geschreven (door gebruikers 84.24.173.99 (bijdragen), MisterFinance (bijdragen) en 217.102.132.222 (bijdragen) – al dan niet dezelfde gebruiker – in onder meer de artikelen Accountantskamer, Accountantsverklaring, Wet op het accountantsberoep, Wet tuchtrechtspraak accountants, Nadere voorschriften controle- en overige standaarden en mogelijk meer aanverwante artikelen. Inhoudelijk ligt het (ver) buiten mijn expertise, maar ik ben wel al (flink) in de weer geweest met wikifyen, hoofdlettergebruik en -correcties, wikilink-vereenvoudiging, (externe) linkonderhoud, referentie- en bron-correcties/aanvullingen.
Over stijl valt tot op zekere hoogte te twisten, maar bij regelmaat komen er (weer) externe links terug in de lopende tekst, en is deze bewerking met navigatieinstructies (en met vooruit-verwijzingen) natuurlijk niet de manier waarop een bronverzoek verholpen moet worden. Persoonlijk vind ik zinsdelen als "wordt hieronder besproken" niet fraai, maar dat is misschien meer een mening dan een feit.
Omdat ik (als niet-jurist of niet-fiscalist) de onderwerpen inhoudelijk slecht kan beoordelen, vraag ik daarom hier om hulp bij het verder wikifyen en inhoudelijk corrigeren waar dat nodig is; al helpen er maar een of twee mensen ook een beetje mee (met name m.b.t. verwijzingen naar externe links, referenties en ik vermoed dat de schrijfstijl hier en daar ook wat aanpassingen kan gebruiken (zoals ik bijvoorbeeld hier en hier heb gedaan), en als er met name inhoudelijke beoordeling en redactie wordt gepleegd door mensen met kennis van zaken, dan leidt het enthousiasme dat in de artikelen wordt gestopt, hopelijk ook tot inhoudelijk correcte en vooral encyclopedische artikelen (die voldoen aan de richtlijnen). Alvast bedankt, -- martix (overleg) 20 mei 2019 15:36 (CEST)Reageren[reageer]

Beste martix, e.e.a. lijkt voornamelijk kopieer- en plakwerk te zijn (zie: Accountantskamer, Accountantsverklaring, Wet tuchtrechtspraak accountants, Nadere voorschriften controle- en overige standaarden).
Inhoudelijk zijn er, denk ik, op nlwiki weinig personen actief die een uitgesproken domeinkennis hebben over dit onderwerp. Het gebrek aan een deugdelijke bronvermelding zorgt ervoor dat de inhoud lastig te verifiëren is, tenzij men onevenredig veel tijd kwijt wil zijn aan een hobbyproject als nlwiki. We moeten er dus maar vanuit gaan dat anoniem en MisterFinance ter zake kundig zijn, want bronvermelding is (zoals bekend) geen vereiste op nlwiki – een dilettantisch interesse volstaat. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 20 mei 2019 18:00 (CEST)Reageren[reageer]
(Nogmaals) dank voor de reactie; wat betreft de bron(nen) was dit bronverzoek het enige bronverzoek dat me wel legitiem lijkt gezien de bewering vooraf (een bewering die een (eigen?) interpretatie is (en/of kan worden aangemerkt als OO). Dat bronverzoek werd beantwoord door de volgende tekst achter het bronsjabloon te plaatsen:

Dit is op te maken uit het verweer dat door sommige accountants gevoerd wordt en dat is opgenomen in de gepubliceerde openbare uitspraken (zie externe link onder aan deze pagina en gebruik zoekterm "misbruik")."

In de andere gevallen zijn op zich de verwijzingen en/of externe links naar de wettekst, websites of pagina's van de verscheidene gerelateerde (rechtsprekende) lichamen wel aanwezig en voor zover ik het kan beoordelen ook voldoende, het is met name de manier waarop bronnen worden opgevoerd, of hoe ernaar wordt verwezen: externe links in de lopende tekst, navigatie- en zoek instructies in de broodtekst of bij de externe links. Daarnaast wordt regelmatig inconsequent en uitermate merkwaardige of omslachtige wijze gebruik gemaakt van wikilinks (met verschillen in hoofdletters en/of de afkortingen, waarbij regelmatig wordt afgeweken van hoe de bewuste organisaties zichzelf noemen en/of afkorten, en wisselend hoofdlettergebruik in de namen van wetten, regels, richtlijnen, enzovoorts. Twee voorbeelden van wikilinks op deze wijze: (eerder) "Wet op het Accountantsberoep (WAB)" (afwijkend hoofdlettergebruik in de te tonen tekst, plus het opnemen van een afkorting in de wikilink (al dan niet met verkeerd hoofdlettergebruik) of (nog recent, meermaals en mogelijk nog ongecorrigeerd) "Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (KBNA) (waarbij de organisatie in de afkorting zelf het predikaat voluit schrijft als "Koninklijke NBA". Voor het controleren/beoordelen en eventueel corrigeren van benamingen van wetten en instanties is het niet per se nodig een fiscalist of jurist met specialisatie in dit recht te zijn, maar het gaat een jurist – ongeacht het specialisme? – wel gemakkelijker af dan iemand die dat niet is of daar nit in geoefend is, zo was mijn veronderstelling. Vandaar deze oproep hier (wat betreft de (schrijf)stijl en uiteenzetting als betreft het een lezing of college, en de manier van wikilinken en<ref>ereren kan ik natuurlijk ook in WP:Redactielokaal terecht om te vragen mee te helpen met het wikifyen van de artikelen, maar ik wilde vooralsnog geen cross-post plaatsen (in beide café's): dat heb ik kortgeleden nog gedaan en bleek niet verstandig/werd me ontraden. Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 21 mei 2019 01:03 (CEST)Reageren[reageer]

KPMG – Bouw hoofdkantoor Amstelveen[bewerken | brontekst bewerken]

Zou iemand kunnen/willen controleren of ik in het artikel KPMG#Bouw hoofdkantoor Amstelveen de bijdrage door IP-gebruiker 77.168.214.17 met de juiste termen gecorrigeerd heb?
Wellicht kan iemand ook voor de bewering dat "het OM inmiddels beroep heeft aangetekend" een bron weet of vinden kan (ik ben er niet in geslaagd om die in de media of op de website van het OM ergens te vinden. Ik vraag me ook af – en ben daar ook nieuwsgierig naar – of bij niet-ontvankelijk het dan ook "in beroep gaan" wordt genoemd, of dat de procedure in dat geval anders is of heet (verweer, beklag, grieven) of dat het Hof slechts wordt verzocht om te besluiten dat de rechtbank de zaak opnieuw of wél inhoudelijk moet behandelen?). Alvast bedankt -- martix (overleg) 23 mei 2019 08:13 (CEST)Reageren[reageer]

Je verwijst naar uitspraken uit april 2018 in een heel andere zaak, terwijl onze niet-geregistreerde collega het heeft over uitspraken uit april 2019 (zie Vrijspraak voor alle verdachten in fraudezaak KPMG-pand, rechtspraak.nl 5 april 2019). Daar ging het wel degelijk om vrijspraak. Ontslag van alle rechtsvervolging, sepot en niet-ontvankelijkverklaring zijn drie verschillende dingen, absoluut geen synoniemen. Het klopt dat het Openbaar Ministerie in drie van de zes zaken in hoger beroep is gegaan (Werkstraffen en gevangenisstraffen geëist voor fraude rondom bouw pand KPMG, om.nl 24 januari 2019; zie de update in het kader rechts). 'Hoger beroep' is de juiste term. Jeroen N (overleg) 23 mei 2019 12:15 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je, ik hebkennelijk niet goed gelezen; ik heb mijn bewerkingen dan ook geheel teruggedraaid. -- martix (overleg) 23 mei 2019 13:13 (CEST)Reageren[reageer]

Kinderrechten[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het schrijven over het Jeugdparlement in Suriname kwam ik op het kinderrecht 'participatie' terecht, een belangrijke reden waarom dat parlement is opgericht. Ik zag dat dit artikel op Wikipedia nog niet bestaat, maar ook het algemene artikel over Kinderrechten (Kinderrechten (algemeen)) nog niet. In andere talen, zoals het Duits en Engels, zijn daar hele grote artikelen over. Het lijkt me goed om dit hier te melden, in de hoop dat hier iemand is die zo'n onderwerp aan kan en leuk vindt. Het lijkt me een aanwinst voor Wikipedia als hij ook in het Nederlands bestaat. Ymnes (overleg) 16 jun 2019 20:33 (CEST)Reageren[reageer]

Merk/Merkenrecht[bewerken | brontekst bewerken]

Het artikel omtrent merkenrecht verwijst nog steeds naar de Benelux Merkenwet (BMW), hoewel die reeds jaren geleden werd vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (2005). Dit artikel kan dus opfrissing gebruiken.

Bovendien lijkt me de afbakening tussen de artikelen merk en merkenrecht ook niet volledig helder doorgevoerd, daar ook in dit laatste artikel veelvuldig wordt verwezen naar wetgeving en ook rechtspraak.

Zou het niet zaak zijn om 1) het artikel merkenrecht op te frissen en 2) een duidelijker onderscheid te maken tussen beide artikelen, door in het artikel "merkenrecht" de juridische kant te belichten zoals die geldt binnen de Benelux en in het artikel "merk" het juridische te beperken en vooral de commerciële kant van de zaak aan bod te laten komen?

Ik kijk uit naar hoe andere gebruikers hierover denken.

Geschiedschrijver (overleg) 28 jun 2019 07:41 (CEST)Reageren[reageer]

Ja, maar het artikel "merkenrecht" zou niet beperkt moeten zijn tot de situatie in de Benelux (dit is systematische bias), en zou dus volledig herschreven moeten worden. Er lijkt ook sprake te zijn van een interwikiconflict. Ons artikel 'merkenrecht' is (dat eigenlijk 'Benelux-merkenrecht' zou moeten heten) is gekoppeld aan de:Kennzeichen (Recht), dat een overkoepeld begrip beschrijft waaronder ook handelsnamen en geografische herkomstaanduidingen vallen (d:Q1632297). Het artikel 'merk' is dan weer gekoppeld aan artikelen die vooral het merkenrecht lijken te beschrijven (d:Q167270). Maar er bestaan ook artikelen in andere taalversies die het vanuit een meer economische kant benaderen (wat in het Engels een 'brand' genoemd wordt) en waaraan geen Nederlands item gekoppeld is (d:Q431289). Jeroen N (overleg) 7 jul 2019 13:57 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb met Merkenrecht in de Benelux een aanzet opgesteld om dit onderwerp met de actuele wetgeving toe te lichten. De verouderde regels ivm de Benelux Merkenwet op het artikel Merkenrecht heb ik daarop verwijderd. Geschiedschrijver (overleg) 13 jul 2019 08:33 (CEST)Reageren[reageer]
Heb je voor dat artikel geen literatuur geraadpleegd? Jeroen N (overleg) 13 jul 2019 11:15 (CEST)Reageren[reageer]
We zijn een paar maanden verder, dus ik weet niet precies wat er veranderd is. Ik vraag me overigens af of het niet wijsheid is om de artikelen merk, merkenrecht en merkenrecht in de Benelux samen te voegen tot één allesomvattend artikel. Dit "nieuwe" artikel kan uiteraard uitgebreid worden met het EU merkenrecht, verdrag van Parijs etc.. Ben bereid om de artikelen wat uit te breiden, maar op dit moment weet ik niet waar en in welk artikel ik zou moeten beginnen. Ze hebben allen veel overlap. Ik hoor graag hoe anderen hierover denken. Michaelovic (overleg) 18 nov 2019 20:22 (CET)Reageren[reageer]

Kluisverklaringen[bewerken | brontekst bewerken]

In de tv-uitzending van de uitspraak in het proces tegen Willem Holleeder viel veelvuldig het woord Kluisverklaring(en). Ik vind dit begrip op geen enkele wijze terug in Wikipedia. Alleen in een ref in het artikel Bram Zeegers komt het woord voor. Zou kluisverklaring een nieuw artikel moeten worden, of een hoofdstuk in een bestaand artikel? FredTC (overleg) 4 jul 2019 13:55 (CEST)]Reageren[reageer]

Beste FredTC, het begrip 'kluisverklaring' is een informele term voor verklaringen die (in beginsel) niet aan het procesdossier worden toegevoegd. Zij bevinden zich als het ware achter slot en grendel in de kluis (van meestal het OM). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorlopige verklaring van een kroongetuige of verklaringen van (bedreigde) getuigen die anoniem willen blijven. Het lijkt me onnodig om dit speciaal in een Wikipedia-artikel te vermelden. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 4 jul 2019 21:07 (CEST)Reageren[reageer]
Een eigen artikel lijkt me inderdaad ook wel wat overdreven, maar enige uitleg in een hoofdstuk van een bestaand artikel lijkt mij toch niet overbodig. Hoe kom ik er anders achter wat een kluisverklaring is, nadat het vele malen door een rechter via een Tv-uitzending is genoemd? FredTC (overleg) 7 jul 2019 11:40 (CEST)Reageren[reageer]
Beste FredTC, waarom zou het antwoord op de vraag 'hoe u anders erachter komt wat een kluisverklaring is, nadat het vele malen door een rechter via een Tv-uitzending is genoemd' per se via Wikipedia moeten komen? Lexicografische informatie behoort in de eerste plaats thuis in een (juridisch) woordenboek. Wikipedia is geen woordenboek (en ook geen verzameling van triviale informatie). Dat de betekenis van dit begrip voor u lastig te achterhalen is duidt er reeds op dat dit een vrij triviale term is. Ik deel uw mening dan ook niet dat 'enige uitleg in een hoofdstuk van een bestaand artikel niet overbodig is'. Met dien verstande dat (zo er al een relevant artikel(hoofdstuk) was) het begrip niet meer dan een voetnoot rechtvaardigt. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 7 jul 2019 13:32 (CEST)Reageren[reageer]
N.b. u kunt contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam. Tegenwoordig is er vanuit de rechtspraak veel belangstelling voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van uitspraken, vooral uitspraken met een grote media-aandacht. U zou kunnen aangeven dat het veelvuldig gebruik van de term 'kluisverklaring' afbreuk doet aan de begrijpelijkheid.

Op Twitter kwam ik een draadje tegen waarin deze bron werd aangedragen om te bewijzen dat

Een feit wordt geacht te zijn vervolgd als (...)

 • Een buitenlandse strafrechter zich al over de zaak heeft gebogen

inmiddels achterhaald is. Aangezien ik hier zelf onvoldoende inhoudelijke kennis over heb laat ik het graag aan anderen over om dit eventueel aan te passen. Mvg, Encycloon (overleg) 27 jul 2019 14:29 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Encycloon, nog even los gezien van de vraag of ons artikel achterhaald is zie ik niet echt het verband tussen het blogbericht en de aangehaalde passage. De blog bespreekt immers de problematiek van overlap (cumulatie) tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. Deze problematiek heeft vooral betrekking op wat wij (in Nederland) onder het una via-beginsel scharen. De geldigheid daarvan voor de criteria van het algemene ne bis in idem-beginsel lijken mij niet direct evident.
Daarnaast wijdt de bestuursrechtblog ook nog enkele overpeinzingen aan de transnationale situatie, maar de blog is daar toch aanmerkelijk minder stellig (cf. « dat maakt dat ook een dergelijke situatie in potentie binnen de reikwijdte van het ne bis in idem-beginsel van het Handvest valt. » en « toekomstige rechtspraak zal moeten uitwijzen hoe deze criteria in een transnationale setting worden geïnterpreteerd. ») Het is mij dan ook onduidelijk wel verband de anonieme Twitteraar wél ziet en wat voor 'bewijs' hij in het blogbericht meent waar te nemen tegen de aangehaalde passage – maar ik heb het oorspronkelijke 'draadje' dan ook niet kunnen lezen.
Dat gezegd hebbende kan ons artikel inderdaad wel een opfrisbeurt gebruiken. De aangehaalde passage is bijzonder knullerig verwoord. Ook mist bijvoorbeeld de standaarduitspraak van de Hoge Raad over ne bis in idem. De paragraaf 'samenhang tussen feiten' lijkt mij voornamelijk OO vol verzonnen voorbeelden. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 27 jul 2019 19:59 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Perudotes, dank voor de reactie. Ik doelde op deze tweet; mogelijk las ik het dan verkeerd. Mvg, Encycloon (overleg) 27 jul 2019 20:04 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Encycloon, bedankt voor de aanvulling. Het betreft twee kritische Twitteraars die (zonder dat zij inhoudelijke kennis over het probleem bezitten) gaan googelen, op een willekeurige pagina uitkomen (vaak Wikipedia, een willekeurig blog voor de anti-Wikipediafanaat), en daar vervolgens hun welgevallige conclusies aan verbinden. "J" komt weliswaar op de juiste Wikipediapagina uit, maar heeft niet door dat de formulering aldaar zo ongelukkig gekozen is (waarschijnlijk in een poging om het ook voor de leek leesbaar te maken) dat je er alles in kunt lezen. HV is (terecht) kritisch op ons toch vaak onbetrouwbare Wikipedia, maar heeft niet door dat hij zelf ook slechts bevestiging van zijn eigen POV googelt en daardoor uitkomt op een pagina die weinig te maken heeft met de Twitterdiscussie.
Hier kunnen we denk ik drie dingen uit leren. Ten eerste, is het weliswaar heel makkelijk om over makkelijke onderwerpen moeilijk te schrijven, maar over moeilijke onderwerpen makkelijk schrijven is nog helemaal niet zo makkelijk. Ten tweede, is het zonder bronvermelding onduidelijk waar Martinus zijn bijdrage(n) op baseerde. Hier (en ook in andere bijdragen) lijkt er vooral sprake te zijn van OO op basis van een eigen wetsinterpretatie/collegeaantekeningen. Ten derde, had een juiste verwijzing naar literatuur (of op z'n minst wet- en regelgeving) de geïnteresseerde zoeker veel meer soelaas geboden. Dan waren zij wellicht ook zelf tot de conclusie gekomen dat ons artikel een heel povere parafrase van de wet bevat. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 27 jul 2019 20:51 (CEST)Reageren[reageer]
Helder, Perudotes. Encycloon (overleg) 27 jul 2019 22:13 (CEST)Reageren[reageer]

Zou iemand hier en hier eens naar kunnen kijken? Encycloon (overleg) 22 jan 2020 00:23 (CET)Reageren[reageer]

Beste Encycloon, ik heb het artikel bekeken. De kwaliteit lijkt overeen te komen met de meeste juridische lemmata op nlwiki uit die periode: Neerlandocentristische invalshoek, origineel onderzoek en gratuite beweringen. Het begrip 'vormfout' is uiteraard ook niet exclusief voorbehouden aan het strafrecht. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 jan 2020 22:47 (CET)Reageren[reageer]
Beste Perudotes, daar was ik al bang voor... Is dit nog te redden of kan het in de huidige vorm beter weg? Mvg, Encycloon (overleg) 23 jan 2020 23:02 (CET)Reageren[reageer]
Jazeker valt dit nog te redden, de gedrukte Van Dale bevat een prima beschrijving ("fout betreffende een vormvereiste") en ook uit de relevante (straf)rechtelijke literatuur valt wel een definitie te distilleren (bijv. "Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een geschreven of ongeschreven procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.") De informatie over art. 359a Sv is onvolledig en onjuist en kan m.i. het beste verwijderd worden. Sowieso komt die informatie beter tot zijn recht onder een apart kopje, i.p.v. in een algemene definitie van het begrip 'vormfout'. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 24 jan 2020 19:01 (CET)Reageren[reageer]
Een en ander aangepast (aan destilleren van rechtelijke literatuur heb ik me zelf verder niet gewaagd; 'geschreven of ongeschreven' leek me een overbodige toevoeging maar mogelijk mis ik dan wat). Of 'De informatie over 359a Sv' ook betrekking heeft op de onderste alinea was me niet duidelijk, die heb ik daarom voorlopig maar onder een eigen kopje laten staan. Encycloon (overleg) 25 jan 2020 12:48 (CET)Reageren[reageer]

Naar Vormfout gekeken, zie Overleg:Vormfout voor uitleg over resultaat. Uwappa (overleg) 23 aug 2020 13:10 (CEST)Reageren[reageer]

Toen ik de zoekterm van evenementenwet volgde (kwam als suggustie boven kwam ik dus uit bij Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. Bij een evenementenwet denk ik toch gauw aan een wet waaraan een evenement aan moet voldoen qua veiligheid e.d. Een snelle google search leidt wel tot hits die de term evenementenwet in verband brengt met deze voetbalwet. Is de huidige doorverwijzing van evenementenwet een passende, of is er een nog passendere wetgeving waarnaar de term het beste zou kunnen doorverwijzen? Met vriendelijke groet, Geerestein (overleg) 25 jun 2021 17:50 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Geerestein, heel gebruikelijk is die naam volgens mij niet, maar Google zegt precies hetzelfde tegen mij. Passendere wetgeving zou ik zo snel niet kunnen bedenken. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 26 jun 2021 19:46 (CEST)Reageren[reageer]
Ziet er uit als een nedercentrische redirect. Nederland is vast niet het enige land dat evenementen wettelijk reguleert, en voetbal is uiteraard niet het meest relevante het enige soort evenement. — Zanaq (?) 26 jun 2021 20:12 (CEST)

Dank voor de reacties, ik laat de huidige situatie nu maar even voor wat die is. Vriendelijke groet, Geerestein (overleg) 28 jun 2021 10:29 (CEST)Reageren[reageer]

Ik sta op het punt om dit artikel te nomineren voor verbetering, maar wil nog eerst graag input via deze weg. Is er een beschrijving van een tuchtschool in onze huidige wetgeving? en komt dit overeen met wat er in het huidige lemma staat? Mocht de vraag niet passend zijn voor het juridisch cafe dan verneem ik dat graag. Vriendelijke groet, Geerestein (overleg) 24 sep 2021 14:49 (CEST)Reageren[reageer]

Het lijkt mij een erg nedercentrisch ingevuld artikel, en ik betwijfel of het niet een internationaal verschijnsel is. Zo te zien is de tuchtschool in het nederlands recht sinds 1995 afgeschaft (maar ik heb er niet echt verstand van). En is het in de basis - los van de naam/titel - niet gewoon hetzelfde als jeugddetentie, wat ook erg nedercentrisch is opgezet en gemeenschapsinstelling, wat belgocentrisch is opgezet? Wmb niet te veel focussen op hoe het in nederland/belgië genoemd (en ingevuld) wordt, maar primair kijken naar het achterliggende - en internationale - concept. Het ziet er weer uit als een typisch gevalletje algemeen overkoepelend onderwerp vergeten. Er bestaat overigens niet iets als nomineren voor verbetering, het is altijd nomineren voor verwijdering (tenzij iets als aanmelden op Wikipedia:Dit kan beter bedoeld wordt). — Zanaq (?) 24 sep 2021 15:08 (CEST)Reageren[reageer]

Inmiddels genomineerd voor verbetering. Geerestein (overleg) 25 sep 2021 13:50 (CEST)Reageren[reageer]

Het lijkt dat het onderliggende wordt beschreven in Jeugdstrafrecht (Nederland). Hobbema (overleg) 25 sep 2021 20:48 (CEST)Reageren[reageer]

Vaccinatieplicht[bewerken | brontekst bewerken]

Collegae, ik stuitte pas op een stukje in Trouw over een vaccinatieplicht die in Nederland gold in de 19e eeuw. Dit maakte me nieuwsgierig en ik viel al snel in een rabbit hole. Er valt denk ik genoeg te vertellen over de vaccinatieplicht en het is een actueel onderwerp. Ik heb hier een start gemaakt. Hoewel ik het onderwerp interessant vind, zit ik er niet 'in'. Aangezien het niet alleen een medisch maar zeker ook een juridisch onderwerp is, plaats ik hier een oproep. Wil iemand mij helpen om het onderwerp goed te beschrijven? hiro the club is open 23 nov 2021 11:03 (CET)Reageren[reageer]

Artikel 12-procedure[bewerken | brontekst bewerken]

Hallo. In januari 2021 schreef ik het volgende op Toeslagenaffaire: "Verschillende advocaten van gedupeerde ouders kondigden aan een artikel 12-procedure in te zetten om alsnog het OM te dwingen over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.[1]"

 1. Misérus, Mark, Ouders naar rechter om vervolging in toeslagenaffaire kinderopvang. de Volkskrant (8 januari 2021). Gearchiveerd op 9 januari 2021. Geraadpleegd op 8 januari 2021.

Nu bijna elf maanden later was ik wel benieuwd hoe het daar mee zit. Ik kan er echter geen berichtgeving over vinden. Ik had daarom een paar vragen, misschien heeft iemand daar toevallig kennis van. Allereerst, hoe lang duurt gemiddeld genomen de voorbereiding van zo'n procedure door een advocaat en hoe lang duurt dan de behandeling daarvan. Oftewel, wanneer zou je een resultaat verwachten. Maar nog belangrijker, waar kan ik zaken volgen en uitspraken hiervan zien? Verschijnen die op zelfde plek als andere uitspraken, namelijk uitspraken.rechtspraak.nl? Dajasj (overleg) 1 dec 2021 00:44 (CET)Reageren[reageer]

Zie nieuws.nl: gerechtshof Den Haag heeft op 24 nov 2021 de klacht art 12 behandeld en wil uitspraak doen voor het einde van 2021. Uitspraak komt waarschijnlijk op rechtspraak.nl, zie selectie criterium 5a, aandacht in media. Uwappa (overleg) 3 dec 2021 09:47 (CET)Reageren[reageer]
Bedankt! Dajasj (overleg) 3 dec 2021 12:08 (CET)Reageren[reageer]
300pxPCT-octrooiaanvraagprocedure

Weet iemand het verschil tussen uitgegeven patenten en gepubliceerde patenten? Het gaat me vooral om een juiste vertaling uit het engels, niet zozeer om een uitleg van de begrippen. zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Albhy_Galuten?oldid=#Inventor BonteKraai (overleg) 22 jan 2022 10:44 (CET)Reageren[reageer]

Ik zou het toegewezen patenten noemen: patenten die zijn goedgekeurd door het patentbureau. Na een bepaalde termijn worden goedgekeurde patenten gepubliceerd door het patentbureau. — Zanaq (?) 22 jan 2022 17:09 (CET)Reageren[reageer]
Dank je. BonteKraai (overleg) 23 jan 2022 15:48 (CET)Reageren[reageer]
Een published patent is een octrooi waarvoor een aanvraag is gedaan. Zodra het octrooi verleend wordt is er sprake van een issued patent. De vertaling 'toegewezen patent' is dus sowieso fout als vertaling voor published patent. Beter is daarom 'aangevraagd octrooi' resp. 'verleend octrooi'. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 23 jan 2022 16:39 (CET)Reageren[reageer]
Op allerlei producten kom ik de term 'patent pending' tegen. Ik heb dat altijd uitgelegd als 'aangevraagd maar nog niet toegekend patent'. Is dat identiek aan een 'published patent'? WIKIKLAAS overleg 2 feb 2022 02:54 (CET)Reageren[reageer]
Nee, dat lijkt niet identiek te zijn. Een octrooi lijkt 'pending' te zijn als het aangevraagd is, maar de aanvraag nog niet gepubliceerd is. Het publiceren lijkt in het systeem van het PCT na 18 maanden te gebeuren. Daarna is het aangevraagde octrooi 'published' en volgen nog enkele stappen in de aanvraagprocedure. Zie het overzichtje hiernaast. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 5 feb 2022 16:59 (CET)Reageren[reageer]