Kensoort

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Preferente kensoort)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Stekelbrem, kensoort van de associatie van struikhei en stekelbrem

Een kensoort is een begrip uit de syntaxonomie, onderdeel van de vegetatiekunde. Het is een soort die in één bepaalde plantengemeenschap duidelijk algemener is dan in alle andere plantengemeenschappen in een bepaald gebied, zodat ze als kenmerkend voor die gemeenschap wordt beschouwd.

Algemener kan betekenen dat die soort opvallend vaker voorkomt in een bepaalde gemeenschap (presentie) en/of zelden of nooit in een andere (trouw) en/of steeds in grotere aantallen aanwezig is (abundantie).

Een exclusieve soort, die in slechts één enkele plantengemeenschap voorkomt, is de ideale kensoort. Een soort die niet exclusief is, maar waarvan de presentie, abundantie en/of de trouw in een bepaalde plantengemeenschap opvallend groter is dan in alle andere eenheden (een preferente soort), kan met de nodige voorzichtigheid eveneens als kensoort worden gebruikt. Men spreekt dan van een preferente kensoort.

Soorten die in verschillende plantengemeenschappen voorkomen, doch in bepaalde gemeenschappen duidelijk abundanter zijn, worden wel begeleidende soorten genoemd.

Kensoorten kunnen op elk syntaxonomisch niveau onderscheiden worden. In vegetatieopnames worden kensoorten onderscheiden door vooraan een letter 'k' te plaatsen, gevolgde door de eerste letter van het syntaxon-niveau:

Meestal is de benaming van het syntaxon gebaseerd op de meest voorkomende kensoorten. Zo zijn stekelbrem (Genista anglica) en struikhei (Calluna vulgaris) kensoorten voor de associatie van struikhei en stekelbrem (Genisto anglicae-Callunetum).

Zie ook[bewerken]

Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde:algologie · bryologie · dendrologie · fycologie · lichenologie · mycologie · pteridologie
Paleobotanie:archeobotanie · dendrochronologie · fossiele planten · gyttja · palynologie · pollenzone · varens · veen
Plantenmorfologie & -anatomie:beschrijvende plantkunde · adventief · apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · bloemkroon · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · intercellulaire ruimte · kelk · kroonblad · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote
Plantenfysiologie:ademhaling · bladzuigkracht · evapotranspiratie · fotoperiodiciteit · fotosynthese · fototropie · fytochemie · gaswisseling · geotropie · heliotropisme · nastie · plantenfysiologie · plantenhormoon · rubisco · stikstoffixatie · stratificatie · transpiratie · turgordruk · vernalisatie · winterhard · worteldruk
Plantengeografie:adventief · areaal · beschermingsstatus · bioom · endemisme · exoot · flora · floradistrict · floristiek · hoogtezonering · invasieve soort · Plantengeografie · status · stinsenplant · uitsterven · verspreidingsgebied
Plantensystematiek:taxonomie · botanische nomenclatuur · APG I-systeem · APG II-systeem · APG III-systeem · APG IV-systeem · algen · botanische naam · cladistiek · Cormophyta · cryptogamen · classificatie · embryophyta · endosymbiontentheorie · endosymbiose · evolutie · fanerogamen · fylogenie · generatiewisseling · groenwieren · hauwmossen · kernfasewisseling · korstmossen · kranswieren · landplanten · levenscyclus · levermossen · mossen · roodalgen · varens · zaadplanten · zeewier
Vegetatiekunde & plantenoecologie:abundantie · associatie · bedekking · biodiversiteit · biotoop · boomlaag · bos · Braun-Blanquet (methode) · broekbos · climaxvegetatie · clusteranalyse · concurrentie · constante soort · differentiërende soort · ecologische gradiënt · ecologische groep · Ellenberggetal · gemeenschapsgradiënt · grasland · heide · kensoort · kruidlaag · kwelder · minimumareaal · moeras · moslaag · ordinatie · pioniersoort · plantengemeenschap · potentieel natuurlijke vegetatie · presentie · regenwoud · relevé · ruigte · savanne · schor · steppe · struiklaag · struweel · successie · syntaxon · syntaxonomie · Tansley (methode) · toendra · tropisch regenwoud · trouw · veen · vegetatie · vegetatielaag · vegetatieopname · vegetatiestructuur · vegetatietype · vergrassing · verlanding