Gebruiker:Johan N/Bijdragen vegetatiekunde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze bladzijde bevat links naar mijn bijdragen (nieuwe en/of volledig herziene artikels) over Vegetatiekunde.

Sjablonen[bewerken]

Syntaxonomie[bewerken]

Zie ook w:de:Pflanzensoziologische Einheiten nach Oberdorfer

Biotopen[bewerken]

Kalkgrasland (biotoop)

Terminologie[bewerken]

Kensoorten[bewerken]

Wetenschappelijke naam Nederlandstalige naam Kensoort Plantengemeenschap Wetenschappelijke naam Opmerking
A
Acer pseodoplatanus Gewone esdoorn kV Ulmenion carpinifoliae
Actaea spicata Christoffelkruid kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Aesculus hippacastanum Paardenkastanje kV Ulmenion carpinifoliae
Aira caryophillea Zilverhaver kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Ajuga reptans Kruipend zenegroen kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Allium scorodoprasum Slangenlook kA Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Allium ursinum Daslook kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Alnus glutinosa Zwarte els kK Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Amelanchier ovalis Europees krentenboompje kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Anemone nemorosa Bosanemoon kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Anemone ranunculoides Gele anemoon kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Angelica sylvestris Gewone engelwortel kV Circaeo-Alnenion
Antennaria dioica Rozenkransje kA Associatie van maanvaren en vleugeltjesbloem Botrychio-Polygaletum
Anthoceros agrestis Gewoon hauwmos kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Arnica montana Valkruid kK Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Asparagus officinalis Asperge kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Arum italicum Italiaanse aronskelk kV Ulmenion carpinifoliae
Arum maculatum Gevlekte aronskelk kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel kV Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Asplenium ceterach Schubvaren kA Muurvaren-associatie Asplenietum rutae-murario-trichomanis
Asplenium ruta-muraria Muurvaren kA Muurvaren-associatie Asplenietum rutae-murario-trichomanis
Asplenium scolopendrium Tongvaren kA Tongvaren-associatie Filici-Saginetum
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren kA Muurvaren-associatie Asplenietum rutae-murario-trichomanis
Athyrium felix-femina Wijfjesvaren kV Circaeo-Alnenion
Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos kV Zomereik-verbond Quercion roboris
B
Barbilophozia hatcheri Gestekeld tandmos kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Berberis vulgaris Zuurbes kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Betula pendula Ruwe berk kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Betula pubescens Zachte berk kK Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Blasia pusilla Flesjesmos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Botrychium lunaria Gelobde maanvaren kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Bryonia dioica Heggenrank kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Bryum radiculosum Muurknikmos kV Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
Bryum radiculosum Muurknikmos kV Muurleeuwenbek-verbond Cymbalario-Asplenion
C
Calamagrostis canescens Hennegras kK Klasse van de elzenbroekbossen Alnetea glutinosae
Calluna vulgaris Struikhei kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Campanula rotundifolia Grasklokje kA Associatie van schapengras en tijm Festuco-Thymetum serpylli
Campanula trachelium Ruig klokje kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Campyliadelphus chrysophyllus Kalkgoudmos kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Cardamine pratensis Pinksterbloem kV Circaeo-Alnenion
Carex appropinquata Paardenhaarzegge kA Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Carex binervis Tweenervige zegge kA Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum In Vlaanderen
Carex digitata Vingerzegge kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Carex elata Stijve zegge kA Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Carex elongata Elzenzegge kA Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Carex ericetorum Heidezegge kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Carex pilulifera Pilzegge kA Associatie van liggend walstro en schapengras Galio hercynici-Festucetum ovinae
Carex remota IJle zegge kV Circaeo-Alnenion
Carex sylvatica Boszegge kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Carpinus betulus Haagbeuk kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Castanea sativa Tamme kastanje kV Zomereik-verbond Quercion roboris
Centaurea scabiosa Grote centaurie kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Centunculus minimus Dwergbloem kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje kA Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Cicendia filiformis Draadgentiaan kA Draadgentiaan-associatie Cicendietum filiformis
Cicendia pusilla kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea Niet in België en Nederland
Circaea lutetiana Groot heksenkruid kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Cladina ciliata Sierlijk rendiermos kA Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
Cladonia cervicornis Gewoon stapelbekertje kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Cladonia floerkeana Rode heidelucifer kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Cladonia stepsilis Hamerblaadje kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Cladonia zopfii Ezelspootje kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Clematis vitalba Bosrank kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Convolvulus sepium Haagwinde kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Corallorhiza trifida Koraalwortel kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Cornus mas Gele kornoelje kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Cornus sanguinea Rode kornoelje kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Corydalis cava Holwortel kV Ulmenion carpinifoliae
Corydalis solida Vingerhelmbloem kA Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Cotoneaster integerrimus Wilde dwermispel kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris Niet in België en Nederland
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Ctenidium molluscum Kammos kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Cucubalus baccifer Besanjelier kA Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Cuscuta epithymum Klein warkruid kA Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Cuscuta europaea Groot warkruid kA Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Cuscuta lupuliformis Hopwarkruid kA Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek kO Tortulo-Cimbalarietalia
Cystopteris fragilis Blaasvaren kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
D
Dactylorhiza viridis Groene nachtorchis kA Associatie van betonie en gevinde kortsteel Betonica-Brachypodietum
Danthonia decumbens Tandjesgras kK Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Daphne mezereum Rood peperboompje kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Deschampsia cespitosa Ruwe smele kV Circaeo-Alnenion
Dianthus deltoides Steenanjer kA Associatie van schapengras en tijm Festuco-Thymetum serpylli
Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
Dicranum polysetum Gerimpeld gaffeltandmos kV Verbond van de naaldbossen Dicrano-Pinion
Dicranum spurium Gekroesd gaffeltandmos kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Digitalis purpureum Vingerhoedskruid kA Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
E
Eleogiton fluitans Vlottende bies kA Associatie van vlottende bies Scirpetum fluitantis
Elymus caninus Hondstarwegras kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Empetrum nigrum Kraaihei kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Ephemerum serratum var. serratum Ongenerfd eendagsmos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Epilobium angustifolium Wilgenroosje kA Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Equisetum hyemale Schaafstro kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Erysimum cheiri Muurbloem kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Euphrasia stricta Stijve ogentroost kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Evernia prunastri Eikenmos kA Duin-buntgras-associatie Violo-Corynephoretum
F
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Filipendula ulmaria Moerasspirea kO Filipenduletalia ulmariae
Fagus sylvatica Beuk kA Bochtige smele-beukenbos Deschampsio-Fagetum 'preferente' kensoort
Filago minima Dwergviltkruid kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Fissidens dubius Kalkvedermos kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Fossombronia wondraczekii Gestekeld goudkorrelmos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Fraxinus excelsior Gewone es kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
G
Gagea lutea Bosgeelster kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje kV Ulmenion carpinifoliae
Galium odoratum Lievevrouwebedstro kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Galium pumilum Kalkwalstro kA Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Galium saxatile Liggend walstro kA Associatie van liggend walstro en schapengras Galio hercynici-Festucetum ovinae
Genista anglica Stekelbrem kA Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Genista germanica Duitse brem kV Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
Genista pilosa Kruipbrem kA Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Gentianella campestris Veldgentiaan kA Associatie van maanvaren en vleugeltjesbloem Botrychio-Polygaletum
Gentianella germanica Duitse gentiaan kA Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Gentianopsis ciliata Franjegentiaan kA Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek kA Essen-iepenbos Fraxino-Ulmetum
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem kA Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem kO Nanocyperetalia
Goodyera repens Dennenorchis kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis kA Kalkgrasland Gentiano-Koelerietum
Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren kA Tongvaren-associatie Filici-Saginetum
H
Hedera helix Klimop kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Helictotrichon pratense Beemdhaver kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Helictotrichon pubescens Zachte haver kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Hieracium amplexicaule Stengelomvattend havikskruid kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Hippophae rhamnoides Duindoorn kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Humulus lupulus Hop kA Associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn Pruno-Crataegetum
Huperzia selago Dennenwolfsklauw kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint kV Ulmenion carpinifoliae
Hypericum hirsutum Ruig hertshooi kA Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Hypericum humifusum Liggend hertshooi kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
I
Impatiens noli-tangere Groot springzaad kV Circaeo-Alnenion
Isolepis setacea Borstelbies kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Isopterygium elegans Gewoon pronkmos kA Bochtige smele-beukenbos Deschampsio-Fagetum
J
Juncus bufonius Greppelrus kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Juncus capitatus Koprus kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Juncus pygmaeus Dwergrus kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Juncus tenageia Wijdbloeiende rus kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
K
Koeleria pyramidata Breed fakkelgras kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
L
Ligustrum vulgare Wilde liguster kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Linnaea borealis Linnaeusklokje kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Lonicera caerula kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea Niet in België en Nederland
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie kV Circaeo-Alnenion
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Luzula luzuloides Witte veldbies kA Veldbies-beukenbos Luzulo luzuloides-Fagetum
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw kV Verbond van struikhei en kruipbrem Calluno-Genistion pilosae
Lycopodium tristachyum Kleine wolfsklauw kA Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Lysimachia vulgaris Grote wederik kV Circaeo-Alnenion
Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea
Lythrum portula Waterpostelein kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Lythrum salicaria Grote kattenstaart kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
M
Maianthemum bifolium Dalkruid kA Beuken-eikenbos Fago-Quercetum
Melica uniflora Eenbloemig parelgras kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Mercurialis perennis Bosbingelkruid kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Mespilus germanica Mispel kA Veldbies-beukenbos Luzulo luzuloides-Fagetum
Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea Niet in België en Nederland
Montia fontana subsp. chondrosperma Klein bronkruid kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
N
Nardus stricta Borstelgras kK Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Neottia cordata Kleine keverorchis kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Neottia nidus-avis Vogelnestje kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Neottia ovata Grote keverorchis kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
O
Oenanthe media kK Dwergbiezen-klasse Isoeto-Nanojuncetea Niet in België en Nederland
Onobrychis viciifoli Esparcette kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Orchis mascula Mannetjesorchis kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Orchis purpurea Purperorchis kA Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk kA Abelen-iepenbos Violo odoratae-Ulmetum
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea Niet in België en Nederland
Orthodontium lineare Geelsteeltje kV Zomereik-verbond Quercion roboris
Oxyrrhynium pumilum Klein snavelmos kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
P
Parietaria judaica Klein glaskruid kV Verbond van klein glaskruid Parietarion judaicae
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad kA Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Phyteuma spicatum Zwartblauwe rapunzel kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Pilularia globulifera Pilvaren kA Pilvaren-associatie Pilularietum globuliferae
Pinus sylvestris Grove den kV Verbond van de naaldbossen Dicrano-Pinion
Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterrenmos kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Poa nemoralis Schaduwgras kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Pohlia andalusica kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion Niet in België en Nederland
Pohlia annotina Gewoon broedpeermos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Pohlia bulbifera Bolletjespeermos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Pohlia camptotrachela Korreltjespeermos kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Pohlia muyldermansii kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion Niet in België en Nederland
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem kV Verbond van de matig droge kalkgraslanden Mesobromion erecti
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem kA Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel kA Veldbies-beukenbos Luzulo luzuloides-Fagetum
Polytrichum piliferum Ruig haarmos kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Populus nigra Zwarte populier kA Bijvoet-ooibos Artemisio-Salicetum albae
Potentilla erecta Tormentil kK Klasse van de heischrale graslanden Nardetea
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Prunus avium Zoete kers kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Prunus padus Gewone vogelkers kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Prunus spinosa Sleedoorn kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Pseudofumaria lutea Gele helmbloem kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Ptilidium ciliare Gewoon franjemos kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Ptilium crista-castrensis Struisveermos kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Pyrola chlorantha Groenbloemig wintergroen kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea Niet in België en Nederland
Q
Quercus petraea Wintereik kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond Quercetea robori-petraeae
R
Radiola linoides Dwergvlas kV Dwergbiezen-verbond Nanocyperion
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Ranunculus ficaria Gewoon speenkruid kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Rhamnus cathartica Wegedoorn kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Rhamnus frangula Sporkehout kK Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Rhynchostegium murale Muursnavelmos kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis
Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea
Ribes nigrum Zwarte bes kA Elzenzegge-elzenbroek Carici elongatae-Alnetum
Ribes rubrum Aalbes kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Ribes uva-crispa Kruisbes kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Riccia glauca Gewoon landvorkje kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Riccia sorocarpa Klein landvorkje kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati
Rosa agrestis Kraagroos kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Rosa arvensis Bosroos kA Associatie van hazelaar en purperorchis Orchio-Cornetum
Rosa canina Hondsroos kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Rosa corymbifera Heggenroos kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Rosa micrantha Kleinbloemige roos kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Rosa pendulina kK Klasse van de naaldbossen Vaccinio-Piceetea Niet in België en Nederland
Rosa rubiginosa Egelantier kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Rosa tomentella Beklierde heggenroos kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Rosa tomentosa Viltroos kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Rubus amiantinus kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus egregius kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus geniculatus Knieviltbraam kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Rubus grabowskii kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus idaeus Framboos kV Circaeo-Alnenion
Rubus macrophyllus Bolle haarbraam kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Rubus montanus kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus phyllostachys kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus radula kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus rudis Ruwe raspbraam kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Rubus rufescens Rosse humusbraam kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae
Rubus steracanthos kV Verbond van bramen en sleedoorn Pruno-Rubion radulae Niet in België en Nederland
Rubus ulmifolius Koebraam kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Rumex sanguineus Bloedzuring kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
S
Salix alba Schietwilg kK Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Salix aurita Geoorde wilg kA Associatie van geoorde wilg Salicetum auritae
Salix cinerea Grauwe wilg kV Verbond van de wilgenbroekstruwelen Salicion cinereae
Salix dasyclados Duitse dot kA Veldkers-ooibos Cardamino amarae-Salicetum albae
Salix fragilis Kraakwilg kK Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Salix ×multinervis Geoorde × grauwe wilg kK Klasse van de wilgenbroekstruwelen Franguletea
Salix purpurea Bittere wilg kK Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Salix triandra Amandelwilg kK Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Salix viminalis Katwilg kK Klasse van de wilgenvloedbossen en -struwelen Salicetea purpureae
Sambucus nigra Gewone vlier kK Klasse van de doornstruwelen Rhamno-Prunetea
Sanicula europaea Heelkruid kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Scabiosa columbaria Duifkruid kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Scleranthus annuus subsp. polycarpus Kleine hardbloem kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem kV Verbond van gewoon struisgras Plantagini-Festucion Niet in België en Nederland
Scorzonera humilis Kleine schorseneer kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Sedum dasyphyllum Dik vetkruid kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis Niet in België en Nederland
Senecio sylvaticus Boskruiskruid kA Wilgenroosjes-associatie Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
Silene dioica Dagkoekoeksbloem kV Verbond van els en gewone vogelkers Alno-Padion
Sonchus palustris Moerasmelkdistel kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes kV Zomereik-verbond Quercion roboris
Spergula morisonii Heidespurrie kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Spergularia segetalis Korenschijnspurrie kA Associatie van dwergbloem en hauwmos Centunculo-Anthocerotetum punctati niet in België en Nederland
Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmos kK Klasse van de berkenbroekbossen Vaccinio-Betuletea pubescentis
Spiranthes spiralis Herfstschroeforchis kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Stereocaulon condensatum Stuifzandkorrelloof kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Stereocaulon saxatile Wollig korrelloof kA Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Ribes rurum Aalbes kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Stachys officinalis Betonie kA Associatie van betonie en gevinde kortsteel Betonica-Brachypodietum
Stachys palustris Moerasandoorn kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
Stachys sylvatica Bosandoorn kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Symphytum officinale Gewone smeerwortel kK Klasse van de natte strooiselruigten Convolvulo-Filipenduletea
T
Taxus baccata Venijnboom kK Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond Querco-Fagetea
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Teucrium chamaedrys Echte gamander kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Thalictrum flavum Poelruit kO Filipenduletalia ulmariae
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid kA Vogelpootjes-associatie Ornithopodo-Corynephoretum
Thelypteris palustris Moerasvaren kA Moerasvaren-elzenbroek Thelypterido-Alnetum
Thuidium abietinum Sparrenmos kK Klasse van de kalkgraslanden Festuco-Brometea
Thymus serpyllum Kleine tijm kA Associatie van schapengras en tijm Festuco-Thymetum serpylli
Tilia cordata Kleinbladige linde kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Tortula muralis Gewoon muursterretje kO Tortulo-Cimbalarietalia
Trientalis europaea Zevenster kA Beuken-eikenbos Fago-Quercetum
Tulipa sylvestris Bostulp kV Ulmenion carpinifoliae
U
Ulex europaeus Gaspeldoorn kK Klasse van de droge heiden Calluno-Ulicetea
Ulmus minor Gladde iep kV Ulmenion carpinifoliae
Umbilicus rupestris Muurnavel kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis Niet in België en Nederland
V
Vaccinium uliginosum Rijsbes kA Dophei-berkenbroek Erico-Betuletum pubescentis
Valeriana officinalis Echte valeriaan kV Circaeo-Alnenion
Valeriana tripteris Driebladvaleriaan kK Muurvaren-klasse Asplenietea trichomanis Niet in België en Nederland
Veronica hederifolia subsp. lucorum Bosklimopereprijs kV Ulmenion carpinifoliae
Veronica officinalis Mannetjesereprijs kA Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal kV Ligusterverbond Berberidion vulgaris
Vinca minor Kleine maagdenpalm kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum
Viola canina Hondsviooltje kV Verbond van de heischrale graslanden Nardo-Galion saxatilis
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje kA Eiken-haagbeukenbos Stellario-Carpinetum

Referenties[bewerken]