Fietspad

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voet- en fietspad naast weggedeelte voor autoverkeer

Een fietspad is een weggedeelte of vrijliggend pad dat is gereserveerd voor het fietsverkeer. Ook snorfietsers maken gebruik van het fietspad. Tot 1995 mochten in Nederland ook bromfietsers op het fietspad rijden.

In Nederland en Vlaanderen zijn fietspaden overal gebruikelijk. Ook in andere landen wordt steeds meer fietsinfrastructuur gerealiseerd, maar soms moeten fietsers nog zonder de gebruikelijke maatregelen op de rijbaan of op het trottoir rijden.

Een fietspad is geen rijbaan. Een weg met een fietspad aan weerszijden is dus niet een weg met meerdere rijbanen. Heeft een weg geen voetpad of trottoir, maar wel een fietspad, dan mogen ook voetgangers het fietspad volgen.

Geschiedenis[bewerken]

Ontwikkelingen tot en met de Tweede Wereldoorlog[bewerken]

Rond het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw zijn in diverse landen voor het eerst weggedeeltes speciaal voor fietsers aangelegd. In de laatste decennia van de 19e eeuw gebeurde dat bijvoorbeeld in Duitsland en in de Verenigde Staten van Amerika. In september 1885 werd het wandelpad op de Maliebaan in Utrecht op zondagmiddag opengesteld voor rijwielen. Die plaats was ook het centrum van Het Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond, de latere Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB). De initiatiefnemer tot het fietspad was de later als zoöloog bekend geworden Anthonie Cornelis Oudemans, een van de weinige fietsers die zich niet bij een fietsvereniging had aangesloten. Het eerste echte Nederlandse fietspad ontstond in 1896, en liep van station Nuenen het dorp in. Datzelfde jaar richtte de ANWB een wegencommissie op, die gemeentes ging aanmoedigen om fietspaden aan te leggen. Zelf opende de vereniging in 1898 haar eerstaangelegde pad in Den Haag aan de Stadhouderskade.

In de 20e eeuw werd infrastructuur voor fietsers vooral in verband met het toenemende autoverkeer gerealiseerd. Vanaf 1900 nam het aanleggen van fietspaden een hoge vlucht, aanvankelijk vooral in Duitsland. Tot 1910 lagen daar fietspaden nog in het midden van de weg. Rond de dertiger jaren werden ook in België, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland steeds meer fietspaden aangelegd. De matige kwaliteit maakte de eerste fietspaden omstreden onder fietsers. Nederland verplichtte de fietsers, vanaf de Tweede Wereldoorlog, om gebruik te maken van de fietspaden.

Tweede helft 20e eeuw-heden[bewerken]

Terwijl in de jaren zestig nog uitgebreide fietspadennetwerken werden aangelegd in Scandinavische steden zoals Helsinki, werden veel Duitse fietspaden weer afgebroken. Dit gebeurde om meer ruimte voor het autoverkeer te scheppen. In Nederland ervoeren veel fietsers ook dat het autoverkeer ruim baan kreeg ten koste van fietsinfrastructuur. Uit acties daaromtrent ontstond de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond (nu Fietsersbond geheten). Deze speelde vervolgens een rol bij de totstandkoming van het Masterplan Fiets. Dit project was overigens ook een reactie op succesvolle experimenten met nieuwe fietspadennetwerken in Denemarken. Verder nam in Duitsland de belangstelling voor fietsinfrastructuur weer toe.

Sinds de laatste decennia van de 20e eeuw worden in steeds meer Europese landen fietspadennetwerken aangelegd, verder uitgebreid of op elkaar aangesloten. De Europese Unie en op toeristisch fietsen gerichte projecten als Eurovelo stimuleren dit.

Vanaf 15 december 1999 is er in Nederland onderscheid tussen 'fietspaden' en 'fiets/bromfietspaden'. De laatste komen vooral buiten de bebouwde kom voor. Een fietspad is alleen toegankelijk voor fietsers en snorfietsers, een fiets/bromfietspad ook voor bromfietsers.

Ook in België zijn sinds begin jaren tachtig steeds meer fietspaden aangelegd. De uitbouw van verkeersinfrastructuur is een gewestelijke bevoegdheid, dus de Vlaamse regering is hiervoor verantwoordelijk in Vlaanderen. In Wallonië en het Brussels gewest is de infrastructuur voor fietsers beperkter, deels vanwege het heuvelachtige terrein.

Reguliere fietspaden[bewerken]

De rode kleur geldt niet internationaal. Dit Spaanse fietspad is groen
  • Veel fietspaden maken deel uit van wegen die ook gebruikt worden door veel, of relatief veel autoverkeer. Een dergelijk pad is gerealiseerd als een verharde baan die aan de zijkant van het weggedeelte bedoeld voor auto's ligt en daarvan duidelijk gescheiden is, bijvoorbeeld door middel van een berm. Soms ligt het pad slechts aan één kant van de weg en dient het voor tweerichtingsverkeer, maar in stedelijke gebieden ligt meestal aan beide zijden van de weg (evenals trottoirs, die weer aan de zijkant van fietspaden gelegen zijn) een eenrichtingsfietspad. Deze paden zijn vaak uitgevoerd in een onderscheidende kleur, waarbij gekleurde tegels, verf of gravel als ondergrond dienen. In Nederland en Vlaanderen worden fietspaden meestal in steenrood uitgevoerd. Het eerste rode fietspad werd rond 1980 in Tilburg aangelegd. Deze rode kleur dient als suggestie (men is eraan gewend dat fietspaden en fietsstroken rood zijn) en heeft geen wettelijke onderbouwing.
  • Er zijn ook vrijliggende fietspaden die geen weg begeleiden.
    • In stedelijk gebied gaat het hierbij om vaak korte trajecten die een verbinding leggen tussen wijken of stadsdelen. Dergelijke fietsinfrastructuur wordt vooral uitgebreid toegepast in nieuwe steden als Houten en Lelystad.
    • In landelijke en natuurrijke gebieden zijn vrijliggende fietspaden soms speciaal aangelegd voor recreatieve fietsers, vaak zijn het ook beheerwegen van grondeigenaren die wel fietsers maar geen snelverkeer op hun terrein willen. Op het platteland zijn vooral in het oosten van Nederland de meeste paden met een eigen tracé aangelegd door rijwielpadverenigingen. Sinds de overheid zich terugtrekt is dit soms opnieuw een krachtige formule om de stiltegebieden voor de recreant aan elkaar te knopen, een nieuwe padenstichting wil het ontstaan van zulke verenigingen stimuleren. Zulke paden worden dan ook vaak gebruikt als hoofdbestanddeel van recreatieve fietsroutes.

Voor vrijliggende fietspaden worden soms extra voorzieningen aangelegd zoals fietsbruggen en fietstunnels.

Fietsstroken[bewerken]

Binnen stedelijke omgevingen komen verder nog wegen voor waarop de gedeeltes voor fietsers slechts worden aangegeven door belijning en een op de weg geschilderd fietssymbool met eventueel een rode kleur. Zie fietsstrook.

Fiets/bromfietspad[bewerken]

Een zogenaamd fiets/bromfietspad is zowel voor fietsers als bromfietsers verplicht.

Het komt alleen in Nederland veel voor. Het verscheen voor het eerst bij een revisie van het RVV van 1990. Voordien waren alle fietspaden ook bedoeld voor bromfietsen. Het wordt in het RVV geschreven zonder weglatingsstreepje.

Voetpad en fietspad (België)[bewerken]

Een combinatiebord voor voetpad en fietspad bestaat in Nederland niet. De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat voetgangers het fietspad volgen als er geen voetpad is.

Materiaal[bewerken]

Fietspaden kunnen gemaakt zijn van betontegels (30 x 30 x 6 cm), straatwerk bijvoorbeeld betonstenen, asfalt of in het werk gestort beton.

Bijzondere fietspaden[bewerken]

RAVeL-lijn in Wallonië

Fietspaden en veiligheid[bewerken]

Tegenwoordig is het algemeen geaccepteerd dat fietspaden de verkeersveiligheid bevorderen, mits de breedte van het fietspad is afgestemd op de hoeveelheid en type verkeer dat van dit fietspad gebruik maakt. Dit wordt onderschreven door de SWOV en CROW. Daarnaast zorgen vrijliggende fietsvoorzieningen voor een verhoogd veiligheidsgevoel en daardoor stimuleert dit het fietsgeruik CROWFietsberaad

Het grootste voordeel van fietspaden ten opzichte van fietsstroken (of helemaal geen fietsvoorziening) is de fysieke scheiding van auto- en fietsverkeer op wegvakken. Indien een fietsstrook gecombineerd wordt met het parkeren langs de weg is het risico op ongevallen met geparkeerde auto's relatief hoog. Het CROW stelt daarom dat fietsstoken in combinatie met langsparkeren alleen toegepast kunnen worden op 30 km/h wegen (het combineren van fietsstroken met haaks parkeren wordt altijd afgeraden). Vrijliggende fietspaden liggen of volledig los van de weg (veelal buiten de bebouwde kom) of tussen de parkeerstrook en het voetpad in (veelal binnen de bebouwde kom). Hier speelt deze problematiek nauwelijks, omdat het parkeren daar links van de fietser plaatsvindt (en er vaak een schrikafstand of groenstrook tussen het langsparkeren en het fietspad geplaatst wordt).

Er zijn oude onderzoeken die aantonen dat fietsstroken op kruispunten juist onveiliger zijn dan fietspaden. Schijnbaar zien automobilisten fietsers sneller over het hoofd wanneer zij verder van de hoofdrijbaan rijden. Deze studies zijn echter van vóór de eerste gedachten over Duurzaam Veilig. Het aanbrengen van snelheidsremmende voorzieningen op kruispunten was toen een zeldzaamheid, brommers reden nog overal op het fietspad en rotondes waren er alleen in de vorm van grote verkeerspleinen. Kruispunten zijn sindsdien veel veiliger geworden en kunnen met specifieke aandacht nog veiliger worden gemaakt.

De SWOV heeft aangetoond dat fietspaden smaller dan 180 centimeter ongevalsverhogend werken. De CROW richtlijn is minimaal 2 meter voor een fietspad in enkele richting, en breder bij een hoge intensiteit (of indien verkeer vaak een bepaalde samenstelling heeft, zoals veel duo-fietsers op een schoolroute).

Het meldpunt "Slechte Fietspaden" van de Fietsersbond toont aan dat er veel te verbeteren valt aan de kwaliteit van de fietspaden. Binnen twee jaar na de opening daarvan zijn al 15.000 meldingen gedaan. In juni 2007 maakten ANWB en Fietsersbond bekend dat er per jaar 47.000 eenzijdige ongevallen plaatshebben door de slechte kwaliteit van de fietspaden.

Verkeerstekens Nederland[bewerken]

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en niet-verplichte fietspaden, herkenbaar aan respectievelijk bord G11 en G13.

Verplicht houdt in dat fietsers de rijbanen van dezelfde weg niet mogen volgen. Dit geldt echter alleen voor gewone fietsen: fietsen breder dan 75 cm of fietsen met een brede aanhanger mogen de rijbaan wél volgen. Tot 1985 mocht een tweewielige fiets niet breder zijn dan 75 cm. Een driewielige fiets en een fiets met zijspan- of aanhangwagen had tot dan een maximale breedte van 150 cm en gold als onbespannen wagen, mocht dus niet op een fietspad rijden, zelfs als hij niet breder was dan 75 cm.

Soms plaatst de wegbeheerder een geslotenverklaring (bord C14 of C15) op de rijbaan. Dit is in principe niet nodig als er een verplicht fietspad, resp. fiets/bromfietspad is. Het voorkomt wel dat fietsen die breder zijn dan 75 cm van die rijbaan gebruik mogen maken. Tevens is zo'n geslotenverklaring geen overdaad als het fietspad niet goed zichtbaar is, op enige afstand van de rijbaan ligt of zich aan de linkerkant van de weg bevindt.

Tot 1 januari 2011 waren op de onverplichte fietspaden (G13) snorfietsen en scooters (max. 25 km/h) verboden met ingeschakelde motor. Na deze datum zijn elektroscooters met ingeschakelde motor toegestaan.

Een vrijliggend fietspad ligt niet langs een rijbaan. Voor fietsers is er daarbij geen onderscheid tussen een verplicht en een onverplicht fietspad, maar bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen een onverplicht fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor. Elektrische snorfietsen mogen wel met ingeschakelde motor op een dergelijk fietspad.

Verkeerstekens buiten Nederland en Vlaanderen[bewerken]

Externe links[bewerken]

Algemeen:Ecotoop · Landvorm · Landschap · Landschapselement · Nederlandse landschappen
Vlakvormig:Abschnittsmotte · Achterkade · Beekdal · Beemd · Begraafplaats · Bolle akker · Bos · Brink · Brinkdorp · Broek · Del · Dorp · Droogmakerij · Duin · Eiland · Eng · Enk · Es · Esdorp · Fort · Geriefbos · Gors · Griend · Haven · Heuvel · Houtkade · Inlaag · Karreveld · Kerkhof · Kolk · Kraag · Kreek · Kreekrug · Kromakker · Kwelder · Landgoed · Legakker · Lintdorp · Luchthaven · Maat · Made · Mede · Marke · Meer · Meerstal · Meetje · Meet · Moeras · Mijnsteenheuvel · Oeverwal · Pestbosje · Petgat · Pingoruïne · Plas · Poel · Polder · Raatakker · Rak · Redoute · Rivier · Rivierstrand · Rustbosje · Schans · Schol · Schor · Slik · Sluis · Stad · Stelle · Stinswier · Strand · Strandwal · Strang · Stroomrug · Struweel · Stuwmeer · Stuwwal · Terril · Terp · Uiterwaard · Veenkoepel · Veenlens · Veenkolonie · Veenpolder · Veenplas · Veenterp · Ven · Vesting · Viskenij · Visvijver · Vliedberg · Vliegveld · Vloeiveld · Vloeiweide · Waai · Wad · Weel · Weide · Weiland · Wiel · Wierde · Zee
Lijnvormig:Aarden dam · Aquaduct · Autosnelweg · Autoweg · Bandijk · Barrage · Beek · Berceau · Berm · Boezem · Brandsloot · Dam · Diep · Dijk · Doodweg · Dromerdijk · Enkwal · Fietspad · Fietsstrook · Gracht · Grubbe · Haag · Ha-ha · Heg · Holle weg · Houtkant · Houtsingel · Houtwal · Jaagpad · Kaai · Kade · Kanaal · Kerkpad · Krib · Laan · Landscheiding · Landgraaf · Landweer · Lijkweg · Maar · Molengang · Muraltmuur · Opvaart · Ossengang · Pad · Reeweg · Ringdijk · Ringvaart · Rivier · Schipsloot · Schipvaart · Schurveling · Singel · Singelgracht · Slaperdijk · Sloot · Snelweg · Spoorweg · Steenberg · Strandhoofd · Strekdam · Stuwdam · Tiendweg · Trambaan · Trekpad · Trekvaart · Trottoir · Tunnel · Turfvaart · Tuunwal · Uiterdijk · Vaart · Veenkade · Veendijk · Vlechtheg · Voetpad · Wakerdijk · Wandelpad · Weg · Wetering · Wieke · Wijk · Wierdijk · Wildwal · Zeedijk · Zwetsloot
Puntvormig:Banpaal · Bermmonument · Boe · Boerderij · Boerenkuil · Boô · Borg · Brug · Buitenplaats · Burcht · Coupure · Daliegat · Dobbe · Duiker · Eendenkooi · Galg · Gemaal · Grafheuvel · Grenspaal · Hagelkruis · Havezate · Hoeve · Hollestelle · Hoogholtje · Hunebed · Inlaat · Inundatiesluis · Kasteel · Kerkgebouw · Kwakel · Molen · Mottekasteel · Overlaat · Overweg · Pijp · Pomp · Ringwalburcht · Rolpaal · Schaapvolt · Stuw · Til · Turfput · Veenput · Verlaat · Viaduct · Vijver · Voorde · Waterpomp · Waterput · Watertoren
Icoontje WikiWoordenboek Zoek fietspad in het WikiWoordenboek op.