Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2007-2010)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2007 tot 2010. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt momenteel 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %.

Op 28 juni werden tijdens de eedaflegging, geleid door het langst zetelende Kamerlid Colette Burgeon, van 149 Kamerleden 13 verkozenen reeds vervangen door opvolgers. Herman De Croo was afwezig wegens ziekte. Zij werd bijgestaan door de twee jongste Kamerleden, Juliette Boulet en Barbara Pas, die na een uur werd vervangen door Hilâl Yalçin die enkele maanden jonger bleek.

Op 5 juli werd Herman De Croo beëdigd, en nogmaals acht Kamerleden vervangen door hun opvolgers. Het betreft Franstalige parlementsleden, die een uitvoerend mandaat hebben in gemeenschaps- of gewestregering.

Het parlement werd op 6 mei 2010 van rechtswege ontbonden door de stemming van de te wijzigen grondwetsartikels.

Basisgegevens[bewerken]

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 52e legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers vindt u hier. De kamer heeft sinds 10 juni 2007 de volgende samenstelling.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.720.796. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 7.032.077. Hiervan waren 6.671.360 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 360.717 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Aldus gingen 688.719 kiesgerechtigden niet stemmen. Samen met de 360.717 kiezers die blanco of ongeldig gestemd hebben, betekent dat dat 1.049.436 kiesgerechtigden niet deelnemen aan het eigenlijke verkiezingsproces. Dat is 13,6 % van het electoraat.

De kantons van Brussel-Hoofdstad zijn koploper in electoraal absenteïsme. In het kanton Brussel ging één op zes inwoners niet stemmen en bedroeg het percentage stemonthouding 17,1 %. In het kanton Ukkel was dat 16,1 %, in Molenbeek 15,7 %, in Elsene 15,3 %, in Anderlecht 15,2 % en in Sint-Gillis 15,1 %. Van de vijftig kantons met de grootste participatie bevinden er zich 43 in Vlaanderen en 7 in Wallonië. De kantons met de minste participatie zijn alle Brusselse kantons, 27 Waalse en twee Vlaamse.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel en het kiessysteem zijn een tweede en derde bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetelsterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van de bevolkingsdichtheid. Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2007 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extraprovinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

Volgens fractielidmaatschap[bewerken]

Overzicht[bewerken]

Zetelverdeling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 10 juni 2007. Dit is een politieke voorstelling. Kijk voor de technische fractievorming lager bij dit artikel
Overzicht
Fractie Zetels
CD&V 23
cdH 10
Open Vld 18
MR 23
sp.a 14
PS 20
Ecolo-Groen! 8/4 12
VB 16
N-VA 8
LDD 5
Kleine groepen Zetels
FN 1
Totaal 150

De kamer telde vanaf 28 juni 2007 tot 23 september 2008 8 formele fracties. Vanaf 23 september 2008 telt de kamer 9 formele fracties, omdat N-VA een fractie in eigen recht vormt en Vl.Pro niet langer deel uitmaakt van een kartel. Sedert 22 april 2009 telt de groep LDD minder dan 5 leden en kan dus niet meer als fractie bestaan, dus opnieuw 8 fracties. Op 4 mei 2009 keerde Dirk Vijnck terug, met als gevolg dat de LDD fractie weer werd hersteld. Deze fracties behoren uitsluitend tot één en dezelfde taalgroep, met uitzondering van Ecolo-Groen!, dat leden uit beide taalgroepen kent. De fracties tellen de volgende personen:

CD&V (23) / N-VA (8)[bewerken]

 1. Inge Vervotte (CD&V) werd opgevolgd door Katrien Schryvers (CD&V) tussen 28 juni 2007 en 31 december 2008 en door Luc Peetermans vanaf 25 november 2009
 2. Bart De Wever (N-VA) wordt opgevolgd door Kristof Waterschoot (CD&V) vanaf 2 juli 2009
 3. Kris Peeters (CD&V) wordt opgevolgd door Jan Jambon (N-VA) (*) vanaf 28 juni 2007
 4. Servais Verherstraeten (CD&V) (*)
 5. Mia De Schamphelaere (CD&V)
 6. Jef Van den Bergh (CD&V)
 7. Flor Van Noppen (N-VA)
 8. Mark Verhaegen (CD&V)
 9. Herman Van Rompuy (CD&V) wordt opgevolgd door Ben Weyts (N-VA) vanaf 31 december 2008
 10. Michel Doomst (CD&V)
 11. Sonja Becq (CD&V)
 12. Carl Devlies (CD&V) wordt opgevolgd door Ingrid Claes (CD&V) vanaf 22 maart 2008
 13. Katrien Partyka (CD&V)
 14. Jo Vandeurzen (CD&V) werd opgevolgd door Peter Luykx (N-VA) vanaf 28 juni 2007 tot 31 december 2008 en vanaf 2 juli 2009
 15. Johan Sauwens (CD&V) wordt opgevolgd door Ivo Belet (CD&V) wordt opgevolgd door Raf Terwingen (CD&V) vanaf 28 juni 2007
 16. Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
 17. Gerald Kindermans (CD&V)
 18. Jan Peumans (N-VA) wordt opgevolgd door Hilâl Yalçin (CD&V) vanaf 28 juni 2007
 19. Pieter De Crem (CD&V) wordt opgevolgd door Lieve Van Daele (CD&V) van 21 december 2007 tot 17 januari 2008 en door Jenne De Potter (CD&V) vanaf 17 januari 2008
 20. Sarah Smeyers (N-VA)
 21. Peter Leyman (CD&V) wordt opgevolgd door Lieve Van Daele (CD&V) vanaf 17 januari 2008
 22. Stefaan Vercamer (CD&V)
 23. Leen Dierick (CD&V)
 24. Ilse Uyttersprot (CD&V)
 25. Hendrik Bogaert (CD&V)
 26. Stefaan De Clerck (CD&V) wordt opgevolgd door Patrick De Groote (N-VA) vanaf 31 december 2008
 27. Luc Goutry (CD&V)
 28. Nathalie Muylle (CD&V)
 29. Roel Deseyn (CD&V)
 30. Els De Rammelaere (N-VA)
 31. Marijke Dillen wordt opgevolgd door Luc Sevenhans zetelt als onafhankelijk sedert 03-03-2009 en voor de N-VA sedert 11-12-2009.

Aanvankelijk vormden CD&V en N-VA één fractie. Na de splitsing van het Vlaams Kartel blijft N-VA formeel onderdeel van deze fractie, maar vormt de facto een subfractie. Vanaf 2 juli 2009 beschikt N-VA over zeven Kamerleden en vormt een onafhankelijke fractie. Op 11 december 2009 trad Luc Sevenhans toe tot de N-VA-fractie.

Open Vld (17/1)[bewerken]

 1. Bart Somers
 2. Yolande Avontroodt
 3. Willem-Frederik Schiltz
 4. Ludo Van Campenhout
 5. Maggie De Block
 6. Luk Van Biesen
 7. Rik Daems
 8. Katia della Faille-de Limburg Stirum
 9. Patrick Dewael werd opgevolgd door Bruno Steegen van 21 december 2007 tot 31 december 2008
 10. Hilde Vautmans (*) (vanaf 1 juli 2009)
 11. Karel De Gucht wordt opgevolgd door Mathias De Clercq vanaf 21 december 2007
 12. Herman De Croo
 13. Carina Van Tittelboom–Van Cauter
 14. Geert Versnick
 15. Guido De Padt wordt opgevolgd door Ine Somers vanaf 31 december 2008
 16. Vincent Van Quickenborne wordt opgevolgd door Sofie Staelraeve vanaf 22 maart 2008
 17. Sabien Lahaye-Battheu
 18. Bart Tommelein (*) (tot en met 30 juni 2009) wordt opgevolgd door Roland Defreyne vanaf 2 juli 2009

Vlaams Belang (16)[bewerken]

 1. Gerolf Annemans (*)
 2. Alexandra Colen
 3. Bruno Valkeniers
 4. Jan Mortelmans
 5. Marijke Dillen wordt opgevolgd door Luc Sevenhans zetelt als onafhankelijk sedert 03-03-2009 en voor de N-VA sedert 11-12-2009
 6. Rita De Bont
 7. Filip De Man
 8. Greet Van Linter wordt opgevolgd door Bart Laeremans vanaf 28 juni 2007
 9. Hagen Goyvaerts
 10. Bert Schoofs
 11. Linda Vissers wordt opgevolgd door Annick Ponthier vanaf 28 juni 2007
 12. Guy D'haeseleer
 13. Gerda Van Steenberge wordt opgevolgd door Barbara Pas vanaf 28 juni 2007
 14. Francis Van den Eynde
 15. Bruno Stevenheydens zetels als onafhankelijke sedert 29-04-2010
 16. Koen Bultinck
 17. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt wordt opgevolgd door Peter Logghe vanaf 28 juni 2007

sp.a (14) / Vl.Pro (0)[bewerken]

 1. Patrick Janssens (sp.a) wordt opgevolgd door David Geerts (sp.a)
 2. Christine Van Broeckhoven (sp.a)
 3. Jan Peeters (sp.a)
 4. Maya Detiège (sp.a)
 5. Hans Bonte (sp.a)
 6. Bruno Tobback (sp.a)
 7. Peter Vanvelthoven (sp.a) (* tot en met 30 juni 2009) wordt opgevolgd door Magda Ramaekers (sp.a) vanaf 2 juli 2009
 8. Meryame Kitir (sp.a)
 9. Hilde Claes (sp.a) wordt opgevolgd door Ludwig Vandenhove (sp.a)
 10. Freya Van den Bossche (sp.a) wordt opgevolgd door Cathy Plasman (sp.a) vanaf 30 juni 2009
 11. Dirk Van der Maelen (sp.a)
 12. Bruno Tuybens (sp.a)
 13. Renaat Landuyt (sp.a)
 14. Dalila Douifi (sp.a)

Na de naamswijziging van Spirit wijzigt de kartelnaam in sp.a/Vl.Pro vanaf 19 april 2008. Na het afspringen van het kartel sp.a-Vl.Pro. gaat vanaf 25 november 2008 de fractie formeel verder als sp.a-fractie. Vl.Pro beschikt over geen verkozenen.

LDD (5)[bewerken]

 1. Jurgen Verstrepen wordt opgevolgd door Rob Van de Velde sedert 28 juni 2007
 2. Martine De Maght
 3. Jean-Marie Dedecker (*)
 4. Ulla Werbrouck wordt opgevolgd door Paul Vanhie sedert 02-07-2009
 5. Dirk Vijnck (behoorde van 21-04-2009 tot en met 04-05-2009 tot de Open Vld-fractie)

Ecolo/Groen! (8/4)[bewerken]

 1. Zoé Genot (Ecolo)
 2. Fouad Lahssaini (Ecolo)
 3. Tinne Van der Straeten (Groen!)
 4. Jean-Marc Nollet (Ecolo) (*) wordt opgevolgd door Ronny Balcaen sedert 15 juli 2009
 5. Juliette Boulet (Ecolo)
 6. Muriel Gerkens (Ecolo)
 7. Philippe Henry (Ecolo) wordt opgevolgd door Eric Jadot sedert 15 juli 2009
 8. Georges Gilkinet (Ecolo)
 9. Thérèse Snoy (Ecolo)
 10. Meyrem Almaci (Groen!) (*)
 11. Stefaan Van Hecke (Groen!)
 12. Wouter De Vriendt (Groen!)

Ecolo en Groen! vormen formeel een fractie. De facto bestaan er twee subfracties.

MR (20/1/2)[bewerken]

 1. Olivier Maingain (FDF)
 2. Corinne De Permentier (PRL)
 3. François-Xavier de Donnea (PRL)
 4. Florence Reuter (PRL) wordt vanaf 25 juni 2009 opgevolgd door Xavier Baeselen (PRL)
 5. Daniel Ducarme (PRL)
 6. Bernard Clerfayt (FDF) wordt vanaf 20 maart 2008 opgevolgd door Xavier Baeselen (PRL) die wordt opgevolgd door Eric Libert (FDF) vanaf 25 juni 2009
 7. Olivier Chastel (PRL) wordt vanaf 20 maart 2008 opgevolgd door Olivier Destrebecq (PRL) die wordt opgevolgd door Françoise Colinia (PRL) vanaf 25 juni 2009
 8. Jacqueline Galant (PRL)
 9. Marie-Christine Marghem (MCC)
 10. Denis Ducarme (PRL)
 11. Jean-Jacques Flahaux (MCC)
 12. Jean-Luc Crucke wordt vanaf 25 juni 2009 opgevolgd door Olivier Destrebecq (PRL)
 13. Didier Reynders (PRL) wordt vanaf 21 december 2007 opgevolgd door Josée Lejeune (PRL)
 14. Kattrin Jadin (PFF)
 15. Daniel Bacquelaine (PRL)
 16. Pierre-Yves Jeholet (PRL) wordt vanaf 25 juni 2009 opgevolgd door Luc Gustin (PRL)
 17. Hervé Jamar (PRL) wordt vanaf 25 juni 2009 opgevolgd door Olivier Hamal (PRL)
 18. Philippe Collard (MCC)
 19. Carine Lecomte (PRL)
 20. Sabine Laruelle (PRL) wordt vanaf 21 december 2007 opgevolgd door David Clarinval (PRL)
 21. François Bellot (PRL)
 22. Charles Michel (PRL) wordt vanaf 21 december 2007 opgevolgd door Jacques Otlet (PRL)
 23. Valérie de Bue (PRL)

PS (20)[bewerken]

 1. Laurette Onkelinx wordt vanaf 21 december 2007 opgevolgd door Jean Cornil
 2. Yvan Mayeur
 3. Charles Picqué wordt vanaf 28 juni 2007 opgevolgd door Karine Lalieux
 4. Marie Arena wordt van 5 juli tot 19 juli 2007 opgevolgd door Camille Dieu die van 19 juli 2007 tot 25 juni 2009 werd opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle die van 25 juni 2009 tot 17 juli 2009 werd opgevolgd door Isabelle Privé
 5. Rudy Demotte wordt vanaf 19 juli 2007 opgevolgd door Camille Dieu
 6. Patrick Moriau
 7. Colette Burgeon
 8. Christian Dupont werd van 21 december 2007 tot 25 juni 2009 opgevolgd door Sophie Pécriaux en door Philippe Blanchart vanaf 25 juni 2009
 9. Éric Thiébaut
 10. Michel Daerden wordt vanaf 5 juli 2007 opgevolgd door Thierry Giet (*)
 11. Guy Coeme
 12. Marie-Claire Lambert
 13. Alain Mathot
 14. André Frédéric
 15. Linda Musin
 16. André Perpète
 17. Claude Eerdekens wordt van 5 juli tot 19 juli 2007 en vanaf 16 juli 2009 opgevolgd door Valérie Déom
 18. Maryse Declercq-Robert wordt vanaf 28 juni 2007 opgevolgd door Jean-Marc Delizée die van 24 april 2008 tot 16 juli 2009 wordt opgevolgd door Valérie Déom die vanaf 16 juli 2009 wordt opgevolgd door Guy Milcamps
 19. André Flahaut
 20. Elio Di Rupo wordt opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle vanaf 25 juni 2009

cdH (10)[bewerken]

 1. Joëlle Milquet wordt vanaf 20 maart 2008 opgevolgd door Georges Dallemagne
 2. Benoît Cerexhe wordt vanaf 5 juli 2007 opgevolgd door Clotilde Nyssens
 3. Catherine Fonck wordt van 5 juli 2007 tot 25 juni 2009 opgevolgd door David Lavaux
 4. Christian Brotcorne
 5. Véronique Salvi wordt vanaf 25 juni 2009 opgevolgd door David Lavaux
 6. Melchior Wathelet wordt vanaf 20 maart 2008 opgevolgd door Marie-Martine Schyns
 7. Marie-Dominique Simonet wordt vanaf 5 juli 2007 opgevolgd door Joseph George
 8. Josy Arens
 9. Maxime Prévot wordt vanaf 28 juni 2009 opgevolgd door Isabelle Tasiaux-De Nys
 10. André Antoine wordt vanaf 5 juli 2007 opgevolgd door Brigitte Wiaux

FN (1)[bewerken]

 1. Patrick Cocriamont

Onafhankelijk (1)[bewerken]

 1. Marijke Dillen wordt opgevolgd door Luc Sevenhans die zetelt als onafhankelijk sedert 03-03-2009 en voor de N-VA sedert ...
 2. Bruno Stevenheydens zetelt als onafhankelijke sedert 29-04-2010

Volgens taalgroep[bewerken]

Er bestaan slechts twee taalgroepen in de Kamer, met name de Nederlandse en de Franse taalgroep.

Nederlandse taalgroep (88)[bewerken]

 1. Inge Vervotte (CD&V) werd opgevolgd door Katrien Schryvers (CD&V) van 22.06.07 tot 31.12.08
 2. Bart De Wever (N-VA)
 3. Kris Peeters (CD&V) wordt opgevolgd door Jan Jambon (N-VA)
 4. Servais Verherstraeten (CD&V)
 5. Mia De Schamphelaere (CD&V)
 6. Jef Van den Bergh (CD&V)
 7. Flor Van Noppen (N-VA)
 8. Mark Verhaegen (CD&V)
 9. Herman Van Rompuy (CD&V)
 10. Michel Doomst (CD&V)
 11. Sonja Becq (CD&V)
 12. Carl Devlies (CD&V) wordt opgevolgd door Ingrid Claes (CD&V)
 13. Katrien Partyka (CD&V)
 14. Jo Vandeurzen (CD&V) werd opgevolgd door Peter Luykx (N-VA) tussen 22.06.07 en 31.12.08 en vanaf 02.07.09
 15. Johan Sauwens (CD&V) wordt opgevolgd door Ivo Belet (CD&V) wordt opgevolgd door Raf Terwingen (CD&V)
 16. Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
 17. Gerald Kindermans (CD&V)
 18. Jan Peumans (N-VA) wordt opgevolgd door Hilâl Yalçin (CD&V)
 19. Pieter De Crem (CD&V) wordt opgevolgd door Lieve Van Daele (CD&V)
 20. Sarah Smeyers (N-VA)
 21. Peter Leyman (CD&V) wordt opgevolgd door Jenne De Potter (CD&V)
 22. Stefaan Vercamer (CD&V)
 23. Leen Dierick (CD&V)
 24. Ilse Uyttersprot (CD&V)
 25. Hendrik Bogaert (CD&V)
 26. Stefaan De Clerck (CD&V) wordt opgevolgd door Patrick De Groote (N-VA) vanaf 31.12.08
 27. Luc Goutry (CD&V)
 28. Nathalie Muylle (CD&V)
 29. Roel Deseyn (CD&V)
 30. Els De Rammelaere (N-VA)
 31. Bart Somers (Open Vld)
 32. Yolande Avontroodt (Open Vld)
 33. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld)
 34. Ludo Van Campenhout (Open Vld)
 35. Maggie De Block (Open Vld)
 36. Luk Van Biesen (Open Vld)
 37. Rik Daems (Open Vld)
 38. Katia della Faille-de Limburg Stirum (Open Vld)
 39. Patrick Dewael (Open Vld) wordt opgevolgd door Bruno Steegen (Open Vld)
 40. Hilde Vautmans (Open Vld)
 41. Karel De Gucht (Open Vld) wordt opgevolgd door Mathias De Clercq (Open Vld)
 42. Herman De Croo (Open Vld)
 43. Carina Van Tittelboom–Van Cauter (Open Vld)
 44. Geert Versnick (Open Vld)
 45. Guido De Padt (Open Vld)
 46. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt opgevolgd door Sofie Staelraeve (Open Vld)
 47. Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld)
 48. Bart Tommelein (Open Vld)
 49. Gerolf Annemans (Vlaams Belang)
 50. Alexandra Colen (Vlaams Belang)
 51. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang)
 52. Jan Mortelmans (Vlaams Belang)
 53. Marijke Dillen (Vlaams Belang) wordt opgevolgd door Luc Sevenhans (Vlaams Belang)
 54. Rita De Bont (Vlaams Belang)
 55. Filip De Man (Vlaams Belang)
 56. Greet Van Linter (Vlaams Belang) wordt opgevolgd door Bart Laeremans (Vlaams Belang)
 57. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)
 58. Bert Schoofs (Vlaams Belang)
 59. Linda Vissers (Vlaams Belang)
 60. Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)
 61. Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) wordt opgevolgd door Barbara Pas (Vlaams Belang)
 62. Francis Van den Eynde (Vlaams Belang)
 63. Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang)
 64. Koen Bultinck (Vlaams Belang)
 65. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (Vlaams Belang) wordt opgevolgd door Peter Logghe (Vlaams Belang)
 66. Patrick Janssens (sp.a) wordt opgevolgd door Caroline Gennez (sp.a) wordt opgevolgd door David Geerts (sp.a)
 67. Christine Van Broeckhoven (sp.a)
 68. Jan Peeters (sp.a)
 69. Maya Detiège (sp.a)
 70. Hans Bonte (sp.a)
 71. Bruno Tobback (sp.a)
 72. Peter Vanvelthoven (sp.a) wordt opgevolgd door Magda Ramaekers (sp.a)
 73. Meryame Kitir (sp.a)
 74. Hilde Claes (sp.a) wordt opgevolgd door Ludwig Vandenhove (sp.a)
 75. Freya Van den Bossche (sp.a) wordt opgevolgd door Cathy Plasman (sp.a)
 76. Dirk Van der Maelen (sp.a)
 77. Bruno Tuybens (sp.a)
 78. Renaat Landuyt (sp.a)
 79. Dalila Douifi (sp.a)
 80. Jurgen Verstrepen (LDD) wordt opgevolgd door Rob Van de Velde (LDD)
 81. Dirk Vijnck (LDD)
 82. Martine De Maght (LDD)
 83. Jean-Marie Dedecker (LDD)
 84. Ulla Werbrouck (LDD)
 85. Tinne Van der Straeten (Groen!)
 86. Meyrem Almaci (Groen!)
 87. Stefaan Van Hecke (Groen!)
 88. Wouter De Vriendt (Groen!)

Franse taalgroep (62)[bewerken]

 1. Zoé Genot (Ecolo)
 2. Fouad Lahssaini (Ecolo)
 3. Jean-Marc Nollet (Ecolo)
 4. Juliette Boulet (Ecolo)
 5. Muriel Gerkens (Ecolo)
 6. Philippe Henry (Ecolo)
 7. Georges Gilkinet (Ecolo)
 8. Thérèse Snoy (Ecolo)
 9. Olivier Maingain (FDF)
 10. Corinne De Permentier (PRL)
 11. François-Xavier de Donnea (PRL)
 12. Florence Reuter (PRL)
 13. Daniel Ducarme (PRL)
 14. Bernard Clerfayt (FDF) wordt opgevolgd door Xavier Baeselen (PRL)
 15. Olivier Chastel (PRL) wordt opgevolgd door Olivier Destrebecq(PRL)
 16. Jacqueline Galant (PRL)
 17. Marie-Christine Marghem (MCC)
 18. Denis Ducarme (PRL)
 19. Jean-Jacques Flahaux (MCC)
 20. Jean-Luc Crucke
 21. Didier Reynders (PRL) wordt opgevolgd door Luc Gustin (PRL)
 22. Kattrin Jadin (PFF)
 23. Daniel Bacquelaine (PRL)
 24. Pierre-Yves Jeholet (MR)
 25. Hervé Jamar (PRL) wordt opgevolgd door Olivier Hamal (PRL)
 26. Philippe Collard (MCC)
 27. Carine Lecomte (PRL)
 28. Sabine Laruelle (PRL) wordt opgevolgd door David Clarinval (PRL)
 29. François Bellot (PRL)
 30. Charles Michel (PRL) wordt opgevolgd door Jacques Otlet (PRL)
 31. Valérie de Bue (PRL)
 32. Laurette Onkelinx (PS) wordt opgevolgd door Jean Cornil
 33. Yvan Mayeur (PS)
 34. Charles Picqué wordt opgevolgd door Karine Lalieux (PS)
 35. Marie Arena wordt opgevolgd door Bruno Van Grootenbrulle (PS)
 36. Rudy Demotte (PS) wordt opgevolgd door Camille Dieu (PS)
 37. Patrick Moriau (PS)
 38. Colette Burgeon (PS)
 39. Christian Dupont (PS) wordt opgevolgd door Sophie Pécriaux (PS)
 40. Éric Thiébaut (PS)
 41. Michel Daerden wordt opgevolgd door Thierry Giet (PS)
 42. Guy Coeme (PS)
 43. Marie-Claire Lambert (PS)
 44. Alain Mathot (PS)
 45. André Frédéric (PS)
 46. Linda Musin (PS)
 47. André Perpète (PS)
 48. Claude Eerdekens (PS) wordt opgevolgd door Valérie Déom (PS)
 49. Maryse Declercq-Robert wordt opgevolgd door Jean-Marc Delizée (PS)
 50. André Flahaut (PS)
 51. Joëlle Milquet (cdH) wordt opgevolgd door Georges Dallemagne (cdH)
 52. Benoît Cerexhe (cdH) wordt opgevolgd door Clotilde Nyssens (cdH)
 53. Catherine Fonck (cdH) wordt opgevolgd door David Lavaux (cdH)
 54. Christian Brotcorne (cdH)
 55. Véronique Salvi (cdH)
 56. Melchior Wathelet (cdH) wordt opgevolgd door Marie-Martine Schyns (cdH)
 57. Marie-Dominique Simonet (cdH) wordt opgevolgd door Joseph George (cdH)
 58. Josy Arens (cdH)
 59. Maxime Prévot (cdH)
 60. André Antoine (cdH) wordt opgevolgd door Brigitte Wiaux (cdH)
 61. Patrick Cocriamont (FN)

Volgens kieskring[bewerken]

Er bestaan 11 kieskringen voor de Kamer, waarvan Brussel-Halle-Vilvoorde de enige is waar lijsten van beide taalgroepen voorkomen. De overige kieskringen behoren uitsluitend tot de Nederlandse of Franse taalgroep.

kieskring Antwerpen (24)[bewerken]

 1. Inge Vervotte (CD&V) wordt opgevolgd door Katrien Schryvers (CD&V)
 2. Bart De Wever (N-VA)
 3. Kris Peeters (CD&V) wordt opgevolgd door Jan Jambon (N-VA)
 4. Servais Verherstraeten (CD&V)
 5. Mia De Schamphelaere (CD&V)
 6. Jef Van den Bergh (CD&V)
 7. Flor Van Noppen (N-VA)
 8. Mark Verhaegen (CD&V)
 9. Bart Somers (Open Vld)
 10. Yolande Avontroodt (Open Vld)
 11. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld)
 12. Ludo Van Campenhout (Open Vld)
 13. Gerolf Annemans (Vlaams Belang)
 14. Alexandra Colen (Vlaams Belang)
 15. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang)
 16. Jan Mortelmans (Vlaams Belang)
 17. Marijke Dillen wordt opgevolgd door Luc Sevenhans (Vlaams Belang)
 18. Rita De Bont (Vlaams Belang)
 19. Patrick Janssens wordt opgevolgd door Caroline Gennez (sp.a) wordt opgevolgd door David Geerts (sp.a)
 20. Christine Van Broeckhoven (sp.a)
 21. Jan Peeters (sp.a)
 22. Maya Detiège (sp.a)
 23. Jurgen Verstrepen wordt opgevolgd door Rob Van de Velde (LDD)
 24. Meyrem Almaci (Groen!)

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (22)[bewerken]

 1. Herman Van Rompuy (CD&V)
 2. Michel Doomst (CD&V)
 3. Sonja Becq (CD&V)
 4. Maggie De Block (Open Vld)
 5. Luk Van Biesen (Open Vld)
 6. Filip De Man (Vlaams Belang)
 7. Greet Van Linter wordt opgevolgd door Bart Laeremans (Vlaams Belang)
 8. Hans Bonte (sp.a)
 9. Zoé Genot (Ecolo)
 10. Fouad Lahssaini (Ecolo)
 11. Tinne Van der Straeten (Groen!)
 12. Olivier Maingain (FDF)
 13. Corinne De Permentier (PRL)
 14. François-Xavier de Donnea (PRL)
 15. Florence Reuter (PRL)
 16. Daniel Ducarme (PRL)
 17. Bernard Clerfayt (FDF) wordt opgevolgd door Xavier Baeselen (PRL)
 18. Laurette Onkelinx (PS) wordt opgevolgd door Jean Cornil
 19. Yvan Mayeur (PS)
 20. Charles Picqué wordt opgevolgd door Karine Lalieux (PS)
 21. Joëlle Milquet wordt opgevolgd door Georges Dallemagne (cdH)
 22. Benoît Cerexhe wordt opgevolgd door Clotilde Nyssens (cdH)

kieskring Leuven (7)[bewerken]

 1. Carl Devlies (CD&V) wordt opgevolgd door Ingrid Claes (CD&V)
 2. Katrien Partyka (CD&V)
 3. Rik Daems (Open Vld)
 4. Katia della Faille-de Limburg Stirum (Open Vld)
 5. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)
 6. Bruno Tobback (sp.a)
 7. Dirk Vijnck (LDD)

kieskring Limburg (12)[bewerken]

 1. Jo Vandeurzen (CD&V)
 2. Johan Sauwens (CD&V) wordt opgevolgd door Raf Terwingen (CD&V)
 3. Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
 4. Gerald Kindermans (CD&V)
 5. Jan Peumans (N-VA) wordt opgevolgd door Hilâl Yalçin (CD&V)
 6. Patrick Dewael (Open Vld) wordt opgevolgd door Bruno Steegen (Open Vld)
 7. Hilde Vautmans (Open Vld)
 8. Bert Schoofs (Vlaams Belang)
 9. Linda Vissers
 10. Peter Vanvelthoven (sp.a) wordt opgevolgd door Magda Ramaekers (sp.a)
 11. Meryame Kitir (sp.a)
 12. Hilde Claes (sp.a)

kieskring Oost-Vlaanderen (20)[bewerken]

 1. Pieter De Crem (CD&V) wordt opgevolgd door Lieve Van Daele (CD&V)
 2. Sarah Smeyers (N-VA)
 3. Peter Leyman (CD&V) wordt opgevolgd door Jenne De Potter (CD&V)
 4. Stefaan Vercamer (CD&V)
 5. Leen Dierick (CD&V)
 6. Ilse Uyttersprot (CD&V)
 7. Karel De Gucht (Open Vld) wordt opgevolgd door Mathias De Clercq (Open Vld)
 8. Herman De Croo (Open Vld)
 9. Carina Van Tittelboom–Van Cauter (Open Vld)
 10. Geert Versnick (Open Vld)
 11. Guido De Padt (Open Vld)
 12. Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)
 13. Gerda Van Steenberge wordt opgevolgd door Barbara Pas (Vlaams Belang)
 14. Francis Van den Eynde (Vlaams Belang)
 15. Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang)
 16. Freya Van den Bossche (sp.a) wordt opgevolgd door Cathy Plasman (sp.a)
 17. Dirk Van der Maelen (sp.a)
 18. Bruno Tuybens (sp.a)
 19. Stefaan Van Hecke (Groen!)
 20. Martine De Maght (LDD)

kieskring West-Vlaanderen (16)[bewerken]

 1. Hendrik Bogaert (CD&V)
 2. Stefaan De Clerck (CD&V)
 3. Luc Goutry (CD&V)
 4. Nathalie Muylle (CD&V)
 5. Roel Deseyn (CD&V)
 6. Els De Rammelaere (N-VA)
 7. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt opgevolgd door Sofie Staelraeve (Open Vld)
 8. Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld)
 9. Bart Tommelein (Open Vld)
 10. Koen Bultinck (VB)
 11. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt wordt opgevolgd door Peter Logghe (VB)
 12. Renaat Landuyt (sp.a)
 13. Dalila Douifi (sp.a)
 14. Jean-Marie Dedecker (LDD)
 15. Ulla Werbrouck (LDD)
 16. Wouter De Vriendt (Groen!)

kieskring Henegouwen (19)[bewerken]

 1. Olivier Chastel (PRL) wordt opgevolgd door Olivier Destrebecq (PRL)
 2. Jacqueline Galant (PRL)
 3. Marie-Christine Marghem (MCC)
 4. Denis Ducarme (PRL)
 5. Jean-Jacques Flahaux (MCC)
 6. Jean-Luc Crucke (PRL)
 7. Marie Arena wordt opgevolgd door Camille Dieu (PS)
 8. Rudy Demotte (PS) wordt opgevolgd door Camille Dieu
 9. Patrick Moriau (PS)
 10. Colette Burgeon (PS)
 11. Christian Dupont (PS) wordt opgevolgd door Sophie Pécriaux (PS)
 12. Éric Thiébaut (PS)
 13. Catherine Fonck wordt opgevolgd door David Lavaux (cdH)
 14. Christian Brotcorne (cdH)
 15. Véronique Salvi (cdH)
 16. Jean-Marc Nollet (Ecolo)
 17. Juliette Boulet (Ecolo)
 18. Patrick Cocriamont (FN)

kieskring Luik (15)[bewerken]

 1. Didier Reynders (PRL) wordt opgevolgd door Luc Gustin (MR)
 2. Kattrin Jadin (PRL)
 3. Daniel Bacquelaine (PRL)
 4. Pierre-Yves Jeholet (MR)
 5. Hervé Jamar (PRL) wordt opgevolgd door Olivier Hamal (PRL)
 6. Michel Daerden wordt opgevolgd door Thierry Giet (PS)
 7. Guy Coeme (PS)
 8. Marie-Claire Lambert (PS)
 9. Alain Mathot (PS)
 10. André Frédéric (PS)
 11. Linda Musin (PS)
 12. Melchior Wathelet (cdH) wordt opgevolgd door Marie-Martine Schyns (cdH)
 13. Marie-Dominique Simonet wordt opgevolgd door Joseph George (cdH)
 14. Muriel Gerkens (Ecolo)
 15. Philippe Henry (Ecolo)

kieskring Luxemburg (4)[bewerken]

 1. Philippe Collard (MR)
 2. Carine Lecomte (MR)
 3. André Perpète (PS)
 4. Josy Arens (cdH)

kieskring Namen (6)[bewerken]

 1. Sabine Laruelle (MR) wordt opgevolgd door David Clarinval (MR)
 2. François Bellot (MR)
 3. Claude Eerdekens wordt opgevolgd door Valérie Déom (PS)
 4. Maryse Declercq-Robert wordt opgevolgd door Jean-Marc Delizée (PS)
 5. Maxime Prévot (cdH)
 6. Georges Gilkinet (Ecolo)

kieskring Waals-Brabant (5)[bewerken]

 1. Charles Michel (PRL) wordt opgevolgd door Jacques Otlet (PRL)
 2. Valérie de Bue (MR)
 3. André Flahaut (PS)
 4. André Antoine wordt opgevolgd door Brigitte Wiaux (cdH)
 5. Thérèse Snoy (Ecolo)

Alfabetisch[bewerken]

150 Kamerleden in alfabetische volgorde:

 1. Meyrem Almaci (Groen!)
 2. André Antoine wordt opgevolgd door Brigitte Wiaux (cdH)
 3. Gerolf Annemans (Vlaams Belang)
 4. Josy Arens (cdH)
 5. Marie Arena wordt opgevolgd door Camille Dieu (PS)
 6. Yolande Avontroodt (Open Vld)
 7. Daniel Bacquelaine (MR)
 8. Sonja Becq (CD&V)
 9. François Bellot (MR)
 10. Hendrik Bogaert (CD&V)
 11. Hans Bonte (sp.a)
 12. Juliette Boulet (Ecolo)
 13. Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt wordt opgevolgd door Peter Logghe (Vlaams Belang)
 14. Christian Brotcorne (cdH)
 15. Koen Bultinck (Vlaams Belang)
 16. Colette Burgeon (PS)
 17. Benoît Cerexhe wordt opgevolgd door Clotilde Nyssens (cdH)
 18. Olivier Chastel (PRL) wordt opgevolgd door ... (...)
 19. Bernard Clerfayt (FDF) wordt opgevolgd door Xavier Baeselen (PRL)
 20. Hilde Claes (sp.a) wordt opgevolgd door Ludwig Vandenhove (sp.a)
 21. Alexandra Colen (Vlaams Belang)
 22. Patrick Cocriamont (FN)
 23. Guy Coeme (PS)
 24. Philippe Collard (MCC)
 25. Jean-Luc Crucke wordt waarschijnlijk opgevolgd door Olivier Destrebecq (PRL)
 26. Rik Daems (Open Vld)
 27. Michel Daerden wordt opgevolgd door Thierry Giet (PS)
 28. Maggie De Block (Open Vld)
 29. Rita De Bont (Vlaams Belang)
 30. Valérie de Bue (MR)
 31. Stefaan De Clerck (CD&V)
 32. Herman De Croo (Open Vld)
 33. Pieter De Crem (CD&V) wordt opgevolgd door Lieve Van Daele (CD&V)
 34. Jean-Marie Dedecker (LDD)
 35. François-Xavier de Donnea (PRL)
 36. Karel De Gucht (Open Vld) wordt opgevolgd door Mathias De Clercq
 37. Filip De Man (Vlaams Belang)
 38. Martine De Maght (LDD)
 39. Corinne De Permentier (MR)
 40. Guido De Padt (Open Vld)
 41. Els De Rammelaere (N-VA)
 42. Mia De Schamphelaere (CD&V)
 43. Wouter De Vriendt (Groen!)
 44. Bart De Wever (N-VA)
 45. Maryse Declercq-Robert wordt opgevolgd door Jean-Marc Delizée (PS)
 46. Katia della Faille-de Limburg Stirum (Open Vld)
 47. Rudy Demotte (PS) wordt opgevolgd door ... (PS)
 48. Roel Deseyn (CD&V)
 49. Maya Detiège (sp.a)
 50. Carl Devlies (CD&V) wordt opgevolgd door ... (...)
 51. Patrick Dewael (Open Vld) wordt opgevolgd door Bruno Steegen (Open Vld)
 52. Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)
 53. Leen Dierick (CD&V)
 54. Marijke Dillen wordt opgevolgd door Luc Sevenhans (Vlaams Belang)
 55. Michel Doomst (CD&V)
 56. Dalila Douifi (sp.a)
 57. Daniel Ducarme (PRL)
 58. Denis Ducarme (PRL)
 59. Christian Dupont (PS) wordt opgevolgd door Sophie Pécriaux (PS)
 60. Claude Eerdekens (PS) wordt opgevolgd door Valérie Déom (PS)
 61. André Flahaut (PS)
 62. Jean-Jacques Flahaux (MR)
 63. Catherine Fonck wordt opgevolgd door David Lavaux (cdH)
 64. André Frédéric (PS)
 65. Jacqueline Galant (MCC)
 66. Zoé Genot (Ecolo)
 67. Muriel Gerkens (Ecolo)
 68. Georges Gilkinet (Ecolo)
 69. Luc Goutry (CD&V)
 70. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)
 71. Philippe Henry (Ecolo)
 72. Kattrin Jadin (PFF)
 73. Hervé Jamar (MR) wordt opgevolgd door Olivier Hamal (MR)
 74. Patrick Janssens (sp.a) wordt opgevolgd door Caroline Gennez (sp.a) wordt opgevolgd door David Geerts (sp.a)
 75. Pierre-Yves Jeholet (MR) wordt waarschijnlijk opgevolgd door Josée Lejeune (MR)
 76. Gerald Kindermans (CD&V)
 77. Meryame Kitir (sp.a)
 78. Fouad Lahssaini (Ecolo)
 79. Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld)
 80. Marie-Claire Lambert (PS)
 81. Renaat Landuyt (sp.a)
 82. Sabine Laruelle (MR) wordt opgevolgd door David Clarinval (MR)
 83. Carine Lecomte (MR)
 84. Peter Leyman (CD&V) wordt opgevolgd door Jenne De Potter (CD&V)
 85. Alain Mathot (PS)
 86. Olivier Maingain (FDF)
 87. Marie-Christine Marghem (MCC)
 88. Yvan Mayeur (PS)
 89. Charles Michel (PRL) wordt opgevolgd door Jacques Otlet (PRL)
 90. Joëlle Milquet (cdH) wordt opgevolgd door Georges Dallemagne (cdH)
 91. Patrick Moriau (PS)
 92. Jan Mortelmans (Vlaams Belang)
 93. Linda Musin (PS)
 94. Nathalie Muylle (CD&V)
 95. Jean-Marc Nollet (Ecolo)
 96. Laurette Onkelinx (PS) wordt opgevolgd door Jean Cornil
 97. Katrien Partyka (CD&V)
 98. André Perpète (PS)
 99. Jan Peeters (sp.a)
 100. Kris Peeters (CD&V) wordt opgevolgd door Jan Jambon (N-VA)
 101. Jan Peumans (N-VA) wordt opgevolgd door Hilâl Yalçin (CD&V)
 102. Charles Picqué wordt opgevolgd door Karine Lalieux (PS)
 103. Maxime Prévot (cdH)
 104. Florence Reuter (MR)
 105. Didier Reynders (PRL) wordt opgevolgd door ... (MR)
 106. Véronique Salvi (cdH)
 107. Johan Sauwens (CD&V) wordt opgevolgd door Raf Terwingen (CD&V)
 108. Bert Schoofs (Vlaams Belang)
 109. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld)
 110. Marie-Dominique Simonet wordt opgevolgd door Joseph George (cdH)
 111. Sarah Smeyers (N-VA)
 112. Thérèse Snoy (Ecolo)
 113. Bart Somers (Open Vld)
 114. Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang)
 115. Éric Thiébaut (PS)
 116. Bart Tommelein (Open Vld)
 117. Bruno Tobback (sp.a)
 118. Bruno Tuybens (sp.a)
 119. Ilse Uyttersprot (CD&V)
 120. Bruno Valkeniers (Vlaams Belang)
 121. Luk Van Biesen (Open Vld)
 122. Christine Van Broeckhoven (sp.a)
 123. Ludo Van Campenhout (Open Vld)
 124. Freya Van den Bossche (sp.a)
 125. Jef Van den Bergh (CD&V)
 126. Francis Van den Eynde (Vlaams Belang)
 127. Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
 128. Dirk Van der Maelen (sp.a)
 129. Tinne Van der Straeten (Groen!)
 130. Stefaan Van Hecke (Groen!)
 131. Greet Van Linter wordt opgevolgd door Bart Laeremans (Vlaams Belang)
 132. Flor Van Noppen (N-VA)
 133. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wordt opgevolgd door Sofie Staelraeve (Open Vld)
 134. Herman Van Rompuy (CD&V)
 135. Gerda Van Steenberge wordt opgevolgd door Barbara Pas (Vlaams Belang)
 136. Carina Van Tittelboom–Van Cauter (Open Vld)
 137. Jo Vandeurzen (CD&V)
 138. Peter Vanvelthoven (sp.a)
 139. Hilde Vautmans (Open Vld)
 140. Stefaan Vercamer (CD&V)
 141. Mark Verhaegen (CD&V)
 142. Servais Verherstraeten (CD&V)
 143. Geert Versnick (Open Vld)
 144. Jurgen Verstrepen wordt opgevolgd door Rob Van de Velde (LDD)
 145. Inge Vervotte (CD&V) wordt opgevolgd door Katrien Schryvers (CD&V)
 146. Dirk Vijnck (LDD)
 147. Linda Vissers (VB)
 148. Melchior Wathelet (cdH) wordt opgevolgd door Marie-Martine Schyns (cdH)
 149. Ulla Werbrouck (LDD)

Conflict omtrent samenstelling van het bureau van de kamer[bewerken]

De kamer is er bij de opening van de 52e legislatuur op 28 juni niet in geslaagd een bureau te kiezen en quaestoren aan te duiden. Het aantal leden van het vast bureau en van het college van quaestoren ligt niet vast, enkel de maxima zijn bepaald. Dit zijn zeer gewilde functies, omdat hieraan een aanzienlijke financiële vergoeding is verbonden. Normaal gezien gebeurt dit ter gelegenheid van de eerste zitting van de nieuw verkozen kamer.

Kern van het probleem is de houding van de PS, die niet wil dat vertegenwoordigers van het VB in deze organen zetelen. De andere Franstalige partijen, cdH en MR, die in coalitiegesprekken verzeild zijn, sluiten zich aan bij het standpunt van de PS, uit angst electoraal verlies te lijden.

In 2003 haalden de Franstalige socialisten reeds hun slag thuis en konden het VB weren, al kreeg de partij, die ermee dreigde de werking van de Kamer te blokkeren, een toegevoegd lid aan het bureau. De vergoeding voor deze functie is aanzienlijk minder.

Op 5 juli 2007 komt de conferentie van voorzitters, met onder meer de fractieleiders en de aftredend kamervoorzitter Herman De Croo, samen om een oplossing te zoeken. CD&V heeft daarbij de sleutel in handen. Omdat de partij gegarandeerd de nieuwe voorzitter levert, beschikt ze over de mogelijkheid om de zaak deblokkeren. Zij kan ervoor kiezen het VB uit te sluiten, en voor een minimale bezetting van het bureau te kiezen. Maar dan verliest die partij ook twee financieel lucratieve troostprijzen voor CD&V-Kamerleden met een mooie staat van dienst.

De Kamer is pas rechtsgeldig samengesteld wanneer er ook een nieuw bureau is. Dat bestaat uit de voorzitter, maximaal vijf ondervoorzitters en maximaal vier secretarissen. Daarnaast is er nog het college van questoren, dat instaat voor het financiële beheer van de Kamer. Dat bestaat uit vijf of zes Kamerleden. Reglementair kan er nog één week gewacht worden, en moet pas ten laatste op 12 juli 2007 definitief een bureau worden aangesteld. Ondertussen kan de Kamer niet aan de slag. Er kunnen niet eens commissies worden gevormd.

Er werd alvast beslist een voorlopig mini-bureau samen te stellen in afwachting van de definitieve beslissing op 12 juli. Dit mini-bureau bestaat uit slechts 3 ondervoorzitters en 4 quaestoren. Enkel CD&V/N-VA, MR, PS en Open Vld zijn vertegenwoordigd in het mini-bureau.

De vorige jaren kreeg het VB steeds een toegevoegd lid toegewezen, maar deze keer zou de partij op basis van de nieuwe krachtsverhoudingen op een belangrijkere functie recht hebben. Indien voor de verdeling van de posten zoals gebruikelijk het Systeem D'Hondt wordt toegepast, zou het VB de vierde ondervoorzitter en de vijfde quaestor mogen leveren.

Zowel het VB als de sp.a spreken van een vaudeville. VB-fractieleider Gerolf Annemans stelt: De vierde ondervoorzitter en de vijfde quaestor zouden in een normaal democratisch systeem, zoals dat in ieder ander parlement wordt toegepast, een Vlaams Belanger zijn. Door deze vaudeville ontstaat in de Kamer een schandalige toestand die de Vlaams Belang-kamerfractie morgen tijdens de zitting uitvoerig uit de doeken zal doen.

Ook de Vlaamse socialisten zitten na deze beslissing niet meer in het bureau van de kamer. Aangezien de Vlaamse socialisten nu kleiner zijn dan de Vlaams-nationalisten vallen ook zij nu uit de boot. De partij vreest bij monde van fractieleider Dirk Van der Maelen dat deze voorlopige oplossing wel eens een definitieve oplossing zou kunnen worden: En dat kunnen wij niet pikken. In de organen moeten alle democratische partijen vertegenwoordigd zijn. Dit zou een breuk betekenen met wat in het verleden altijd gebeurd is. Partijen van de grootte van de sp.a zijn altijd vertegenwoordigd geweest. Ik stel vast dat nu alleen de grote partijen aan hun trekken komen.

Ook Luc Van Der Kelen noemt deze vootrgang ondemocratisch in Het Laatste Nieuws van 5 juli 2007. Hij stelt: veronderstel even dat het Vlaams Belang over vier jaar opnieuw het resultaat van 2004 zou halen: zullen de drie ondervoorzitters er dan twee worden en de vier quaestoren drie of zal men het bureau dan voor de gemakkelijkheid maar ineens afschaffen? Want het moet gezegd, het begint nu toch wel gênant te worden. Landen waar het reglement van het parlement 'à la tête du client' wordt toegepast om verkozen vertegenwoordigers uit te sluiten uit niet eens essentiële organen, worden meestal geen democratieën genoemd. Zoiets komt voor in semidemocratieën als Servië of Rusland of erger. De Vlaamse partijen zitten er wel verveeld mee, hoor ik, maar ja, de Franstaligen willen het zo, dus gebeurt het zo. Of niet soms?

De derde plenaire zitting van 14 juli 2007 kon het tijdelijk bureau volledig worden verkozen. Dit zal wel nog worden gewijzigd eenmaal de regering is gevormd.

Politiek bestuur[bewerken]

Op 12 juli 2007 slaagde de kamer erin, in haar derde plenaire zitting, een eerste politiek bestuur te kiezen. Dit bestuur kan nog wijzigen, eenmaal de regering is gevormd en de ministers zijn gekend.

Voorzitter van de Kamer[bewerken]

 • Herman Van Rompuy (CD&V) was enige kandidaat en werd met algemeen applaus verkozen.

Bureau van de Kamer[bewerken]

Conferentie van Voorzitters van de Kamer[bewerken]

College van quaestoren[bewerken]

Alle leden werden unaniem verkozen met eenparigheid op de kieslijst (**)

Vanaf 30 december 2008 wordt Herman van Rompuy (CD&V) premier en wordt als voorzitter vervangen door Patrick Dewael (Open Vld).

Commissies[bewerken]

Vanaf 30 december 2008 is de verdeling van de commissies als volgt.

Parlementaire overlegcommissie[bewerken]

Deze commissie telt 12 effectieven en 12 plaatsvervangers.

Vaste commissies[bewerken]

Momenteel telt de kamer 11 vaste commissies:

 • commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt (V: Pieter De Crem CD&V wordt vervangen door ... ...)
 • commissie voor de justitie (V: Claude Eerdekens PS)
 • commissie voor de financiën en de begroting (V: François-Xavier de Donnea MR)
 • commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht (V: Sarah Smeyers N-VA)
 • commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale etenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw (V: Bart Laeremans VB)
 • commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven (V: François Bellot MR)
 • commissie voor de sociale zaken (V: André Frédéric PS)
 • commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing (V: Muriel Gerkens Ecolo)
 • commissie voor de buitenlandse betrekkingen (V: Hilde Vautmans Open Vld)
 • commissie voor de landsverdediging (V: Ludwig Vandenhove sp.a)
 • commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming van de instellingen (V: Herman Van Rompuy CD&V)

Deze commissies tellen 17 effectieven en 17 plaatsvervangers. Elke vaste commissie wordt samengesteld volgens volgende stemverhoudingen, waarbij de vertegenwoordigers van LDD en FN niet automatisch zetelenin alle commissies:

 • CD&V/N-VA: 4 leden en 5 vervangers (3 commissievoorzitters)
 • MR: 3 leden en 4 vervangers (2 commissievoorzitters)
 • PS: 2 leden en 3 vervangers (2 commissievoorzitters)
 • Open Vld: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • VB: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • sp.a/Spirit: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitters)
 • Ecolo-Groen! 1 lid en 2 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • cdH: 1 lid en 2 vervangers

Bijzondere commissies[bewerken]

De kamer telt momenteel volgende bijzondere commissies:

 • commissie voor de comptabiliteit
 • commissie voor de naturalisaties
 • commissie voor de verzoekschriften
 • commissie voor de vervolgingen
 • commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de inlichtingendiensten en van het vast comité van toezicht op de politiediensten
 • commissie voor controle op de wapenhandel
 • commissie voor verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Deze commissies tellen verschillende aantallen effectieven plaatsvervangers.

De bijzondere commissie voor de inbeschuldigingstelling van ministers wordt slechts samengesteld indien er daadwerkelijk een klacht werd ingediend die ter behandeling voorligt.

Tijdelijke commissie[bewerken]

De kamer telt momenteel geen tijdelijke commissies.

Vanaf 2 juli 2009 telt de N-VA een eigen fractie met zeven leden, wat aanleiding geeft tot een vaste vertegenwoordiging ten nadele van de PS.

Legende[bewerken]

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • VB: Vlaams Belang
 • LDD: Lijst Dedecker
 • Groen!
 • MR: Mouvement Réformateur
 • PRL: Parti Réformateur Libéral
 • MCC: Mouvement des Citoyens pour le Changement
 • PFF: Partei für Freiheit und Fortschritt
 • FDF: Front Démocratique des Francophones
 • PS: Parti Socialiste
 • cdH: centre démocrate Humaniste
 • Écolo: Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • FN: Front National
 • (*) fractievoorzitter
 • (**) de PS bij monde van Thierry Giet vroeg steeds af te wijken van het reglement, en het aantal kandidaten te beperken tot 3 in plaats van 5 en 4 in plaats van 6, telkenmale om het VB buiten het bestuur te houden. De CD&V-N-VA bij monde van Pieter De Crem vroeg steeds de toepassing van het reglement. Hierover werd telkens gestemd, en de motie van de PS werd verworpen (59 voor, 75 tegen, 0 onthoudingen).

Externe link[bewerken]