Polynoom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Meervoudig nulpunt van een polynoom, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
De figuur van .

In de wiskunde is een polynoom of veelterm de som van het meervoudig machtsverheffen van een variabele die gewoonlijk wordt genoemd. Als formule:

waarin een natuurlijk getal is en waarbij de coëfficiënt van de hoogste macht van ongelijk aan 0 is.

De bovengenoemde uitdrukking waarin alle coëfficiënten gelijk zijn aan 0 en die dus ook gelijk is aan 0, heet de nulpolynoom.

De getallen heten de coëfficiënten van de polynoom en het getal heet de graad van de polynoom; ook: de polynoom is van de -de graad of het is een -degraadspolynoom.

De uitdrukkingen zijn de termen van de polynoom.

Polynomiale functies – dat wil zeggen polynomen opgevat als een functie – vormen een belangrijke klasse van functies met veel toepassingen in andere wetenschappen zoals natuurkunde en economie. Het zijn relatief eenvoudige gladde functies, wat wil zeggen dat zij continu en willekeurig vaak differentieerbaar zijn. Zij worden onder meer gebruikt als benadering voor ingewikkelder functies.

Coëfficiënten[bewerken | brontekst bewerken]

Voorbeelden van oneindige verzamelingen waaruit men de coëfficiënten kan kiezen zijn de natuurlijke getallen, gehele getallen, de rationale getallen, de reële getallen en complexe getallen. We spreken dan van polynomen over , , , of . Wanneer de coëfficiënten van een polynoom uit een van deze verzamelingen worden gekozen en de variabele uit , heet een holomorfe functie.

Het is ook mogelijk de coëfficiënten en de variabele uit een eindig lichaam of veld te kiezen, genoteerd met of GF(q). q, het aantal elementen in het eindig lichaam, is een priemgetal of de macht van een priemgetal.

Voor het domein van polynomen wordt in het algemeen de verzameling van de reële getallen of de complexe getallen genomen. Voor berekeningen in de algebra is het meestal niet nodig aan te geven, over welk domein een polynoom is gedefinieerd. De verzamelingen polynomen die bij de verschillende soorten coëfficiënten horen, vormen steeds een ring. Een ring van polynomen heet een veeltermring.

De coëfficiënten van een polynoom zijn de symmetrische functies van , uitgedrukt in de nulpunten van .

Definities[bewerken | brontekst bewerken]

De verzameling van alle polynomen wordt genoteerd met . De verzameling van alle polynomen van graad , samen met de nulpolynoom, wordt genoteerd met . Beide verzamelingen vormen een reële vectorruimte. De coëfficiënten kunnen als coördinaten optreden. De basisvectoren zijn dan de machten van . De ruimte is -dimensionaal.

De constante functie ongelijk aan 0 is een polynoom van de graad 0. Polynomen van de graad 1 heten lineair, en van de graad 2 kwadratisch. De lineaire polynomen, dat zijn de eerstegraadspolynomen, vormen functies met als grafiek een rechte lijn, de tweedegraadspolynomen vormen functies met parabolen als grafiek.

Wordt de polynoom gelijkgesteld aan 0, dan ontstaat de vergelijking . De graad van de vergelijking is de graad van de polynoom. Een tweedegraadsvergelijking heet ook vierkantsvergelijking. Derdegraadsvergelijkingen, vierdegraadsvergelijkingen, vijfdegraadsvergelijkingen en zesdegraadsvergelijkingen hebben voldoende speciale eigenschappen om ze afzonderlijk te bestuderen.

Een polynoom is dus een uitdrukking waarin slechts twee basisbewerkingen van de rekenkunde een eindig aantal keren voorkomen, bamelijk de optelling en de vermenigvuldiging, of een uitdrukking die op die manier kan worden herschreven. Men onderscheidt reële polynomen, waarin alleen reële getallen als coëfficiënt voorkomen, en complexe polynomen met complexe coëfficiënten.

Na de 'ontdekking' van de complexe getallen is de hoofdstelling van de algebra geformuleerd, die zegt dat elke veelterm van de graad over het lichaam/veld van de complexe getallen kan worden ontbonden in lineaire factoren:

De getallen zijn de nulpunten van de polynoom, of de wortels van de bijbehorende algebraïsche vergelijking. Het aantal keren dat de betrokken factor in de ontbinding voorkomt, heet de multipliciteit van het nulpunt, en het aantal nulpunten van een veelterm is, als elk nulpunt even vaak wordt meegeteld als zijn multipliciteit, dus gelijk aan de graad.

Voor reële polynomen geldt, net als voor complexe polynomen, dat zij complexe nulpunten hebben. Iedere reële polynoom van oneven graad heeft ten minste één reëel nulpunt en de niet-reële, de complexe nulpunten komen steeds in complex toegevoegde paren voor. Er is geen algoritme waarmee voor willekeurige polynomen van een graad groter dan 4 de nulpunten met wortels uit getallen kunnen worden geschreven.

Een breuk van twee polynomen heet een rationale functie.

Criterium van Eisenstein[bewerken | brontekst bewerken]

Het criterium van Eisenstein geeft er een voldoende voorwaarde voor, dat een polynoom met gehele coëfficienten irreducibel is. Een polynoom die aan het criterium voldoet, is irreducibel over de rationale getallen, en daarmee ook over de gehele getallen.

Nulpunten van een polynoom[bewerken | brontekst bewerken]

Volgens de hoofdstelling van de algebra is een polynoom vastgelegd door zijn nulpunten, dat mogen complexe nulpunten zijn, en een constante:

,

waarin de getallen de nulpunten zijn van de polynoom.

Omgekeerd zijn die nulpunten de oplossingen van de vergelijking die ontstaat door de polynoom gelijk aan nul te stellen. Zo ontstaat een algebraïsche vergelijking met één onbekende van de volgende vorm:

Hierin is elke een constante die de -de graads coëfficiënt wordt genoemd. De graad van de polynoom, dit is de grootste waarde van waarvoor geldt dat , wordt ook de graad van de vergelijking genoemd.

Een speciaal geval vormen de polynomen met gehele coëfficiënten. Een nulpunt van zo'n polynoom wordt een algebraïsch getal genoemd. Een getal dat niet algebraïsch is, maar wel reëel, heet een transcendent getal.

Voorbeeld[bewerken | brontekst bewerken]

De ontbinding van de polynoom is:

De drie nulpunten van zijn en .

Differentiëren[bewerken | brontekst bewerken]

Differentiëren van een polynoom verlaagt de graad van de polynoom met 1. Bijvoorbeeld differentiëren van van de graad 3 geeft de afgeleide polynoom van de graad 2.

Volgens de stelling van Marden zijn de nulpunten van de afgeleide van een derdegraads polynoom in , waarvan de nulpunten niet op één lijn liggen, gelijk aan de brandpunten van Steiners ingeschreven ellips van de driehoek die door die nulpunten wordt gevormd. De coëfficiënten van de polynoom mogen hierin complex worden genomen.

Deling van polynomen[bewerken | brontekst bewerken]

In het algemeen kan een polynoom gedeeld worden door een polynoom waarvan de graad lager is dan die van . De rest bij deling is een polynoom , of 0 wanneer precies door is te delen. Algemeen geldt:

,

waarin de polynoom de quotiëntpolynoom is.

De daadwerkelijke deling van een polynoom door een andere polynoom van lagere, of eventueel gelijke graad, kan door staartdelen.

Als de graad van is en de graad van , geldt dat de graad van gelijk is aan en de graad van ten hoogste gelijk is aan . In het geval dat , gaat de deling precies op, en is het product van en . Voor de graden geldt , met de graad van .

Voorbeeld[bewerken | brontekst bewerken]

x+1 / 4x³+5x²+3x+2 \ 4x²+x+2
   4x³+4x²
   ———————
      x²+3x+2
      x²+ x
      ———————
       2x+2
       2x+2
       ————
         0

Dus is .

Factor- en reststelling[bewerken | brontekst bewerken]

Men kan eenvoudig controleren of een polynoom een factor heeft. Substitueer in , dan moet gelden . Is , dan is de rest bij de deling van door , immers:

,

waarin de rest een constante is. Substitutie van geeft:

Dit resultaat heet de reststelling voor polynomen. Op deze reststelling zijn in het tientallige stelsel de negenproef en de elfproef gebaseerd.

De elfproef berust op het feit dat in het tientallig stelsel 10 modulo 11 congruent is met −1. Dit wordt gebruikt om aan te tonen dat modulo 11 het getal 4532 congruent is met 0, en dus deelbaar is door 11. Immers is een factor van , want

,

en dus is

Hornerschema[bewerken | brontekst bewerken]

Het Hornerschema is een algoritme om efficiënt een veelterm in een punt te evalueren of om een polynoom snel te delen door een lineaire polynoom.

Karakteristieke polynoom[bewerken | brontekst bewerken]

Het is mogelijk voor de variabele een matrix te substitueren. Bij iedere matrix hoort een karakteristieke polynoom . Substitutie van de matrix in levert de nulmatrix op: .

De karakteristieke polynoom van een vierkante -matrix is

Waarin

De nulpunten van de karakteristieke polynoom zijn de eigenwaarden van de matrix. Dit vindt toepassingen in de sterkteleer, de kwantummechanica, trillingen, de akoestiek enz.

Domein van de coëfficiënten[bewerken | brontekst bewerken]

Een polynoom is volledig bepaald door z'n coëfficiënten. Als het niet om de corresponderende functie gaat, is niet aan de orde welke waarden kan aannemen; de polynomen corresponderen een-op-een met eindige rijen getallen (de coëfficiënten). Dan bestaat de rol van de variabele er slechts in de notatie als som van gewogen machten van mogelijk te maken, en zo op natuurlijke wijze de regels voor het optellen en vermenigvuldigen van de polynomen in te voeren. Vooral voor het vermenigvuldigen is deze notatie handig, men hoeft niet een speciale regel voor het vermenigvuldigen van eindige rijen getallen toe te passen.

Er zijn ook polynomen met andere coëfficiënten dan reële getallen, of met coëfficiënten die beperkt zijn tot een deel van de reële getallen. Als de verzameling waaruit de coëfficiënten worden gekozen een commutatieve ring is, vormen de polynomen ook een commutatieve ring.

Bij een gegeven commutatieve ring kan men de coëfficiënten kiezen uit een deelring (eventueel de ring zelf) en als domein van de polynomiale functies een deelverzameling van de ring (eventueel weer de ring zelf) nemen. De afbeelding die aan een polynoom de bijbehorende polynomiale functie toevoegt, is dan lineair. De afbeelding is dan en slechts dan injectief, als alleen de polynoom die identiek nul is, een functie oplevert die de nulfunctie is (een functie die bij ieder argument uit het domein de waarde 0 oplevert). Dit is niet het geval als het domein van de polynomiale functies eindig is en een deelverzameling van de deelring, men kan dan eenvoudig een polynoom construeren die niet identiek nul is, maar waarbij wel de erdoor vastgelegde functie bij elk argument nul oplevert (nulfunctie). Er zijn dan bij een polynomiale functie (wat trouwens iedere functie dan is) oneindig veel corresponderende polynomen.

Dit onderstreept de verschillen tussen een polynoom als uitdrukking en een polynoom als functie. Let wel, als het domein een oneindige verzameling is, is er wel een een-op-een correspondentie tussen de uitdrukkingen en de functies.

Polynoom versus polynomiale functie[bewerken | brontekst bewerken]

Een voorbeeld van het onderscheid tussen polynoom en bijbehorende polynomiale functie is het volgende. Beschouw polynomen met coëfficiënten uit het eindige lichaam , dit is de verzameling waarbij optellen en vermenigvuldigen plaatsvindt modulo 5.

Zowel als zijn polynomen over . Het zijn duidelijk twee verschillende polynomen. Als (polynomiale) functies met als domein en bereik zijn ze echter aan elkaar identiek, want voor iedere uit geldt, rekenend modulo 5, dat .

Twee van elkaar verschillende polynomen kunnen dus eenzelfde bijbehorende polynomiale functie hebben.

Veeltermen in meer variabelen[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn ook veeltermen in meer dan één variabele. Een veelterm in variabelen ( tot ) van de orde , is dan een uitdrukking van de volgende vorm, of daartoe herleidbaar:

,

waarin ten minste een van de coëfficiënten ongelijk is aan 0. Men spreekt wel van multinomiale functies. Zo'n veelterm kan ook geschreven worden als:

,

waarin slechts eindig veel coëfficiënten ongelijk aan 0 zijn. De hoogste voorkomende macht heet de graad van de variabele . Het getal heet de graad van de term . Het maximum van de graden van de afzonderlijke termen heet de graad van de polynoom.

Specifiek voor een polynoom in één variabele is de hoofdstelling van de algebra van toepassing, die zegt dat de polynoom is te schrijven als het product van een constante en een aantal keer het verschil tussen en een andere constante. Deze stelling is niet eenvoudig uitbreidbaar naar een polynoom in meer variabelen.

Voorbeelden[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende veelterm in drie variabelen en is van de orde drie. Alle coëfficiënten zijn geheel en de producten staan in volgorde van opklimmende orde, of graad:

is te vereenvoudigen tot . Een willekeurig gekozen polynoom in meer variabelen is meestal niet zo mooi te ontbinden.

Curiosum[bewerken | brontekst bewerken]

Er bestaan polynomen , , die voor de eerste waarden van een priemgetal zijn.[1]

James Jones, Daihachiro Sato, Hideo Wada en Douglas Wiens bewijzen in hun artikel voor de Mathematical Association of America dat de volgende veelterm in de 26 variabelen t/m over de natuurlijke getallen met graad 25 behalve negatieve waarden, alleen alle priemgetallen als positieve waarden aanneemt:[2]

Eerder hadden Martin Davies, Joeri Matijasevitsj, Hilary Putnam en Julia Robinson het bestaan bewezen van een dergelijke veelterm.

In het artikel van Jones, Sata, Wado en Wiens wordt bewezen, dat voor alle combinaties tot en met waarvoor alle termen in de tweede factor vanaf de tweede inderdaad gelijk aan 0 zijn, altijd een priemgetal is en dat alle priemgetallen een keer als in een dergelijke combinatie voorkomen. Er moet om tot een positieve uitkomst te komen een stelsel van diofantische vergelijkingen worden opgelost.

Aan het einde van het artikel wordt bewezen dat polynomen over de natuurlijke getallen, die overal een priemgetal als waarde hebben, de graad nul moeten hebben, m.a.w. een constante zijn.[2]

Speciale polynomen[bewerken | brontekst bewerken]

Enkele speciale typen polynomen hebben een eigen naam, waaronder:


Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

Polynomen worden veel toegepast in algoritmen, onder andere in Savitsky-Golayfilters.

Polynomen met complexe coëfficiënten komen bijvoorbeeld voor bij de oplossing van differentiaalvergelijkingen door fouriertransformatie of laplacetransformatie. Dit heeft praktische toepassingen in de elektrotechniek, regeltechniek, communicatietechniek en de kwantummechanica.

Websites[bewerken | brontekst bewerken]

Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Polynoom op Wikimedia Commons.